Please download to get full document.

View again

of 53
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Nagy Nándor Titkositott

Category:

Documents

Publish on:

Views: 0 | Pages: 53

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Pénzügy
Transcript
  DEBRECENI EGYETEM Informatikai Kar Egy konkrét vállalat likviditás és jövedelmezőség elemzése   Témavezető: Készítette:   Dr. Hernádi László    Nagy Nándor   egyetemi adjunktus gazdaságinformatikus Debrecen 2010   2 TARTALOMJEGYZÉK    BEVEZETÉS  _____________________________________________________________ 4   I.  PÉNZÜGYI ELEMZÉS ELMÉLETE  _______________________________________ 6   1.1.   A   PÉNZÜGYI ELEMZÉS SZE REPE  ____________________________________________ 6 1.2.   A   PÉNZÜGYI ELEMZÉSBEN   ÉRDEKELT SZEREPLŐK INFORMÁCIÓIGÉNYE  _________ 6 1.3.   A   PÉNZÜGYI ELEMZÉS CÉL JA ,  TARTALMA  ____________________________________ 7 1.4.   A   PÉNZÜGYI ELEMZÉS INFORMÁCIÓFORRÁSAI  ________________________________ 7 1.5.   A   PÉNZÜGYI MUTATÓKRÓL  _______________________________________________ 10 1.5.1.   A   MUTATÓK ALAPTÍPUSAI  ____________________________________________ 11 1.5.2.   A   MUTATÓK MEGKÖZELÍTÉSI MÓDJAI ,   SZEMLÉLETE  _______________________ 11 1.5.3.   A   MUTATÓK FŐBB CSOPORT JAI ,   AZOK ISMERTETÉSE ÉS FAJTÁI  ______________ 11 1.5.4.   A   PÉNZÜGYI MUTATÓK ELŐNYEI ÉS HÁTRÁNYAI  _________________________ 14 II.  A HÁFÉSZ COOP ZRT.   BEMUTATÁSA  __________________________________ 15   2.1.   A   HÁFÉSZ   COOP   Z RT .   TÖRTÉNETÉNEK ÁTTEKINTÉSE  ______________________ 15 2.2.   A   HÁFÉSZ   COOP   Z RT .   GAZDÁLKODÁSA  __________________________________ 17 2.3.   A   HÁFÉSZ   COOP   Z RT .   SZERVEZETI FELÉPÍTÉS E  ___________________________ 20 III.  A MÉRLEGADATOK ELEMZÉSE  ______________________________________ 23   3.1.   A Z ESZKÖZÁLLOMÁNY ELEMZÉSE  _________________________________________ 23 3.2.   F ORRÁSOK   ______________________________________________________________ 24 IV.  AZ EREDMÉNYKIMUTATÁS   ELEMZÉSE  ______________________________ 26   4.1.   B EVÉTELEK   _____________________________________________________________ 26 4.2.   K  ÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK   ___________________________________________ 27   3 V.  PÉNZÜGYI MUTATÓK   ________________________________________________ 30   5.1.   A   PROGRAM BEMUTATÁSA  ________________________________________________ 30 5.2.   L IKVIDITÁSI MUTATÓK   ___________________________________________________ 33 5.3.   E LADÓSODOTTSÁGI MUTATÓK   ____________________________________________ 35 5.4.   M ŰKÖDÉSI MUTATÓK   ____________________________________________________ 36 5.5.   P IACI MUTATÓK   _________________________________________________________ 39 VI.  CASH FLOW (PÉNZMOZGÁ SOK) ______________________________________ 40   ÖSSZEFOGLALÁS  _______________________________________________________ 42   IRODALOMJEGYZÉK   ___________________________________________________ 44   FÜGGELÉK   _____________________________________________________________ 45     4 BEVEZETÉS   Dolgozatom témája a HÁFÉSZ COOP Zártkörűen működő Részvénytársaság 2007 - től 2009- ig tartó időszakának likviditás és jövedelmezőség elemzése. Választásom főleg személyes okokból esett a Zrt. - re, szívesen fogadtak és nagyon készségesen segítették munkámat, biztosították a forrásokat. Úgy érzem, hogy a választott téma fedi le legjobban az egyetemen szerzett ismereteimet gazdasági szempontból, illetve a kidolgozásánál olyan tudásra teszek szert, amit szeretnék kamatoztatni leendő munkám során. I nformatikai tapasztalataimat haszn osítva pedig egy olyan program   készítését tervezem, amely képes a megadott adatok alapján a mutatók kiszámítására és értelmezésére. A pénzügyi elemzés nagyon fontos a vállalat számára, hogy pontos képet kapjanak a vállalkozás tevékenységéről, illetve eredményességéről a vállalat vezetői, hitelezői (hitelképesség bemutatása) és befektetői (főként a hozamokkal, befektetéssel kapcsolatos  pia ci mutatók). Az elemzés célja, hogy feltárja, számszerűsítse és értékelje azokat a feltételeket, körülményeket, amelyek befolyásolják a költségvetési szerv gazdálkodását, a vezetés döntéseinek előkészítését, a megtett intézkedések végrehajtását . Egyértelműen kijelenthető, hogy a vállalkozások részletes értékelése nem elhanyagolható. Az alapos elemzést a számviteli törvény is előírja az éves beszámoló tartalmának meghatározásával, valamint nyilvánosságra hozatalának, közzétételének kötelezettségével.   Célom az volt, hogy a pénzügyi (likviditási, eladósodottsági, működési, piaci) mutatók  at  bemutassam, 2007- től  2009- ig terjedő időszakban kiszámoljam és magyarázzam   az értékeket.   Másrészt, hogy az arányszámok meghatározásához szükséges forrásoknak változását is értelmezzem. A mérleg, eredménykimutatás és cash flow elemzés eredménye általában a tárgyév és a bázisév   megfelelő adatainak hányadosa, amely megmutatja, hogy mennyi a változás mértéke a vetítési alaphoz képest.   Az elemzőkészség nem az arányszámok kiszámításakor kell, hanem az adott kérdést legjobban tükröző mutató kiválasztásához, a kiszámított eredmény értelmezéséhez. Az arányszámok önmagukban semmitmondóak, mindig viszonyítani, hasonlítani kell korábbi időszakhoz, ugyanabban az üzletágban működő egy - két versenytárshoz, vagy ágazati
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks