Please download to get full document.

View again

of 18
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Muğla Üniversitesi Yerleşke Fulorası

Category:

Mobile

Publish on:

Views: 23 | Pages: 18

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
OT Sistematik Botanik Dergisi 16, ,2009-ISSN Muğla Üniversitesi Yerleşke Fulorası Olcay CEYLAN Muğla Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Kötekli-Muğla- Türkiye
Transcript
OT Sistematik Botanik Dergisi 16, ,2009-ISSN Muğla Üniversitesi Yerleşke Fulorası Olcay CEYLAN Muğla Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Kötekli-Muğla- Türkiye Özet Bu çalışma, Muğla Üniversitesi Yerleşke florasını tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Araştırma alanımız Muğla ili sınırları içersinde ve Davis in kareleme sistemine göre C2 karesindedir. Bu araştırmada, Şubat 2004-Nisan 2007 yılları arasında yapılan arazi çalışmalarında toplanan 1015 bitki örneğinin değerlendirilmesiyle 62 familya ve 233 cins, 275 tür, 72 alttür ve 39 varyete teşhis edilmiştir. Çalışma alanında 376 takson tespit edilmiştir. Taksonların floristik bölgelere dağılımı şu şekildedir: Akdeniz elementleri 121 (%32,18), Doğu Akdeniz Elementi 68 (%18,13), İran-Turan elementleri 15 (%3,98) ve Avrupa-Sibirya elementleri 11 (%2,92) dir. Bu taksonların endemik olanlarının sayısı 21 (% 5,85) dır. Anahtar Kelimeler: Fulora, Muğla, Türkiye. The Campus Flora Of Muğla University Abstract This investigation was carried out determine Flora of Mugla University Campus. Research area is situated in provience of Mugla and C2 square in according to Davis s grid system.in this study, during the period February April 2007, by evaluating the collected 1015 plant specimens, 62 families, 233 genera, 275 species, 72 subspecies and 39 variety were identified.the total number of taxa is 376. The distribution rates of taxa into phytogeographical regions are as follows: Mediterranean elements 121 (32,18%), East Mediterranean elements 68 (18,13%), Irano-Turanien elements 15 (3,98%) and Euro-Siberian elements 11 (2,92%). The number of endemic plants is 21 (5,85%). Keywords: Flora, Muğla, Turkey O.CEYLAN 80 Giriş Ülkemiz coğrafik konumu, jeomorfolojik yapısı, çok çeşitli toprak tipleri ve iklim çeşitliliğine dahip oluşu nedeniyle değişik ve zengin bir fuloraya dahiptir. Bu zengin floristik yapı içerisinde güney-batı Anadolu bölgemiz ve özellikle Muğla ili önemli bitki alanları içerisine girmektedir. Bu nedenle, Muğla Üniversitesi Yerleşke Fulorası, Muğla iline ait yapılmış birçok fulora çalışmalarının tamamlanmasında ve sürekli değişim içerisinde olan Muğla Üniversitesi Kötekli Kampus Yerleşkesinin doğal bitki fulorasını ortaya çıkarmak amacıyla yapılmıştır. Muğla Üniversitesi Kampüs alanı Muğla ili sınırları içinde olup coğrafi konum itibariyle doğu boylamları ile kuzey enlemi arasında bulunur yılı itibariyle m 2 (2.300 dönüm) lik bir alanı kapsayan Muğla Üniversitesi kampüsünün dönümlük arazisi kısmen kullanılmış olup geriye kalan dönümlük arazi ormanlık ve yeşillik alanları kapsamaktadır (Şekil 1) Muğla Üniversitesi Şekil 1.Muğla Üniversitesi Kötekli Yerleşkesi ve Çevresi Çalışma alanımız coğrafik olarak Ege Bölgesi nde yer alıp Davis in kareleme sistemine göre göre C2 karesinde, metreler arasında yer almaktadır. Muğla il merkezinin güneyine tekabül eden Muğla Üniversitesi kampüsü eski adıyla Hacaraplar yeni adıyla Kötekli mevkiinde Derbent dağı eteklerinde konumlanmıştır. Muğla nın kuzeydoğu ve Kötekli köyünün kuzey taraflarında ki dağlık alanların tabanında örtü kireçtaşlarının altında O.CEYLAN 81 koyu gri-açık yeşil renklerde tabakalı ve kıvrımlı yapı muhtemelen Mezozoyik yaşında olduğu tahmin edilen şistli birimler yer almaktadır. Araştırma alanımız genellikle kalker ana kaya egemen olup yer yer az miktarda zımpara ve kuartz taşları bulunmaktadır (1). Araştırma bölgesinde, ılık ve yağışlı kışları, sıcak ve kurak yazlarıyla tipik bir Akdeniz iklimi hüküm sürmektedir. Araştırma alanında yıllık ortalama sıcaklık 14,9 o C, yıllık ortalama yağış 1196,4 mm dir. Maksimum ortalama sıcaklık Temmuz ayında görülür ve 26 o C dir. Minumum ortalama sıcaklık Ocak ayında 5,4 o C dir (2). Çalışma alanının iklim diyagramı Muğla meteroloji istasyonundan alınan verilere göre hazırlanmıştır (Şekil 2.). Şekil 2. Muğla nın iklim diyagramı. a. Meteoroloji istasyonunun adı, b. Rakım, c. Sıcaklık rasat süresi, d. Yağış rasat süresi e. Ortalama sıcaklık, f. Toplam yıllık yağış Araştırma alanımızın tamamı Akdeniz Fitocoğrafya bölgesine girmekte olup başlıca üç önemli vejetasyon tipi görülmektedir. Alandaki önem sıralarına göre bu vejetasyon tipleri şunlardır: Orman Vejetasyonu: Bu vejetasyon yükseltiye ve bakıya göre 620 m den 800 m ye kadar farklı zonlarda bulunmaktadır. Ağaç katının genel bitkileri Pinus brutia Ten., Cupressus sempervirens L. dir. Maki vejetasyonu: Bu vejetasyon tipi m ler le kızılçam ormanlarının tahribi sonucu lokal alanlarda yayılış göstermektedir. Bu katın belirgin bitkileri Juniperus oxucedrus L. subsp. oxycedrus, Quercus coccifera L., Cistus creticus L., Pistacia terebinthus L dir. Sitep vejetasyonu: Bu vejetasyon tipi 620 m ler den başlayarak alanın en üst noktası olan 700 m ler kadar çıkmaktadır. Bu katın belirgin bitki türleri Bromus hordeaceus L.subsp. hordeaceus, Minuartia hybrida (Vill.) Schischk. subsp. turcica Mcneill, O.CEYLAN 82 Phlomis bourgaei Boiss., Cerastium brachypetalum Pers. subsp. roeseri (Boiss.& Heldr.) Nyman, Astragalus condensatus Ledeb., Centaurea solstitialis L. subsp. solstitialis, C. cyanus L., Gaqlium heldreichi Hal., Scorzonera cana (C.A.Meyer) Hoffm. var. jacquiniana (W.Koch) Chamberlain. Muğla ve çevresinde yapılımış bazı fuloristik çalışmalardan bazıları şöyledir: Muğla Şehir Fulorası (3), Yılanlı Dağı (Muğla) nın Fulorası (4). Çalışma alanımız olan Muğla Üniversitesi Yerleşke Fulorasına yönelik bir çalışma daha önceden yapılmamış fakat diğer üniversitelerde yapılmış benzer kampüs fulora çalışmaları vardır. Bunlardan bazıları şöyledir: Uludağ Üniversitesi Kampus Alanı Florası (5), ODTÜ Kampus Florası (6), Üniversitesi Kampus Florası (7). Materyal ve Metod Kırıkkale Çalışmamızın ana materyalini Şubat Nisan 2007 yılları arasında Muğla Üniversitesi sınırları ve yakın çevresinde yapılan arazi çalışmalarında toplanan 1015 adet bitki örneği oluşturmaktadır. Teşhis sırasında bitki örneklerinin adlandırılması için Davis in Flora of Turkey and the East Aegean Islands adlı eserinden faydalanılmıştır (8). Teşhislerde zorlanılan veya tanımlanamayan örnekler Ege Üniversitesi Herbaryumu nda çalışan uzman kişilerin yardımı ile teşhis edimiştir. Alandan toplanan örnekler, Muğla Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Herbaryumu n da muhafaza altına alınmıştır. Metin içerisinde bitklilerin listesi Türkiye Fulorası ndaki sıraya göre verilmiştir. Tespit edilen örneklerin dahil olduğu fitocoğrafik bölgeler belirtilmiştir. Fuloristik listede yapılan kısaltmalar aşağıdaki gibidir. Akd.: Akdeniz Avr.Sib.: Avrupa-Sibirya D. Akd.: Doğu Akdeniz Ir.Tur.: İran- Turan O : Olcay Ceylan, Araştırma Alanında Bitki Toplanan İstasyonlar 1. C2 Muğla: Üniversite Yerleşkesi, Kütüphane ile Fen-Edebiyat Fak. arası Pinus brutia Ten. (kızılçam) altları, 700 m. 2. C2 Muğla: Üniversite Yerleşkesi, İktisat Fakültesi arkası (kuzeydoğusu), öğrenci sarayının doğusu Pinus brutia Ten. (kızılçam) altları, 690 m. 3. C2 Muğla: Üniversite Yerleşkesi, Fen-Ede. Fak. Lab. binası karşısı güney yamacı, eski sera inşaatı alanı çevresi. Bakı: Güney, 680 m. 4. C2 Muğla: Üniversite Yerleşkesi, Tek. Eğit. ve Müh. binası arkası Pinus brutia Ten. (kızılçam) altları, 690 m. 5. C2 Muğla: Üniversite Yerleşkesi, İ.İ.B. Fakültesinden öğrenci sarayına inen yürüme yolu. Bakı: Kuzey-doğu, 680 m. 6. C2 Muğla: Üniversite Yerleşkesi, Karya Öğrenci Kafeteryası anayolundan lojmanlara kadar inen ana yol kenarları. Bakı: Doğu, 650 m. O.CEYLAN C2 Muğla: Üniversite Yerleşkesi,, İ.İ.B.Fakültesinin güney-doğusu otopark altı makilik alan, 680 m. 8. C2 Muğla: Üniversite Yerleşkesi, Rektörlük binası etrafı, 685 m. 9. C2 Muğla: Üniversite Yerleşkesi, Sevgi Yolu üzeri, Türk Evi çevresi, 690 m. 10. C2 Muğla: Üniversite Yerleşkesi, Türk Evi arkası Pinus brutia Ten. (kızılçam) altları, 690 m. 11. C2 Muğla: Üniversite Yerleşkesi, Yabancı Diller Bölümü binası arkası, otopark çevresi, 630 m ( ). 12. C2 Muğla: Üniversite Yerleşkesi, Fen-Ede. Fak. Lab. binası eski otoparkı boyunca yol kenarları, Bakı: Doğu, 680 m. 13. C2 Muğla: Üniversite Yerleşkesi, Merkez Kütüphanenin kuzey tarafı, Fen-Ede. Fak. Lab. Binası eski otoparkı arasında kalan makilik alan, B:Doğu, 680 m. 14. C2 Muğla: Üniversite Yerleşkesi, Kütüphanenin kuzeyi, kütüphane ile Fen-Ede. eski otoparkı arasında kalan makilik alan, Bakı: Kuzey,680 m. 15. C2 Muğla: Üniversite Yerleşkesi, Fen-Edebiyat derslik bloğu ve Fen-Ede. Fak.Lab. binası arasında kalan çim ve taşlık alan,680 m. 16. C2 Muğla: Üniversite Yerleşkesi, Su deposundan başlayıp yangın yolu boyunca devam eden taşlık, açıklık alan, Bakı: Kuzey-doğu, m. 17. C2 Muğla: Üniversite Yerleşkesi, Su deposuna çıkan patika yol üzerleri, Bakı: Kuzeydoğu, 690 m. 18. C2 Muğla: Üniversite Yerleşkesi, Fen-Edebiyat Fak. doğusu su deposundan eski sera alanına inen makilik alan, Bakı: Güney-batı, 675 m. 19. C2 Muğla: Üniversite Yerleşkesi, Su deposundan yangın yoluna çıkarken sağ tarafta kalan Pinus brutia Ten. (kızılçam) altları, Bakı: Kuzey-doğu, 700 m. 20. C2 Muğla: ÜniversiteYerleşkesi,Fen-Edebiyat derslik binası ve idari bina arası,680 m. 21. C2 Muğla: Üniversite Yerleşkesi, M giriş kapısından Yabancı Diller Bölümüne inerken yolun sağ tarafları taşlık ve makilik alanlar, Bakı: Kuzey-doğu, 690 m. 22. C2 Muğla: Üniversite Yerleşkesi, Fen-Ede. Fak. Lab. binası şimdiki otoparkı ile İ.İ.B Fakültesi otoparkı arasında kalan yol kenarları, 680 m. 23. C2 Muğla: Üniversite Yerleşkesi, Enstitü binasına gelen ana yolun sağ taraflarında kalan makilik alan, Bakı: Doğu, 685 m. 24. C2 Muğla: Üniversite Yerleşkesi, Fen-Ede. Fak. Lab.binası yeni otoparkı ile ana yol arasındaki kısım, 680 m. 25. C2 Muğla: Üniversite Yerleşkesi,, Sevgi Yolu üzerinden giderken yol kenarlarındaki Pinus brutia Ten. (kızılçam) altları, Bakı: Doğu, 690 m. 26. C2 Muğla: Üniversite Yerleşkesi, Kütüphanenin arkasıyla rektörlük binası inşaatı arasındaki makilik alan, Bakı: Kuzey-doğu, 690 m. 27. C2 Muğla: Üniversite Yerleşkesi, Atatürk Kültür Merkezi güneyi alt kısımlar makilik ve taşlık alanlar, Bakı: Kuzey-doğu, 690m. 28. C2 Muğla: Üniversite Yerleşkesi, Eski sera inşaatı karşısındaki tepe, makilik alan, Bakı: Batı, 695 m. 29. C2 Muğla: Üniversite Yerleşkesi, Eğitim Fakültesi ile SKS(Sağlık Kültür Merkezi) binası arasında kalan içinde su deposu bulunan Pinus brutia Ten.(kızılçam) ormanlık alanı, Bakı: Kuzey-doğu,670 m. 30. C2 Muğla: Üniversite Yerleşkesi, Yeni BESYO (Beden Eğitimi Meslek Yüksek Okulu) binasının etrafındaki makilik alan; Bakı: Kuzey-doğu, 670 m. 31. M.Ü. Yerleşke, Yeni BESYO binasından Yabancı Diller Bölümüne inerken yolun sağ tarafları, Bakı: Kuzey-doğu, 630 m. O.CEYLAN C2 Muğla: Üniversite Yerleşkesi, Mavi Çatı karşısı, Turizm ve Otelcilik İşletmeciliği Fakültesi yanı, Bakı: Kuzey-doğu, 655 m. 33. C2 Muğla: Üniversite Yerleşkesi, Mavi Çatı Öğrenci kafertaryasının erkek öğrenci yurdu tarafına bakan yol kenarları, Bakı: Kuzey-doğu, 650 m. 34. C2 Muğla: Üniversite Yerleşkesi, SKS binası çevresi, Bakı: Kuzey-doğu, 670 m. 35. C2 Muğla: Üniversite Yerleşkesi, Türk evinden Kütüphaneye giden yol üzeri, 635 m. 36. C2 Muğla: Üniversite Yerleşkesi, Tek. Eğit. ve Müh. Fakültesi binası otoparkı alanı çevresi, Bakı: Kuzey-doğu, 700 m. 37. C2 Muğla: Üniversite Yerleşkesi, Eğitim Fakültesi girişi çevresi, 680 m. 38. C2 Muğla: Üniversite Yerleşkesi, M kapısı girişi, Atatürk Kongre Merkezi çevresi, Bakı: Batı,705 m. 39. C2 Muğla: Üniversite Yerleşkesi, İ.İ.B. Fakültesi girişi çevresi çim alanlar, 680 m. 40. C2 Muğla: Üniversite Yerleşkesi, Kampusün yurtlar tarafından girişteki Morus sp.(dut) çevresi, 650 m. 41. C2 Muğla: Üniversite Yerleşkesi, Lojmanların çevresi, Bakı: Kuzey-doğu, 650 m. 42. M C2 Muğla: Üniversite Yerleşkesi, Kapalı yüzme havuzunun yola yakın kısımları, 620 m. 43. C2 Muğla: Üniversite Yerleşkesi, Mavi Çatı yanındaki Pinus pinea L. (fıstık çamı) altları, 610 m. 44. C2 Muğla: Üniversite Yerleşkesi, Eski BESYO ile lojmanları ararı kalan açıklık alan, 610 m. 45. C2 Muğla: Üniversite Yerleşkesi, Öğrenci sarayı önü araç park yeri çevresi, 678 m. 46. C2 Muğla: Üniversite Yerleşkesi, İ.İ.B. Fakültesi binaları arasından yeni yapılan ara yoldan öğrenci sarayına inerken yol kenarları, Bakı: Kuzey-doğu, 680 m. 47. C2 Muğla: Üniversite Yerleşkesi, Yüzme havuzu yakınındaki Kötekli girişi çevresi,640 m 48. C2 Muğla: Üniversite Yerleşkesi, Su deposunun bulunduğu tepeden üniversite lojmanlarına inen makilik alan, Bakı: Kuzey-doğu, 600 m. 49. C2 Muğla: Üniversite Yerleşkesi, Yeni sera alanı çevresi yol kenarları, 635 m. 50. C2 Muğla: Üniversite Yerleşkesi, M kapıya gelen Üst geçit yol kenarları, Bakı: Doğu, 700m. Araştırma Alanının Fulorası PTERIDOPHYTA ASPLENIACEAE Ceterach officinarum DC., 3, O.16, , Akd. Ele. ASPIDIACEAE Dryopteris pallida (Bory) Fomin,16, O.308, , D.Akd. Ele. SPERMATOPHYTA GYMNOSPERMAE PINACEAE Pinus brutia Ten., 16, O.176, , D.Akd.Ele. CUPRESSACEAE Cupressus sempervirens L., 5, O.88, , D.Akd. Ele. Juniperus oxycedrus L. subsp. oxycedrus, 3, O.117, O.CEYLAN 85 ANGIOSPERMAE MAGNOLIOPSIDA (DICOTYLEDONES ) RANUNCULACEAE Nigella arvensis L. var. glauca Boiss.,7, O.818, Delphinium peregrinum L., 46, O.955, ,D.Akd. Ele. Anemone blanda Schott & Kotschy, 7, O.42, Anemone coronaria L., 6, O.177, , Akd. Ele. Clematis cirrhosa L., 12, O.15, , Akd. Ele. Ranunculus constantinapolitanus (DC.)d Urv, 13, O.381, Ranunculus paludosus Poiret, 16, O.302, Ranunculus sprunerianus Boiss., 3, O.323, , D.Akd. Ele. Ranunculus arygreus Boiss.,6, O.154, Ranunculus arvensis L., 22, O.476, , Akd. Ele. Ranunculus ficaria L. subsp. ficariiformis Rauy & Fouc., 2, O.12, , Akd. Ele. BERBERIDACEAE Leontice leontopetalum L. subsp. leontopetalum, 3, O.115, , D.Akd. Ele. PAPAVERACEAE Glaucium flavum Crantz., 31, O.683, Papaver rhoeas L., 24, O.532, Hypecoum imberbe Sibth.& Sm, 14, O.196, , Akd. Ele. Fumaria officinalis L., 13, O.395, Fumaria parviflora Lam., 33, O.734, BRASSICACEAE (CRUCIFERAE) Sinapis alba L., 9, O.445, Sinapis arvensis L., 39, O.808, Raphanus raphanistrum L., 25, O.599, Calepina irregularis (Asso) Thellung, 5, O.52, Cardaria draba (L.) Desv. subsp. draba, 13, O.557, Cardaria draba (L.) Desv. subsp. chalepensis (L.) O.E.Schluz.,3, O.112, Isatis glauca Aucher ex Boiss. subsp. glauca, 13, O.430, , Ir.-Tur. Ele. Isatis tinctoria L. subsp. tomentella (Boiss.) Davis, 17, O.614, Isatis tinctoria L. subsp. corymbosa (Boiss.) Davis, 9, O.692, Iberis carica Bornm., 23, O.655, , D.Akd. Ele. Endemik. Biscutella didyma L.,6, O.121, Thlaspi perfoliatum L., 3,O.13, Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 50, O.1011, Neslia apiculata Fisch., 33, O.934, Bunias erucago L., 6, O.65, Lobularia maritima (L.) Desv., 38, O.795, , D.Akd. Ele. Alyssum smyrnaeum Meyer, 19, O.337, , D.Akd. Ele. Alyssum fulvescens Sibth. & Sm. var. fulvescens, 33, O.732, , D.Akd. Ele. Alyssum minus (L.) Rothm. var. minus, 6, O.149, Alyssum armenum Boiss.,6, O.679, Clypeola jonthlaspi L., 6, O.977, , Akd.Ele. Erophila verna (L.) Chevall. subsp. verna, 5, O.46, Arabis verna (L.) DC., 19, O.295, , D.Akd. Ele. Erysimum caricum Boiss.,9, O.72, , D.Akd.Ele. Endemik. Erysimum crassipes Fisch.& Mey, 28, O.659, Sisymbrium altissimum L., 36, O.777, O.CEYLAN 86 CAPPARACEAE Capparis spinosa L. var. inermis Turra, 3, O.849, , Akd. Ele. CISTACEAE Cistus creticus L., 26, O.629, , Akd.Ele. Helianthemum nummularium (L.) Miller subsp. ovatum (Viv.) Schinz & Thell.,50, O.1010, Helianthemum salicifolium (L.) Miller, 24, O.526, PORTULACACEAE Portulaca oleracea L., 37, O.786, CARYOPHYLLACEAE Minuartia hybrida (Vill.) Schischk. subsp. turcica McNeill, 14, O.198, Cerastium brachypetalum Pers. subsp. roeseri (Boiss.& Heldr) Nyman, 6, O.129, , Akd.Ele. Moenchia mantica (L.) Bartl. subsp. caerulea (Boiss.)Clapham., 43, O.939, Telephium imperati L. subsp. orientale (Boiss.) Nyman,7, O.820, Dianthus tripunctatus Sibth. & Sm., 49, O.989, , Akd.Ele. Dianthus orientalis Adams, 36, O.788, Dianthus zonatus Fenzl var. zonatus, 46, O.954, Velezia hispida Boiss.,24, O.947, , Endemik. Velezia rigida L., 43, O.940, , Akd. Ele. Silene italica (L.) Pers., 27, O.638, Akd. Ele. Silene vulgaris (Moench) Garcke var. vulgaris, 36, O.1003, Silene behen L., 24, O.924, Silene cariensis Boiss., 28, O.656, , D.Akd.Ele, Endemik. Silene dichotoma Ehrh. subsp. dichotoma, 36, O.1008, Silene gallica L., 33, O.736, Silene subconica Friv., 17, O.930, Agrostemma gracilis Boiss., 24, O.925, , D.Akd.Ele. POLYGONACEAE Rumex tuberosus L.subsp. tuberosus,13, O.385, CHENOPODIACEAE Chenopodium opulifolium Schrad., 38, O.893, Suaeda confusa Iljin, 38, O.892, TAMARICACEAE Tamarix hampeana Boiss.& Heldr, 6, O.709, GUTTIFERAE (HYPERICACEAE) Hypericum perforatum L., 22, O.487, MALVACEAE Hibiscus trionum L., 9, O.907, Malva sylvestris L., 9, O.147, Alcea pallida Waldst. & Kit., 9, O.715, LINACEAE Linum nodiflorum L., 26, O.631, , Akd.Ele. GERANIACEAE Geranium lucidum L.,16, O.357, Geranium purpureum Vill., 9, O.443, Geranium rotundifolium L., 6, O.224, Geranium columbinum L., 13, O.555, O.CEYLAN 87 Geranium dissectum L., 12, O.270, Geranium tuberosum L. subsp. tuberosum, 38, O.1002, Erodium botrys (Cav.) Bertol., 6, O.234, , Akd.Ele. Erodium malacoides (L.) L Herit., 43, O.941, , D.Akd.Ele. Erodium cicutarium (L.) L Herit. subsp. cicutarium, 6, O.148, Erodium acaule (L.) Becherer & Thell.,5, O.28, , D.Akd.Ele. ZYGOPHYLLACEAE Tribulus terrestris L.,21, O.841, RHAMNACEAE Paliurus spina-christi Miller, 41, O.853, Rhamnus rhodopeus Velenovsky, 41, O.861, ANACARDIACEAE Pistacia lentiscus L.,26, O.627, , Akd.Ele. Pistacia terebinthus L. subsp. palaestina (Boiss.) Engler, 18, O.962, , Akd. Ele. FABACEAE (LEGUMINOSAE) Anagyris foetida L.,2, O.217, , Akd.Ele. Lupinus angustifolius L. subsp. angustifolius, 49, O.987, Astragalus hamosus L., 13, O.394, , Akd.Ele. Astragalus condensatus Ledeb., 17, O.729, , Ir.-Tur. Ele, Endemik. Vicia cracca L. subsp. cracca, 15, O.204, , Av.-Sib. Ele. Vicia villosa Roth subsp. villosa, 49, O.986, , D.Akd. Ele. Vicia cassia Boiss., 18, O.331, , Akd. Ele. Vicia palaestina Boiss., 22, O.475, , D.Akd.Ele. Vicia articulata Hornem., 25, O.612, , Akd.Ele. Vicia peregrina L., 15, O.205, , Akd.Ele. Vicia hybrida L., 12, 680m, O.259, , Akd.Ele. Vicia cuspidata Boiss.,6, O.159, , Akd.Ele. Vicia sativa L. subsp. incisa (Bieb) Arc. var. cordata (Wulfen ex Hoppe)Arc,12, O.1016, Lathyrus inconspicuus L., 6, O.231, Lathyrus setifolius L., 12, O.124, , Akd. Ele. Lathyrus cicera L., 22, O.490, Lathyrus sativus L.,3, O.982, Lathyrus aphaca L. var. pseudoaphaca (Boiss.) Davis., 6,O.234, , D. Akd. Ele. Pisum sativum L. subsp. elatius (Bieb.) Aschers. & Graebn. var. elatius, 13, O.414, , Akd. Ele. Trifolium uniflorum L.,49, O.990, , Akd.Ele. Trifolium repens L. var. repens, 8, O.880, Trifolium speciosum Willd., 24, O.529, , Akd.Ele. Trifolium campestre Schreb., 38, O.800, , Akd.Ele. Trifolium physodes Stev. Ex Bieb. var. physodes, 38, O.998, , D.Akd. Ele. Trifolium tomentosum L.,8, O.879, Trifolium stellatum L. var. stellatum, 16, O. 346, , Akd. Ele. Trifolium lappaceum L, 38, O.794, , Akd. Ele. Trifolium cherleri L., 24, O.527, , Akd.Ele. Trifolium arvense L. var. arvense, 38, O.897, Trifolium angustifolium L. var. angustifolium, 39, O.809, Trifolium leucanthum Bieb., 12, O.760, O.CEYLAN 88 Trifolium scutatum Boiss., 38, O.797, , Akd.Ele. Melilotus alba Desr.,37, O.783, Trigonella aurantiaca Boiss., 38, O.999, , Ir.-Tur. Ele. Trigonella spicata Sibth. & Sm., 13, O.361, , Akd.Ele. Trigonella coerulescens (Bieb.) Hal., 38, O.1000, , Ir.-Tur. Ele. Trigonella gladiata Stev.,6, O.702, , Akd. Ele. Trigonella cariensis Boiss., 8, O.882, , Akd.Ele. Medicago orbicularis (L.) Bart, 22, O.457, , Akd. Ele. Medicago sativa L. subsp. sativa, 12, O.757, Medicago minima (L.) Bart. var. minima, 24, O.530, Medicago disciformis DC., 12, O.313, , Akd.Ele. Lotus angustissimus L., 8, O.881, Lotus macrotrichus Boiss., 38, O.802, , Akd.Ele., Endemik. Hymenocarpus circinnatus (L.) Savi, 45, O.951, , Akd. Ele. Anthyllis vulneraria L.subsp. praepropera (Kerner) Bornm.,21,O.451, , Akd.Ele. Coronilla emerus L. subsp. emeroides (Boiss.& Sprun ) Uhrova, 16, O.296, Coronilla scorpioides (L
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks