Please download to get full document.

View again

of 27
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Moj Przyjaciel Antek TW

Category:

Letters

Publish on:

Views: 2 | Pages: 27

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Dokumenty działacza opozycyjnego z lat '80-tych, Cezarego Kruka z których wynika, że jego przyjaciel Roman Kosiorek był agentem bezpieki.
Transcript
  Roman Kosiorek- TW Antek - Wydz. III - SB- Olsztyn (1986-1989)  Witam!List ten wysy ł am do kilku osób których ceni ę za jednoznaczny stosunek do lustracji komunistycznejagentury.Jestem czytelnikiem Gazety Polskiej i gor ą  cym zwolennikiem lustracji by ł ej agentury s ł u ż bspecjalnych PRL.W 2010 roku otrzyma ł em z IPN Lublin dokumenty jakie w latach 1982-1990 S ł u ż ba Bezpiecze ń stwastworzy ł a na mój temat. Łą  cznie jest tego oko ł o 440 stron dokumentów.Z dokonanej przeze mnie analizy tych dokumentów jednoznacznie wynika, ż e jeden z moichnajbli ż szych wspó ł pracowników by ł p ł atnym agentem S ł u ż by Bezpiecze ń stwa. Agent ten nazywa si ę  Roman Kosiorek. Z osob ą  t ą  w latach 1982-1987 by ł em blisko zwi ą  zany jako kolega i przyjaciel.Razem wspó ł pracowali ś my w dzia ł aniach na rzecz podziemnej Solidarno ś ci , NZS i KPN.Poprzez moj ą  teczk ę z akt wynika jednoznacznie, ż e w latach 1986-1989 Roman Kosiorek zpolecenia SB inwigilowa ł   ś rodowisko podziemnej Solidarno ś ci Warmii i Mazur, NZS, FMW, KPNoraz Olszty ń skie Duszpasterstwo Akademickie.Roman Kosiorek jako agent SB pos ł ugiwa ł si ę pseudonimem TW Antek. Jego donosy trafia ł y doSOR Wiktoria 2 (1986-1987), SOR Wiktoria 3 (1987-1990), SOS Lont (1986-1988), oraz doSOR Kontrrewolucjonista (sprawa Jerzego Szmita z Olsztyna). Oprócz tych spraw TW Antek inwigilowa ł podziemn ą  Solidarno ś ci Warmii i Mazur (Józefa Mielnik, Stefan Ś nie ż ko),duszpasterstwo akademickie. Jako agent SB Roman Kosiorek wszed ł w ś rodowisko NZS i by ł od1988 cz ł onkiem Krajowej Komisji Koordynacyjnej NZS. Jako agent SB Roman Kosiorek wszed ł wstruktury FMW (Rada Koordynacyjna FMW Warmii i Mazur):http://www.fmw.org.pl/index.php?option=75&action=product_show&cat_id=8&product_id=312http://nzs88.icm.edu.pl/kkk-nzs.htmlPoniewa ż utrzymywa ł em z nim kontakt wi ę c wiem, ż e w latach 1987-1990 Roman Kosioreknawi ą  za ł tak ż e kontakt z Janem Rulewskim, ks. Henrykiem Jankowskim oraz Leszkiem Moczulskim.Jestem przekonany, ż e te ś rodowiska tak ż e inwigilowa ł (lecz nie posiadam dokumentów w tychsprawach).Roman Kosiorek bra ł udzia ł w III Kongresie KPN (4 luty 1989 w Warszawie) i wiem, ż e w tym dniuuczestniczy ł w naradzie w mieszkaniu Leszka Moczulskiego.Po 1989 roku Roman Kosiorek zrobi ł b ł yskotliw ą  karier ę jako menad ż er i biznesmen. Zosta ł mi ę dzyinnymi dyrektorem sprzeda ż y krajowej firmy Kostrzyn Paper SA. W 2000 roku Trebruk AB powo ł a ł  w Polsce spó ł k ę o nazwie Trebruk Polska Sp. z o.o. Stanowisko dyrektora zarz ą  dzaj ą  cego TrebrukPolska powierzono Romanowi Kosiorkowi (TW „Antek”). Oprócz tego by ł prezesem wielu firm.  Zrobi ł tak ż e doktorat. Obecnie jest biznesmenem w Mys ł owicach, gdzie równie ż mieszka. Prowadzite ż interesy z Olszty ń skimi Zak ł adami Graficznymi. Od 1989 roku Roman Kosiorek odcina kupony swojej bohaterskiej przesz ł o ś ci. Od 1989 Roman Kosiorek uporczywie buduje swoj ą  legend ę  nieustraszonego o wolno ść , niepodleg ł o ść i demokracj ę naszej Ojczyzny. CARPE   DIEM   SP.   Z   O.O.   Roman Kosiorek (’60) Prezes Zarz ą  du Carpe Diem Sp. Zo.o. (Mys ł owice) Adres   41 ‐ 400   MYS Ł OWICE   GÓRNICZA   23/1   Województwo: Ś L Ą SKIE   KRS   0000284062   NIP   678 ‐ 302 ‐ 51 ‐ 94   REGON   120499854   Telefony   i   faksy   tel.:   (12)   251 ‐ 10 ‐ 27   Status   firmy   Firma   zarejestrowana   w   KRS   od   2007 ‐ 07 ‐ 03.   Firma   aktywna.   Sposób   reprezentacji   O Ś WIADCZENIA   W   IMIENIU   SPÓ Ł KI   PRZY   ZARZ Ą DZIE   JEDNOOSOBOWYM   SK Ł ADA   JEDYNY   CZ Ł ONEK   ZARZ Ą DU,   A   PRZY   ZARZ Ą DZIE   WIELOOSOBOWYM   DWÓCH   CZ Ł ONKÓW   ZARZ Ą DU,   ALBO   JEDEN   CZ Ł ONEK   ZARZ Ą DU ŁĄ CZNIE   Z   PROKURENTEM.   Zarz ą d   KOSIOREK   ROMAN − PREZES   ZARZ Ą DU   http://www.infoveriti.pl/firma/284062/carpe-diem/myslowice/gornicza/ Na uwag ę zas ł uguje równie ż fakt i ż Roman Kosiorek w latach 1980–1990 b ę d ą  c studentemWydzia ł Geodezji i Urz ą  dze ń RolnychAkademii Rolniczo-TechnicznejwOlsztynienapisa ł prac ę  magistersk ą  pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Andrzeja Hopfera. Jak si ę pó ź niej okaza ł o równie ż  tajnego wspó ł pracownika S ł u ż by Bezpiecze ń stwa o pseudonimie TW „Prezes”:http://lustronauki.wordpress.com/2008/12/18/andrzej-hopfer/ List ten napisa ł em w nadziei uzyskania pomocy w zdemaskowaniu prawdziwego oblicza by ł egoagenta SB.Dla dziennikarzy Gazety Polskiej s ł u żę wszelk ą  informacj ą  + dokumentami jakie otrzyma ł em odIPN Lublin w 2010 roku.Z powa ż aniemCezary Krukcezarykruk@wp.pl tel. 518-482-726  
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks