Please download to get full document.

View again

of 17
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Kwie-Kwie-Kwie-Kwie-Kwie - Camilla Dreef (leesfragment)

Category:

Documents

Publish on:

Views: 0 | Pages: 17

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Vogels kijken kun je altijd en overal. Thuis, in je tuin of op je balkon. Buiten, op straat, in het park of in het bos. Onderweg, in de auto, op de fiets of vanaf een bootje. Camilla begon al vroeg naar vogels te kijken en vertelt nu haar mooiste vogelverhalen. Over brutale meeuwen, baltsende futen, reislustige trekvogels en vissende aalscholvers. Over het vliegtalent van een spreeuw en over schuwe zwarte spechten. Over paalzitters, dwaalgasten en nestvlieders. Wist je dat er vogels zijn met een GPS-rugzakje om? En waarom waren de vogels uit de tuin van Camilla’s opa en oma opeens verdwenen? Camilla Dreef neemt je mee op een ontdekkingsreis in de vogelwereld. Die is er voor iedereen, vol verrassingen als je eenmaal weet hoe je ernaar moet kijken. En wie weet ontdek jij wel een vogelaar in jezelf! Camilla Dreef (1989) is bioloog, vogelaar en ambassadeur van Vogelbescherming. Ze is bekend van haar tv-optredens, onder andere in BinnensteBuiten en In de ban van de Condor, en haar vlog over het Haringvliet.
Transcript
  Uitgegeven door: Uitgeverij NieuwezijdsVormgeving: Studio Jan de Boer© 2018 , Camilla Dreef © Illustraties 2018 , Liset Celie isbn   9789057124808nur   223 www.nieuwezijds.nl Bij de productie van dit boek is gebruikgemaakt van papier dat het keurmerk van de Forest Stewardship Council ( fsc ) mag dragen. Bij dit papier is het zeker dat de productie niet tot bos-vernietiging heeft geleid.Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband, elektronisch of op welke andere wijze ook en evenmin in een retrieval system worden opgeslagen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.Hoewel dit boek met veel zorg is samengesteld, aanvaarden schrijver(s) noch uitgever enige aan-sprakelijkheid voor schade ontstaan door eventuele fouten en/of onvolkomenheden in dit boek.  4 ‘Zie de snip daar op de plas, roep van de wulp klinkt uit het moe-ras, wiejoo wiejoo wiejoo wiejoo, nu eerst is het lente pas.’ Dit is een liedje dat ik leerde van mijn opa. Ik heb dit liedje zo vaak gezongen, terwijl ik helemaal niet wist hoe een snip of wulp eruitzag. Ik was dol op buiten spelen. Als klein meisje ontdekte ik graag de natuur. Ik maakte werkstukken over kolibries, regenwouden, aard-bevingen en het noorderlicht. Op vakanties gingen we vissen, fossielen zoeken en wandelen in de mooiste natuurgebieden. Thuis leerde ik dat spinnen niet eng waren; ze werden voorzichtig opgepakt en weer vrijgelaten. Ik mocht altijd lekker vies worden, er werd niet gemop-
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks