Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

KURLUGAN KELİMESİNİN KÖKENİ ÜZERİNE

Category:

Crafts

Publish on:

Views: 0 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
KURLUGAN KELİMESİNİN KÖKENİ ÜZERİNE Seyfullah TÜRKMEN ÖZ: Türkçenin söz varlığı tam olarak ele alınıp değerlendirilmiş değildir. Bu yazıda bir tıp terimi olan kurlugan kelimesi üzerinde durulmaktadır.
Transcript
KURLUGAN KELİMESİNİN KÖKENİ ÜZERİNE Seyfullah TÜRKMEN ÖZ: Türkçenin söz varlığı tam olarak ele alınıp değerlendirilmiş değildir. Bu yazıda bir tıp terimi olan kurlugan kelimesi üzerinde durulmaktadır. Kelime yapı, köken ve anlam bakımından incelenmeye çalışılmaktadır. Anahtar Kelimeler: Söz varlığı, köken bilimi, kurlugan, Türkçe About Etymology of Kurlugan ABSTRACT: Turkish vocabulary is not studied in details. In this article, a medical term kurlugan is mentioned. This term is tried to examine in terms of structure, etymology and meaning. Key Words: Vocabulary, etymology, kurlugan, Turkish Kelimelerin nasıl ve ne şekilde oluştuklarını araştıran köken bilimi çalışmaları kelimelerin biyografisidir. Kelimenin başlangıçtan bugüne kadar geçirdiği değişiklikler köken biliminin ilgi alanındadır. Ayrıca kelimenin hangi bakış açısıyla oluşturulduğu üzerinde de dikkatle duran köken bilimi, dil biliminin en zor alanlarından biridir. Bu alanın Türkiye deki en önemli ismi Hasan Eren, Türk Dilinin E- timolojik Sözlüğü nün giriş kısmında şunları söylemektedir: Dil biliminin etimoloji adını verdiğimiz kolu başlangıçtan beri her yerde büyük bir ilgi görmüştür. Dil bilimi alanında çalışabilmek için uzman olmak gerekir. Özellikle etimoloji alanında uzmanlığın ayrı bir yeri ve değeri vardır. Bu açık gerçeğe karşılık her çağda ve her yerde amateur ve dilettante ların en çok bu alana yöneldiklerine tanık oluyoruz (Eren, 1999; xii). Her dilin kendine özgü dünya görüşü ve adlandırma yaparken bir hareket noktası vardır. Kimi Afrika dilerinde filin iki dişli hayvan, kimilerinde hortumlu hayvan, kimileride de iki kez içen hayvan olarak ad- Kırıkkale Üni. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Doktora Öğrencisi 472 TÜBAR-XIX-/2006-Bahar/ Seyfullah TÜRKMEN landırılması (bk. Durak 2005;116) bu konuda bize bir fikir verir kanaatindeyiz. Türkçe çağlayan kelimesi hareket noktası olarak ses i alırken İngilizce aynı anlamı ifade için kullanılan waterfall su düşüşü görüntü yü esas almaktadır. Köken bilimi çalışmaları dillerin bu kendine özgü dünya görüşleri ve adlandırmadaki hareket yollarını ortaya çıkarmaya çalışmaktadır. Dil bir yönüyle kültürü gösterdiği, onu kuşaktan kuşağa taşıyarak aktardığı için köken bilimi çalışmaları kültürle de yakından ilgilidir. Özellikle bu tür yazılar, dil-kültür ilişkisini ses, yapı, anlam, tarih vb. birçok açıdan göstermesi bakımından daha da önem kazanmaktadır. Türkçe bir kelimenin hangi kökten ve hangi bakış açısıyla türetildiğini bize köken bilimi çalışmaları gösterecektir. Bir kelimeden hareketle Türk milletinin düşünce tarzı, olaylara bakış biçimi de ortaya konmaktadır. Dil Denen Mucize adlı eserinde Walter Porzig köken bilimiyle ilgili olarak geçen şu bilgileri vermektedir: Herakleitos un kelimelerdeki sesler, isimlendirilen nesnelerin tabiatını doğrudan doğruya gösterir ve kelimelerin birbirleri arasındaki bağlantı, dünyadaki görüntüler arasındaki bağlantı konusunda bize bilgi verir şeklindeki iki görüşünü de ondan daha önceki devirlerde bulmak mümkündür. Yunanlılar Herakleitos tan çok önce, isimlerin kendi kökleriyle, isimlendirilen nesnelerin mahiyeti konusunda bilgi veren ilişkisini etymos doğru, gerçek olarak adlandırıyorlardı. Bu geriye götürüp bağlama sanatı, etimoloji yani kelimelerin gerçek anlamları bilgisi ismini buradan almıştır. Çünkü her nesne kendi doğru ismine sahiptir, iş onu bilebilmektir (Porzig 1995;11). Bu yazıda bir çıban ve yara ismi olan kurlugan tırnak civarındaki yumuşak kısımların iltihaplanmasıyla meydana gelen şiş, dolama, etyaran kelimesinin kökeni üzerinde durulmaya çalışılacaktır. Bu kelimenin kökeniyle ilgili olarak daha önce ileri sürülen herhangi bir görüşe rastlanılmamıştır. Bu sebeple kelime, köken bilimi bakımından ilk olarak burada açıklanmaya çalışılacaktır. Hasan Eren in Türk Dilinin Etimolojik Sözlüğü nde bu kelime kurlugan dolama, etyaran. Kökünü bilmiyoruz. (Eren 1999;268) biçiminde açıklanmıştır. Derleme Sözlüğü nde kelime kurulgan (I) 1.Hayvanların arka ayaklarında olan bir hastalık, 2. Tırnakla et arasında çıkan bir çıban (DS 8.Cilt, s.3012) biçiminde görülmektedir. 473 TÜBAR-XIX-/2006-Kurlugan Kelimesi Kelime Tarama Sözlüğü nde kurlagan, kurlagun, kurlugan, kurlugaz, kurlagun dolama, etyaran (Dilçin 1983;148) biçimlerinde karşımıza çıkmaktadır. Eski Anadolu Türkçesi tıp kitaplarından biri olan Teshil de kurulgan dolama, etyaran; tırnak civarındaki yumuşak kısımların iltihaplanmasıyla meydana gelen şiş (Turan 1992; 889) biçiminde geçmektedir. Sözü edilen hastalık için Arapçada dàòis parmağın uçlarında, tırnak diplerinde çıkan dolama, etyaran (Devellioğlu 1995;161) teriminin kullanıldığını görüyoruz. Clauson, sözlüğünde kuşakla sarmak anlamında kurla- biçimine yer veriyor ve ol kaftanıg kurladı örnek cümlesini kaydediyor (Clauson 1972;659). Yine Divanü Lügati t-türk te kurla- kuşak yapmak ve bağlamak (Atalay 1999;382) kelimesi bulunmaktadır. Tarama Sözlüğü nde kurla kez, defa, kere, kat, derece (bk. Dilçin 1983;148) kelimesine rastlıyoruz. Eski Kıpçakçada kur ıv defa, kez, kere (Toparlı 2003;163) ile kurla defa, kez, kere (Toparlı 2003;164) kelimelerinin aynı anlamda kullanıldığını görüyoruz. Kısasü l-enbiya da kurlıg kuşaklı, kemerli ve kurşa- kuşamak, kuşak sarmak (Ata 1997;401) kelimelerinin de konuyla ilgili olduğunu düşünmekteyiz. Kurlagan kelimesi Lehce-i Osmani de et yaran, dolamanın şedidi, taun hasbesi, kırlagan bk. et yaran (Toparlı 2000;255) biçiminde yer almaktadır. Şemseddin Sami ise eserinde kurlagan için dolama nevi, et yaran, domuz burnu ( Ş. Sami 1989;1096) demektedir. Türkçe Sözlük te aynı kelime kurlağan is. tıp Etyaran (Parlatır vd. 1998;1411) şeklindedir. Kelimenin geçtiği kaynakları bu şekilde gösterdikten sonra şimdi o- nun kökeniyle ilgili görüşlerimizi açıklamak istiyoruz. Bize göre bu kelime Eski Türkçe kur kemer, toka; sıra, silsile (Caferoğlu 1968;187) köküyle ilgilidir. Bu kur kökü Türkiye Türkçesinde 474 TÜBAR-XIX-/2006-Bahar/ Seyfullah TÜRKMEN bugün kuşak ( kur-şak) ve uçkur ( iç-kur) kelimelerinde yaşamaktadır (bk. Eren 1999;421). Kurla kez, defa, kere, kat, derece (bk. Dilçin 1983;148 ve Toparlı 2003;164) kelimesinin de bu kur köküyle ilgili olduğunu düşünmekteyiz. Zaten Eski Kıpçakçada kur ıv defa, kez, kere (Toparlı 2003;163) ile kurla defa, kez, kere (Toparlı 2003;164) kelimelerinin aynı anlamda karşımıza çıkması da bunu göstermektedir. Her ne kadar yazımızın başlığı Kurlugan Kelimesinin Kökeni Üzerine ise de yukarıdaki bilgilerden anlaşılacağı gibi kelimenin aslı kurlagan şeklinde olmalıdır. Hasan Eren, Türk Dilinin Etimolojik Sözlüğü nde kurlugan biçimini madde başı yaptığı için biz de yazımızda aynı biçimi tercih ettik. Köken bilimi çalışmalarında doğru biçimden hareket etmenin ne kadar önemli olduğu bu örnekte bir kez daha görülmektedir. Eğer Hasan Eren gibi kurlugan biçiminden hareket etseydik bu kelimeyi yapı bakımından açıklamamız mümkün olamazdı. Kurlagan şeklini esas alınca i- şimiz oldukça kolaylaşmaktadır. Bu haliyle kelimenin yapısı açıkça gözler önüne serilmektedir. Bize göre kurlagan kelimesi kur kemer kökünden isimden fiil yapan la ve sıfat-fil eki gan ile yapılmış bir biçimdir. Kurlagan kelimesi aslında bir sıfat iken nitelediği ismin düşmesi sonucunda bu şekilde kalıplaştığı anlaşılmaktadır. Bu kelime kurlagan nesne, şey gibi düşünülmelidir. Bir hastalık ismi olduğu için doğal olarak kurlagan hastalık, yara, çıban olarak düşünülebilir. Yukarıda gösterildiği üzere genellikle kelimenin yer aldığı bütün sözlüklerde kurlagan biçimi madde başı yapılmış ve dolama, etyaran olarak tanımlanmıştır. Kurlagan kelimesi sözlüklerde kayıtlı olduğu gibi dolama demektir; dolama ise kurlaganın yeni biçimidir. Yani kurlagan ve dolama aynı anlamlıdır ve ikisi de çevirmek, kuşatmak, sarmak, daire içine almak anlamında iki ayrı kelimedir. Kur kemer kökü unutulduğu için kurlagan yabancı bir kelime gibi algılanmış onun yerine daha açık ve yaygın olan dolama kullanılır olmuştur. Sonuç olarak parmakları bir kuşak gibi, daire şeklinde saran, dolayan, kaplayan yara, çıban için kemer anlamındaki kur kökünden hareketle kur-la-gan (isim kökü- isimden fiil yapan ek- fiilden isim yapan ek 475 TÜBAR-XIX-/2006-Kurlugan Kelimesi sıfat-fiil eki ) kuşatan, saran, dolanan, çeviren (çıban, yara) denilmiş olması gayet mantıklı ve uygundur. Yine aynı yapıda ve benzer anlamda karşımıza çıkan yirlegen el veya ayak tırnağının altında sonradan ortaya çıkan et, çıban (Uzel CH 141b-6) yukarıda söylediklerimizi destekler niteliktedir. Yirlegen kelimesinin de kurlagan gibi Türkçe yir/yer isim kökünden isimden fiil yapan le ve sıfat-fiil eki gen ile yapıldığı anlaşılıyor. Kurlagan örneği bize isimlendirmenin keyfi olarak yapılmadığını, belli bir mantıktan hareketle gerçekleştiğini göstermesi, kelimelerin nasıl oluştuğuna ışık tutması bakımından oldukça önemlidir. Burada Porzig in şu görüşlerini vererek yazımıza son vermenin oldukça uygun olacağı kanaatineyiz: Nesnelerle, onları isimlendiren sesler arasında elbette kesin, tabii bir bağlantı yoktur. Fakat bu bağlantının tamamen keyfi bir uzlaşma, söz birliği (Übereinkunft) sonucu sağlandığı da asla söylenemez. İsimler daha çok bir topluluğun, çevresindeki nesnelere karşı nasıl bir durum aldığını gösterir ve topluluğun çevresini incelemesine, onu bölümlemesine ve yorumlamasına yarayan araçtır. Bunları yaparken, dil topluluğu hem insanların ruhsal hayatının yapısına ve onun dünyadan aldığı izlenimlere verdiği cevaplara, hem de içinde bulunduğu manevi bir kültürel duruma bağlıdır. İsimlerin nesnelerle ilişkisi, nesnelerin tabiatından kaynaklanmamaktadır ve keyfi olarak da belirlenmemiştir; bu ilişki kültür tarihinin damgasını taşır, onunla bağlantılıdır (Porzig 1995;36). KAYNAKLAR ATA, Aysu (1997), Kısasü l-enbiya I,II, TDK Yay., Ankara. ATALAY, Besim (1999), Divanü Lügati t-türk (4 cilt), TDK Yay., Ankara. CAFEROĞLU, Ahmet (1968), Eski Uygur Türkçesi Sözlüğü, TDK Yay., İstanbul. CLAUSON, Sir Gerard (1972), An Etymological Dictionary of Pre- Thirteenth-Century Turkish, London. Derleme Sözlüğü, (1978), TDK Yay., 10. Cilt, Ankara DEVELİOĞLU, Ferit (1995), Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lugat, 12. Baskı, Ankara. 476 TÜBAR-XIX-/2006-Bahar/ Seyfullah TÜRKMEN DİLÇİN, Cem (1983), Yeni Tarama Sözlüğü, TDK Yay., Ankara. DURAK, Mustafa (2005), Terimden Anlama, Multilingual Yay., İstanbul EREN, Hasan (1999), Türk Dilinin Etimolojik Sözlüğü, Ankara. PARLATIR, İsmail-Hamza Zülfikar-Nevzat Gözaydın- Belgin Aksu- Seyfullah Türkmen- Yaşar Yılmaz (1998), Türkçe Sözlük, TDK Yay., Ankara. Porzig, Walter (1995), Dil Denen Mucize (Çev: Vural Ülkü), TDK Yay., Ankara. ŞEMSEDDİN SAMİ (1989), Kamus-ı Türki, 3. Baskı, Çağrı Yay., İstanbul. TOPARLI, Recep (2000), Lehce-i Osmani, TDK Yay., Ankara. TOPARLI, Recep Hanifi Vural- Recep Karaatlı (2003), Kıpçak Türkçesi Sözlüğü, TDK Yay., Ankara. TURAN, Zikri (1992), Hacı Paşa, Teshil,- Dil Özellikleri, İnceleme, Söz Dizini-( İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi), Malatya.
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks