Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: 100 mg (20 mg/ml) demir (III) e eşdeğer 2700 mg ferrik hidroksit sükroz kompleksi

Category:

Arts & Culture

Publish on:

Views: 0 | Pages: 7

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
KISA ÜRÜN BİLGİSİ Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini sağlayacaktır. Sağlık mesleği mensuplarının şüpheli advers reaksiyonları TÜFAM a bildirmeleri
Transcript
KISA ÜRÜN BİLGİSİ Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini sağlayacaktır. Sağlık mesleği mensuplarının şüpheli advers reaksiyonları TÜFAM a bildirmeleri beklenmektedir. Bakınız Bölüm 4.8 Advers reaksiyonlar nasıl raporlanır? 1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI FERROVEN i.v. ampul 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 100 mg (20 mg/ml) demir (III) e eşdeğer 2700 mg ferrik hidroksit sükroz kompleksi Yardımcı maddeler: Yardımcı maddeler için 6.1 e bakınız. 3. FARMASÖTİK FORM Enjeksiyonluk çözelti. Renksiz cam ampuller içinde koyu kahverengi çözelti. 4. KLİNİK ÖZELLİKLER 4.1. Terapötik endikasyonlar Oral yoldan demir tedavisinin yeterli olmadığı, etkisiz kaldığı ya da gerçekleştirilemediği demir eksikliği anemilerinde (oral demir tedavisine karşı intolerans, malabsorpsiyon, ülseratif kolit gibi sindirim sisteminin inflamasyonlu durumları), Eritropoetin destek tedavisi gören kronik hemodiyaliz hastalarında gelişen demir eksikliği anemisi FERROVEN, gerekli ve uygun kan tetkikleri (hemoglobin, hematokrit, ferritin düzeyi, eritrosit sayısı tayini gibi) yapıldıktan sonra uygulanmalıdır Pozoloji ve uygulama şekli Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi: Erişkinlerde; 1-2 ampul ( mg demir) FERROVEN, hemoglobin düzeylerine göre haftada 1-3 kez şeklinde uygulanır. Hemodiyaliz hastalarında toplam doz, 10 dozda uygulanacak şekilde 1000 mg dır. Gerektiğinde önerilen doz tekrarlanabilir. Doz uygulama sıklığı haftada 3 defadan fazla olmamalıdır. Uygulama şekli: FERROVEN sadece intravenöz yoldan (yavaş enjeksiyon veya infüzyon şeklinde) uygulanması gereken bir üründür. İntramüsküler veya bolus intravenöz enjeksiyonla uygulanmamalıdır. FERROVEN in ilk tedavi dozundan önce bir test dozu uygulanmalıdır. Eğer uygulama sırasında herhangi bir alerjik reaksiyon ya da intolerans ortaya çıkarsa tedavi hemen kesilmelidir. 1 İntravenöz enjeksiyon: FERROVEN yavaş intravenöz enjeksiyon olarak dilüe edilmeden de uygulanabilir. Önerilen miktar dakikada 1 ml FERROVEN (20 mg demir) şeklinde (5 ml FERROVEN en az beş dakikada) uygulanmalıdır. Bir enjeksiyonda, en fazla 200 mg FERROVEN uygulanabilir, daha fazla uygulama yapılmamalıdır. Kullanılmayan FERROVEN ampul içeriği atılmalıdır. Yeni bir hastaya tedaviye başlarken erişkinde 1ml FERROVEN (20 mg demir) test dozu olarak uygulanır. 15 dakika içinde bir yan etki görülmezse geri kalan doz da uygun sürede verilir. İnfüzyon olarak: FERROVEN ampul hipotansiyon ve paravenöz enjeksiyon riskini azaltmak amacıyla tercihen infüzyon şeklinde uygulanmalıdır. Bu amaçla 5 ml ampul (100 mg demir) en fazla 100 ml %0,9 luk NaCl ile dilüe edilmelidir. Uygulama süresi 100 mg demir için en az 15 dakika, 200 mg demir için en az 30 dakika, 300 mg demir için en az 1,5 saat, 400 mg demir için en az 2,5 saat, 500 mg demir için en az 3,5 saat olmalıdır. Bir kerede uygulanacak maksimum demir dozu 7 mg demir/kg vücut ağırlığını, 500 mg demiri aşmamalı ve dozdan bağımsız olarak en az 3,5 saatte uygulanmalıdır. Yeni bir hastaya tedaviye başlarken erişkinde ve 14 kg ın üstündeki çocuklarda 1ml FERROVEN (20 mg demir) test dozu olarak uygulanır. 14 kg ın altındaki çocuklarda ise günlük dozun yarısı (1,5 mg demir/kg) test dozu şeklinde uygulanır. 15 dakika içinde bir yan etki görülmezse geri kalan doz da uygun sürede verilir. Kullanılmayan FERROVEN ampul içeriği atılmalıdır. FERROVEN hemodiyaliz esnasında diyalizörün venöz tarafına doğrudan uygulanabilir. Uygulama intravenöz uygulama gibi yapılmalıdır. Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler Böbrek/Karaciğer yetmezliği: Böbrek ve karaciğer yetmezliği olanlarda doz ayarlamasına gerek yoktur. Pediyatrik popülasyon: Çocuklardaki güvenliliğine ve etkililiğine ilişkin yeterli veri yoktur. Geriyatrik popülasyon: Yaşlı hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur Kontrendikasyonlar FERROVEN kullanımı; FERROVEN e ya da bileşimindeki inaktif maddelere karşı aşırı duyarlılık durumlarında, Demir yüklenmesinin olduğu ya da demir kullanımı azalmasının söz konusu olduğu durumlarda Astma, ekzema ya da diğer atopik alerji hikayesi olan hastalarda Demir eksikliğine bağlı olmayan anemilerde, Gebeliğin ilk 3 ayında kontrendikedir Özel kullanım uyarıları ve önlemleri Parenteral olarak ferrik-hidroksit-sükroz kompleksi uygulanan hastalarda nadiren de olsa anaflaktik şok, bilinç kaybı, kollaps, hipotansiyon, dispne, konvülsiyon ile karakterize ölümcül olabilen aşırı duyarlılık reaksiyonları gelişebilmektedir. Bu tip reaksiyonlar demir karbonhidrat kompleksi içeren pek çok preparatın kullanılması sırasında gözlenmektedir. Bu nedenle i.v. yoldan ferrik-hidroksit-sükroz kompleksi uygulaması sırasında da bir önlem olarak kardiyopulmoner resusitasyon için gerekli donanımlar hazır edilmelidir. Her ne kadar intravenöz ferrik-hidroksit-sükroz kompleksi ile yapılan klinik çalışmalarda ölümcül aşırı 2 duyarlık reaksiyonları bildirilmemişse de intravenöz ferrik-hidroksit-sükroz kompleksi ve tüm i.v. demir preparatlarının uygulanması sırasında, ilgili hekimlerin dikkatli olması önerilir. Vücuttan demir atılımı sınırlı olduğundan ve dokulardaki demir fazlalığı tehlikeli olabileceğinden intravenöz ferrik-hidroksit-sükroz kompleksi uygulanan hastalarda, periyodik olarak kan tetkiklerinin (hemoglobin, hematokrit, serum ferritin ve transferrin saturasyonu) yapılması gereklidir. Demir yüklenmesi şüphesi olan tüm hastalarda demir tedavisi kesilmelidir. FERROVEN karaciğer yetmezliği olan hastalara dikkatli uygulanmalıdır. FERROVEN yüksek ferritin seviyeleri olan akut ya da kronik enfeksiyonu olan hastalarda dikkatli uygulanmalıdır. Parenteral demir, bakteriyal veya viral enfeksiyonu olan hastalarda istenmeyen etkiler oluşturabilir. Eğer enjeksiyon hızlı uygulanırsa hipotansiyon oluşturabilir. FERROVEN uygulanırken paravenöz enjeksiyondan kaçınılmalıdır. Eğer paravenöz enjeksiyon olursa cilt altı doku hasarı ve kahverengi renk değişimi olabilir. Böyle durumlarda heparin içeren jel veya merhemlerle tedavi edilmelidir. İstenmeyen yan etkilerin meydana gelme olasılığını azaltmak için FERROVEN önerilen dozda kullanılmalıdır. FERROVEN her dozunda 1 mmol (23 mg) den daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında sodyum içermez Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri Oral yoldan alınan demirin emilimini azaltabileceği için FERROVEN oral demir preparatları ile birlikte kullanılmamalıdır. Oral demir tedavisine son FERROVEN dozundan en az 5 gün sonra başlanmalıdır Gebelik ve laktasyon Genel tavsiye Gebelik kategorisi, B dir. Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/doğum kontrolü (Kontrasepsiyon) Hastaların FERROVEN kullanımı sırasında, hamile kalma ya da hamilelik kararı alma gibi durumlarda doktoru bilgilendirmesi konusunda uyarılması gerekir. Gebelik dönemi FERROVEN için, gebeliklerde maruz kalmaya ilişkin klinik veri mevcut değildir. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik/embriyonal/fetal gelişim/doğum ya da doğum sonrası gelişim ile ilgili olarak doğrudan ya da dolaylı zararlı etkiler olduğunu göstermemektedir. Hayvanlarda yapılan çalışmalarda teratojenik etkiler saptanmamakla birlikte, gebe kadınlarda yeterli ve kontrollü çalışmalar yoktur. Hayvan üreme çalışmaları, daima insandaki yanıtı göstermediğinden, bu ilaç, gebelikte ancak kesin olarak gerekiyorsa kullanılmalıdır. Gebeliğin ilk üç ayında kullanılmamalıdır. Gebe kadınlara verilirken tedbirli olunmalıdır. Laktasyon dönemi Ferrik hidroksit sükroz anne sütü ile atılmamaktadır. FERROVEN emzirme döneminde kullanılabilir. 3 Üreme yeteneği/fertilite Üreme yeteneği üzerinde etkisi bulunmamaktadır Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler FERROVEN kullanımından sonra baş dönmesi, konfüzyon ya da sersemlik gelişebileceğinden, bu semptomlar geçinceye kadar hastalar araç veya makine kullanmamalıdır İstenmeyen etkiler İlaca bağlı olduğu kabul edilen advers etkiler aşağıda listelenmiştir: Sıklıklar şu şekilde tanımlanır: çok yaygın ( 1/10); yaygın ( 1/100 ila 1/10); yaygın olmayan ( 1/1.000 ila 1/100); seyrek ( 1/ ila 1/1.000); çok seyrek ( 1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor). Bağışıklık sistemi hastalıkları Seyrek: Anaflaktoid reaksiyonlar Sinir sistemi hastalıkları Yaygın: Geçici tat bozuklukları (özellikle metalik tat) Yaygın olmayan: Baş ağrısı, sersemlik hissi Seyrek: Parestezi, bayılma, ateş basması Kardiyovasküler hastalıklar Yaygın olmayan: Hipotansiyon ve kollaps; taşikardi ve palpitasyon Seyrek: Hipertansiyon Solunum, göğüs bozuklukları ve mediastinal hastalıklar Yaygın olmayan: Bronkospazm, dispne Gastrointestinal hastalıklar Yaygın olmayan: Bulantı, kusma, karın ağrısı, diyare Deri ve derialtı doku hastalıkları Yaygın olmayan: Kaşıntı, ürtiker, döküntü, eritem ve egzantem Kas iskelet bozuklukları, bağ dokusu ve kemik hastalıkları Yaygın olmayan: Kas krampları, miyalji Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar Yaygın olmayan: Ateş, titreme, kızarma, göğüs ağrısı ve sıkışması. Yüzeyel filebit, yanma, şişme gibi enjeksiyon yeri bozuklukları. Seyrek: Anafilaktoid reaksiyonlar (nadiren artralji ile birlikte), periferik ödem, halsizlik, güçsüzlük İzole olgularda: Bilinç düzeyinde azalma, konfüzyon, anjiyoödem, eklem şişmesi Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması Ruhsatlandırma sonrası şüpheli ilaç advers reaksiyonlarının raporlanması büyük önem taşımaktadır. Raporlama yapılması, ilacın yarar/risk dengesinin sürekli olarak izlenmesine olanak sağlar. Sağlık mesleği mensuplarının herhangi bir şüpheli advers reaksiyonu Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM) ne bildirmeleri gerekmektedir (www.titck.gov.tr; e- posta: tel: ; faks: ) 4 4.9. Doz aşımı ve tedavisi FERROVEN ile doz aşımı durumunda, demirin vücutta depolanmasına bağlı olarak hemosideroz tablosu gelişebilir. Söz konusu tablonun tanısı açısından, serum ferritin düzeyinin ve transferrin satürasyonunun periyodik olarak izlenmesi yardımcı olabilir. FERROVEN, demir yüklenmesi olan hastalara uygulanmamalı ve serum ferritin düzeyleri normal ya da normalin üzeri değerlere ulaştığında tedavi sonlandırılmalıdır. Tedaviye cevap vermeyen bir aneminin yanlışlıkla demir eksikliği anemisi olarak teşhis edildiği durumda demir yüklenmesini önlemek için özel bir dikkat gösterilmelidir. FERROVEN ile doz aşımı durumunda ya da FERROVEN in çok hızlı biçimde infüzyon yolu ile uygulanması halinde hipotansiyon, baş ağrısı, kusma, bulantı, baş dönmesi, eklem ağrıları, parestezi, karın ve kas ağrısı, ödem ve kardiyovasküler kollaps gibi semptomlar ortaya çıkar. Söz konusu semptomların çoğu i.v. yoldan sıvı, hidrokortizon ve/veya antihistaminik uygulanması ile başarılı bir şekilde ortadan kaldırılabilir. FERROVEN in önerilen hızda ya da daha yavaş bir şekilde uygulanması ile semptomlar hafifleyebilir. 5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER 5.1. Farmakodinamik özellikler Farmakoterapötik grup: 3 değerlikli Parenteral Demir Preparatları ATC kodu: B03AC02 FERROVEN in bileşiminde bulunan üç değerlikli demir, demir (III) hidroksit sakkaroz makromoleküler kompleksidir. Polinükleer demir (III) hidroksit çekirdeğini çevreleyen çok sayıdaki non-kovalen bağlarla bağlanmış sükroz molekülü, molekül ağırlığı yaklaşık 43 kdalton olan bir kütle oluşturur. Bu, böbreklerden atılımı engelleyecek bir büyüklüktür. Sonuç olarak bu kompleks fizyolojik ortamlarda stabildir ve yapısındaki demiri serbest bırakmaz. Polinükleer çekirdeğin merkezindeki demir, yapısal olarak, fizyolojik olarak bulunan ferritine benzer. Ferrik-hidroksit-sükroz kompleksinin demir kinetiği kronik böbrek yetmezliği ve anemisi olan 6 hastada işaretlenmiş Fe 59 ve Fe 52 kullanılarak değerlendirilmiş, Fe 52 nin plazma klerensinin dakika arasında olduğu, Fe 52 nin karaciğer, dalak ve kemik iliğine dağıldığı, uygulamadan 2-4 hafta sonra uygulanan Fe 59 un % oranında eritrositlerin yapısında bulunduğu saptanmıştır Farmakokinetik özellikler Genel özellikler Emilim ve Dağılım: i.v. ferrik-hidroksit-sükroz kompleksi kullanımı sonrasında eliminasyon yarılanma ömrü 6 saat, total klerens 1,2 l/saat, kararlı durumda olmayan dağılım hacmi 10,0 l ve kararlı durumdaki dağılım hacmi 7,9 l dir. Biyotransformasyon: i.v. uygulamadan sonra ferrik-hidroksit-sükroz kompleksi, retiküloendotelyal sistemde demir ve sükroza ayrışır. 5 Eliminasyon: Sükroz kısmı temel olarak idrar ile atılır. 4 saatte alınan sükrozun % 68 i, 24 saatte ise %75 i idrar ile uzaklaşır. Her dozdaki uygulamada ise verilen demirin en fazla %5 i 24 saatlik idrarda atılabilmektedir. Özel Klinik Durumlar Renal veya hepatik fonksiyon bozukluğu olan hastalarda demir (III) hidroksit sükroz kompleksinin özellikleri hakkında henüz herhangi bir bilgi mevcut değildir Klinik öncesi güvenlilik verileri Hayvanlarda yapılan çalışmalara dayanılarak bildirilen klinik öncesi verilerde tekrarlayan toksisite, gen toksisitesi ve üreme toksisitesine ait zararlı etkiler görülmemiştir. 6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER Yardımcı maddelerin listesi Enjeksiyonluk su Sodyum hidroksit (1N) 6.2. Geçimsizlikler Bildirilmemiştir Raf ömrü 36 aydır Saklamaya yönelik özel tedbirler 25ºC nin altındaki oda sıcaklığında ve kuru bir yerde ışıktan korunarak saklanmalıdır. Dondurulmamalıdır Ambalajın niteliği ve içeriği Uygun boyutta separatöre yerleştirilmiş 5 adet, 5 ml ampul (tip I cam, renksiz), kullanma talimatı, karton kutu Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler Kullanılmamış ürünler yada artık materyaller Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ve Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Kontrolü Yönetmeliği ne uygun olarak imha edilecektir. 7. RUHSAT SAHİBİ Santa Farma İlaç San. A.Ş. Okmeydanı, Boruçiçeği Sok. No: Şişli İSTANBUL 8.RUHSAT NUMARASI(LARI) 216/79 9. İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ İlk ruhsat tarihi: Ruhsat yenileme tarihi: KÜB ÜN YENİLENME TARİHİ -- 7
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks