Please download to get full document.

View again

of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

KERK WIJZER. 41e Jaargang nummer 3

Category:

Brochures

Publish on:

Views: 42 | Pages: 20

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
KERK WIJZER 41e Jaargang nummer 3 maart 2017 INHOUD 2 van de redactie agenda 3 meditatie diensten gemeentenieuws 6 vanuit de kerkenraad groothuisbezoeken 7 opendag d'ontmoeting meat & eat parkeren
Transcript
KERK WIJZER 41e Jaargang nummer 3 maart 2017 INHOUD 2 van de redactie agenda 3 meditatie diensten gemeentenieuws 6 vanuit de kerkenraad groothuisbezoeken 7 opendag d'ontmoeting meat & eat parkeren de kelk 12 kerk in actie even voorstellen 13 hoe maakt u het terugblik afgelopen maand 14 even voorstellen bedankt 15 in de schijnwerpers 16 voorjaarsworkshop autowasactie violenverkoop paasviering ouderen 17 lopend vuurtje gevraagd clubleiding jeugddienst 18 gefeliciteerd kerkelijk bureau bankinformatie 19 overzicht van de erediensten kerkrijden liturgische kleuren 20 algemene informatie VAN DE REDACTIE Hier al weer een nieuwe Kerk wijzer en wel voor de maand maart. Maart betekent ook dat het voorjaar weer voor de deur staat. We kunnen dat o.a. al zien dat het s avonds langer licht blijft en de eerste voorjaarsplantjes zichtbaar worden. De violen kunnen weer de grond in! In deze Kerk wijzer wordt u ook weer uitgebreid bijgepraat wat er allemaal in de gemeente gebeurd is of staat te gebeuren. In het bijzonder is dat ook de open dag op zaterdag 11 maart aanstaande, waarvoor u allen van harte uitgenodigd wordt. Er is een mooi en afwisselend programma samengesteld. Bij deze Kerk wijer vindt u ook weer het boekje voor de veertigdagentijd met mooie bijdragen voor bezinning richting Pasen. De redactie van Kerk wijzer AGENDA 2 maart: breicafe in d Ontmoeting van tot uur 3 maart: contact met de kerk in Antonia, aanvang uur 5 maart: koffiedrinken na de ochtenddienst 6 maart: collectebonnen afhalen in d Ontmoeting tussen en uur 6 maart: vergadering van de kerkenraad 9 of 16 mrt.: violenactie 11 maart: open dag d Ontmoeting, vanaf uur 11 maart: autowassen door d n Opstap bij parkeerplaats Korfbal, aanvang uur 30 maart: voorjaarsworkshop in d Ontmoeting, aanvangt uur 4 april: paasviering ouderen, aanvang uur 2 MEDITATIE ds. Bert Ridder Het recht om onbereikbaar te zijn Toen de mobiele telefoon z n intrede in ons dagelijks leven maakte, bracht dat heel wat teweeg. Een nieuwe wereld ging open. We zouden voortaan altijd en overal bereikbaar zijn. Hoe was het daarvoor? Als je vroeger op vakantie ging en je was op plaats van bestemming aangekomen, dan zocht je een telefooncel om de thuisblijvers te vertellen dat je gearriveerd was. Op populaire vakantiebestemmingen moest je wel eens een tijdje wachten voor je aan de beurt was Als je onderweg pech kreeg, kon je gebruik maken van de praatpalen van de ANWB om hulp in te roepen. En als je verdwaald was, vroeg je een voorbijganger naar de weg. Een telefooncel, waar vind je die nog? De ANWB stelt de kenmerkende gele praatpalen langs de snelwegen per 1 juli buiten werking en daarna worden ze ook verwijderd. En zomaar een wildvreemde aanspreken? Eh Het hoeft niet meer, want het overgrote deel van de Nederlanders heeft tegenwoordig een (of meerdere) mobiele telefoon(s) je bent niet meer van (de hulp van) anderen afhankelijk. We zijn altijd en overal bereikbaar. Een verrijking. En tegelijk is het overal en altijd bereikbaar zijn in toenemende mate een last aan het worden. Het mobieltje beheerst het leven van velen. Bereikbaar kunnen zijn is geworden tot een bereikbaar moeten zijn. We eisen het van elkaar, van onszelf. We zijn bang geworden om een oproep te missen Een gevleugelde uitdrukking is geworden: Deze (oproep) moet ik even nemen - als excuus in een gezelschap voor het feit dat je je toch even niet zo sociaal gedraagt Zo langzamerhand gaat de wal het schip keren: onlangs stond er in de krant (om nog maar eens een oud medium van stal te halen) te lezen dat minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, pleit voor het recht op onbereikbaarheid Hij wil regelen dat werknemers na werktijd het recht hebben om voor hun baas onbereikbaar te zijn. Dus dat je bijv. niet midden in de nacht een mail zou moeten beantwoorden. Want, zo is de redenering van de minister: Van hard werk wordt niemand ziek. Van te hard werken wordt iedereen ziek. Ik vind het een mooie gedachte: Het recht om onbereikbaar te zijn. Het bewaart je voor overspannen situaties, zowel in werk- als in privésituaties. Het altijd en overal bereikbaar zijn is inderdaad (letterlijk dan wel figuurlijk) ziekmakend. Ziekmakend omdat je als werknemer niet aan de hoge eisen van je werkgever kunt voldoen. - Ziekmakend omdat je bang bent ook maar iets aan informatie te missen. Onbereikbaar zijn is wel een beetje griezelig het is een oefening in loslaten. Een werkgever heeft niet meer onbeperkt grip op z n werknemers. En iemand die verslaafd is aan social media en dan bewust z n mobieltje een tijdlang uitzet, krijgt wellicht afkickverschijnselen. Maar tegelijk lijkt het me ook helend: werknemers zullen minder ziek zijn, minder last hebben van burn-out enz. En in privésituaties merk je dat er ook nog een leven buiten de telefoon is wie weet gaat er een wereld voor je open Van Jezus lezen we dat Hij zich bij tijd en wijle terugtrekt om te bidden, zie bijv. Lucas 5: 16, 6: 12, Johannes 6: 15, Matteüs 14: 23. Jezus is af en toe onbereikbaar voor de mensen ook Hij houdt het niet vol om altijd en overal beschikbaar te zijn. Hij zoekt dan God, Hij heeft het nodig om zelf gevoed te worden voor Hij andere mensen weer kan voeden. Is God dan wel bereikbaar? Of is God zelf zo af en toe ook offline? Die ervaring kun je wel eens hebben: God hoort mijn bidden niet, Hij antwoordt niet. En dat is een onbereikbaarheid die we liever niet meemaken Jezus kende die ervaring eveneens Hij ervoer in de duisternis de totale Godverlatenheid: Mijn God, mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?, riep Hij aan het kruis (Matteüs 27: 45-46, Marcus 15: 33-34). Je kunt zeggen: die onbereikbaarheid van God, zijn Vader, heeft Hij voor ons (in onze plaats) doorleden, opdat God voor ons niet meer totaal afwezig is. Dat kan en mag tot troost en bemoediging zijn. Maar ondertussen worden we er wel mee geconfronteerd: met het stilzwijgen van God op ons bidden - en dat kan onverteerbaar zijn Is God onbereikbaar? Is dat zijn recht, zoals het misschien ons verworven recht gaat worden om onbereikbaar te zijn? Of is er ook een andere benadering mogelijk dat God niet zozeer onbereikbaar is, maar anders bereikbaar? Want wat is bidden? Is bidden onze vragen aan God voorleggen en dan van Hem antwoord krijgen? Dat is het ook, een gebeuren van vraag en antwoord. Of is er ook een andere benadering mogelijk dat God niet zozeer onbereikbaar is, maar anders bereikbaar? Maar is bidden niet allereerst een gebeuren van stilte? Als we voor het eten bidden, zeggen we wel eens: Zullen we even stil zijn? Even stil zijn is voor ons dan een paar seconden onze mond houden. Maar voor het gebed is die stilte echt wezenlijk. Sommige mensen beginnen hun gebed met een poosje stil te zijn niet meteen je verhaal doen, zelfs niet eerst danken, maar eerst stil zijn. Stil worden om een overgang te kunnen maken, om je te vervolg blz. 4 3 MEDITATIE (vervolg) richten op God. Om niet meer bereikbaar te zijn voor al het andere dat op je afkomt en in je opkomt. Ach, en dan duurt het wel een tijdje voordat alle stemmen in je tot rust gekomen zijn, mogelijk gaan de stemmen eerst nog wel luider klinken! Dat moet je dan maar laten gebeuren. Vanuit de stilte kan er dan gedankt, gebeden worden. Ook geklaagd, gevraagd en gesmeekt worden. En dan, dan kan het zomaar opnieuw stil blijven, geen rechtstreeks antwoord of praktische oplossing op je vragen en problemen. Is God dan een praatpaal die zichzelf op non-actief heeft gezet? Nou, wie weet Ik denk wel eens dat God meer een luisterpaal is een God die alles wat wij bij Hem brengen in zich opneemt en rustig overdenkt. Niet een God die de stilte opvult met kant en klare antwoorden en oplossingen. Meer een God die de stilte voorzichtig en soms bijna ongemerkt invult met een teken van zijn bemoeienis. Een God die je letterlijk gaandeweg gaande de weg die je hebt te gaan - laat merken dat Hij je wil geven wat je nodig hebt. Dat is overigens niet per se hetzelfde als wat je wenst. En dat je dan terugkijkend op die weg kunt zeggen: in de stilte heeft God toch aan mijn situatie gewerkt, Hij is een stille Werker geweest. Hij gaf een zetje in de goede richting, liet me toch hoop houden, wees me een nieuwe weg. Het recht om onbereikbaar te zijn voor ons kan dat helend zijn. Het recht om onbereikbaar te zijn - God kan zich wellicht op dat recht laten voorstaan. En misschien doet Hij dat voor ons gevoel ook wel eens. Of zelfs vaker dan ons lief is. Zo eerlijk moeten we ook zijn. En toch : blijf opmerkzaam op de stilte, want de stilte is niet leeg. God werkt in de stilte, Hij is anders bereikbaar, Hij luistert en gaat zijn eigen ongekende gang (Lied 943) met ons. DIENSTEN In de kerk Zondag 5 maart is de eerste zondag in de 40-dagentijd. In de morgendienst wordt de doop bediend aan Isa Marleen, dochter van Ferry en Carola t Lam-van de Water en aan Rachel Maria, dochter van Arnold en Karin Groeneveld-- Koster. We zien uit naar een mooie en dankbare viering. Op woensdag 8 maart vieren we Biddag voor gewas en arbeid. Het voorjaar is op komst, groei en bloei worden langzamerhand zichtbaar. Een telkens terugkerende wetmatigheid lijkt het te zijn. Tegelijk roept het verwondering op. Uiteindelijk zijn groei en bloei afhankelijk van de zegen van God. En ook het werk van onze handen en hoofden is niet vanzelfsprekend in dankbaarheid bidden we om Gods zegen over gewas en arbeid. De avonddiensten van 5, 19 en 26 maart heb ik geruild met collega s. Zo nodig ga ik twee keer per zondag in Almkerk voor, maar het voorbereiden van twee diensten zo merk kost me meer dan het dubbele aan voorbereidingstijd. Tijd die ten koste gaat van bijv. het pastoraat. Soms is het kiezen. En dan kies ik het liefst voor een wat evenwichtiger invulling van mijn taken. Alvast vooruitblikkend: in de avonddienst van zondag 2 april voert het koor Con Amore een Nederlandstalige Matteüspassie uit, van de hand van dirigent Jaap Kwakkel. Antonia en Altenahove Op vrijdag 3 maart is er Contact met de kerk in Antonia, aanvang uur, voorganger is ds. G.J. Wolters. De avonddienst van zondag 12 maart is een themadienst in de serie over de Apostolische Geloofsbelijdenis. Collega G.J. Wolters hoopt in deze dienst met ons stil te staan bij de almacht van God. De morgendiensten van zondag 19 en 26 maart zijn gewone diensten. Denkt u erom dat de zomertijd ingaat van zaterdag 25 op zondag 26 maart de klok gaat een uur vooruit, voor je t weet is het half 10 ds. Bert Ridder GEMEENTENIEUWS Huwelijksjubileum Op 22 maart hopen Huib en Gerda Verschoor-Straver, Fabriciusstraat 9 (4286 AA) te gedenken dat ze 60 jaar geleden elkaar hun ja-woord gaven. Van harte feliciteren we hen met dit huwelijksjubileum, we wensen hun een fijne dag en Gods zegen op het vervolg van een hun gezamenlijke reis. Meeleven Mw. Aagje van Breugel-Scheurwater, Voorstraat 26 (4286 AL) verblijft nog in het Gasthuis in Gorinchem (afdeling Leypoort, kamer 13, Postbus 90, 4200 AB). 4 GEMEENTENIEUWS (vervolg) Mw. Renata Teuling-Raams, Kruisstraat 4 (4286 AN) ondervindt al een tijd lang de hinderlijke gevolgen van een onwillige slokdarm. Wat betere en mindere tijden wisselden elkaar af. Onlangs werd de situatie ineens nijpend: er was een ingrijpende operatie nodig. Op moment van schrijven verblijft Renata in het UMC in Utrecht in afwachting van nog een operatie. We wensen haar, haar man Wil en hun gezin vertrouwen en moed in een onzekere tijd. Dhr. Joop van der Geld, De Sering 38 (4286 CL), verblijft nog steeds op de IC van het Beatrix Ziekenhuis (afdeling IC, Postbus 90, 4200 AB Gorinchem). Slikken blijft problemen geven. Al een paar keer heeft dat als bijkomend effect dat er een longontsteking opdoet. Aangezien zijn gezondheid toch al kwetsbaar is, blijft zijn situatie met de nodige zorg omgeven. Ook voor mw. Simone van Lent-Verschoor, Provincialeweg Noord 18 (4286 EA) is het een zaak van lange adem: de hernia blijft veel pijn en ongemak geven. Pijnbestrijding is daarbij een hulpmiddel, de hoop is dat de hernia uiteindelijk spontaan overgaat. Dhr. Teus Sprangers, Mr. L.A. Donkerstraat 9 (4286 BS) heeft verschillende onderzoeken ondergaan. De resultaten daarvan geven geen eenduidig beeld, maar er is inmiddels wel een traject van chemobehandelingen gestart. Dat ziekzijn niet alleen de patiënt treft maar ook diens huisgenoten, wordt wel eens vergeten. Partners, kinderen - ze delen evenzeer mee in de zorg. Soms moeten ze mantelzorger zijn. Het kan ook gebeuren dat de ziekte van de patiënt het nodige bij jezelf teweeg brengt. Zo is het voor Teus vrouw, Klaartje, een zware tijd, moeilijk om het hoofd boven water te houden. We wensen beiden sterkte en moed voor elke dag. Mw. Ena van Krimpen-van der Wiel, De Borchgravestraat 36 (4286 BN) heeft twee chemokuren gehad. Op moment van schrijven is het wachten op een scan en de uitslag daarvan. Aan de hand daarvan wordt beslist hoe het vervolg zal zijn een spannende tijd voor Ena en Ad. Zo leven we ook mee met dhr. Jan Schmidt, Antonialaan 100b (4286 CW) en mw. Aly Rodermond-Pel, Voorstraat 12 (4286 AL), mw. Rie Brienen-Ippel, Antonialaan 80 (4286 CW) en met dhr. Teunis den Dekker, Anjerlaan 1 (4286 CP). Op de website van de kerk kunt u bij de foto s een reportage zien van de plaatsing van de kelk van Teunis. Dit gebeurde op dinsdag 24 januari. De kelk, de beker is door Teunis en zoon Carlo ontworpen voor de diaconale tuin. De tuin heeft Teunis hart. Hij wil er graag een blijvend teken achterlaten: dat is de kelk, de beker geworden de bedoeling is dat de kelk omgroeid wordt door een perenboom. In de kelk kun je o.a. een avondmaalsbeker zien een mooi symbool, verwijzend naar het bloed dat Jezus in zijn lijden en sterven voor ons vergoot. En tegelijk de beker van dankzegging: het is een beker van hoop, hoop op (ver)nieuw(d) leven, de beker van zicht op Gods toekomst en Koninkrijk Teunis heeft er zelf ook een artikel over geschreven (zie blz. 10 en 11). Mw. Jo Oosterhoff-de Ruiter, Knotwilg 27E (4286 DE) kwam ten val en brak daarbij haar bovenbeen. Na een kort verblijf in het ziekenhuis ging ze naar Altenahove. Aangezien een operatie in haar kwetsbare situatie niet mogelijk was, moest ze bed houden. Ze deed dat met een opgewekt gemoed, dankbaar dat ze toch nog verder kon. Lang heeft het niet mogen duren, haar situatie verslechterde vrij plotseling. Op vrijdag 17 februari overleed ze in rust en vrede. Op moment van schrijven is de begrafenis nog aanstaande. In de volgende Kerk wijzer zal een in memoriam verschijnen. Dhr. Gerard Roubos, Van Hogendorpstraat 7 (4286 BJ), heeft opnieuw een heupoperatie ondergaan. De heup is verwijderd, dit was nodig om een bacterie te kunnen bestrijden. Wanneer het lichaam weer schoon is, wordt de heup teruggeplaatst. Het was de zoveelste operatie en zeker niet de lichtste Daarbij duurde het verblijf in het ziekenhuis ook nog eens behoorlijk langer dan verwacht en gehoopt, maar gelukkig is Gerard nu toch weer thuis. We wensen hem goede moed. Eveneens een heupoperatie onderging mw. Teuni Verhoeven-Busser, Brugstraat 5 (4286 AW), zij kreeg een nieuwe heup en de revalidatie verloopt tot nu toe voorspoedig. Mw. Annie Buchner, Voorstraat 1 (4286 AK) verblijft op moment van schrijven in het Beatrix Ziekenhuis in Gorcum. Daar was ze eerder ook opgenomen, ze is toen twee dagen thuis geweest, waarna opname opnieuw nodig bleek. Aanvankelijk leek het te gaan om een longontsteking, maar de klachten waren zodanig, dat er toch meer onderzoek nodig bleek te zijn. Hopelijk wordt duidelijk hoe ze geholpen kan worden. Dhr. Harm van Breugel, Graaf van Hornestraat 23 (4286 AG), onderging een operatie aan de longen. Op moment van schrijven verblijft hij nog in het ziekenhuis in Dordrecht, hopelijk is hij inmiddels zover aangesterkt dat hij weer naar huis kan of thuis is. Dhr. Bas Schermers, Voorstraat 30 (4286 AL), is korte tijd in het ziekenhuis opgenomen geweest voor onderzoeken. Inmiddels is hij weer thuis. ds. Bert Ridder 5 GROOTHUISBEZOEKEN De afgelopen weken zijn er een aantal groothuisbezoekavonden gehouden. De opkomst was zeker goed te noemen. VANUIT DE KERKENRAAD Op 9 januari heeft de kerkenraad voor de eerste keer in 2017 vergaderd. De opening, tevens bezinning, werd deze keer verzorgd door Ankie de Peuter. Het onderwerp is avondmaal. We hebben met elkaar de wijze van viering van het avondmaal besproken. We gaan nog kijken naar de opstelling van de avondmaalsvieringen aan tafel. De andere belangrijke onderwerpen die deze avond besproken zijn: de te organiseren talentenavond. Op de talentenavond van 22 februari hoopt de kerkenraad vele gemeenteleden te verwelkomen. Het doel van deze avond is de gemeente te informeren over de vele taken die er verricht worden door diverse vrijwilligers. Voor het volgende seizoen zijn er diverse vacatures in allerlei ambtsgroepen en commissies. Hopelijk worden zoveel mogelijk openstaande plekjes opgevuld. Met elkaar hebben we stil gestaan bij het jaarthema DELEN. Vanuit verschillende invalshoeken hebben we daar in kleine groepjes met elkaar over gesproken. Je komt dan tot interessante gesprekken met elkaar. Een mooi onderdeel was het zogenaamde Emmausgesprek, waar de aanwezigen in een tweegesprek met elkaar datgene konden delen wat men graag wilde delen. Al met al zijn de groothuisbezoeken steeds weer mooie momenten om elkaar ontmoeten. Het jeugdwerk blijft één van de speerpunten van de kerkenraad. Naar aanleiding van een brainstormavond in het najaar heeft de kerkenraad een notitie over het jeugdwerk opgesteld en gaat deze met de medewerkers van de jeugdactiviteiten bespreken. Na vaststelling door de kerkenraad gaat de Ambtsgroep Kerk en Jeugd aan de slag met een nieuw jaarplan. de afronding van de verbouwing gekoppeld aan de open dag op 11 maart.de verbouwing nadert nu toch echt het einde. We zijn al helemaal gewend aan de mooie uitstraling binnen in d Ontmoeting. Het buitenterrein ziet er inmiddels ook heel mooi uit. Op 11 maart is er een open dag waar iedereen welkom is om onze fraaie kerk te bekijken. Dit is ook het moment waarop alle subsidieverstrekkers uitgenodigd worden om hen vervolgens op gepaste wijze te bedanken. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de voorzitter of de scriba. 6 7 MEET & EAT, BIJEENKOMST ZONDAG 19 FEBRUARI De wereld is wakker geworden met een nieuwe President van Amerika, Donald Trump. Er is een hoop van en over te zeggen. Is het een domme keuze, een wijs besluit, een media circus.?? Wij gaan ook binnenkort weer naar de stembus, tijd dus om eens in de Democratie te duiken. We zijn begonnen om voor onszelf een stemwijzer in te vullen en te kijken waar we op uit komen. We zijn in ieder geval allemaal van plan om te gaan stemmen. Daarna hebben we geprobeerd in de Bijbel te zoeken naar democratie. Deze zoektocht was tevergeefs. Niet omdat de Bijbel tegen democratie is maar omdat de Bijbel eenvoudigweg geen enkele staatsvorm voorschrijft. In het Oude Testament regeert een koning, maar pas nadat de HERE aan de wens van het volk tegemoet komt. In de tijd van het Nieuwe Testament regeert de keizer van Rome. Na nog een oefening in Democratie en een Tolerantie test en lekker gegeten te hebben was de avond alweer voorbij. vriendelijke groeten van, Charissa, Sarina, Gerianne, Rick, Marije, Ruben en Marleen, Corina en Piet De volgende Meet & Eat avond is op zondag 19 maart bij Patricia en Clement. Op het terrein van de kerk zijn 9 parkeerplaatsen gerealiseerd (zie plattegrond). Tegenover de kerk, aan de Voorstraat, voor en naast Antonia zijn nog 40 parkeerplaatsen beschikbaar. Op het terrein zelf zijn 7 van de 9 parkeerplaatsen ruim 3 meter breed en voldoen dus aan de eisen voor gehandicapten-p. Plaatsnummer 4 is bijna 7 meter lang; dus geschikt voor onderhoudsbussen en bijv. de rolstoelbus tijdens de aangepaste catechese op de vrijdagavond. Overigens moet deze plaats zoveel mogelijk vrij blijven, omdat dit de doorgang vormt naar de achteringang en naar de pluktuin. Ook parkeerplaatsnummer 9 is geschikt voor langere voertuigen. Plaatsnummer 5 is een normale parkeerplaats, maa
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks