Please download to get full document.

View again

of 15
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

juni nummer twee INHOUD

Category:

Business

Publish on:

Views: 86 | Pages: 15

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Afgiftekantoor Antwerpen 1 Erkenningnummer P2A8122 D e A u t e u r driemaandelijks tijdschrift juni nummer twee INHOUD Een historische stap die we samen zetten Uitnodiging oprichtingsvergadering
Transcript
Afgiftekantoor Antwerpen 1 Erkenningnummer P2A8122 D e A u t e u r driemaandelijks tijdschrift juni nummer twee INHOUD Een historische stap die we samen zetten Uitnodiging oprichtingsvergadering Vlaamse Auteursvereniging Platformtekst voor een Vlaamse Auteursvereniging Op u komt het nu aan! VSVJ Vlaamse illustratoren in boekvorm Walter Soethoudt met pensioen Jeugdboekenweek 2007 Anciaux schenkt jeugdboekenweekboeken VVL: Laudatio s Redactie: Roger Rennenberg, Marc Hendrickx, Dirk Dobbeleers, Hubert van Lier, Herman de Meulenaere Samenstelling en vormgeving: Lief Vleugels v.u.: dr. Roger Rennenberg website KVA: KVA: Iedere auteur is verantwoordelijk voor zijn tekst. Alle rechten voorbehouden Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een dataverwerkend systeem of uitgezonden in enige vorm door middel van fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van de auteur. Lidgelden van de KVA deelverenigingen: VVL: tot 25 jaar: 15, tot 60 jaar: 30, vanaf 61 jaar: 25, op rekeningnummer Ereleden: gratis. VVTS: 50 op rekeningnummer VSVJ: 25 op rekeningnummer Ouder dan 75: gratis. Scenaristenvereniging: 100 op rekeningnummer Aspirant-leden die nog geen werk verkocht/gemaakt hebben: 50 (gedurende 5 jaar). Dank voor een snelle regeling! 2 EEN HISTORISCHE STAP DIE WE SAMEN ZETTEN Dit, beste lezer, is wellicht het laatste nummer van De Auteur dat u van de Koepel van Vlaamse Auteursverenigingen ontvangt. Na anderhalf jaar van overleg, lobbywerk en strijd - waarover wij u op de hoogte hielden in de vorige vijf nummers van het koepeltijdschrift en waaraan het KVA colloquium op 25 februari jl. was gewijd - menen wij ons doel te hebben bereikt: een onafhankelijke, professionele auteursvereniging voor Vlaanderen, die door de overheid voldoende wordt gesubsidieerd en los staat van het Vlaams Fonds voor de Letteren. Het oprichten van een volledig nieuwe vzw de Vlaamse Auteursvereniging werd verkozen boven de optie om deze vereniging te enten op de KVA. Een kleine prijs in vergelijking met wat verworven werd. Op zaterdag 17 juni 2006 wordt in het Zuiderpershuis, Vlaamse Kaai 14 te Antwerpen, de Vlaamse Auteursvereniging opgericht waarbij nog eerst zowel de platformtekst, die u elders in deze Auteur vindt, als de statuten van de vereniging in plenaire vergadering zullen worden doorgenomen. Daarna zal het bestuur worden verkozen. De bestaande auteursverenigingen zullen opgaan in en voortbestaan als werkgroepen van de nieuwe overkoepelende organisatie, allicht met behoud van of verwijzing naar hun historische naam. Ik doe dan ook nadrukkelijk beroep op u om de kandidaten van de KVA (André Lefèvre, Dirk Dobbeleers, Marc Hendrickx, Katrien Ryserhove, Hubert van Lier, Herman de Meulenaere, Luc Embrechts en Bram Renders) te steunen, door aanwezig te zijn op de stichtingsvergadering en voor hen te stemmen. Concreet vragen wij u het volgende te willen doen: U ontvangt eerstdaags - of u heeft ze reeds - een uitnodiging tot de oprichtingsvergadering, waarvan een model op de volgende bladzijde. Van welke deelorganisatie u ook lid bent, wij vragen u dringend dit formulier met uw naam en adres ingevuld onmiddellijk te willen zenden aan Ferre Denis, Sporthalplein 201 te 2610 Wilrijk (dus NIET naar de werkgroep zoals op het formulier staat) en op het formulier aan te kruisen dat u aanwezig zal zijn. Mocht u verhinderd zijn, kruis dan aub het tweede vakje aan ( volmacht ) maar laat de naam van de volmachtdrager oningevuld!!! Wij vragen u nadrukkelijk deze werkwijze te willen volgen opdat dit de KVA in staat zal stellen het aantal volmachten zo efficiënt mogelijk over het aantal effectief aanwezigen te kunnen verdelen. Wij bezorgen de formulieren dan collectief tegen de gevraagde datum van 9 juni aan de werkgroep. Het is dus van essentieel belang dat u deze kleine moeite neemt. Wie zich individueel ook kandidaat zou willen stellen voor een bestuursfunctie vragen we even telefonisch contact te willen opnemen met de KVA op het nummer van Dirk Dobbeleers. Indien - wat we stellig verhopen - de verrichtingen naar wens verlopen en de nieuwe auteursvereniging een feit wordt, dan zal de KVA na 17 juni 2006 geschiedenis zijn. De vzw Koepel van Vlaamse Auteursverenigingen, die was opgericht om het literaire werk in de brede zin van het woord te bevorderen, meer in het bijzonder door het verenigen van de Vlaamse auteursverenigingen (auteurs, illustratoren, vertalers) onder één koepelstructuur en het gezamenlijk behartigen van hun belangen en die van hun leden, naar de sector en de overheid toe, zowel nationaal als internationaal zal voor het einde van dit jaar worden ontbonden. De website en het adres zullen op datzelfde ogenblik verdwijnen. Ook het mandaat en de taak van deze KVA voorzitter zitten er dan op. Met een eresaluut aan diegenen die deze weg samen met mij zijn gegaan, dank ik u allen voor uw vertrouwen. Nil volentibus arduum. Dr. Roger Rennenberg Voorzitter 3 UITNODIGING OPRICHTINGSVERGADERING VLAAMSE AUTEURSVERENIGING Zaterdag 17 juni, 14 u, Zuiderpershuis, Waalse Kaai 14, Antwerpen. Beste collega, Wij, auteurs, zijn de motor van een bloeiende culturele en economische sector. Toch worden onze belangen niet altijd goed, en vaak te versnipperd verdedigd. Velen onder ons voelen al lang de nood aan één slagkrachtige, representatieve, onafhankelijke vereniging voor alle auteurs, die én individueel ondersteunt, én kan optreden als collectieve belangenbehartiger. Een werkgroep onder leiding van Jos Geysels bereidde de afgelopen maanden de oprichting voor van een Vlaamse Auteursvereniging. Die verenigt auteurs van proza, poëzie, toneel, scenario s, kinder- en jeugdliteratuur, literaire non-fictie en strips, alsook illustratoren en literaire vertalers. Wij nodigen u van harte uit voor de oprichtingsvergadering op zaterdag 17 juni 2006, om 14 u in het Antwerpse Zuiderpershuis. Om 14 u ontvangen we u met koffie. Om 15 u lichten we de doelstellingen toe van een Vlaamse Auteursvereniging en stellen we de platformtekst van de werkgroep voor. De kandidaat-bestuursleden worden voorgesteld. Na vragen en discussie wordt er gestemd over het bestuur. Om 18 u is de vereniging opgericht, en bieden we u juichend een drankje en hapjes aan. Mogen we u vragen uw komst te bevestigen? Dat kan zowel per post als per , met de onderstaande antwoordstrook. Als u zich kandidaat wil stellen voor het bestuur, dan kan dat op dezelfde manier. Wie zich inschrijft, ontvangt van ons de ontwerpstatuten, de platformtekst en verdere praktische informatie. Elke auteur kan lid worden. Om stemgerechtigd te zijn, en om zich kandidaat te kunnen stellen voor het bestuur, geldt wel als voorwaarde dat de auteur minstens één publicatie heeft bij een professionele uitgeverij, een opvoering door een erkend gezelschap, een verfilming of een toezegging door een productiehuis. (Wat we daar precies onder verstaan, leest u achteraan.) Voor stripauteurs is minstens een publicatie in gedrukte media vereist. Mocht u op zaterdag 17 juni niet aanwezig kunnen zijn, maar wil u wel stemmen, dan kan dat per volmacht. Elk stemgerechtigd lid kan één volmacht dragen voor één ander stemgerechtigd lid. Wij rekenen op een boeiende dialoog en hopen dat u met zeer velen aanwezig bent. Als we hierin willen slagen, is het van het grootste belang dat zoveel mogelijk auteurs hun stem komen uitbrengen! Namens de Werkgroep Auteursvereniging, Jos Geysels, Hilde Keteleer, Tom Naegels, Ingrid Vander Veken naam:.. adres:.. Ik steun het initiatief en zal aanwezig zijn op de oprichtingsvergadering. Ik steun het initiatief maar kan niet aanwezig zijn en geef een volmacht aan. (maximum één volmacht per aanwezige persoon) Ik stel me kandidaat voor een bestuursfunctie (aanwezigheid liefst vereist) en voldoe aan de voorwaarden (zie achteraan). U kunt zich kandidaat stellen tot donderdag 8 juni Bezorgt u ons deze invulstrook terug tegen vrijdag 9 juni 2006? VLAAMSE AUTEURSVERENIGING, Postbus 2037, 2600 Berchem 1, 4 PLATFORMTEKST VOOR EEN VLAAMSE AUTEURSVERENIGING De hiernavolgende tekst werd uitgeschreven door de werkgroep onder het voorzitterschap van Jos Geysels. Het is deze tekst die op 17 juni 2006 aan de basis zal liggen van de oprichting van een nieuwe, overkoepelende auteursorganisatie voor Vlaanderen. Zonder afbreuk te willen doen aan eerdere initiatieven wordt de nood gevoeld aan een vereniging van literaire auteurs en vertalers waarin alle genres vertegenwoordigd zijn, die representatief is voor het literaire veld, die met autoriteit in naam van haar leden kan optreden, die professioneel bemand is en die een maximale samenwerking met de literaire actoren nastreeft met behoud van haar onafhankelijkheid. De hoofdopdrachten van deze auteursvereniging behelzen zowel individuele ondersteuning als collectieve belangenbehartiging. Deze platformtekst is een minimaal kader dat verder wordt uitgewerkt. alle genres De auteursvereniging verenigt zowel auteurs van proza, poëzie, toneel, scenario s, kinder- en jeugdliteratuur, literaire non-fictie, strips als illustratoren en literaire vertalers. representatief De auteursvereniging wordt door zowel de auteurs, illustratoren en vertalers zelf als door hun potentiële gesprekspartners als representatief beschouwd. professioneel De auteursvereniging kan enkel representatief zijn als zij goed en professioneel werkt. Om aan optimale dienstverlening en efficiënte belangenbehartiging te kunnen doen, beschikt de auteursvereniging over een krachtig bestuur dat een hart voor literatuur combineert met managementcapaciteiten en vertegenwoordigers uit diverse subsectoren telt, en een professioneel bemand secretariaat. samenwerking De auteursvereniging is onafhankelijk maar werkt op een realistische en constructieve manier samen met de verschillende literaire actoren in Vlaanderen. Ze streeft op termijn naar volledige financiële onafhankelijkheid. Samenwerking met Nederlandse verenigingen wordt met het oog op het zwaartepunt van het literaire bedrijf wenselijk geacht. individuele ondersteuning De auteursvereniging heeft een operationeel informatieloket dat een antwoord biedt op individuele en collectieve vragen van sociale, juridische en zakelijke aard. Het inventariseert de lacunes en pijnpunten die aan de oppervlakte komen, zodat de behoeften van auteurs duidelijk in kaart kunnen worden gebracht en ingevuld. Dit loket verwijst niet louter door maar doet zelf onderzoek en biedt de opgebouwde knowhow aan op een publiek toegankelijke website. Ook centraliseert het loket informatie over de verschillende bestaande subsidieregelingen en de bijbehorende indiendata en biedt het een forum voor gestructureerde communicatie tussen auteurs, illustratoren, vertalers en uitgevers. collectieve belangenbehartiging De auteursvereniging treedt in dialoog met uitgevers en boekhandelaars over pijnpunten als distributie, promotie en standaardcontracten. Ook is ze een valabele gesprekspartner voor de overheid, waaronder de Minister van Cultuur en het Vlaams Fonds voor de Letteren. Ze maakt daarbij onder meer werk van een aanpassing van het kunstenaarsstatuut die rekening houdt met de specifieke noden van literaire auteurs, illustratoren en vertalers, een efficiënte regeling met betrekking tot het leenrecht, enz. Ze reageert snel en gepast en met één stem op actuele gebeurtenissen. Ze streeft een redelijk en realistisch imago na. 5 OP U KOMT HET NU AAN! De Vereniging van Vlaamse Letterkundigen (VVL) is 99 jaar oud, de Vereniging van Vlaamse Toneel Schrijvers (VVTS) zelfs 101 jaar oud, de Vereniging van Schrijvers Voor de Jeugd (VSVJ) is logischerwijze een stuk jonger, en de Scenaristengilde zelfs nog relatief pril, maar toch, alles samen vertegenwoordigen deze auteursverenigingen zowat 250 jaar inzet. Voluntariaat, wel te verstaan. Het leek dan ook een historische stap toen een paar jaar terug de Koepel van Vlaamse Auteursverenigingen (KVA) van start ging. Eindelijk zou een gigantische stap voorwaarts gezet kunnen worden. Er zou een bemand secretariaat komen en de mogelijkheid om de KVA uit te bouwen, teneinde er toe te komen een heleboel nijpende problemen waar Vlaamse auteurs mee te maken hebben effectief aan te pakken. Helaas, de constructie was verre van ideaal, de voorziene betoelaging ondermaats en de mogelijkheid om de KVA uit te bouwen tot wat een professionele koepelvereniging zou moeten zijn een daaruit volgende onmogelijkheid. Bovendien was de KVA ook nog een keer volledig afhankelijk van het Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL). Een absoluut ongezonde situatie, want als auteursorganisatie die opkomt voor alle auteurs moet je per definitie vrij en onafhankelijk kunnen praten met alle partijen in het literaire veld, zonder van één daarvan expliciet (financieel) afhankelijk te zijn. Ook het VFL was niet gelukkig met de gang van zaken. Er kwam een inhoudelijke aanvaring met de KVA, gevolgd door de stopzetting van de subsidiëring en de start van een werkgroep. Deze had als opdracht om aan de hand van de studie die Erik Vlaminck had gemaakt over de situatie, te komen tot de oprichting van een volledig nieuwe auteursvereniging. En, kijk, toen veranderde er meteen heel wat. De KVA -gedesavoueerd door het VFL- pakte uit met enkele ijzersterke edities van De Auteur, waarin de problematiek geduid werd en nadrukkelijk naar voren werd gebracht dat er een onafhankelijke organisatie moest komen. Een houding die culmineerde in het colloquium van 25 februari 2006, waarop elke spreker de logica van die eis niet alleen besefte, maar ook onderschreef. Enkel het VFL had die dag nog een extra duwtje in de rug nodig. En nu is het dan zo ver. Er komt een nieuwe structuur, met een stevige betoelaging (daar zijn garanties voor) en een democratisch gekozen bestuur dat zal overgaan tot de aanstelling van een directeur en stafmedewerkers én het vastleggen van een aantal concrete aandachtspunten en doelstellingen. Het verkozen bestuur zal vervolgens toezien op de werking en de uitvoering van de voorziene taken. Mooi, maar het belangrijkste van al is dit: de nieuwe organisatie zal volledig onafhankelijk kunnen opereren en ù bent degene die de mensen kiest die het bestuur zullen gaan uitmaken! Eerstdaags krijgt elke Vlaamse auteur een brief in de bus van de werkgroep, waarin hij/zij zowel een uitnodiging zal aantreffen om de stichtingsvergadering bij te wonen, als de kans om zich op te geven als kandidaat voor het bestuur van de nieuwe organisatie en informatie over de mogelijkheid om bij volmacht te stemmen (indien in de onmogelijkheid om 17 juni op de stichtingsvergadering aanwezig te zijn). De toekomst van de Vlaamse auteursverenigingen, 6 en daarmee wat die nieuwe, professionele auteursvereniging voor u kan en zal doen (of niet) ligt daarmee volledig in uw handen! De bestuursploeg van de huidige KVA heeft het laatste jaar keihard gewerkt om deze kans te krijgen. Wij zijn zeer uitgesproken van mening dat het bestuur van de nieuwe organisatie moet bestaan uit mensen die de materie van binnenuit kennen, er geruime tijd mee omgaan en duidelijke, concrete zaken naar voren kunnen brengen waar deze nieuwe, professionele organisatie zich dubbel moet voor plooien. Daarbij klassiekers (het leenrecht, bijvoorbeeld) en technische zaken (onder andere juridisch advies bij een contractuele discussie of proces), en zowel grote als kleine problemen. De VVL bracht maar liefst 21 strijdpunten samen, leest u er het artikel in kwestie nog eens op na in De Auteur van december 2005, op pag Het is dus aan u, maar we sturen u natuurlijk niet ongewapend het slagveld op U kon in dit nummer al de platformtekst lezen die aan de basis zal liggen van de nieuwe vereniging, op de volgende bladzijden stellen we u ook nog een keer de kandidaten voor welke de huidige KVA naar voren brengt. Deze kandidaat-verkozenen zijn de mensen die er volgens de KVA voor kunnen zorgen dat de nieuwe organisatie een sterk en daadkrachtig bestuur krijgt, waarmee de Vlaamse auteur van doorwinterde prof tot debutant echt gediend is, en waarbij hij/zij terecht kan om daadwerkelijk gehoord te worden. We roepen u dan ook niet minder dan driemaal op: 1. Om het formulier dat u van de werkgroep ontvangt ingevuld naar Ferre Denis te zenden zoals in het kadertje op blz 1 uitgelegd: naam en adres invullen, aankruisen of u komt dan wel een volmacht geeft (naam van de volmachtdrager NIET invullen) 2. Om (als het ook maar enigszins in uw planning in te passen valt) aanwezig te zijn en te stemmen voor de KVA kandidaten! 3. Om, indien u echt niet kan komen, zeker te stemmen bij volmacht, zoals in punt 1 gevraagd U wil graag aanwezig zijn, maar beschikt niet over een gepast vervoersmiddel? De KVA helpt u uit de nood! Wij hebben in de meeste regio s van het Vlaamse land auteurs die met de wagen naar de stichtingsvergadering komen en die graag voor u even rondrijden, zodat u probleemloos van aan uw voordeur tot op de stichtingsvergadering raakt en terug. Wenst u van deze dienst gebruik te maken? Belt u dan even Katrien Ryserhove met opgave van uw naam, adres en telefoonnummer. Katrien coördineert deze service. Zij noteert uw gegevens, doet het nodige, en brengt u ervan op de hoogte wanneer u zal worden afgehaald Oproep 1 Wees aanwezig op de stichtingsvergadering! Hoe meer leden van de VVL, VVTS, VSVJ en Scenaristengilde aanwezig zijn op 17 juni, hoe beter. Dit is echt heel belangrijk vermits er maar één volmacht per persoon aanvaard wordt! Het Zuiderpershuis bevindt zich op de Waalse Kaai nr 14 te Antwerpen, aan de gedempte Zuiderdokken, waar op dat moment de jaarlijkse Sinksenfoor zal opgesteld staan. Wie met het openbaar vervoer komt: vanaf het Centraal Station brengt bus 23 u rechtstreeks 7 naar de Waalse Kaai. Vanaf het Station in Berchem is dat tram 8 (halte Museum voor Schone Kunsten - Leopold de Waelplaats), waar u afstapt en via een van de dwarsstraten naar de gedempte Zuiderdokken loopt, en die te voet - dwars door de Sinksenfoor - oversteekt tot aan het Zuiderpershuis. Wie op de linkeroever parkeert, kan via de voetgangerstunnel tot op de rechteroever lopen en een wandeling langs de kade (Plantin en Sint Michielskaai) maken tot aan de Scheldestraat, waarvan de Waalsekaai de eerste zijstraat rechts is. Of een tram nemen op Linkeroever tot onder de Groenplaats en daar bovengronds overstappen op een tram 8 of 4 tot aan het Museum voor Schone Kunsten Oproep 2 Stem op KVA-kandidaten voor de nieuwe auteursorganisatie! De verschillende deelverenigingen onder de KVA presenteren u hierbij elk hun kandidaten. Beginnen doen we met de oudste organisatie, de VVTS. De Vereniging van Vlaamse Toneel- en Scenarioschrijvers heeft besloten om André Lefèvre en Dirk Dobbeleers als kandidaten voor het bestuur van de nieuwe koepel voor te stellen. Beiden maken al jaren deel uit van de VVTS en ze kennen het Vlaamse theaterlandschap door en door. André Lefèvre Afgestudeerd als licentiaat Germanist, pers- en communicatiewetenschappen, is André een fervente lezer van fictie, non-fictie en poëzie. Hij is jarenlang dramaturg geweest in het voormalige MMT en was artistiek leider van De Fakkel. Daarnaast schreef en regisseerde hij hoorspelen voor Radio 3. Naast dramaturg en schrijver voor De Jeugdtheaterwerkplaats Alkmaar, dramaturg en regisseur van Teater Rabarber en regisseur in het vrijetijdstheater, regisseert hij totaalspektakels (o.m. Nekkanacht ). André Lefèvre heeft in de loop van de jaren veel repertoiretheater vertaald en nieuw werk gecreëerd. Zijn deskundigheid in verband met teksten, auteurs, vertalingen en bewerkingen blijkt voldoende uit bovenstaande activiteiten en maakt hem tot een volwaardige kandidaat voor het bestuur van de Koepel. Dirk Dobbeleers Dirk is afgestudeerd als onderwijzer en cultureel animator. Hij maakt al bijna 10 jaar deel uit van het bestuur van VVTS en is voorzitter sinds Hij stond mee aan de wieg van de Schepping en organiseerde de eerste Scheppingsdag. De Schepping wil Vlaams theater creëren op professionele basis. Hij bedacht de D
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks