Please download to get full document.

View again

of 25
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES

Category:

How To, Education & Training

Publish on:

Views: 0 | Pages: 25

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
GAZIANTEP UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES ISSN: Aims and Scope: Gaziantep University Journal of Social Sciences is a peerreviewed and international academic journal which is published four
Transcript
GAZIANTEP UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES ISSN: Aims and Scope: Gaziantep University Journal of Social Sciences is a peerreviewed and international academic journal which is published four times in a year. The language of the journal is English and Turkish. The language of Law articles could also be French. The aim of Journal of Social Sciences [JSS] is to publish research articles on social sciences for contributing to the international social sciences literature. JSS publishes high quality studies in the fields of General Anthropology, Geography, History, Psychology, Archeology, Sociology, Economics, Business Administration, Linguistics International Affairs, Educational Sciences, Communications, Information Science, Law, Literature, and Philosophy. Although JSS has a preference for academic studies, it also welcomes studies that are written other researchers and practitioners. The goal of JSS is to constitute a qualified and continual platform for sharing studies of academicians, researchers and practitioners. Copyright 2013 Gaziantep University. No parts of publication in the Journal of Social Sciences may be reproduced, stored, transmitted or disseminated, in any form or by any means without prior permission from University of Gaziantep. Authors are responsible for all ideas in the manuscript. Editorial Correspondence and Subscription Address: University of Gaziantep, Institute of Social Sciences, Journal of Social Sciences, Gaziantep TÜRKĠYE Tel: Fax: The Journal has an international editorial board. Print: University of Gaziantep Press. Cover Design: Mustafa SEVĠNDĠK Abstracted and Indexed in: ULAKBĠM national index EBSCO Host database Indexcopernius index Akademia Sosyal Bilimler Indeksi ERGO (Educational Research Global Observary) NewJour Türk Eğitim Ġndeks Gaziantep University Journal of Social Sciences [JSS] Owner Gaziantep University Rector Prof.Dr. M. Yavuz COġKUN Editor-in-Chief Asst.Prof.Dr. Lider BAL Section Editors Asst.Prof.Dr. Zekiye Antakyalıoğlu Assoc.Prof.Dr. Mehmet Emin Sönmez Asst.Prof.Dr. Bilge Köksel Asst.Prof.Dr. Muharrem Açıkgöz Assoc.Prof.Dr.Ekrem Kara Asst.Prof.Dr. Ahmet Özpay Assoc.Prof.Dr.Mustafa Emre Köksalan Asst.Prof.Dr. Atınç Olcay Asst.Prof.Dr. Yunus Emre Emre Tansü Asst.Prof.Dr. ġenay Leyla Kuzu Asst.Prof.Dr. AyĢe Öztürk Editorial Assistants Res.Asst. Mustafa DEMIR Res.Asst Zeynep BüĢra ġenyġğġt Res.Asst. Ġlyas OKUMUġ Res.Asst. Aslıhan KAPLAN Technical Assistant Abdullah BAYINDIR Editorial Board Asst.Prof.Dr. Lider BAL Prof.Dr. Cengiz TORAMAN Prof.Dr. Hikmet Yıldırım CELKAN Prof.Dr. Mehmet Tevfik GÜLSOY Assoc.Prof.Dr. Hilmi BAYRAKTAR Assoc.Prof.Dr.Meltem KARADAG Asst.Prof.Dr. Mustafa METE Assoc.Prof.Dr. Erdal BAY Assoc.Prof.Dr.M. Fatih ÖZMANTAR Assoc.Prof. Dr M. Emre KÖKSALAN Assoc.Prof.Dr.Murat CERĠTOĞLU Volume 13, Number 3, July 2014 Web: Gaziantep University Journal of Social Sciences [JSS] Advisory Board Andrejs Geske (University of Latvia, Latvia) B. N. Ghosh (Eastern Med. Univ. North Cyprus) Bayram Ürekli (University of Selçuk, Türkiye) Erdinç Didar (American University, Bulgaria) Ercan Tatlıdil (University of Ege, Türkiye) Erman Artun (University of Çukurova, Türkiye) Hikmet Y. Celkan (University of Gaziantep, Türkiye) Hüseyin Bağcı (METU, Türkiye) Jean Crombois (American University, Bulgaria) Kemal Silay (Indiana University, USA) Lelio Iapadre (University of L'Aquila, Italy) Michael Goldman (University of Minnesota, USA) Mustafa Yılmaz (University of Hacettepe, Türkiye) Nazmiye Özgüç (University of Ġstanbul, Türkiye) ġeyma Güngör (University of Ġstanbul, Türkiye) ġinasi Aksoy (METU, Türkiye) Tokay Gedikoğlu (University of Gaziantep, Türkiye) Tuba Üstüner (Cass Business School, UK) Uli Schamilogli (University of Wisconsin-Madison,USA) Ülkü ġiģik (University of Hacettepe, Türkiye) Yasin Ceylan (METU, Türkiye) Yusuf Akan (University of Gaziantep, Türkiye) Zeynep Hamamcı (University of Gaziantep, Türkiye) Zuhal K. Kara (University of Harran, Türkiye) Volume 13, Number 3, July 2014 Web: GAZIANTEP UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES ISSN: REFEREES OF VOLUME 13, NUMBER 3, July 2014 Dr. Cengiz TORAMAN Dr. Hacı Ali ATA Dr. Zafer BAġKAYA Dr. ÖkkeĢ KESĠCĠ Dr. Fettah KUZU Dr. Murat CERĠTOĞLU Dr. Selim KARAKAġ Dr. Faruk SÖYLEMEZ Dr. Murat ÇELĠKDEMĠR Dr. Yüksel BAYIL Dr. Cengiz ġavkili Dr. Erhan ALPASLAN Dr. Ömer Faruk Vural Dr. Erhan Delen Dr. Filiz Zayimoğlu Öztürk Dr. Gülay Ekici Dr. AyĢe Elçin Summak Dr. Fatih Bozbayındır Dr. Meltem Acar Güvendir Dr. Ahmet Balcı Dr. Mehmet Temizkan Dr. Enver Tatar Dr. Oğuzhan Doğan Dr. Ömer Faruk Vural Volume 13, Number 3, July 2014 Web: GAZIANTEP UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES ISSN: Vol.13, No.3, july 2014 TABLE OF CONTENTS ECONOMICS Pages Muhasebe Meslek Mensuplarının Yönetimsel Sorunları Algılamaları Üzerine Bir AraĢtırma Nurettin İBRAHİMOĞLU, Ekrem KARA, Cengizhan KARACA Pay Likiditesi ve Finansal Performans Arasındaki Nedensellik ĠliĢkisi: Borsa Ġstanbul Uygulaması Şükriye Gül REİS, Nurhan AYDIN GEOGRAPHY Türkiye de Yerfıstığı (Arachis hypogaea L.) YetiĢtiriciliği ve Bir Coğrafi ĠĢaret Olarak Osmaniye Yerfıstığı Güven ŞAHİN LITERATURE Harf Üzerine TartıĢmaların SebilürreĢad Dergisine Yansımaları Mehmet SOĞUKÖMEROĞULLARI HISTORY Kırım Hanlığı nda Köleliğin Sosyal ve Mali Boyutları Fırat YAŞA 17. Yüzyılın Ġkinci Yarısında Ayntab ġehrinde ĠĢlenen Suçlar ve Cezaları Semiha Zehra ÖZHARAT Hatıratlarla Osmanlı Devleti nin I. Dünya SavaĢına GiriĢi Mehmet BİÇİCİ EDUCATION Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine ĠliĢkin Öz-Yeterlik Algılarının ÇeĢitli DeğiĢkenler Açısından Ġncelenmesi Abdurrahman EKİNCi, M.Cevat YILDIRIM, Recep BİNDAK, Ömer Murat ÖTER, Faysal ÖZDAŞ, Mehmet Ali AKIN Sosyal Bilgiler Öğretmeni Adaylarına Yönelik TartıĢmalı Konular Ölçeğinin GeliĢtirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik ÇalıĢması Bülent ALAGÖZ Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Geribildirim Kavramı, Geribildirimin VeriliĢ Tarzı ve Zamanlaması Ġle Ġlgili Ġnançları Davut KÖĞCE, Adnan BAKİ Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen C1 Düzeyindeki Öğrencilerin Dinleme Becerisine ĠliĢkin GörüĢleri K. Kaan BÜYÜKİKİZ The Use of Technology in Early Childhood Classrooms: An Investigation of Teachers Attitudes Kevser KOÇ Gaziantep University Journal of Social Sciences (http://jss.gantep.edu.tr) (3): ISSN: Muhasebe Meslek Mensuplarının Yönetimsel Sorunları Algılamaları Üzerine Bir Araştırma A Research On Perceptions About Management Problems of Professional Accountants Nurettin ĠBRAHĠMOĞLU Gaziantep Üniversitesi Ekrem KARA Gaziantep Üniversitesi Cengizhan KARACA Gaziantep Üniversitesi Özet Bu araştırmanın amacı muhasebe meslek mensuplarının yönetimsel sorunlarını saptamak ve sorunların nedenlerini irdelemektir. Araştırmaya 304 muhasebe meslek mensubu katılmıştır (N = 304). Bu amaçla Gaziantep ilinde faaliyet gösteren muhasebe meslek mensuplarının yönetimsel sorunlarının belirlenmesinde anket yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen veriler üzerinde faktör analizi sonucu muhasebe meslek mensuplarının yönetimsel sorunları 3 faktör altında toplanmıştır. Faktörlerden birincisi mesleki sorunlar, ikincisi meslek odası ve sağlık sorunları, üçüncüsü ise eğitim iletişim sorunları olarak adlandırılmıştır. Ayrıca araştırma kapsamında kurulan hipotezler ölçek içerisinde belli gruplara ayrılmıştır. Normal dağılmayan bu gruplar bağımsız örneklem t testi alternatifi olan nonparametrik yöntem Mann Whitney U testi ile test edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre muhasebe meslek mensuplarının yönetimsel sorunları sırasıyla mükelleflerle olan ilişkisel sorunlar, mükelleflerden etik dışı talepler, muhasebe mesleğinde algılanan stres düzeyinin yüksek oluşu ve muhasebe mesleğinin maddi manevi talepleri karşılamada yetersiz kalması şeklindedir. Anahtar Kelimeler: Muhasebe, Muhasebe Meslek Mensupları, Yönetimsel Sorunlar Abstract The aim of this study is to investigate the perception of administrative problems of professional accountants and to bring some solutions to their problems. The study was attended by 304 members of the accounting profession (N=304). The sample of this study was generated from the professional accountants registered to the Chamber of Gaziantep Public Accountants and Financial Advisers in Gaziantep region. Literature sources related to this problem was overviewed and some broad information about Yrd. Doç. Dr., Gaziantep Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü, Doç. Dr., Gaziantep Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü, Öğr. Gör., Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek Okulu, 590 İbrahimoğlu N., Kara E., Karaca C., / JSS 13(3) (2014): the sample and study was presented. We employed factor analysis to analyze the data. The perception of administrative problems of the accounting professionals are discussed by three factors which can be classified as follow; occupational problems, health problems, and training communication problems. The hypotheses of this study was divided to groups and was tested by Mann - Whitney U test which is a non-parametric method alternative to t-test. According to findings of this study the most important problems of the professional accountants is classified as follow; the costumer, customer (taxpayers) relationship problems, unethical request of the customers, stressful working conditions and it also found that the professional accountants with in this sample does not meet all demands of the customers. Keywords: Accounting, Professional Accountants, Administrative Issues. Giriş ve Teorik Çerçeve Profesyonel olarak muhasebe faaliyetlerini yürüten işletmelerin ya da işletmelerde çalışan muhasebe meslek elemanlarının faaliyetlerini devam ettirmeleri ve işletmelerin hayatta kalmaları için birçok sorunla baş etmek durumunda kaldıkları bilinmektedir. Bu sorunlar yapısal, teknik, sosyal, psikolojik, sosyolojik, yasal vb. nedenlerle ortaya çıkabilmektedir. Yaşanan bu ve benzeri sorunlara yakından bakıldığında ise sorunların daha çok yönetimsel olduğu gözlenmektedir. Çünkü işletmelerde yaşanan sorunlar sadece bir bölümü, süreci, kişiyi değil tüm işletme kademelerini yakından ilgilendirmektedir. Yönetim ise bütün işletmeyi ilgilendiren, amaçlı faaliyetleri yerine getiren evrensel bir fonksiyon olarak karşımıza çıkmaktadır. Diğer yandan, yönetsel sorunlar, yönetimin planlama, örgütleme yöneltme, koordinasyon ve denetim gibi fonksiyonların yürütülmesi esnasında ortaya çıkmaktadır (Kalkan vd., 2013). Dolayısıyla yaşanan yönetsel sorunlar işletmenin muhasebe uygulayıcılarını ve onların faaliyetlerini, işletmenin verimliliğini, karlılığını ve etkililiğini yakından etkilemektedir. Örneğin yapılan araştırmalara göre muhasebe elemanları; uygulayıcıların yetki devrine yanaşmaması, çalıştırdıkları kişilere güvenmemek, insana çok fazla yatırım yapmamak, çalışanların ve meslek mensubunun kendisinin mesleki ve kişisel gelişimini önemsememek, ani kararlar almak, çalışanlar arasındaki çekişmeler, mevzuata ve tebliğlere uyum göstermemek, her şeyi bildiğini varsaymak, belli standart ve hiyerarşiyi göz ardı etmek gibi bir çok karmaşık sorunla karşılaşmaktadır (Aksoy ve Çabuk, 2006:46-47). Bu araştırma, muhasebe uygulayıcılarının gerek kendi teşebbüslerinde (kendi nam ve hesabına çalışan meslek mensupları) gerekse özel teşebbüslerde karşılaşabilecekleri yönetimsel sorunları bir problem olarak ele almış ve incelemiştir. Muhasebe meslek mensuplarının yönetimsel sorunlarına bakış açıları bir anket çalışması yoluyla ele alınmış ve çeşitli istatistiksel metotlar kullanılarak sonuçlar analiz edilmiştir. Elde edilen bulgularda muhasebe meslek mensuplarının yönetimsel sorunları belirli faktörler altında toplandığı görülmüştür. Ayrıca yapılan araştırma ile hem akademik anlamda hem de pratik uygulamaya yönelik çözüm önerileri de ortaya konulmuştur. Literatür Taraması Literatürde genel olarak, muhasebe meslek mensuplarının sorunları ve muhasebe biliminin konumu, kurumsal yönetim, muhasebe uygulayıcılarının Muhasebe Meslek Mensuplarının Yönetimsel Sorunları 591 Algılamaları Üzerine Bir Araştırma niteliksel yapıları, muhasebe stajyerlerinin durumu, meslek mensuplarının iş yükleri ve muhasebe mesleğinin gelişimi, muhasebe etiği, muhasebe meslek odaları, kamu hizmetlerinde muhasebe, muhasebe meslek mensuplarının stres düzeylerinin işlerine etkisi, nitelikli elemana ulaşma yolları, yöneticilerin büro personellerinden beklentileri gibi konular üzerinde durulmuştur. Örneğin muhasebe meslek stajyerlerinin sorunları ve beklentileri üzerine yapılan bir araştırmada başlıca sorunlar: staj yeri bulamama, stajyerlere ödenen ücretlerin yetersizliği, staj öncesi eğitim programları arasındaki farklılıklar, meslek mensubunun stajyerlere yeterince zaman ayıramaması şeklindedir. Meslek mensuplarının ilgi ve takdiri, meslek örgütlerinden mali tatil, staj yapılabilecek yeni iş sahalarının oluşturulması sorunları üzerinde durulmaktadır. Aynı araştırmada meslek mevzuatının basitleştirilmesi ise muhasebe meslek stajyerlerinin beklentileridir. Ayrıca araştırmada, ülkemiz staj ortamının iyileştirilmesine yönelik bir takım önerilerde de bulunulmuştur (Uzay, 2005). Isparta ilinde mesleğini bağımsız olarak icra eden meslek mensupları üzerinde yapılan bir araştırmada mensuplarının meslek odalarından ve birlikten (TÜRMOB) beklentileri ortaya konmuştur (Kalaycı ve Tekşen, 2006). Hizmet sektöründe serbest muhasebeci ve mali müşavirlerin mesleki problemleri, mesleği algılama biçimleri ve iş tatmin düzeyleri üzerine Antalya ilinde yapılan bir başka araştırmada, iş doyumları yüksek olan mali müşavirlerin meslek yasası ve meslek odası ile ilgili düşüncelerinde tatminsizlik gözlenmiştir. Meslek mensupları, odalarının kısmen kendilerini temsil ettiklerini ve problemlerine sahip çıktıklarını belirtirlerken, meslek yasasının kendilerini korumadığına inanmaktadır. Bunun yanında mükelleflerin kendilerine düşen sorumluluklarını yerine getirmediği, bilgi ve belgeleri zamanında vermediği, ücret ödemelerini aksattığı gibi sıkıntılar da dile getirilmiştir (Ardahan, 2010). Muhasebe çalışanlarının mesleki tükenmişlik, iş doyumu ve yaşam doyumlarının ele alındığı Türkiye genelinde 1494 kişi üzerinde yapılmış bir diğer araştırmada elde edilen bulgular aşağıda özetlenmiştir: i. Çalışanların cinsiyetlerine göre, duygusal tükenme anlamlı düzeyde farklılaşırken, duyarsızlaşma ve kişisel başarı puan ortalamaları farklılaşmamıştır. ii. Çalışanların hizmet sürelerine göre, duyarsızlaşma ve kişisel başarı alt boyutlarında farklılaşma varken, duygusal iii. tükenmede farklılaşmaya rastlanmamıştır. Çalışanların yaşlarına göre duygusal tükenmede farklılaşma gözlenirken, duyarsızlaşma ve kişisel başarı puan ortalamalarının farklılaşmadığı gözlenmiştir. iv. Çalışanların çalıştıkları bölgeleri, çalışma biçimleri ve iş yeri türü değişkenlerine göre duygusal tükenme duyarsızlaşma ve kişisel başarı puan ortalamalarının anlamlı düzeyde farklılaştığı saptanmıştır (Ay ve Avşaroğlu 2010). Yine Türkiye ölçeğinde, muhasebe meslek mensuplarının muhasebecilik mesleğinin geliştirilmesine yönelik tutumlarının incelendiği bir başka araştırmada meslek mensuplarının meslek içi eğitime değer verdikleri gözlemlenmiş ve bazı değişkenlere verdikleri değerler değişse dahi kalite, kurumsallaşma, gelir düzeyi 592 İbrahimoğlu N., Kara E., Karaca C., / JSS 13(3) (2014): ve oda yetkisi gibi faktörler altında bir yığılım olduğu görülmüştür (Yalçın, 2012). Kamu kuruluşlarında muhasebe çalışanlarının iş tatminlerine etki eden faktörler ile iş tatmini arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığını ele alan bir başka araştırmada, çalışanların demografik özelliklerine göre iş tatmininin değişmediği gözlenmiştir. Çalışanların unvanlarına göre iş tatminleri, mali hizmetler uzman yardımcılarında daha yüksek çıkmıştır. Muhasebe eğitimi almamış personellerin iş tatminlerinin ise düşük olduğu görülmüştür (Barutçu, (2012). Muhasebe meslek mensuplarının taşıması gereken nitelikler iletişim ve entelektüel beceri, kişisel beceri ve genel kültürlülük, işletme ve muhasebe bilgisi, sosyal sorumluluk, doğruluk ve dürüstlük, bağımsızlık olarak bulunmuştur (Özyürek, 2012a). Ankara ilinde faaliyet gösteren muhasebe meslek mensuplarının etik algıları üzerinde yapılmış başka bir araştırmada ise meslek mensuplarının etik algı düzeyleri ortaya konarak mensupların mesleğin itibarının korunması üzerinde titizlikle durdukları, kayıtlı oldukları odaların mensupların etik davranışları üzerindeki denetimlerini artırılmasından yana tavır aldıkları gözleniştir (Özyürek, 2012b). Muhasebe ve kurumsal yönetim ilişkisinin ele alındığı başka bir araştırmada kurumsal yönetimin işletmelerin yönetsel faaliyetlerinde önemli bir yere sahip olduğu belirtilmektedir. Bu paralelde, muhasebe uygulamalarının çağdaş özelliklerinin bilgi ve raporlama sisteminde ortaya çıktığı ve bu bilgilerin güvenilir, kolay anlaşılabilir ve kolay ulaşılabilir olduğu vurgulanmıştır. Böylece, iyi kurumsal yönetim sisteminin, gerçekleri yansıtan güçlü bir bilgi sistemine dayanmak zorunda olduğu iddia edilmiştir (Aysan, 2007). Benzer biçimde Türkiye de bazı odalar üzerinde yapılan diğer bir araştırmada muhasebe meslek odalarının muhasebe mesleği içindeki önemine vurgu yapılarak vizyon ve misyon kavramları muhasebe meslek odaları paralelinde incelenmiş ve bu kavramların muhasebe meslek mensuplarına ve muhasebe bilimine önemli katkısı olacağı savunulmuştur (Şengel, 2010). Araştırmanın amacı Araştırmanın amacı muhasebe meslek mensuplarının yönetsel sorunları üzerinde etkili olan faktörleri belirlemektir. Bu bağlamda muhasebe meslek mensuplarının yönetsel sorunları ile ilgili mükelleflerle ilişki faktörü, maddi karşılıklar faktörü, yaşanan sorunlar faktörü, stres etkisi faktörü, yetki ve sorumluluk faktörlerinin etkileri araştırılmıştır. Araştırmanın hipotezleri Araştırmanın amaçları paralelinde hipotezler oluşturulmuş ve bu hipotezler istatiksel analizlerle test edilmiştir. Araştırmanın hipotezleri: H 1 : Muhasebe meslek mensupları arasında mükelleflerinin rutin dışı işler talep ettiğini düşünenler ile mükelleflerinin rutin dışı işler talep ettiğini düşünmeyenler arasında farklılık bulunmaktadır. H 2 : Muhasebe Meslek mensuplarının mesleklerinden bekledikleri maddi karşılıkları yeterince aldıklarını düşünenler ile mesleklerinden bekledikleri maddi karşılıkları yeterince aldıklarını düşünmeyenler arasında farklılık bulunmaktadır. H 3 : Mükelleflerinin muhasebe meslek mensuplarının yaşadıkları sorunlardan haberdar olduğunu düşünenler ile mükelleflerinin meslek Muhasebe Meslek Mensuplarının Yönetimsel Sorunları 593 Algılamaları Üzerine Bir Araştırma mensuplarının yaşadıkları sorunlardan haberdar olduğunu düşünmeyenler arasında farklılık bulunmaktadır. H 4 : Muhasebe mesleğinin stresli bir iş olduğunu düşünenler ile mesleğin stresli bir iş olduğunu düşünmeyenler arasında farklılık bulunmaktadır. H 5 : Muhasebe meslek mensuplarının psikolojik sorunlar yaşadığını düşünenler ile meslek mensuplarının psikolojik sorunlar yaşadığını düşünmeyenler arasında farklılık bulunmaktadır. H 6 : Muhasebe meslek mensuplarının yardımcı elemanlarının yetki ve sorumluluk açısından yöneticileriyle sorun yaşadığını düşünenler ile muhasebe meslek mensuplarının yardımcı elemanlarının yetki ve sorumluluk açısından yöneticileriyle sorun yaşadığını düşünmeyenler arasında farklılık bulunmaktadır. Materyal ve Yöntem Bu araştırmanın amacı muhasebe meslek mensuplarının yönetimsel sorunlara bakışını belirli faktörler adı altında toplamaktır. Araştırmada veri toplama aracı olarak anket yöntemi kullanılmıştır. Muhasebe meslek mensuplarının sorunlarının tespitine yönelik anket hazırlanmadan önce pek çok meslek mensubuyla yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. Araştırmanın anakütlesini Gaziantep İlinde, faaliyet gösteren ve Gaziantep serbest muhasebeci ve mali müşavirler odasına kayıtlı tüm muhasebe meslek mensupları oluşturmaktadır. Araştırmada veriler, basit rassal örneklem yöntemine göre toplanmıştır. Araştırmaya toplam 304 meslek mensubu katılmıştır. Anket uygulaması yüz yüze görüşme ve gözetim şeklinde yapılmıştır. Verilerin analizi için spss (Statistical Packages for the Social Sciences) paket programı kullanılmıştır
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks