Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Jeremiás elhívása

Category:

Documents

Publish on:

Views: 0 | Pages: 6

Extension: DOCX | Download: 0

Share
Related documents
Description
óravázlat
Transcript
  1 Jeremiás elhívása Jeremiás 1:1-10 Szaktudományos elemzés Jeremiás könyve felirattal kezdődik, amely a legszükségesebb tudnivalókat tartalmazza a  próféta származását és működési idejét illetően. Célja, hogy hozzásegítsék az olvasót a  prófétára bízott üzenet megértéséhez: Jeremiás nem időtlen vallásos eszmék hirdetője volt, hanem a konkrét történelmi események közepette végbemenő isteni ítéletről és kegyelemről tanúskodott. A Jeremiás név héberül: Jirmejáh, vagy hosszabb formájában Jirmejáhú. A Jirmejáhú név értelme tehát: „az Úr felmagasztal”, „az Úr felemel”, vagy a gyermekért mondott imádságként értelmezve: „az Úr magasztalja fel” (ezt a gyermeket).  A felirat után azokról az igékről és látomásokról o lvasunk, amelyekkel Isten a prófétát szolgálatra elhívta. Jeremiás nem vallási újító, aki saját gondolatait és eszméit hirdeti, hanem az Isten által rábízott üzenet tolmácsolója. „Mielőtt az anyaméhben megalkottalak, ismertelek.” Az ismerni igének a jelentése itt „kiválasztani”. A szolgálatra való eleve kiválasztás gondolata nyer itt klasszikus megfogalmazást. Az elhívó szó olyan összefüggésbe állítja a próféta életét, amely túlmutat földi létének határain és szolgálatát Isten örök tanácsvégzésével hozza kapcsolatba. Ez a tudat a próféta életében egyszerre erőnek és alázatnak a forrása.   A „megszentelni” ige jelentése nem „bűntelenné tenni”, hanem egy bizonyos feladatra elkülöníteni, igénybe venni. Vagyis Jeremiás esetében azonos azzal, hogy Isten prófétává tette őt. Jeremiás, Mózeshez hasonlóan vonakodik a megbízás elfogadás ától. Fiatal korára hivatkozik. A magyarázók többsége mintegy 20 év körüli fiatalembernek tekinti Jeremiást elhívása idején. Isten elutasítja a próféta védekezését és a maga isteni hatalmával és tekintélyével úgy ismétli meg a parancsot, hogy nem lehet előle kitérni. Jeremiás számára nem marad más hátra, mint az engedelmesség. A fiatalember félelmét azzal az ígérettel oszlatja el: „ne félj tőlük, mert én veled leszek, hogy megszabadítsalak”. Jeremiásnak nem azt ígéri Isten, hogy megkíméli a megpróbáltatásoktól, hanem azt, hogy kimenti az életveszedelemből, mely szolgálata során leselkedik rá.  Jeremiás elhívása nem látomásban történt, hanem Istennel való személyes találkozásban. A  prófétának nem saját gondolatait kell hirdetnie, hanem Isten igéjét, amely a Jer 23:29 szerint olyan, mint a tűz és mint a sziklazúzó pöröly. Ennek az igének az erejénél fogva lehetséges, hogy Jeremiás szolgálata a népek világára nézve is jelentőséggel bír. Eszköz lehet abban a munkában, amelyet Isten maga végez, és amelyet a 10. vers az épületekről és növényekről vett két képpárban ír le, negatív és pozitív oldalról. Nem szabad úgy értelmeznünk a próféta megbízatását, hogy idői egymásutánról lenne szó: előbb leromb olni és kiszaggatni, aztán építeni és plántálni! A kettő egymásba fonódottan történik: Isten kegyelme már jelen van az ítéletben, a régi lerombolásával megnyitja az utat az új előtt.    2 Didaktikai elemzés A hittancsoportban csak 4. osztályosok vannak. Ezek a gyermekek jól ismerik egymást, hiszen osztálytársak. Ez a csoport a gyermekkor közepébe tehető, hiszen 9 -10 évesek. Az alkotókészség, a szorgalom, a kreativitás korszakának is hívhatnánk (Erikson ), hiszen nagyban jellemző ekkor a teljesítmény centrikusság, kitartáskészség, önfegyelem és kompetencia. Szívesen gyűjtögetnek ebben a korban különféle tárgyakat (szalvéta, bélyeg, üres dobozok, címkék, nyomdák…), és mindenféle információt. Jellemző mind enféle ismeret megszerzésének vágya, melyeket magyarázat nélkül elfogadnak. Tehát ennek a kornak fő tevékenysége a tanulás. Az ebben elért sikerek határozzák meg önértékelésüket. Ezért nagyon fontos, hogy mit tanítunk meg nekik, mire helyezzük a hangsúlyt a történeten belül, hiszen a tanulás elsődleges  jelentősége miatt a gyermek úgy látja magát, hogy „Az vagyok, amit megtanulok”. Ezt a sajátosságukat használjuk majd ki, mikor különféle bibliai személyekről és szituációkról  beszélünk nekik, melyekben vagy közvetlenül vagy közvetlen módon, Isten is jelen van. Gyűjtögető szenvedélyükből fakadóan, szívesen tanulnak meg neveket és aranymondásokat. Szeretik a teszteket, fejtörő játékokat. Népszerűek a „tudod - e” kérdések. Építkezni kell az ilyen adottságokra, kis kártyán az aranymondás kiosztva igazi kinccsé válik a kezükben, továbbá a gyűjtögetésnek köszönhetően biztosan sokan megőriznének egy színezőt ebben a témában. Az óra még változatosabbá tétele érdekében igaz/hamis kérőív, ellenőrző kérdések alkalmazhatóak. Erkölcsi fejlődésükben az önérdek dominál, ezért hangsúlyos minden gyermekre külön figyelmet szentelni, akár domináns, akár visszahúzódó, vagy esetleg zavaró hatást próbál az óra menetében kifejteni. Bár még az önérdek játssza a főszerepet ebben a korban , de egyre fontosabbá válik a társak szerepe is, melyek jelen esetben teljesen a kortársak jelentik. Ilyen szempontból homogénnek tekinthetjük a csoportot. Viszont az érési folyamatokban lehetnek eltérések egy korosztályon belül is, ezért nem kell görcsöse n mindenkitől ugyan azt a szintet elvárni. Gondolkodási mechanizmusát illetően a konkrét operatív gondolkodás (Piaget) jellemzi. Ez alatt a logikus gondolkodás értendő, amikor már a gyerek tud tényeket egymással összefüggésbe hozni, általános megfigyeléseket végezni, konkrétumokat általánosítani. A konkrét műveletek periódusa jellemi ezt a korosztályt. A konkrét, látható tárgyakon elvégzett műveletek a megfelelők számukra, az elvontabbak még nem. A konkrétumok nagyon jól megragadhatók a bibliai történetekben. A gyermek mitikus-  betű szerinti hite (Flower) miatt mindent szó szerint értelmez, a  jelképeknek, szimbólumoknak csak egy jelentése van, gondolatai csak egy síkon mozognak: a konkrétumokban. A történet megértése szempontjából ez jól jön, hiszen konkrét tényekről, eseményekről, történésekről van szó.  3 Az óra célja Kognitív:  Jeremiás elhívásáról szóló történet elmondása.  Affektív:  Az öröm átélése, hogy Istennek már akkor terve volt velünk, amikor még meg sem születtünk. Pragmatikus:  Keresd Isten akaratát, mert terve van veled! Vallásdidaktikai cél:  Isten téged is megkeres és hív, mert terve van veled. Szeretne a szolgálatába állítani, ahogy egykor Jeremiást is kirendelte harcosául. Ne ellenkezz, hanem légy engedelmes gyermeke az Atyának, aki kiválasztott téged!  4 Az óra fő  részei Az óra menete Idő  Módszer Eszköz Megjegyzés Szervezési feladatok eszközök előkészítése,  teremrendezés I. Bevezető rész Köszöntés Közös kezdőimádság:    Köszönjük Istenünk, hogy itt lehetünk, kérünk, hogy légy itt velünk. Ámen.  Ének  –   RÉ 269:1  Istenre bízom magamat, Magamban nem bízhatom; Ő formált s tudja dolgomat, Lelkem ezzel bíztatom.    E világ szép formája Az ő keze munkája.   Mit félek?  –   mondom merészen: Istenem és Atyám lészen. Ráhangolás  –   ismétlés A csoport tagjai párokat alkotnak. A párok közül az egyik tag aktív, irányító szerepet vállal, a társa pedig az utasításainak engedelmes végrehajtója. A feladat a hívás-küldés, melyet kizárólag tekintetével üzenhet társának az aktív játékos. Hívja, majd elküldi a párját. A partner csak akkor indulhat el, ha úgy érzi, irányítója hívta; és akkor kell távoznia, ha azt tapasztalja, hogy elküldték. Átvezetés Mit éreztél, tapasztaltál? Miből jöttél rá, hogy indulnod kell? Tanítói közlés Lapon kiosztom
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks