Please download to get full document.

View again

of 18
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

JE RECHTEN Werkloosheidsuitkeringen

Category:

Documents

Publish on:

Views: 4 | Pages: 18

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
13. WERKLOOSHEIDS UITKERINGEN De werkloosheidsuitkeringen worden berekend in verhouding tot je brutoloon met een begrenzing van €1832,49 per maand. Als je €2230 verdient, worden je uitkeringen dus berekend op €1832,49. Je uitkeringen zijn afhankelijk van de werkloosheidsduur en de samenstelling van je gezin. Opgelet! Lees aandachtig je C4: een vermelding die een ontslag wegens foutief gedrag doet vermoeden, kan worden gesanctioneerd. RECHT AAN WELKE VOORWAARDEN MOET IK VOLDOEN OM RECHT
Transcript
  13. WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN De werkloosheidsuitkeringen worden berekend in verhoudingtot je brutoloon met een begrenzing van €1832,49 permaand. Als je €2230 verdient, worden je uitkeringen dusberekend op €1832,49. Je uitkeringen zijn afhankelijk van dewerkloosheidsduur en de samenstelling van je gezin.  236 JE RECHTEN ALGEMEENBBTK RECHT AAN WELKE VOORWAARDEN MOET IK VOLDOEN OMRECHT TE HEBBEN OP WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN?Na een periode van werk, moet je:   je C4 die je van je werkgever hebt gekregen, aan dewerkloosheidsdienst van het ABVV overhandigen;   binnen een bepaalde periode een minimum aantal dagenhebben gewerkt (zie schema);  minstens het minimumloon van het paritair comitéhebben verdiend. AANTAL VEREISTE WERKDAGENDe RVA baseert zich voor alle berekeningen op een6-dagenweek. LEEFTIJDAANTALWERKDAGENREFERTE-PERIODEMinder dan 36 jaar31218 maanden36 tot 50 jaar46827 maandenMeer dan 50 jaar62436 maanden Na je studiesJongeren die de volledige cyclus van het lager secundaironderwijs (behalve algemene studies) of het hoger secundaironderwijs (alle opties) hebben doorlopen, hebben recht op eenwachtvergoeding. Het diploma is niet vereist. De uitkeringenworden betaald na een wachttijd die afhankelijk is van je leeftijd:  jonger dan 18 jaar: 155 dagen  van 18 tot 26 jaar: 233 dagen  ouder dan 26 jaar: 310 dagen De wachttijd begint op het moment van je inschrijving (maarten vroegste op 1 augustus na het einde van je studies). Eenstudentenjob tijdens de vakantie verlengt je wachttijd met hetaantal gewerkte dagen. BEDRAGEN SAMENWONENDE MET GEZINSLASTWorden beschouwd als samenwonende met gezinslast:  gehuwde werklozen die samenwonen met hun echtgeno(o)t(e) ten laste;  Opgelet! Lees aandachtig je C4: eenvermelding die een ontslag wegens foutief gedrag doetvermoeden, kan wordengesanctioneerd. Opmerking  Je hebt ook recht op werkloosheidsuitkeringen als jehet aantal vereiste werkdagenin een hogere leeftijdscategoriehebt gewerkt (waardoor je eenlangere referteperiode krijgt).  BBTKJE RECHTEN ALGEMEEN 237  werklozen die samenwonen met hun partner ten laste;  de werkloze zonder echtgeno(o)t(e) of partner dieuitsluitend samenwoont met kinderen en kinderbijslagontvangt voor minstens 1 kind (het eventuele inkomenvan de andere kinderen is dan van geen belang);  de werkloze zonder echtgeno(o)t(e) of partner diesamenwoont met 1 of meerdere kinderen en geenkinderbijslag ontvangt – de kinderen hebben geeninkomen hoger dan €357,10. Bijzondere gevallen  Je leeft samen met ouders of grootouders die eenbescheiden pensioen ontvangen (€1128,35 of €1830,20naargelang van de situatie): je kan ook als samenwonendemet gezinslast worden beschouwd.  Het inkomen van een jongere die pas is beginnenwerken, wordt gedurende 12 maanden niet in aanmerkinggenomen: zijn vader of moeder blijft samenwonende metgezinslast.  Gescheiden personen die alimentatiegeld betalen vanten minste €111,55 kunnen het statuut verkrijgen vansamenwonende met gezinslast Nieuw sinds 01/01/03De alleenstaande werkloze, die gescheiden leeft/is van zijnpartner, en die zijn kinderen gemiddeld minstens twee dagenper week (één nacht) onder zijn hoede heeft, wordt beschouwdals samenwonende met gezinslast, ook op de dagen dat dekinderen er niet zijn. In geval van co-ouderschap op basis vaneen rechterlijke beslissing of een notariële akte kunnen de vaderen de moeder dus allebei het statuut van “samenwonende metgezinslast” krijgen.ALLEENSTAANDEWorden beschouwd als alleenstaande: de personen die alleenwonen (behalve als ze alimentatiegeld betalen).SAMENWONENDEWorden beschouwd als samenwonende: de personen die geensamenwonende met gezinslast zijn en niet alleen wonen.  Opmerkingen Leeftijd en geslacht hebbengeen belang; iedereen (behalvede ouders) kan “partner”zijn. De partner moet deRVA laten weten (via de werkloosheidsdienst van het ABVV) dat hij ten laste is vande werkloze. De werkloze metechtgeno(o)t(e) of partner tenlaste is altijd samenwonendemet gezinslast, ook alsandere leden van het gezineen inkomen hebben. Deechtgeno(o)t(e) of partner tenlaste mag niet werken, behalveals hij of zij minder verdientdan €406,38 netto per maand.De echtgeno(o)t(e) magevenmin een sociale uitkeringontvangen, behalve eenpensioen lager dan €492,02.  238 JE RECHTEN ALGEMEENBBTK HOEVEEL BEDRAAGT MIJN WERKLOOSHEIDSUITKERING?Vanaf 1 januari 2008 bedraagt het bedrag van de werkloosheids-uiterkingen na een periode van werk:Gezin met 2 samenwonendenAls je (al dan niet gehuwd) samenwoont met een partner dieeveneens werkloos is, wordt de forfaitaire uitkering van €421,20verhoogd tot €552,76 op voorwaarde dat de gezamenlijkewerkloosheidsuitkeringen niet hoger zijn dan €28,19 per dag(anders zouden twee samenwonenden die allebei bijdragenhebben betaald, minder ontvangen dan een samenwonendemet gezinslast!). Als je partner en jijzelf worden vergoed aan€421,20 wordt het supplement aan beiden toegestaan. Als ereen ander inkomen in het gezin is (al is dat maar een dag in demaand, bijvoorbeeld wegens ziekte, verlof…), verlies je beidenhet supplement.  SAMENWONENDENMET GEZINSLASTALLENSTAANDENSAMENWONENDENDe 12 eerste maanden60% van het gederfde loon60%van het gederfde loon55%van het gederfde loonminimum€949,52maximum€1099,54 (€1033,50als je werkloos bentvóór 01/01/02)minimum€797,94maximum€1099,54minimum€598maximum€1062,88Na 1 jaar werkloosheid60% van het gederfde loon50%van het gederfde loon40%van het gederfde loonminimum€949,52maximum€1099,54 (€1033,50als je werkloos bentvóór 01/01/02)minimum€797,94maximum€971,10minimum€598maximum€732,94
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks