Please download to get full document.

View again

of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

ISZ_allasfoglalasa_a_dualis_kepzesrol_2015._04._30.

Category:

Documents

Publish on:

Views: 0 | Pages: 2

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Az Iskolaszövetség állásfoglalása a duális képzésről szociális munka alapszakon.
Transcript
   A Magyarországi Szociális Szakemberek Képzéséért Egyesület   (Iskolaszövetség)  ÁLLÁSPONTAa ! ális képzésr#l a $els#$ok% szociális képzésekbe&  A Magyarországi Szociális Szakemberek Képzéséért Egyesület (Iskolaszövetség)1990-től tömöríti a szociális képzéseket végző oktatási intézményeket és oktatkat! AzIskolaszövetség ela#atának tekinti a szociális képzések ren#szerének és tartalmának  e$lesztését% valamint a &azai és a nemzetközi képzési gyakorlatok és tapasztalatok  el&asználásával &ozzá$ár'l a magas színvonal szociális képzések megvalsításá&oz!A Magyarországi Szociális Szakemberek Képzéséért Egyesület a ! ális képzésszociális m &ka alapszako& t'rté&# be(ezetésé(el kapcsolatos kormá&yzatiter(ekkel &em ért egyet) és a   szociális képzések képzési és kimeneti követelményeivelössz&angan a következő álláspontot ogalmazza meg* 1!+ A szociális m'nka alapszak #'ális képzési ormáan nemzetközi szinten semm,kö#ik% a * má& és a seg+t# szakmákt,l tá(ol áll a ! ális képzés   iloz iá$a%oktatási szerkezete és m#szerei! !+  A szociális m &ka alapképzés ge&eralista -általá&os. /elleg0 képzés % így aszociális m'nka széleskör,en vett ter.leteire képezi a $övő szakemereit! A szociálism'nkás &allgatk elméleti és gyakorlati oktatása éppen ezért min#en szakmai ter.letrekiter$e# (pl! csalá#segítés% gyermekvé#elem% i#ősek ellátása% &a$léktalan-ellátás%szenve#élyetegek ellátása% pszic&iátriai és mentális etegek ellátása% st!)! /őla##an a gyakorlat &elyei min#azok az intézmények% a&ol a szociális m'nkások $elenvannak a segítségny$tásan! A #'ális képzés lényegi eleme% &ogy a &allgat és agyakorl&ely m'nkaszerző#ést köt egymással a tel$es képzési i#őre vonatkozan!Azonan a g e&eralista képzésbe& egyetle& gyakorlati *ely &em alkalmasmi&!azok&ak az általá&os ismeretek&ek) készségek&ek és m,!szerek&ek ata& lására) melyeket a szociális m &ka alkalmazása megk'(etel aszakemberekt#l1  !+ A töcikl's elsőoktatási ren#szerre val áttérés során a szociális alapképzések kialakításának egyik ontos elemeként ker.lt meg ogalmazásra a képzések gyakorlatigényes $ellege!  A szociális alapképzések az &1 gyakorlatigé&yes képzések k'zé tartoz&ak1  A képzéseken már most is érvényes.l a magas gyakorlati raszám%&iszen a &allgatknak képessé kell válni a k.lön éle és komple szociális prolémák kezelésére a szociális m'nka sokrét, ter.letein! 2!+  A szociális alapképzések ! ális re&!szer0 átalak+tásá&ak sem oktatási) semgyakorl, i&tézmé&yi $eltételei &em a!ottak1    2!1!+ A szociális m'nkások képzéséen az elmélet és a gyakorlat oktatása összetartozik3az elmélet% a szakmai készség e$lesztés és a terepgyakorlat &ármasa közvetlen.l &atnak egymásra a tan'lási olyamatan% ennek következtéen az elméleti $elkészülés és agyakorlati oktatás &em (álaszt*at, el egymást,l % e két ter.let természeténél ogvakiegészíti egymást a szakemerképzésen2!!+  A gyakorlati oktatás i&tézmé&yei a szociális ágazat al l$i&a&sz+rozott i&tézmé&yei % melyek tönyire a központi költségvetésől izetett szociális ésgyermekvé#elmi ellátásokat m,kö#tetnek! /zek a szakmai gyakorl&elyek nem piacicégek% ármennyire is ér#ek.k a $l képzett% a vals szakmai igényeknek meg elelő&allgatk képzése% nincs olyan evétel.k% pro it$'k% amiől átvállal&atnák a &allgatk képzésének részköltségeit! Az állami% önkormányzati% egy&ázi% nonpro it szociálisintézmények nem részes.lnek a szakképzési &ozzá$ár'lásl% ekképpen az nem orgat&at vissza a gyakorlati képzése! 4in#ezek alap$án orrás&iány miatt &embiztos+tott a ! ális képzés alap$eltételeké&t a *allgat,k !+/azása) a meg$elel#i&$rastr kt rális és * má&er#$orrás2*áttér  a gyakorlati oktatásáan!2!! 5agy kockázatot vállal a szociális intézmény% amikor elsőéves &allgatval köt m'nkaszerző#ést% mert annak alkalmassága és eválása az intézmény pro il$áa tartoz ela#atkörre tel$ességgel kiszámít&atatlan!  A szociális i&tézmé&y&ek &em állér!ekébe& sz0k's k'ltség(etéséb#l a gyakorlati képzésre is $or!+ta&i % &a annak megtér.lésére nincs garancia% akár mert az intézménynek nem elel meg a koráanszerző#ött &allgat% akár mert a &allgat ont szerző#ést ármilyen okl (még atan'lmányai alatt pl! egyéni tanren#et kér% levelező tagozaton olytat$a tan'lmányait%vagy a végzés 'tán $o m'nkaerőpiaci kínálatot kap)! A szociálism'nkás-képzés meg$ítása 6 év 'tán napiren#en van aképzőintézményeknél% ezt a m'nkát az Iskolaszövetség is elkez#te attl a szán#éktlvezérelve% &ogy al'lrl $övő kez#eményezésként% a tapasztalatokat megtárgyalvaalakíts'k át a képzési tartalmat% igazo#va a gyakorlat és a m'nkaerőpiac elvárásai&oz!A szociális képzésekért elelősséget vállalva a $e&ti szempo&tok miatt &em lát/ k be(ezet*et#&ek a ! ális képzést a szociális $els#oktatásba& ! 7'#apest% 016! április 0! Iskolaszövetség elnöksége*7ecseiné #r! 8iss /rzséet 7irinyi 4árk 8ocsis /rzséet #r! ilinszki Attila &!:#r! ;zooszlai 8atalin &!:
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks