Please download to get full document.

View again

of 32
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

INSA361 Ulaştırma Mühendisliği

Category:

Food & Beverages

Publish on:

Views: 0 | Pages: 32

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
INSA361 Ulaştırma Mühendisliği Kazı İşleri(Earthwork) Dr. Mehmet M. Kunt 6 Aralık 2013 Kazı İşleri Ulaştırma inşaat projelerinde her zaman kazı işleri vardır Amaç kazı işlerini minimum seviyede tutmaktır.
Transcript
INSA361 Ulaştırma Mühendisliği Kazı İşleri(Earthwork) Dr. Mehmet M. Kunt 6 Aralık 2013 Kazı İşleri Ulaştırma inşaat projelerinde her zaman kazı işleri vardır Amaç kazı işlerini minimum seviyede tutmaktır. Kazı İşleri Enkesitleri Yol yüzeyi Varolan zemin Altzemin Tutma noktası Dolgu Yarma Dolgu ve yarma Yarma ve Dolgu Örneği KAZI (YARMA) TOPRAK DOLGU (DOLGU) Yol Güzergahına Arazinin Etkisi Tasarım kriterlerini unutma (eğimler ve diğer kriterler) Kazı işlerini minimum seviyede tut Yol kotunu zemin kotuna yakın tut Yol kotunu belirlerken yarma ve dolgu hacimlerini dengelemeye çalış. 6 Kazı İşleri Enkesitleri Yarma-kazı Dolgu-toprak dolgu Eğimler: 45 düşey kısım sabit 1:2 45 yatay kısım sabit 5:1 Not: Her zaman yarma ve dolgu eğimleri 1:1den daha yatıktır. Enkesit Veri Formatı Yol yüzeyi Varolan zemin Altzemin Tutma noktası Enkesit Cross-Section denklemde Enkesit Alan Örneği denklemde Örnek Problem 5.1 Aşağıdaki koordinatlara sahip enkesitin alanını yamuk ve üçgenler kullanarak hesaplayınız. Yol 14 metre genişliğinde ve yan eğimler 1:2 dir. Enkesit Alan Örneği Enkesiti çizip yamuk ve üçgenlerin alanlarını hesaplayın. Üç kordinatlı enkesit alanı Üç kordinatlı enkesit alanı Üç kordinatlı enkesit alanı Problemler 5.1 Aşağıdaki bilgiler bir yol enkesitine aittir. Bu enkesitin alanını hesaplayınız. Yol genişliği 12 metre ve yan eğimi 1:2 dir. Enkesitin çizimini yapınız. 5.2 Aşağıdaki bilgiler bir yol enkesitine aittir. Bu enkesitin alanını hesaplayınız. Yol genişliği 14 metre ve yan eğimi 1:2 dir. Enkesitin çizimini yapınız. 5.3 Aşağıdaki bilgiler bir yol enkesitine aittir. Bu enkesitin alanını hesaplayınız. Yol genişliği 12 metre ve yan eğimi 1:2 dir. Enkesitin çizimini yapınız. Toprak işleri Analizi Enkesitler (ortalama 25 m aralıklarla) Doğal zemin kotunu çizin İstenilen yol kotunu çizin Yarma ve dolgu alanlarını belirleyin Enkesitler arası hacimi hesaplayın 17 Büzüşme Kazma işeminde malzeme hacmi genleşir Sıkıştırma(compaction) işleminde küçülür Büzüşmeyi etkileyen faktörler Zemin(toprak) türü Dolgu yüksekliği Yarma derinliği 18 Şişme Kazılan kaya dolguda daha fazla hacim gerektirir. Yüzde 30 veya daha fazla olabilir 19 Denklemler Örnek Problem 5.2 Aşağıdaki ile istasyonları arasında ölçülen yarma ve dolgu alanlarını kullanarak yarma ve dolgu hacimlerini hesaplayınız. Eğer kazılan malzeme yüzde 12 büzüşürse atılacak malzemenin ve ariyetten getirilecek malzemenin miktarını hesaplayınız. İstasyon Yarma Dolgu Kazı hacimlerinin hesaplanması Dolgu Dolgu Dolgu Yarma Dolgu Yarma Yarma Özet İstasyon Yarma, m3 Dolgu, m3 Ariyetten gereken dolgu miktarı Toprak İşleri Projenin yatay mesafeleri istasyon olarak ölçülmektedir. Bir istasyon 100 metreye eşittir Brükner Diyagramı Kazılan toprağın taşınması hesabı için kullanılır. Taşıma mesafelerini grafiksel olarak hesaplamaya imkan tanır. Terimler Normal taşıma mesafesi Free haul distance (FHD)- kazılan toprağın fazaladan bir maliyete gerek kalmadan taşınacağı mesafe Ekonomik Taşıma Limiti Limit of Economical Haul (LEH) Bu mesafeden sonraki toprak taşımaları için ariyetten malzeme getirtmek daha ekonomiktir. Fazladan taşıma Normal taşıma mesafesi dışında Y toprak miktarı X istasyon kadar taşınır. Ölçüm birimi sta yd 3 veya sta-m 3 Ariyet Proje alanı dışından malzeme getirilmesi Atık, atılacak projede kazılmış fakat kullanılmayan malzeme 27 FARKLI İŞ MAKİNELERİ İÇİN TAŞIMA MESAFESİ TAŞIMA MESAFESİ Ref: Ref: Ref: Ref:
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks