Please download to get full document.

View again

of 11
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

İÇ ORTAM SICAKLIKLARINA GÖRE ISITMA VE SOĞUTMA AMAÇLI ENERJİ DEĞİŞİMİNİN İZMİR İLİ İÇİN ARAŞTIRILMASI

Category:

Art & Photos

Publish on:

Views: 0 | Pages: 11

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
_ 1531 İÇ ORTAM SICAKLIKLARINA GÖRE ISITMA VE SOĞUTMA AMAÇLI ENERJİ DEĞİŞİMİNİN İZMİR İLİ İÇİN ARAŞTIRILMASI Mustafa ERTÜRK G. Alevay KILIÇ Can COŞKUN Zuhal OKTAY Yusuf ÇAY ÖZET Bu çalışmada Devlet Meteoroloji
Transcript
_ 1531 İÇ ORTAM SICAKLIKLARINA GÖRE ISITMA VE SOĞUTMA AMAÇLI ENERJİ DEĞİŞİMİNİN İZMİR İLİ İÇİN ARAŞTIRILMASI Mustafa ERTÜRK G. Alevay KILIÇ Can COŞKUN Zuhal OKTAY Yusuf ÇAY ÖZET Bu çalışmada Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğü nden İzmir ili için temin edilen son otuz iki yılın meteorolojik veri seti ve geliştirilen yazılımlar kullanılmıştır. Bu veri seti ve yazılımlarla yılın her ayı için dış hava sıcaklık dağılımları, aylık ve sezonluk ısıtma ve soğutma derece saat değerleri on bir farklı iç ortam referans sıcaklığına (18-28 C) göre hesaplanmıştır. Ayrıca İzmir ili için ısıtma ve soğutma derece saat değerleri baz alınarak seçilen iç ortam referans sıcaklığının 1-11 C üzerinde veya altında olması durumunda enerji talebindeki artışın veya azalmanın oransal ve sayısal değişimi hesaplanmıştır. Bu çalışmayla ısıtma ve soğutma sistemleri kullanıcılarını verimli enerji tüketimi konusunda bilinçlendirilmesi hedeflenmektedir. Bu hedef, aile bütçesine, ülke ekonomisine, ülkenin enerji bağımlılığının azaltılmasına ve çevre-hava kirliliğinden dolayı oluşan küresel ısınmanın azaltılmasına önemli katkıda bulunacaktır. Anahtar Kelimeler: Isıtma derece saat, Soğutma derece saat, Enerji değişimi ABSTRACT In this study, the data set of the past 32 years obtained from Turkish State Meteorological Services was used. With this data set and visual basic programmes, heating and cooling degree-hour values of Izmir province were estimated monthly and seasoned according to eleven different indoor reference temperatures (18-28 C) for every months in year. In addition of this, the increase or the decrease in energy demand was estimated proportionally depending on the condition that the indoor reference temperature, which was selected based on the heating and cooling degree-hour values of Izmir province, is above or below the range of 1-11 C. This study indicates that minor arrangements to be made pertaining to the indoor temperature without disturbing the comfort of the environment will make a significant contribution to reduce the global warming originating from environmental-air pollution as well as the energy dependency of our country. Key Words: Heating degree-hour, Cooling degree-hour, Changing of energy 1. GİRİŞ Baş döndürücü hızla gelişen teknolojik gelişmeler, üretimi emek yoğun sistemler yerine teknoloji yoğun sistemlere yönlendirmiştir. Artan dünya nüfusu ve refah düzeyi, enerjiye olan talebi sürekli _ 1532 olarak artırmaktadır. Dünyadaki enerji talebi, büyük oranda fosil türü kaynaklardan karşılanmaktadır. Enerjiye olan talep, fosil türü yakıtların yeniden oluşmasına göre çok hızlı olduğu için bu yakıt rezervlerinin sürekli olarak azalmasına sebep olmuştur. Dolayısıyla atmosfer havasının kirlenmesine ve dünyanın küresel olarak ısınmasına neden olmaktadır. Atmosferde 750 milyar ton dolayında karbondioksit bulunuyor. Yeryüzünde bitkilerin, hayvanların ve toprağın soluması, fosil yakıtların kullanılması, ormansızlaştırma ve okyanus atmosfer etkileşimi yüzünden her yıl yaklaşık 207 milyar ton karbondioksit atmosfere salınmaktadır. Öte yandan, kara bitkilerinin fotosentezi ve yine okyanus, atmosfer etkileşimi nedeniyle de yaklaşık 204 milyar ton karbondioksit atmosferden her yıl çekilmektedir. Bu durumda yılda 3 milyar ton dolayında karbondioksit atmosfere eklenmektedir. Bu da aslında insanların fosil yakıt kullanımı sonucunda atmosfere salınan karbon dioksit miktarına eşit olmaktadır. Ne var ki dünyadaki fosil yakıt rezervleri, atmosferdeki karbondioksit düzeyini 5-10 katına çıkmasına neden olmuş ve denge bozulmuştur. [1] İstanbul için yapılan bir çalışmada referans alınan iç ortam sıcaklığı 24 C yerine 23 C seçilirse Türkiye bazında karbondioksit azaltma etkisi %1,258 azalmakta, karbondioksit azaltma oranıda %18,93 azalmaktadır [2]. Dünya enerji konseyi (WEC), gelecekteki enerji ihtiyacının karşılanması için bir kaç senaryo yayınlamıştır. Tüm senaryolar özellikle de gelişen ülkeler için sosyal ve ekonomik gelişme sağlanması için oluşturulmuştur arasında birincil enerji tüketiminin en iyi çevresel şartlar düşünüldüğünde % 50 oranında artabileceği ifade edilmiştir. En yüksek büyüme oranı senaryosu düşünüldüğünde ise bu tüketimin % 275 civarında artabileceği ortaya konmuştur [3]. Ayrıca Şekil 1 e bakıldığında Türkiye 2007 yılı nihai enerji tüketiminin sektörel dağılımına göre konut ve hizmetlerdeki enerji tüketiminin %30 olduğu görülmektedir. Şekil 1. Nihai Enerji Tüketiminin 2010 Yılındaki Sektörel Dağılımı [4]. Yukarıda bahsedilen süreçle birlikle değerlendirildiğinde binalardaki enerji tüketiminin azaltılması dört başlık altında değerlendirilebilir. (i) Isıtma ve soğutma yüklerinin azaltılması: hem alışkanlıkların değiştirilmesi hem de yalıtım yapılması (ii) Daha verimli ısıtma ve soğutma sistemleri kullanımı; havalandırma ve iklimlendirme tesisatının iyileştirilmesi ve otomasyon sistemlerin kullanılması. (iii) Elektrik tüketiminin azaltılması için daha verimli cihazlar kullanılması. (iv) Binalarda yenilenebilir enerji kullanımının artırılması [5]. Bu çalışmada birinci maddede belirtilen İzmir için ısıtma ve soğutma yüklerinin azaltılması iç ortam sıcaklığındaki değişimin etkisi kapsamlı bir şekilde incelenmiştir. Enerji tüketiminin, konutlar bazında azaltılmasında konfor ortamını bozmadan yaşam alışkanlıklarımızda yapacağımız ufak düzenlemelerle; aile bütçesine, ülke ekonomisine, ülkenin enerji bağımlılığının azaltılmasına, çevrehava kirliliğinden dolayı oluşan küresel ısınmanın azaltılmasına katkıda bulunacaktır. Ayrıca İzmir ilinde bulunan kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve insanların enerji tüketimi konusunda bilinçlendirilmesi hedeflenmektedir. _ 1533 Enerji tüketiminin ve üretiminin tahmini ve modellenmesi, ulusal temelde kısa ve uzun dönemli enerji planlaması ve tesis yatırımları için gereklidir. Günlük veya saatlik olan kısa dönem tahmini enerji üretiminin kontrolü ve programlanması için gereklidir, ayrıca yük akışının analizinde giriş verisi olarak kullanılır. Haftalık veya yıllık yapılan orta ve uzun dönemli tahminler ise bakım programları ve işletme planlaması için gereklidir. Bu tahminler bir yandan toplam enerji tüketimi içinde evsel sektörün payını bulmada ve aileler için ekonomik, verimli ısıtma sistemini belirlemede de kolaylık sağlayacağından önemlidir. Ayrıca tüketiciye sunulan farklı sistemlerin fiyatlarını ve enerji tüketimlerini karşılaştırarak en uygun olanını tespit etmeye olanak sağlayacağından enerji yükleri tahmin yöntemleri sürekli araştırılıp, geliştirilmektedir. [6] Mahallerin ısıtılmasına yönelik mevsimsel enerji ihtiyacı ve buna bağlı yakıt tüketimi, önceden belirlenmiş mimari tasarım, binaların malzeme karakteristikleri, meteorolojik sıcaklık ölçümleri ve bölge nüfusuna bağlı olarak belirlenebilir. Belirli bir zaman aralığında bir mahalin ısıtılmasına yönelik enerji ihtiyacını öngörme yöntemlerinden biri derece zaman yöntemidir. Yöntem, bir mahalin enerji ihtiyacının iç ve dış ortamların sıcaklık farkı ile doğru orantılı olduğunu kabul etmektedir. Enerji hesaplamaları, dış ortam sıcaklığının, denge sıcaklığı olarak tanımlanmış bir sıcaklıktan daha düşük olduğu süreler boyunca gerçekleştirilir [7]. Derece zaman yöntemleriyle (i) binaların ve iklimlendirme sistemlerinin ısıtma-soğutma yükleri hesaplanmakta (ii) her il için ısıtma ve soğutma sezonları belirlenebilmekte (iii) doğalgaz taşıma boru hatları boyutlandırılmakta (iv) konutlarda ısıtma amaçlı yakıt miktarının yıllık olarak belirlenmekte (v) ülkemizin yıllık yakıt tüketiminin hesaplanmakta (vi) ömür maliyet analizine göre optimum dış duvar yalıtım kalınlıklarının bulunmakta (vii) tarımda ekim, dikim, hasat zamanları belirlenip ürünün nerede yetiştirileceği belirlenmekte (viii) zirai mücadelenin ise hangi günlerde olacağının tahmin edilmesinde kullanılmaktadır [8]. 2. MATEMATİKSEL YÖNTEM Literatürde derece zaman yöntemiyle ilgili üç farklı (bin, derece gün, derece saat yöntemi) statik yöntem ve binanın dinamik davranışına göre yapılan hesaplamalarda kullanılan dinamik yöntemlerdir. Bu çalışmamızda derece saat yöntemi kullanılmıştır. Derece saat yöntemiyle binaların ısıtılması veya soğutulması için gerekli enerji kolaylıkla tahmin edilebilir. Derece saat yönteminde, öncelikle belirli bir denge noktasına göre derece saat değerlerinin tespit edilmesi gerekmektedir. Bunun içinde bir yıl içerisinde toplam 8760 saatlik ölçüm değerlerinin olması gerekir. Denge noktası sıcaklığı, bir binada ısıtmaya veya soğutmaya ihtiyaç duyulmadığı durumdaki dış ortam sıcaklığıdır. Genelde, yalıtımsız bir bina için derece saat değerleri ısıtmada 18 C, soğutmada ise 22 C denge sıcaklığı için hesaplanır. Isıtma derece saat (IDS) ve soğutma derece saat (SDS) değerleri aşağıdaki denklemlerle belirlenir [9]. IDS = (1 saat) Ʃ saatler (T b -T d ) + [ C.saat] (1) SDS = (1 saat) Ʃ saatler (T d -T b ) + [ C.saat] (2) T b : Saatlik iç ortam sıcaklığı [ C] T d : Saatlik dış ortam sıcaklığı [ C] Denklemlerdeki parantezin üzerindeki + işareti sadece pozitif değerlerin hesaba katılacağını göstermektedir. Isıtma derece saat (IDS) ve (SDS) leri kullanarak, aylık veya yıllık ısıtma enerjisi Q ı, soğutma enerjisi gereksinimi Q s gereksinimi, kwh olarak aşağıdaki denklemlerden hesaplanabilir. [kwh] (3) [kwh] (4) _ 1534 K top : Binanın toplam ısı transfer katsayısı, [W/ C] ɳ : Binada kullanıla ısıtma sistemi verimi, COP: Binada kullanılan soğutma sistemi etkinlik katsayısı. Q ı : Isıtma enerjisi gereksinimi [kwh] Q s : Soğutma enerjisi gereksinimi [kwh] 2.1. İzmir İli Isıtma ve Soğutma Derece Saat Değerlerinin Hesaplanması Bu çalışmada Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İzmir ili için yılları arasında kayıt altına aldığı meteorolojik veri seti kullanılmıştır. Bu set dış hava sıcaklık dağılımlarıdır. Geliştirilen yazılımla İzmir için aylık ve saatlik bazda analizler yapılmıştır. Analizler sonucunda maksimum ve minimum sıcaklıklar ve ikisi arasında görülen sıcaklıkların toplamdaki yüzde olarak sayısı 1 C farkla her ay için ayrı ayrı ev 12 ayın ortalaması alınarak sıcaklık dağılımı bulunmuştur. Isıtma ve soğutma sezonlarındaki her ay için ayrı ayrı bulunan dış hava sıcaklık dağılımına göre geliştirilen yazılımla IDS ve SDS değerleri tablolar halinde verilmiştir İzmir İli Isıtma Derece Saat Değerlerinin Hesaplanması İzmir ili için ısıtma sezonu ekim, kasım, aralık, ocak, şubat, mart, nisan ayları olarak düşünülerek bu ayların dış hava sıcaklık dağılımları Şekil 2 de verilmiştir. Bu dağılıma göre geliştirilen diğer yazılımla 11 farklı (18-28 C) iç ortam referans sıcaklığına göre İzmir ili IDS değerleri hesaplanmıştır. Şekil 2. İzmir Isıtma Sezonundaki Aylara Göre Dış Hava Sıcaklık Dağılımı [saat/yıl] [10] Tablo 1. İzmir İli Isıtma Sezonundaki Aylara Göre ve Sezonluk IDS Değerleri. [10] Referans Sıcaklık (C ) Aylar Oca Şub Mar Nis Ekim Kas Ara Ayların toplam içindeki yüzdelik dağılımı (%) Isıtma Derece-Saat (C -saat) 18 22,2 21,5 15,7 7,5 3,1 11,2 18, ,6 20,9 15,7 8,1 3,7 11,6 18, ,9 20,3 15,7 8,6 4,3 11,9 18, ,4 19,8 15,6 9,1 4,9 12,2 17, ,9 19,4 15,6 9,5 5,5 12,5 17, , ,5 9,9 6,1 12,7 17, ,6 15,4 10,3 6,7 12,9 17, ,7 18,3 15,3 10,6 7, , ,3 10,8 7,6 13,1 16, ,1 17,8 15,2 11,1 8 13,2 16, ,8 17,5 15,2 11,3 8,4 13,3 16, _ 1535 Şekil 2 de ısıtma sezonundaki her ay için bulunan dış hava sıcaklık dağılımları dikkate alınarak on bir farklı iç ortam sıcaklığına göre IDS değerleri, ısıtma sezonundaki her ay için ve sezondaki toplam IDS değerleri Tablo 1 de nümerik olarak verilmiştir. İç ortam sıcaklığındaki değişime bağlı olarak enerji ihtiyacındaki oransal değişim Tablo 2 de verilmiştir. Tablo 2. İzmir İli Isıtma Sezonundaki Aylara Göre % ve Sezonluk IDS Değerleri. [10] RİOS İZMİR DİİOS [ C] [ C] [ C hour] 18 0,0-12,6-22,8-31,0-37,9-43,6-48,4-52,4-56,0-59,0-61, ,5 0,0-11,6-21,1-28,9-35,4-40,9-45,6-49,6-53,1-56, ,5 13,1 0,0-10,7-19,5-26,9-33,1-38,4-43,0-46,9-50, ,0 26,7 12,0 0,0-9,9-18,1-25,1-31,0-36,1-40,5-44, ,9 40,6 24,3 11,0 0,0-9,2-16,9-23,5-29,1-34,0-38, ,2 54,8 36,8 22,2 10,1 0,0-8,5-15,7-22,0-27,4-32, ,6 69,2 49,5 33,5 20,3 9,3 0,0-7,9-14,7-20,6-25, ,3 83,7 62,4 45,0 30,6 18,7 8,6 0,0-7,4-13,8-19, ,0 98,3 75,3 56,5 41,1 28,1 17,2 8,0 0,0-6,9-12, ,9 113,1 88,3 68,2 51,5 37,7 26,0 16,0 7,4 0,0-6, ,8 127,9 101,4 79,8 62,0 47,2 34,7 24,0 14,9 6,9 0, Şekil 3 de, 11 farklı iç ortam referans sıcaklığı dikkate alınarak sezonluk IDS değerleri görülmektedir. Bu şekilde görüleceği üzere C iç ortam referans sıcaklığındaki değişimin her ±1 C için yaklaşık 5000 C.saat değişim olduğu görülmektedir. Lineer eğim altına baktığımızda ± oransal değişimin C arasında artışın devam ettiği ama eğimde azalmanın görüldüğü dikkat çekmektedir. Bu yaklaşımla ısıtma sistemleri kullanıcılarının ekonomi ve çevre açısından daha duyarlı hale gelmesine yardımcı olacaktır. IDS Şekil 3. Sezonluk Toplam IDS Değerlerinin RİOS a Göre Değişimi. _ IDS Değerlerine Göre İç Ortam Sıcaklığındaki Değişimin Enerji Talebine Etkisinin Araştırılması Tablo 2 de İzmir ili için verilen IDS değerleri baz alınarak iç ortam sıcaklığındaki 1 C farkın ısıtma enerji talebine yüzde olarak etkisi araştırılmıştır. Araştırma sonuçları Tablo 3 de verilmiştir. Bu tablonun 1 inci sütununda referans alınacak iç ortam sıcaklığı (DİİOS) verilip, son sütunda ise IDS, iç sütunlarda ise değiştirilmesi istenen iç ortam sıcaklığı (RİOS) değerleri gösterilmiştir. Tablo 3 den nasıl faydalanılanacağını kısaca açıklamak gerekirse; DİİOS ile RİOS un aynı sütun ve satır rakamlarının kesiştiği yerin sıfır olduğu görülmektedir. 0.0 değerinin alt ve üst tarafına bakılarak enerji talebindeki azalma ve artma yüzdesel olarak görülebilecektir. IDS değerlerine bakılmak istendiğinde son sütuna bakılacaktır. Tablo 3 de RİOS a göre, DİİOS yüksek seçildiğinde değişimin oransal olarak arttığı pozitif sayı olarak, RİOS a göre, DİİOS düşük seçildiğinde ise değişimin oransal olarak azaldığı negatif sayı olarak görülmektedir. Örnek olarak Tablo 3 de görüleceği üzere RİOS 22 C iken DİİOS 23 C ye çıkarılması istendiğinde % 10,1 lik enerji talebinin artmış olduğu, RİOS 22 C iken 21 C ye düşürüldüğünde % 9,9 luk, 19 C ye düşürüldüğünde ise % 28.9 luk enerji talebinin azalacağı görülmektedir. Bu yaklaşım saat saatleri arasında oda sıcaklığının 19 C şartlandırılması tasarruf edilecek enerji miktarını açıklamaktadır. Tablo 3. RİOS a Göre IDS Değerinin Yüzde Olarak Değişimi.[10] İZMİR RİOS [ C] DİİOS IDS [ C] [ C hour] 18 0,0-12,6-22,8-31,0-37,9-43,6-48,4-52,4-56,0-59,0-61, ,5 0,0-11,6-21,1-28,9-35,4-40,9-45,6-49,6-53,1-56, ,5 13,1 0,0-10,7-19,5-26,9-33,1-38,4-43,0-46,9-50, ,0 26,7 12,0 0,0-9,9-18,1-25,1-31,0-36,1-40,5-44, ,9 40,6 24,3 11,0 0,0-9,2-16,9-23,5-29,1-34,0-38, ,2 54,8 36,8 22,2 10,1 0,0-8,5-15,7-22,0-27,4-32, ,6 69,2 49,5 33,5 20,3 9,3 0,0-7,9-14,7-20,6-25, ,3 83,7 62,4 45,0 30,6 18,7 8,6 0,0-7,4-13,8-19, ,0 98,3 75,3 56,5 41,1 28,1 17,2 8,0 0,0-6,9-12, ,9 113,1 88,3 68,2 51,5 37,7 26,0 16,0 7,4 0,0-6, ,8 127,9 101,4 79,8 62,0 47,2 34,7 24,0 14,9 6,9 0, Tablo 3 de enerji değişimi oransal olarak verilmektedir. Bu tablonun daha iyi anlaşılabilmesi için enerjideki değişim sayısal olarak düzenlenip Tablo 4 verilmiştir. Tablo 4 te birinci sütundaki on bir farklı RİOS na göre birinci satırdaki on bir farklı DİİOS büyük seçilirse değişimin pozitif sayı olarak arttığı, RİOS na göre DİİOS küçük seçilirse değişimin sayı olarak azaldığı görülmektedir. Örnek olarak Tablo 4 de görüleceği üzere RİOS 22 C iken DİİOS 22 C seçildiğinde değişimin sıfır olduğu beşinci sütun beşinci satırın kesiştiği yerde görülmekte, DİİOS; 23 C ye çıkarılması istendiğinde altıncı sütun beşinci satırın kesiştiği yerde IDS değerine 4810 ek yük getirdiği, 21 C ye düşürülmesi istendiğinde ise beşinci satır dördüncü satırın kesiştiği yerde IDS değeri 4719 azalmaktadır. _ 1537 Tablo 4. RİOS a Göre IDS Değerinin Sayısal Değişimi. İZMİR DİİOS [ C] RİOS IDS [ C] [ C saat] İzmir İli Soğutma Derece Saat Değerlerinin Hesaplanması İzmir ili soğutma sezonu için mayıs, haziran, temmuz, ağustos, eylül ve ekim ayları olduğu tespit edilmiştir. Bu ayların dış hava sıcaklık dağılımları Şekil 4 te verilmiştir. Bu dağılıma göre geliştirilen bir diğer yazılımla 11 farklı ( C) iç ortam referans sıcaklığına göre İzmir ili SDS değerleri hesaplanarak Tablo 5 te nümerik olarak Tablo 6 da ise oransal olarak verilmiştir. Şekil 4. İzmir Soğutma Sezonundaki Aylara Göre Dış Hava Sıcaklık Dağılımı[saat/yıl][10] Şekil 5 de, iç ortam referans sıcaklığındaki değişime bağlı olarak sezonluk SDS değerleri verilmiştir. Bu şekilde referans alınacak iç ortam sıcaklığı C arasında azalmanın yaşandığı eğimde ise mutlak bir artış sergilediği görülmektedir. 23 C den sonra ise eğimin mutlak bir azalışa geçtiği dikkat çekmektedir. Bu durumun daha iyi anlaşılması için iç ortam sıcaklığındaki değişime bağlı olarak enerji ihtiyacındaki oransal değişim Tablo 6 da verilmiştir. Tablo 6 da İzmir ili için verilen SDS değerleri baz _ 1538 alınarak iç ortam sıcaklığındaki 1 C farkın ısıtma enerji talebine yüzde olarak etkisi araştırılmıştır. Tablo 6 da; RİOS ile DİİOS in aynı sütun ve satır rakamlarının kesiştiği yerin sıfır olduğu görülmektedir. 0.0 değerinin sağ ve sol tarafına bakılarak enerji talebindeki azalma ve artma yüzdesel olarak görülmektedir. Mevcut iç ortam referans sıcaklığına göre referans alınacak sıcaklık yüksek seçildiğinde değişimin oransal olarak azaldığı negatif sayı olarak, mevcut iç ortam referans sıcaklığına göre referans alınacak sıcaklık düşük seçildiğinde değişimin oransal olarak arttığı pozitif sayı olarak görülmektedir. Şekil Farklı İç Ortam Referans Sıcaklığı Dikkate Alınarak SDS Değerleri. Tablo 5. İzmir İli Soğutma Sezonundaki Aylara Göre ve Sezonluk SDS Değerleri. [10] Referans Sıcaklık (C ) Aylar Oca Şub Mar Nis Ekim Kas Ara Ayların toplam içindeki yüzdelik dağılımı (%) Soğutma Derece-Saat ( C-saat) 18 8,8 19,7 25,9 24,6 15 5,9 8, ,2 19,9 26,8 25,4 14,5 5,2 8, , ,9 26,1 14 4,5 7, , ,9 26,9 13,4 3,9 6, ,2 20,1 30,1 27,7 12,7 3,9 6, ,5 20,1 31,2 28,4 12 3,9 5, ,9 20,1 32,4 29,2 11,2 3,9 4, , ,7 29,9 10,4 3,9 4, ,6 19, ,6 9,5 3,9 3, ,7 36,4 31,3 8,5 3, ,4 19,4 37,9 31,9 7,5 3,9 2,4 2929 _ 1539 Tablo 6. RİOS na Göre SDS Değerinin Yüzde Olarak Değişimi[10] RİOS İZMİR DİİOS [ C] [ C] [ C hour] 18 0,0-15,2-34,6-59,7-92,7-137,1-197,7-282,1-402,0-576,7-840, ,2 0,0-16,8-38,6-67,3-105,8-158,4-231,7-335,7-487,4-716, ,7 14,4 0,0-18,6-43,2-76,2-121,2-183,9-273,0-402,8-599, ,4 27,9 15,7 0,0-20,7-48,5-86,5-139,3-214,4-323,8-489, ,1 40,2 30,2 17,2 0,0-23,0-54,5-98,3-160,4-251,1-388, ,8 51,4 43,2 32,7 18,7 0,0-25,6-61,2-111,7-185,4-296, ,4 61,3 54,8 46,4 35,3 20,4 0,0-28,3-68,6-127,3-216, ,8 69,9 64,8 58,2 49,6 37,9 22,1 0,0-31,4-77,1-146, ,1 77,1 73,2 68,2 61,6 52,8 40,7 23,9 0,0-34,8-87, ,2 83,0 80,1 76,4 71,5 65,0 56,0 43,5 25,8 0,0-39, ,4 87,8 85,7 83,0 79,5 74,8 68,4 59,4 46,6 28,1 0, Örnek olarak; soğutma için DİİOS lığı 24 C den RİOS 27 C ye çıkarılması istendiğinde % enerji talebinin azalmış olduğu, 24 C den 21 C ye düşürülmesi istendiğinde ise % 46.4 enerji talebinin artmış olduğu Tablo 6 da görülmektedir. Bu tablo verilerine göre soğutma sezonunda İzmir için referans alınacak iç ortam sıcaklığı 24 C ve üzerinde seçildiğinde enerji tasarrufu oranındaki mutlak artış dikkat çekmektedir. Tablo 7. RİOS a Göre SDS Değerinin Sayısal Değişimi İZMİR RİOS DİİOS [ C] SDS [ C] [ C hour] SDS _ 1540 Tablo 6 nın daha iyi anlaşılabilmesi için enerjideki değişim sayısal olarak düzenlenip Tablo 7 de verilmiştir. Örnek olarak Tablo 7 de görüleceği üzere RİOS 24 C iken DİİOS 24 C seçildiğinde değişimin yedinci sütun yedinci satırın kesiştiği yerde sıfır olduğu görülmekte, DİİOS; 21 C ye düşürülmesi istendiğinde yedinci satır dördüncü sütununun kesiştiği yerde SDS değerine 4291 ek yük getirdiği, 27 C ye çıkarılması istendiğinde ise yedinci satır onuncu sütununun kesiştiği yerde SDS değeri11780 azalmaktadır. SONUÇ Bu çalışma İzmir ili 11 farklı iç ortam sıcaklığına göre ısıtma ve soğutma amaçlı enerji ihtiyaçlarını tahmin eden ilk çalışma olup literatüre kazandırılmıştır.çalışmada İzmir ili için IDS ve SDS değerleri, ısıtma ve soğutma sezonlarındaki ayla
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks