Please download to get full document.

View again

of 16
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

İ İNDEKİLER ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ BÜLTENİ TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ

Category:

General

Publish on:

Views: 0 | Pages: 16

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
1954 TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ BÜLTENİ EMO, Elektrik, Elektronik, Elektrik-Elektronik, Kontrol, Haberleşme, Telekomünikasyon, Biyomedikal Mühendislerinin
Transcript
1954 TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ BÜLTENİ EMO, Elektrik, Elektronik, Elektrik-Elektronik, Kontrol, Haberleşme, Telekomünikasyon, Biyomedikal Mühendislerinin örgütüdür. İ İNDEKİLER YAYIN KOMİSYONUNDAN Değerli Meslektaşımız, 1954 TMMOB E EKT K M HE E O T B BE B TE - B T Elektrik Mühendisleri Odas stanb l besi d na ahibi Beyza Metin or ml a şleri Müdürü Faik Kemal Özoğuz YAYIN KOMİSYONU Ersin Kaya hmet an K tl yd n Tokdemir B. e ent k as Berker a a Bey a Metin a stan Bekiro l Hasan E e H riye la aka tan Mehmet ktürk Mehmet Bo k rl o l e at eltek nar Ho ao llar eyis ar o BASIMA HAZIRLAYANLAR B rak ider Ersin Toker aşar Kanb r REKLAM SORUMLUSU Müne er ay YAYIN TÜRÜ Bölgesel üreli ay n BASKI TARİHİ bat İnsanların ve kurumların yaşamlarında, durup geriye bakmaları gereken dönemler vardır. Geride kalan zamanlarda olan biteni süzgeçten geçirmek, yaşananları doğruları ve yanlışları ile gözden geçirerek ileriye dönük dersler çıkarmak böyle kilometre taşlarının anlamlı sonuçları olur. Şube genel kurulları da bu anlamda değerlendirilmesi gereken süreçler olarak ele alınabilir. Yayın Komisyonu olarak, 39. Dönemi geride bırakıyoruz. Bu dönemde, önceki dönemlerde olduğu gibi, başlıca çalışmamız şube bültenini çıkarmak oldu. Komisyonumuzun ve şubemiz basın yayın biriminde çalışan arkadaşlarımızın çalışmaları sonucunda iki yıllık döneme beş adet bülten sığdırabildik. Bültenlerimiz komisyon üyelerimiz ile kadrolu çalışan arkadaşlarımızın ürünü idi ama aynı zamanda şube yönetim kurulumuzun benimsediği politik çizginin ve yaşama geçirdiği çalışmaların bir yansıması oldu. Dolayısı ile şubemizin bülteninden söz etmek, içeriği ve sunumu ile şube yönetim kurulumuzun performansından bahsetmek anlamına gelmektedir. Dönem bültenlerine bu gözle baktığımızda ne görüyoruz? İlk sayımızda Türkiye tarihinin en büyük kayıplı Soma maden katliamını kapağa taşımışız. 301 emekçinin yaşamlarını yitirdiği bu kaza nın yargılamaları hala sürüyor ve işveren in emekçilerin hak edilmiş tazminatlarının üzerine oturma girişimleri bir tuluat temsili gibi kamuoyunun gözü önünde sergileniyor. İkinci bültenimiz, geçmişin başbakanı RTE nin önderliğinde yürütülen İstanbul yıkımını simgeliyor. Nereden Baksan Yağma Talan sloganı, Karadeniz ormanlarının yok edilmesi, doğanın yıkımı, kamusal alanların ranta açılması bu iktidarın alnında taşıdığı damga olmaya devam ediyor. Bültenimizin üçüncü sayısı, tarihimizdeki değil ama günümüzün yüz karası bir günü işaret ediyor; 31 Mart Elektrikte Yönetim Krizi. Bu da topyekün bir kriz olarak sık yaşanmasa da, kimi yerlerde programlı kesintilerle, çoğu yerde de arıza dolaştırma yöntemi ile sürdürülen, birlikte yaşamaya alıştırıldığımız bir elektriklendirme sistemi Nihayet dördüncü sayımızda bir aydınlama ışığı kapağımızdan yansıyor; EEMKON 2015 Elektrik, Elektronik Mühendisliği Kongresi. Dosta düşmana EMO nun meslek örgütü kimliği ile nelere imza atabilecek kapasitesi bulunduğunu kanıtlayan bir eylem Tabii ki 39. Dönem şube bültenleri sadece kapaklardan oluşmuyordu. Mühendislerin ücret sorunları, kadın arkadaşlarımızın gündemleri, öğrenci gençler, saldırılara, cinayetlere karşı eylem ve etkinlikler, mesleki alanlarımızdaki gelişmelere ilişkin eylem ve açıklamalar, şubemizdeki eğitim ve kurslar, sosyal çalışmalar, nükleer enerji ve yenilenebilir enerjilere ilişkin teknik yazılar ve çok çeşitli makaleler bültenlerimizin kapsamında yer aldı. Şimdi yeni bir şube genel kurulunun eşiğindeyiz. AKP İktidarı, geride kalan döneme göre daha pervasız ve daha saldırgan tavırlar içinde. Güneydoğu, halkları için bir işkencehane ve ölüm bölgesi durumunda. Dünya tarihinde belki ilk kez gazeteciler yazı ve haberlerinden ötürü müebbet hapisle yargılanıyor. İşte bu ahval ve şerait içinde tüm EMO üyeleri, barıştan, demokrasiden ve özgürlüklerden yana bir yönetimi göreve getirmek için genel kurula katılma sorumluluğu ile karşı karşıyalar. Genel Kurulumuzda görüşmek üzere Saygılarımızla Yayın Komisyonu TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Bülteni önetim eri EMO stanb l besi dres ikilitaş Mah. Eren ok. o Beşiktaş - stanb l Tel aks nternet htt istanb l.emo.org.tr E- osta istanb l emo.org.tr Bask.M. Matbaa l k e Ti... dres. l Mah. M - T. ad. o Ba lar stanb l Tel. adet bas lm şt r EMO üyelerine ü retsi da t l r be Bülteni nde yay nlanan ya lardan ya arlar, reklamlardan reklam eren rmalar sor ml d r. 2 ŞUBAT 2016 YÖNETİM KURULUNDAN 40. OLAĞAN GENEL KURULUMUZA GİDERKEN ÖZGÜRLÜKLERİN, DEMOKRASİNİN VE BARIŞIN TÜRKİYE Sİ İÇİN YAN YANA DURMAK KAÇINILMAZ BİR ZORUNLULUK Değerli Üyelerimiz, i lerden alm ş old m gü en e yetkiyle yürüttü ümü. dönem yönetim k r l üyeli i göre imi i bat tarihinde tamaml yor. n elikle b dönemki orl maraton m da desteklerini e birikimlerini bi lerden esirgemeyen, gerek Elektrik- Elektronik Mühendisli i Kongresi, gerekse de meslek alan m da yürüttü ümü tüm al şmalarda si de erli üyelerimi e teşekkürü bor biliyor. Sevgili Meslektaşlarımız, bat de göre e geldi imi de bir ön eki dönemden daha orl bir Türkiye nin bi i bekledi ini biliyord k. - ral k tarihlerinde deşi re olan yols l k y ma ile bask lar n giderek yo nlaşa a, adaletsi li in kol ge e e i bir dönemi yaşaya a m öngörmüştük. imdi de sermaye birikimini d şa ba ml ener i ro eleri e alt ya üretim süre iyle besleyen bir hükümetin meslek alan m da do r dan etkileyen ya ma-talan siyasetinin, bask lar n e adaletsi li in giderek artt b süre te. enel K r l m a gidiyor.. önem e başlarken, yerel se imler, genel se imler e mh rbaşkanl se imleri olmak ü ere b dönemde ü se im yaşaya a m biliniyord. Otoriter e gü enlik i yaklaş mla M T asas n n de iştirildi ini, Milli E itim ras nda k e erkek o klar n n ayr s n arda ok t lmas önergelerinin erildi ini, oma da maden inin gö göre göre ölüme terk edildi ini, stanb l n ak i eri olan K ey ormanlar n n biner biner yok edildi ini, lkemi in s n rlar i inde kimi bölge e o ra yalarda ha talar boy n a soka a kma yasa n n sürdürüldü ünü, aha yaş na basmam ş o klardan ni de irmiş yaşl insanlara kadar bir ok si il atandaş m n şiddete k rban edildi ini, B bask e katliamlara ortak olmaya a diyenlerin atan haini ilan edilerek lin e tabi t t ld n gördük. Ha iran genel se imleri ile tek baş na hükümet olamayanlar, Kas m se imlerinde kaos, gö yaş, ölümler e t t klamalarla, r ta e nkara ar önünde ger ekleştirilen katliamlarla, sahillerimi de k y ya ran o k bedenleri ile o nl ele ge irdiler. Böyle e. önemde dördün ü se imi de yaşad k. To l m sessi, ülkemi kan a l yor, gele e imi yok edilmeye al ş l yor, ga ete iler t t klan yor, medyan n sesi k s l yor. Kork im aratorl her yeri sar yor. lkemi de yaşanan i sa aş koş llar, kaostan beslenen yönetim, tek sesli bir iktidar e Hitler lmanya s na at arda b l nan yöneti iler, yaşam alanlar m talan etmeyi, tüm haklar m gas etmeyi hede iyorlar. M hali tüm sesleri k smaya, meslek odalar n n tüm yetkilerini ellerinden almaya ha rl k ya an. Hükümet rogram e re im de işikli ini hede eyen nayasa al şmalar ar önümü de. Bütün b nlara karş mü adelemi sürüyor lan da alar, torba yasalara s k şt r lan anti demokratik dü enlemeler, anl bombalarla da t lan mitinglerimi gibi bir ok bask e şiddet olitikas bi im kararl l m e inan m bir ke bile geri düşürmedi, düşürmeye ek de... - y llar n ka saya ak. önem hem mesle imi, hem ülkemi, hem de yaşamlar m a s ndan büyük bir mü adeleyi e e he örgütlenmesini dayat yor. eni e orl bir döneme daha ha rlan yor. ki y lda ok şey biriktirdik orba bir yönetime karş, bilimin sanat n gü üyle nas l mü adele edile e ini birlikte deneyimledik. Bütün b birikimin arkas nda, se gi ar, m t ar, odam EMO n n e birli imi TMMOB nin y ll k mü adele gelene i ar, daha gü el bir dünyada mühendisler halkın hizmetinde şiar n hayata ge irme ar s ar si ars n. Sevgili Üyelerimiz, ki y ll k süre i erisinde si lerin erdi i göre i, gü ümü yetti in e yerine getirmeye abalad k. lan ndaki en ka saml etkinlik olan e tüm kam oy n n takdirini to layan, mesleki ŞUBAT YÖNETİM KURULUNDAN disi linlerimi in hemen tümünün yer ald sem o y mdan ol şan EEMKO Kongresini dü enledik. e yak n üye e ö ren imi in i ledi i ot r mlarda, meslek alanlar m n e üyelerimi in sor nlar n irdeledik, ö üm olanaklar arad k. üni ersitemi in destekledi i b büyük etkinli imi, alanlar m daki tüm aydaşlar m la bir araya geldi imi e gele e e yönelik işbirli i e dayan şma emini ol şt rd m başar l bir al şma old. EEMKO ile EMO n n sade e Elektrik Mühendisleri nin de il, Elektronik, Haberleşme, Biyomedikal e Kontrol Mühendisleri nin de odas old n, b alandaki al şmalar m ilerleyen dönemlerde de sürdürme kararl l m göstermiş old k. Kongremi e daha e el yü yü e gelemedi imi bir ok meslektaş m n kat l m, s n mlar meslek odam a ndan büyük bir ka an m old. ro e manl k erti kas or nl l ile meslektaşlar m n yetkilerini yok sayan, bilgi e birikimlerini bakanl k onayl k r l şlar tara ndan yüksek bedelli k rslar e s na lar ile yeniden belgelendirme or nl l getiren yg lamalara karş d rd k e a t m da alarla yürütmeyi d rd rd k. Bir ne i mühendislik mesle inin itibar n yeniden ka anm ş old k. a t m şirketlerinde bir ok sor nla yü yü e kalan MM üyelerimi in, kam sal denetim al şmalar ti arileştirilmeye e etkisi leştirilmeye al ş lan ya denet isi meslektaşlar m n sor nlar n n taki isi old k. Olmaya da de am ediyor. B n n d ş nda meslek alan m a yönelik bir di i anel, etkinlik e seminer dü enledik. yelerimi in yaşam koş llar n iyileştirmek, meslek standartlar m daha y kar ya taş mak i in aba sar ettik. osyal etkinlikler e söyleşiler ile mesle imi in d ayenlerinin e kültür-sanat emek ilerinin e ayd nlar m n birikimlerini si lere s nmalar na olanak yaratmaya al şt k. eni me n üyelerimi e e son s n ö ren isi meslektaş adaylar m a meslek hayat nda kendilerine yol göstere ek e itimler dü enledik. MM üyelerimi i l slararas sermaye şirketlerinde ü retli al şanlar haline getirmek isteyen yasal dü enlemelere karş kt k. Kad n üyelerimi in iş yaşam nda karş laşt klar ayr m l a, mobbinge karş onlar n sesi olmaya a la mesaisi, sendikas, n al şma sürelerinden odaya gele ek aman dahi olmayan ü retli al şan meslektaşlar m n haklar n sa nd k. bemi de ha tan n iki tam günü erilen h k ki destek ile al şma yaşam nda sor n yaşayan üyelerimi e bir neb e de olsa yol göstermeye al şt k. Elektrik at ralar ndaki soyg n e ya malar ile ilgili kam oy n bilgilendiri i, materyaller, ideolar ile atandaşlar m haklar na sahi kmaya a rd k. lkemi i karanl kta b rakan ö elleştirme olitikalar n n son lar n kam oy ile aylaşt k e mesle imi in e halk m a sor ml l m n gere i olarak al şmalar yürüttük. Tüm b nlar ya arken ek ok k r m a ya lan müdahalelere TMMOB e EMO olarak bi ler de mar kald k. Kimi aman K iktidar n n sald r lar karş s nda gü ümü ü e ba ms l m kor yabilmek i in hem mali olarak hem de moral destek almak i in si lere baş rd k. Hak gas lar na, ener i alan ndaki ya maya karş si leri alanlara a rd k. on ta ş n gördük ki, do r işler ya t m da, meslek alan m a sahi kt m da, hakl e meşr tale ler ekseninde mü adele yürüttü ümü de si se gili üyelerimi in deste i e yüre i he yan m da old. Değerli Meslektaşlarımız, e ti imi iki y lda ok an m yand, gö lerimi in önünde arkadaşlar m katledildi, bar ş ankartlar kana b land. Binler e iş i iş inayetlerine k rban edildi. o klar n ölümlerine te ki koyarken bile tara aşt r ld k. B ülkenin ayd nlar, akademisyenleri, bar ş isteyen her kesim hede tahtas na kon ld. üşün enin i eri inden ba ms, düşün enin i adesine yönelik sald r n n ne kadar ahim old, demokrasinin herkese la m old ger e i görünme hale geldi. Kad nlar sokak ortas nda te a ü e rad. Tüm b nlar, yaşan rken d rd ramaman n, yeterin e müdahale edememenin aresi li i hala i imi de. ktidar n her türlü yanl ş yg lamalar na, ba ms e bilimsel d r ş yla karş koyabile ek son k r mlardan olan odalar m yine hede tahtas nda. Tüm b nlara karş m d m yitirmeden, el ele, hi birimi in k rt l ş n n di erinden ba ms olmad bilin iyle yürek yüre e mü adele ede e i. - bat tarihlerinde Elektrik Mühendisleri Odas stanb l besi. önem enel K r l na giderken, gürlüklerin, emokrasinin e Bar ş n Türkiye si i in yan yana d rmak art k ka n lma bir or nl l k. ü el günler göre e i kararl l yla, gelenekten gele e e mü adelemi de am ede ek. ayg e se gilerimi le Dönem Yönetim Kurulu adına Yönetim Kurulu Başkanı Beyza Metin 4 ŞUBAT 2016 40. OLAĞAN GENEL KURUL İLANI TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi nin 40. Olağan Genel Kurulu aşağıdaki gündemle 20 Şubat 2016 Cumartesi günü saatleri arasında Dikilitaş Mah. Eren Sok. No:30 Beşiktaş-İstanbul adresinde ve Seçimler 21 Şubat 2016 Pazar günü aynı adreste Saat: arasında yapılacaktır. Bu toplantıda çoğunluk sağlanamazsa, çoğunluğa bakılmaksızın EMO İstanbul Şubesi nin 40. Olağan Genel Kurulu 27 Şubat 2016 Cumartesi günü saatleri arasında ''Şişli Belediyesi Kent Kültür Merkezi, Halaskargazi Cad. No:168 Şişli- İstanbul adresinde toplanacak ve Seçimler 28 Şubat 2016 Pazar günü saatleri arasında ''Karagözyan Yetimhanesi İlköğretim Okulunda (Abide-i Hürriyet Cad. No:140 Şişli-İstanbul) adresinde yapılacaktır Açılış, 2. Divanın Oluşturulması, 3. Saygı Duruşu, 4. Şube Yönetim Kurulu Başkanının Konuşması, 5. Konukların Konuşmaları, 6. Komisyonların Seçimi, 7. Yönetim Kurulu Çalışma Raporunun Okunması, 8. Yönetim Kurulu Çalışma Raporu Üzerine Görüşmeler, 9. Yönetim Kurulunun Aklanması, 10. Oda Genel Kuruluna Önerilmek Üzere Şube Tahmini Bütçesinin Oluşturulması ve Karara Bağlanması, 11. Komisyon Raporlarının Görüşülmesi, 12. Önergelerin Görüşülmesi ve Karara Bağlanması, 13. Şube Yönetim Kurulu, Şube Denetçileri ve Oda Genel Kurulu Delege Asıl ve Yedek Adaylarının Belirlenmesi, 14. Dilek ve Temenniler, 15. Kapanış. 16. OCAK YARGIDAN MÜHENDİSE İADE-İ İTİBAR Elektrik Mühendisleri Odası nın açtığı dava sonucunda mühendislerin proje uzmanlık eğitimi ve sertifika almadan hizmet üretmesini engelleme girişimi yargıdan döndü. Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği nin can ve mal güvenliği açısından önem taşıyan proje onay ve kabul işlemlerinde özel kuruluşlara yetki devrinin de yürütmesini durduran Danıştay ın kararı ve Enerji Bakanlığı nın uygulamalarına ilişkin EMO Yönetim Kurulu nun açıklaması aşağıdadır. Ener i Bakanl n n yetkisi bir şekilde, mühendislerin ro e manl k e itimi e serti ka almadan hi met üretmesini engelleme girişimi yarg dan döndü. Elektrik Tesisleri ro e önetmeli i nin ilgili hükümlerinin yürütmesini d rd ran an ştay, Bakanl n böyle bir belgelendirme or nl l getirme kon s nda yetkisi li ini sa tayarak, mühendislerin üni ersite me niyeti ile meslek odas üyeli inin mesleki aaliyet göstermeleri i in yeterli old n belirtti. yr a an e mal gü enli i a s ndan önem taş yan ro e onay e kab l işlemlerinde ö el k r l şlara yetki eren dü enlemeler i in de yürütmeyi d rd rma karar erildi. esmi a ete de ral k tarihinde yay mlanan yönetmelik ile elektrik tesisleri kon lar nda ro e ha rlaya ak elektrik, inşaat, makine, eo ik e eolo i mühendisleri, Ener i Bakanl n n yetkilendire e i e itim k r l şlar n a erile ek e itimlerde başar l ol ro e manl k serti kas belgesi almadan al şamaya aklard. B n n ü erine meslek odas ndan ald klar serbest müşa ir mühendis MM belgesi ile tam yetkili olarak aaliyetlerini yürüten EMO üyeleri dilek elerle bakanl a itira da b l nm şt. Bakanl de alar a yaran EMO, yönetmeli in mühendis haklar n yok sayan bir i erikle yay mlanmas ü erine da a a m şt. an ştay. airesi nin Kas m tarihli yürütmeyi d rd rma karar yla Ener i Bakanl n n yetkisi bir şekilde mühendislerin ka an lm ş haklar n yok eden dü enlemelerine ge it erilmemiş old. an ştay karar nda, say l Mühendislik e Mimarl k Hakk nda Kan n ile say l Türk Mühendis e Mimar Odalar Birli i Kan n ka sam nda mühendislik mesle ini i ra edebilmeleri i in mühendislik akültelerinden me n olmalar e meslek odas üyesi olmalar n n yeterli old rg land. Kararda bakanl a, mühendislerin mesleklerini i ra edebilmeleri i in meslek i i e itim alma e b e itim son nda ya la ak s na da başar l olma gibi yükümlülükler getirilmesi kon s nda bir yetki erilmedi ine dikkat ekilerek, şöyle denildi Bu durumda, elektrik tesislerinin projelerini hazırlayan mühendislerin mesleklerini icra etmelerini, yasal dayanağı olmadan, meslek içi eğitim alma ve bu eğitim sonunda yapılacak sınavda başarılı olma koşuluna bağlayan dava konusu Yönetmelik maddelerinde hukuka uyarlık bulunmamaktadır. önetmelikle elektrik tesisleriyle ilgili ro elerin 6 ŞUBAT 2016 PUS - PUSEM onay e kab l işlemlerini ya mak ü ere tan mlanan ro e Onay Birimi OB olarak kam k r l şlar yan nda Elektrik a t m irketleri, Organi e anayi Bölgeleri ile bir kam k r l ş olmakla birlikte sektörde aaliyet gösteren Türkiye Elektromekanik anayi.. yetkilendirilmişti. an ştay karar nda, ro e onay e kab l işlemlerini ya ma kon s nda Ener i Bakanl n n göre li e yetkili old e b işlemlerin tü el kişilere ya t r lmas na ilişkin bakanl n teşkilat yasas nda herhangi bir hükme yer erilmedi i belirtilerek, şöyle denildi idarelerin kanunla kendilerine verilen görev ve yetkileri devredebilmeleri için Kanunda buna ilişkin bir düzenleme yapılması gerektiğinden; uyuşmazlığa konu olayda, yasal dayanağı olmadan, davalı idareye ait olan proje onay ve kabul işlemlerini yapma yetkisinin yönetmelikle tüzel kişilere devredilmesine ilişkin yönetmelik hükümlerinde hukuka uyarlık bulunmamaktadır. arg n n erdi i yürütmeyi d rd rma karar ile birlikte serbest müşa ir mühendisler, me at gere i EMO dan ald klar belgelerle elektrik tesislerine ait ro eleri ha rlamaya de am edebile ekler. PUS ve PUSEM Uygulamaları Derhal Durdurulmalı Tüm yar lara ra men a lan da a sürerken, Bakanl k nayasa e yasalara ayk r b dü enlemesini daha da genişletmeye yönelik yg lamalara im a atm şt r. Yargının verdiği yürütmeyi durdurma kararı ile birlikte serbest müşavir mühendisler, mevzuat gereği EMO`dan aldıkları belgelerle elektrik tesislerine ait projeleri hazırlamaya devam edebilecekler. esmi a ete de Kas m tarihinde yay mlanan Elektrik retim Tesisleri Kab l önetmeli i nde adeta hediye da t r gibi kab l yetkisi da t m na gidilerek, elektrik tesisi alan nda hi bir manl b l nmayan Tar m e K rsal Kalk nmay estekleme K r m dahil bir ok k r l şa yetki erilmesini öngörmüştür. B yönetmeli e de EMO tara ndan da a a lm şken, son olarak da O ak tarihinde yay mlanan Ener i e Tabii Kaynaklar Bakanl y l ro e onay e kab lleri i in yetkilendirme tablos ile b ke de yönetmelikte bile yer almayan yeni k r m e k r l şlara yetki da t lm şt r. nayasa e yasaya ayk r olarak kar lan yönetmelikteki e ben eri ihtisas sahibi k r l şlar ibaresi dayanak al narak, yönetmelikte yer almayan Tar m e K rsal Kalk nmay estekleme K r m ile ller Bankas da yetki erilen k r l şlar ka sam na dahil edilmiştir. Bakanl k an ştay karar gere i, yg lamas n n derhal d rd r lmas, e itim ermek ü ere yine me ata ayk r olarak ol şt r lan ro e manl erti kasyon e E itim Merke i nin EM da t lmas e elektrik tesislerinin ro e onay e kab l işlemlerinin Bakanl k, TE, E ile TE gibi man kam k r mlar n n ersonelleri tara ndan ger ekleştirilmesi i in gerekli dü enlemeyi ya mal d r. ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI YÖNETİM KURULU 20 Ocak 2016 Odam, üyemi olan elektrik, elektronik, haberleşme, kontrol e biyomedikal mühendislerine meslektaşlar na laşabile e i, mesleki deneyimlerini aylaşabile e i, mesleki etkinliklerden e iş olanaklar ndan haberdar olabile e i bir sosyal a yg lamas geliştirdi. Hi mete giren EMO ortal yg lamas ndan üyelerimi ü retsi yararlanabile ekler. EMO ortal ü erinde k llan lar kendilerine ö el ro l say alar ol şt rabiliyor, mesleki manl klar n, iş deneyimlerini e ok l bilgilerini girebiliyorlar. yn şekilde di er k llan lar da b bilgiler ü erinden ar yor, b l yor e taki edebiliyorlar. Taki ettikleri k llan lar eya taki ilerine mesa gönderebiliyor, eya taki ettikleri k llan lar n gönderilerine yor m ya gönderileri kendi d arlar nda aylaşabiliyorlar. imdiye kadar kay t olmam ş tüm tüm üyelerimi i EMO ortal denemeye da et ediyor, şimdiden hoşgeldini diyor. ŞUBAT GÜNCEL Elektrik Mühendisleri Odası olarak TMMOB örgütlülüğü içinde; başta üyelerimiz olmak üzere meslektaşlarım
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks