Please download to get full document.

View again

of 33
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Hygiëne; werken met mensen. Kennissessies februari 2017 Varkens.nl

Category:

Research

Publish on:

Views: 74 | Pages: 33

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Hygiëne; werken met mensen Kennissessies februari 2017 Varkens.nl aab bc d c d Hygiene gezondheid. Nou en? Arbeid Milieu Inkomen Welzijn Waarom Ziekte kost veel? De kosten van ziektes Wat is gezondheid?
Transcript
Hygiëne; werken met mensen Kennissessies februari 2017 Varkens.nl aab bc d c d Hygiene gezondheid. Nou en? Arbeid Milieu Inkomen Welzijn Waarom Ziekte kost veel? De kosten van ziektes Wat is gezondheid? Gezondheid (Wereld Gezondheids Organisatie): een toestand van volkomen fysiek, psychisch en sociaal welbevinden, en niet enkel van de afwezigheid van ziekte of gebrek Gezondheid, meer dan alleen vrij van infecties : Je lekker voelen Geen pijn Geen stress Niks tekort komen Geen ziekte Zonder infectie Als gevolg van een infectie Gezondheids-balans Belasting Immuniteit Belasting Te weinig biest Infecties op jonge leeftijd Hoge infectiedruk Matige verzorging Pijn & stress Chaos Immuniteit Voldoende biest Infecties zo laat mogelijk Gecontroleerde blootstelling Meer dan basisbehoeftes Welzijn Rust Reinheid - Regelmaat Aanpak infectieziektes Voorkom bedrijfsbesmetting Maximaliseer immuniteit Minimaliseer interne verspreiding War on terror! bugs! Aanpak infectieziektes Eerste maatregel bij een uitbraak van vogelgriep, varkenspest etc vervoersverbod! Aanpak infectieziektes Kraamstal; na geboorte Kraamstal; 3 dgn lft Bigopfok Vleesvarkens 10 Gouden regels 1. Alleen overleggen als er biggen te veel zijn 2. Niet overleggen na 48 uur 3. Behandel biggen in/ vanuit de hokken 4. Per toom een nieuwe naald 5. Geen zieke biggen verplaatsen. Euthanasie! 6. In kraamstal geen gespeende biggen 7. Strikt All-in All-out 8. Kleding en materialen per diergroep, incl. handen wassen 9. Aparte stallen voor zeugen en biggen vanaf spenen/ vleesvarkens 10. Fokgelten via quarantinestal Hardware Software Verhaallijn kennissessie hygiene Gezonde varkens: milieu welzijn arbeid inkomen Hardware & Software 10 Gouden Regels Infecties kosten Zonder infectie geen infectieziekte Materiaal Mensen Van MCREBEL tot Biosecurity - audit De lastige balans: belasting en immuniteit Voorkom bedrijfsbesmetting Maximaliseer immuniteit Minimaliseer interne verspreiding War on terror bugs Programma Management? Management anno 2017 Bepalen strategie Doelen bereiken Met de beschikbare middelen Coördineren van menselijke inspanningen Latijn: manus (hand) en agere (handelen) 5 Step Process, bedrijfsmanagement 10 Gouden Regels PRRS 46 bedrijven Hoog risico 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 1.Alleen overleggen als er biggen te veel 2. Niet overleggen na 48 uur 3.Behandel biggen in/ vanuit de hokken 4.Per toom een nieuwe naald 5.Geen zieke biggen verplaatsen. 6.In kraamstal geen gespeende biggen 7.Strikt All-in All-out 8.Kleding en materialen per diergroep, 9.Aparte stallen voor zeugen en biggen 10.Fokgelten via quarantinestal 10 Gouden Regels Regel : Dierstromen Productieketen Infectieketen - Preventieketen kraam speenbiggen vleesvarkens zeugen dracht dek fokgelten (& sperma) 10 Gouden Regels Regel : Dierstromen Productieketen Infectieketen - Preventieketen kraam speenbiggen vleesvarkens zeugen dracht dek fokgelten (& sperma) Antistof 10 Gouden Regels Regel : Dierstromen Knorweg Fokgelt Zeugen Gespeende biggen x Locaties Slachtbig Vleesvarkens + -- Veldvirus + -- 10 Gouden Regels Regel : Dierstromen & looplijnen 10 Gouden Regels Regel 1: Alleen overleggen als er biggen te veel zijn 2 zeugen Zeug 1 met 14 spenen en 18 LG Zeug 2 met 14 spenen en 10 LG Wat nu? a) 4 grootste biggen van z1 naar z2 b) 6 grootste biggen van z1 naar z2 & 2 kleinste biggen van z2 naar z1 Resultaat: a) 50% mengtomen b) 100% mengtomen OO OO a OO OO OO OO b OO OO 10 Gouden Regels Regel 10: Fokgelten via quarantinestal Hoe vaak worden fokgelten op het bedrijf aangevoerd? Wanneer gaat de eerste fokgelt vanuit QA naar de zeugen? Isolatiestal Quarant = 40 Tijd die minimaal nodig is om af te koelen Doel: geen insleep ziektes van buitenaf Adaptatie Aanpassen immuunstatus aan het bedrijf Veilig en soms onvoldoende: vaccinaties Meer risico en soms nodig: terugsmetten Mensen zijn mensen! Twee mentale processen verwerken informatie tot een keuze Systeem 1: snel! onbewust en automatisch, kost weinig energie Systeem 2: traag! bewust en nauwkeurig, kost veel energie Mensen zijn mensen! Twee mentale processen verwerken informatie tot een keuze Systeem 1: snel! onbewust en automatisch, kost weinig energie Systeem 2: traag! bewust en nauwkeurig, kost veel energie Systeem 2 Kennis motivatie zelfstandigheid De beste oplossingen bedenk je zelf!! Systeem & processen onbewust gedrag Gedrag is primair onderbewust Gedragsverandering ook Stuur op het onderbewuste! 53,4 Beschikbare middelen Bedrijfsproblemen Processen en systemen Mensen 85% 15% Processen en systemen praten niet Mensen wel: Over zichzelf Over de omgeving Communicatie! Hygiene: hardware en software Isoleer ellende!! Een slecht systeem verslaat altijd een goed persoon Systemen praten niet, mensen wel Stuur op het onbewuste: Slimme inrichting systeem & Maak fouten onlogisch Workshop: looplijnen en dierstromen Teken de plattegrond van een (bestaand) bedrijf, zwart Zeugen, incl kraamstal, blauw Gespeende biggen, oranje Vleesvarkens / fokgelten, rood Teken op plattegrond Dierstromen (in een week) Aanvoer Verplaatsingen Afvoer Looplijnen personeel (op een dag) Route vrachtwagens (in een week) Kadaver stroom Mestafzuigpunt Waar zitten de 5 grootste risico s voor besmetting? (rangschikken 1-5) Presenteren tekening per groep + discussie Bedrijf 1, vermeerdering Bedrijf 2, vermeerdering Bedrijf 3, vleesvarkens Bedrijf 4, gesloten
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks