Please download to get full document.

View again

of 23
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Hukuk Başlangıcı, Necip Bilge, Turhan Kitabevi, Ankara PDF

Category:

Mobile

Publish on:

Views: 142 | Pages: 23

Extension: PDF | Download: 1

Share
Related documents
Description
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ders İçerikleri 1.Dönem-1. Sınıf Güz Yarıyılı Siyaset Bilimine Giriş I (3-0) 3: Bu dersin içeriğini, siyaset biliminin temel kavramları, bu kavramlara atfedilen farklı anlamlar
Transcript
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ders İçerikleri 1.Dönem-1. Sınıf Güz Yarıyılı Siyaset Bilimine Giriş I (3-0) 3: Bu dersin içeriğini, siyaset biliminin temel kavramları, bu kavramlara atfedilen farklı anlamlar ve disiplin içerisinde yer alan teorik perspektifler oluşturmaktadır. Politika Bilimine Giriş, Münci Kapani, Bilgi Yayınevi, Ankara 2004 Yardımcı Ders Kitapları: Siyaset, Andrew Heywood, Çeviri:Atilla Yayla vd, Adres Yayınları, İstanbul 2006 Kitle ve İktidar, Elias Canetti, Çeviri: Gülşat Aygen, Ayrıntı Yayınları, İstanbul 1998 Siyaset Bilimi İncelemeleri, Cemil Oktay, Alfa Yayınları, İstanbul 2009 Hukuka Giriş (3-0) 3: Hukuk tanımı, Yaptırım ve yaptırım çeşitleri, Pozitif hukukun kaynakları, Pozitif hukukun ayrımları, Hukukun özneleri (Gerçek ve tüzel kişiler), Hak ve borç kavramları, Borcun Kaynakları, Zilyetlik ve tapu sicili kavramları. Hukuk Başlangıcı, Necip Bilge, Turhan Kitabevi, Ankara 2009 Yardımcı Ders Kitapları: Hukuka Giriş, Rona Aybay ve Aydın Aybay, Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2009 Hukuka Giriş, İ. Yılmaz Arslan, Ekin Kitabevi, Bursa 2008 Hukuka Giriş, Kemal Gözler, Ekin Yayınları, Ankara 2007 Sosyoloji (3-0) 3: Sosyolojinin doğuşu ve gelişimi; Klasik ve çağdaş sosyoloji perspektifleri; Durkheim, Marx, Weber; Sosyalleşme; Tabakalaşma ve farklı tabakalaşma tipleri; Kültürün tanımı, unsurları, hayatımızdaki anlamı; Irk, etnisite, farklılık, ayrımcılık ve çokkültürlülük; Ekonomik eşitsizlik ve farklı ekonomik gelişme modelleri; Küreselleşme. Sosyoloji, Anthony Giddens, Çeviri: Hüseyin Özel ve Cemal Güzel, Ankara, Ayraç Yayınevi, 2000 Yardımcı Ders Kitapları: Sosyoloji- Başlangıç Okumaları, Anthony Giddens, Say Yayınları, İstanbul 2009 Sosyoloji ve Antropoloji, Marcell Mauss, Çeviri: Özcan Doğan, Doğu Batı Yayınları, Ankara 2006 Toplumbilim, Orhan Hançerlioğlu, Remzi Kitabevi, İstanbul 1996 Mikro İktisat I (3-0) 3: İktisatın Kapsam ve Yöntemi, Kıtlık ve Seçim, Talep, Arz ve Piyasa Dengesi, Fiyat Sistemi, Talep ve Arz, Esneklik, Tüketici Davranışı ve Seçim, Üretim Süreci ve Kar Maksimizasyonu, Kısa Dönem Maliyetleri ve Çıktı Düzeyi, Uzun Dönem Maliyetleri ve Çıktı Düzeyi, Girdi Talebi: İşgücü ve Toprak, Genel Denge ve Refah, Tekel ve Anti-tekel politikaları. İktisada Giriş, Zeynel Dinler, Ekin Kitabevi, Bursa 2006 Yardımcı Ders Kitapları: Mikro İktisada Giriş, E Kemal Yıldırım, Ekin Kitabevi, Bursa 2006 İktisada Giriş, Ömer Faruk Çolak, Gazi Kitabevi, Ankara 2007 İktisada Giriş Prensipler ve Politika, İlker Parasız, Ezgi Kitabevi, Bursa 1995 Kamu İngilizcesine Başlangıç I (3-3) 4 Telephoning, Company visit, Job informations, presentations, meetings, entertaining and socialising Ders Kitapları: Everyday Business English, Ian Badger Bilgisayar Uygulamaları (3-0) 3: MS Office 2007 kelime işlemci programının kullanımı ve uygulamaları. Bilgisayara Giriş ve İnternet Kullanımı, Hasan Çebi Bal, ABP Yayınevi, Trabzon 2007 Yardımcı Ders Kitapları: Excel İleri Düzey Uygulamalar, Fulya Alphan Ergeç, Alfa Press, 1997 Excel Fonksiyonlar, Haldun Akpınar Veri Analizleri ve Problem Çözme, Alfa Press,1998 Adım Adım Microsoft Office Access 2007, Kolektif, Arkadaş Yayınları, İzmir 2008 Muhasebe I (3-0) 3: Karar verme sürecinde muhasebe, Bütçe, Muhasebe Döngüsü: İktisadi İşlemler,Muhasebe Döngüsü: Gelirler ve Giderler, Muhasebe Döngüsü: Finansal Sonuçların Raporlanması, Satın-Alım Aktivitelerinin Muhasebesi Finansal Muhasebe, Yunus Kishalı Selman Aziz Erden S. Sadi Işıklılar, Türkmen Kitabevi, İstanbul 2002 Yardımcı Ders Kitapları: Genel Muhasebe, İbrahim Lazol, Ekin Kitabevi, Bursa, 2000 Genel Muhasebe, Orhan Sevilengül, Gazi Büro Kitabevi, Ankara, 1997 Bilgiden Belgeye Pratik Muhasebe, Kenan Aydemir, Der Yayınları, İstanbul 2001 Türk Dili I (3-0) 3: Dil nedir, dil ve kültür, Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri, Türkçenin tarihsel gelişimi, İmla kuralları, Sesbilgisi, Biçimbilgisi, Sözdizimi. İngilizce I (3-0) 3: 2. Dönem-1. Sınıf Bahar Yarıyılı: Siyaset Bilimine Giriş II (3-0) 3: Bu dersin içeriğini, siyaset biliminin temel kavramları, bu kavramlara atfedilen farklı anlamlar ve disiplin içerisinde yer alan teorik perspektifler oluşturmaktadır. Politika Bilimine Giriş, Münci Kapani, Bilgi Yayınevi, İstanbul 2004 Yardımcı Ders Kitapları: Siyaset Bilimi, Ahmet Taner Kışlalı, İmge Kitabevi, Ankara, 2002 Sosyal Psikolojik Açıdan Kamuoyu ve Siyaset, Michael A. Milburn, Çeviri: Veli Duyan ve Ali Dönmez, İmge Kitap,Ankara 2000 Politikaya Giriş, Duverger, Çeviri: Samih Tiryakioğlu, Varlık Yayınları, İstanbul 1984 Sosyal Psikoloji (3-0) 3: Bu ders, temel olarak sosyal psikolojinin temel kavramlarını ve sosyal psikolojide yöntem konusunu içermektedir. Buna bağlı olarak toplumsal algılamalar, özbenlik algılamaları, tutumlar ve tutum değişiklikleri, grup süreçleri, saldırganlık, önyargı konuları içeriği oluşturmaktadır. Sosyal Psikoloji. Sibel A. Arkonaç, Alfa yayınları, İstanbul, 2005 Sosyal Psikoloji, John Maisonneuve, Çeviri: Evin Aktar, Dost Kitabevi, Ankara 2005 Sosyal Psikoloji- Davranış Bilimi, Mehmet Silah, Seçkin Yayıncılık, İstanbul, 2005 Sosyal Psikolojik Açıdan Kamuoyu ve Siyaset, Ali Dönmez, İmge Yayınevi, Ankara 1998 Makro İktisat (3-0) 3: Makroekonominin Kapsam ve Yöntemi, Milli Gelirin Hesaplanması, Milli Gelir ve Büyüme, Toplam Talep ve Maliye Politikası, Para ve Banka, İşsizlik ve Enflasyon, Temel Makroekonomik Modeller, Makroekonomik Sorun ve Politikalar. Makro İktisat, Stanley Fischer ve David Begg, Çeviri: Vildan Serin, Alkım Yayınları, İstanbul 2001 İktisat Politikası, Keith Cuthbertson, Çeviri: Nazım Engin, Bilim Teknik Yayınevi, İstanbul 2000 İktisat, Zeynel Dinler, Ekin Kitabevi, Bursa 2007 Muhasebe II (3-0) 3: Karar verme sürecinde muhasebe, Bütçe, Muhasebe Döngüsü: İktisadi İşlemler, Muhasebe Döngüsü: Gelirler ve Giderler, Muhasebe Döngüsü: Finansal Sonuçların Raporlanması, Satın- Alım Aktivitelerinin Muhasebesi. Ders Kitabı Yönetim Açısından Maliyet Muhasebesi, Süleyman Yükçü, Altın Nokta Basım Dağıtım, İzmir 2009 Maliyet Muhasebesi Uygulamaları, Nalan Akdoğan, Gazi Kitabevi, Ankara 2006 Maliyet Muhasebesi, Mevlüt Karakaya, Gazi Kitabevi, Ankara 2007 Muhasebede Dönem Sonu İşlemleri, Sami Karacan, Orient Yayınları, İstanbul 2005 Medeni Hukuk (3-0) 3: Hukuk tanımı, Medeni Hukuk la ilgili genel bilgiler, temel ilkeler (Dürüstlük kuralı, iyiniyet ilkesi), gerçek kişiler, ehliyet, tüzel kişiler, aile hukuku hakkında temel bilgilerin ve evlenmenin hükümleri, boşanma ve mal rejimleri, soybağı, vesayet ve vesayet kavramları. Medeni Hukuk Bilgisi, Şaban Kayıhan, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2009 Medeni Hukuk, Turgut Akıntürk, Beta Basın Yayın, İstanbul 2008 Medeni Hukukun Genel Teorisi, Aytekin Atay, Der Yayınları, İstanbul 1995 Medeni Hukuk'un Temel Kavramları, Bilge Öztan, Turhan Kitabevi, Ankara 2008 Kamu İngilizcesine Başlangıç II (3-3) 4 Travel, ing, Business Letters, summarizing statiscal information, describing graphs Ders Kitapları: *Everday Business English, Ian Badger *Business English 1,Susan Dovles,Richard West Matematik (3-0) 3: Cebre giriş, denklemler, eşitsizlikler, fonksiyonlar, limit, türev uygulamaları, fonksiyonların maksimum ve minimum değerleri. Matematik Analiz ve Uygulamaları, Elimhan Mahmudov, Papatya Yayıncılık, İstanbul 2002 Genel Matematik, Ahmet Dernek, Nobel Yayınları, Ankara 2009 Matematiksel Düşünme, Cemal Yıldırım, Remzi Kitabevi, İstanbul 1996 İleri Matematik, Murray Spiegel, Çeviri: Hilmi Hacısalihoğlu, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul 2005 Türk Dili II (3-0) 3: Anlatım bozuklukları, Yazılı anlatım, Yazılı anlatım türleri, Sözlü anlatım, Sözlü anlatım türleri, Bilimsel yazıların hazırlanması. İngilizce II ( 3-0) 3: 3. Dönem-2. Sınıf Güz Yarıyılı: Siyasal Düşünceler Tarihi I (3-0) 3: Bu ders, Klasik ve Ortaçağ dönemi siyasal düşüncesiyle ilgilenir ve Sofistlerden başlayarak Rönesans Dönemi ne kadar belli başlı düşünürlerin düşünce ve eserlerini tarihsel arka planlarıyla inceler. Siyasal Düşünceler ve Yönetimler, Ayferi Göze, Beta Basın Yayın Dağıtım, İstanbul 2009 Kent Devletinden İmparatorluğa, Mehmet Ali Ağaoğulları, İmge Yayınları, Ankara 2004 Siyasal Düşünceler Tarihi, Alaeddin Şenel, Bilim Sanat Yayınları, İstanbul 1996 Siyasi Düşünce Tarihi, David Thomson, Çeviri: Serdar Taşçı, Metropol Yayınları, Ankara 2002 İdare Hukukuna Giriş (3-0) 3: Türkiye deki idare hukukunun kaynakları ve temel ilkeleri, merkezi idare ve yerinden yönetim kuruluşlarının yapısı, tek taraflı idari işlemler, idari sözleşmeler, kamu hizmeti idarenin yetki ve sorumlulukları. Şeref Gözübüyük, Yönetim Hukuku, Turhan Kitabevi, Ankara 2008 İdare Hukuku Dersleri, Kemal Görmez, Ekin Kitabevi, Ankara 2008 İdare Hukuku, Metin Günday, İmaj Yayıncılık, Ankara 2004 İdare Hukuku I-II, Tayfun Akgüner vd, Der Yayınları, İstanbul 2006 Anayasa Hukuku (3-0) 3: Anayasa teorisinin başlıca temaları olarak; anayasacılığın anlamı ve yargısı; hukuk devleti öğretisi; insan hakları teorisi; kuvvetler ayrılığı ve hükümet sistemleri; demokrasi teorisi ve kurumları; siyasal iktidar ve devlet. Anayasa Hukuku, Şeref Gözübüyük, Turhan Kitabevi, Ankara 2007 Yardımcı Ders Kitapları: Türk Anayasa Hukuku, Ergun Özbudun, Yetkin Yayınları, Ankara 2006 Anayasal Demokrasi, Mustafa Erdoğan, Siyasal Kitabevi, Ankara 2005 Devlet ve Demokrasi Anayasa Hukukuna Giriş, Server Tanıllı, Adam Yayınları, İstanbul 2000 Yönetim Bilimi (3-0) 3: Kamu sektörü ve özel sektörün benzerlik ve farklılıkları, Örgüt kuramları, Bir örgütün yönetimi Planlama Örgütlenme Karar verme, Liderlik, İnsan kaynakları yönetimi Bütçeleme, Örgütlerde teknoloji kullanımı. Yönetim Bilimi, Nuri Tortop, Eyüp G. İsbir vd, Nobel Yayınları, Ankara 2007 Yönetim Bilimi, Ali Öztekin, Siyasal Kitabevi, Ankara 2002 Kamu Yönetimi, Turgay Ergun, TODAİE Yayını, Ankara 2004 Yönetim Bilimi, Ahmet Hamdi Aydın,Yönetim Bilimi, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2008 Sosyal Bilimlerde İstatistik (3-0) 3: Bu ders sosyal bilimlerde istatistiğe giriş niteliğindedir. İstatistik tekniklerinin yanında istatistik kavramlarını tanıtmayı, öğrencilerin olgulara olasılık yaklaşımı ile bakmalarına yardım etmeyi amaçlar. Öğrenciler istatistiksel tutarlılık ve tutarsızlıklar hakkında bilgi sahibi olurlar, olgular ve gözlemlerde kesinliğin ne anlama geldiğini öğrenirler. Sosyal Bilimlerde İstatistik, Şener Büyüköztürk vd, Pagem A Yayıncılık, Ankara 2006 Temel İstatistik, Necla Çömlekçi, Bilim Teknik Yayınevi, İstanbul 2005 Davranış Bilimleri İçin İstatistik, Selim Hovardaoğlu, Hatiboğlu Yayınları, Ankara 1994 Çıkarsamalı İstatistik, Şanslı Şenol, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul 2008 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri I (3-0) 3: Bu dersin amacı, sosyal bilimlerde temel metodolojik yaklaşımlar hakkında genel bir bilgi sunmaktır. İki bölümde gerçekleşecek olan seminerin birinci bölümünde felsefe ve tarihsel yöntem konularında genel bir giriş sunulacaktır. İkinci bölümde, diyalektik, dualizm, ampirisizm, epistemoloji, ontoloji, fenomenoloji, hermeneutik, pozitivizm gibi temel metodolojik yöntemler irdelenecektir. Bilimsel Araştırma Metodolojisi, Orhan Türkdoğan, Timaş Yayınları, İstanbul 2009 Bilim Felsefesi, Cemal Yıldırım, Remzi Kitabevi, İstanbul 1994 Sosyolojik Yöntemin Yeni Kuralları, Anthony Giddens, Paradigma Yayınları, İstanbul 2004 Bilimsel Araştırma ve E-Kaynaklar, Zeynel Dinler, Ekin Kitabevi, Bursa 1998 Kamu İngilizcesi I (3-0) 3 Writing Notes, Shortaned Messages,Routine Business Letters,Following Spoken İnstiuctions,Telephone Tecniques, Asking and Answering Questions,Composing a form,describing object *Business English 1,Susan Davles,Richard West Atatürk İlkeleri ve İnk.Tarihi I (2-0) 2: Kavramlar ve Osmanlı Yenileşmesi, Yeni Osmanlılar, I. ve II. Meşrutiyet Dönemi, Avrupa Gelişmeleri, Sanayi Devrimi Ve Fransız İhtilali, I. Dünya Savaşı Ve Osmanlı Devletinin Paylaşılması, Mondros Mütarekesi Sonrası gelişmeler, Son Osmanlı Mebuslar Meclisi ve Misak-ı Milli, TBMM Dönemi ve Milli Cepheler, Lozan Barış Antlaşması 4. Dönem-2. Sınıf Bahar Yarıyılı: İdari Yargı (3-0) 3: Türkiye deki idari yargı organları ve idari yargı sisteminin özellikleri, iptal davası ve tam yargı davası, hukuka aykırılık ve idari işlemin unsurları, idari usul hukuku, idari yargı içtihatları ve vaka hukuku. Yönetsel Yargı, Şeref Gözübüyük, Turhan Kitabevi, Ankara 2009 İdari Yargı, Turan Yıldırım, Beta Yayın, İstanbul 2009 İdari Yargı Mevzuatı, Remzi Özmen, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2009 İdari Yargı Kararlarının Sonuçları ve Uygulanması, Ramazan Çağlayan, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2001 Kamu Yönetimi (3-0) 3: Kamu yönetiminin ayrı bir çalışma alanı olarak doğuşu ve gelişimi; kamu yönetiminin diğer disiplinlerle olan ilişkileri; kamu yönetimi ile işletme yönetimi arasında amaç ve yöntemler açısından farklılık ve benzerlikler; kamu yönetiminde temel paradigma değişiklikleri; kamu yönetiminde amaçların saptanması, karar verme ve politika belirlenmesi, planlama, örgütlenme, iletişim, eşgüdüm, liderlik, insan kaynakları, denetim, halkla ilişkiler gibi süreçler ve bunların Türkiye deki uygulamaları ile ilgili örnek olaylar; yönetsel reform, organizasyon ve metot, çağdaş yönetim yaklaşım ve tekniklerinin kamu yönetiminde uygulanması. Kamu Yönetimi, Bilal Eryılmaz, Okutman Yayıncılık, Ankara 'lerde Türkiye'de Devlet ve Kamu Yönetimi Mülksüzleştirme'nin Yönetimi, Ayşegül Sabuktay, TODAİE Yayınları, Ankara 2009 Küreselleşme ve Türk Kamu Yönetimi, Mehmet Aktel, Asil Yayın Dağıtım, Ankara 2003 Kamu Yönetimi Ders Notları, Orhan Gökçe, Selçuk Ünv. Yayını, Konya 2004 Siyasi Düşünceler Tarihi II (3-0) 3: Bu ders, modern siyasal düşünceler tarihiyle ilgilenir ve 17. yüzyıldan 19.yüzyıla kadar belli başlı siyasal düşünürlerin Machiavelli, Bodin, Hobbes, Locke, Hume, Montesquieu, Rousseau, Kant, Hegel, Marx ve Tocqueville orjinal okumalarını tarihsel arka planlarıyla inceler. Siyasal Düşünceler ve Yönetimler, Ayferi Göze, Beta Basın Yayın Dağıtım, İstanbul 2009 Yakınçağ Siyasal Düşünceler Tarihi, George Sabine, Çeviri: Özer Ozankaya, Cem Yayınevi, İstanbul 2000 Siyasal Düşünceler Tarihi II, Çetin Yetkin, Gürer Yayınları, İstanbul 2009 Modern Siyasal Düşünce Tarihi (Hobbes' tan Marx' a Büyük Siyasal Düşünürler), Iain Hampsher Monk ve Necla Arat, Çeviri: Kolektif, Say Yayınları, İstanbul 2005 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (3-0) 3: Toplumsal Bilimlerin Gelişimi ve Bilimsel Araştırma, Toplumbilim Yöntemine Katkısı Olan Toplumbilimciler (E. Durhheim, K. Marx, H. Spencer, M. Weber), Bilimsel Araştırma. Temel Kavramlar, Kuramsal Yaklaşım ve Bilimsel Araştırma (Pozitivizm, Realizm, Hermeneutic), Toplumsal Araştırmaların Sınıflandırılması (Kalitatif ve Kantitatif Araştırma Metodları), Bilimsel Araştırma Süreci, Veri Toplama Teknikleri, Toplumsal Araştırmaların Yazım Aşaması, Verilerin Analizi ve Sunuş. Bilimsel Araştırma Teknikleri, Orhan Gökçe, Selçuk Vakfı Yayınları, Konya 2003 İçerik Analizi, Kuramsal ve Pratik Bilgiler, Orhan Gökçe, Siyasal Kitabevi, Ankara 2006 SPSS Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Yahşi Yazıcıoğlu ve Samiye Erdoğan, Detay Yayıncılık, Ankara 2004 Modern Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Kazım Özdamar, Kaan Kitabevi, Eskişehir 2003 İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik (3-0) 3: İş hukukunun konusu, niteliği, kaynakları, işyerinde işçi, işveren, işyeri, işletme kavramları, hizmet sözleşmesi, hizmet sözleşmesinin sona ermesi, sendika, toplu iş sözleşmesi, iş uyuşmazlıklarının barış yoluyla çözümlenmesi, grev ve lokavt, sosyal güvenliğin temel esasları, tanımı. Dersin Kitabı: İş Hukuku, Ercan Akyiğit, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2008 İş Kanunları, Sosyal Güvenlik Kanunları, Ali Güzel vd, Beta Yayınları, İstanbul 2009 Türk Sosyal Güvenlik Hukukunun Temel Esasları, S M. Fatih Uşan, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2009 İş hukuku, Sarper Süzek, Beta Yayınları, İstanbul 2008 Maliye Teorisi (3-0) 3: Kamu hizmetleri ve nitelikleri, kamu giderlerinin tanımı ve önemi, kamu giderlerinin ölçülmesi, kamu giderlerinin büyümesi ve artış kanunu, kamu giderlerinin yapısında ortaya çıkan değişmeler, kamu giderlerinin türleri, kamu giderlerinin kontrolü ve etkinliği, kamu giderlerinin fonksiyonları, parafiskal gelirler ve devlet borçlanması. Kamu Maliyesi, Abdurrahman Akdoğan, Gazi Kitapevi, Ankara 2000 Kamu Maliyesinde Yeni Yaklaşımlar, Coşkun Can Aktan, Seçkin Yayıncılık, İstanbul 2004 Kamu Maliyesi Teorisi, Richard A. Musgrave, Çeviri: Yaşar Methibay ve Orhan Şener, Asil Yayın Dağıtım, Ankara 2004 Kamu Maliyesi, Özhan Uluatam, İmaj Kitabevi, Ankara 2001 İşletme İngilizcesi II (3-0) 3 Essential and Inessantial Information,Relevant İnformation in Business Documents,Summaries of Business Documents,Using Charts and Tables,Applications and İnterviews,A Clerical Error Business English 2,Susan Dovles,Richard West Atatürk İlkeleri ve İnk.Tarihi II (2-0) 2: Bu derste Türkiye Cumhuriyeti nin kuruluşu ve 20. yüzyıldaki gelişimi incelenmektedir. Derste ele alınan konu başlıkları Şunlardır: Ulusal kurtuluş hareketinin doğuşu, Türkiye Cumhuriyeti nin kuruluşu, cumhuriyet muhalifleri ve hukuk reformu, Büyük Kriz ve Devletçilik, ikinci Dünya Savaşı dönemi, çok-partili hayat, Demokrat Parti dönemi, darbe ve yeni demokrasi, ordu ve toplum, Avrupa ve Türkiye. 5. Dönem-3. Sınıf Güz Yarıyılı: Türk Yönetim Tarihi (3-0) 3: Ortaçağ İran/ Sasani İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu, İslam Devleti, Ortaçağ İtalyan Denizci Devletleri, Selçuklu İmparatorluğu ve Osmanlı İmparatorluğu nın yönetim düzenleri Türkiye İdare Tarihine Giriş, İlber Ortaylı, Turhan Kitabevi, Ankara 2000 Türk İdare Teşkilatı ve Türk İdare Tarihi, İlber Ortaylı, Cedit Neşriyat Yayın, Ankara 2008 Türk Yönetim Tarihi, Metin İşçi, Der Yayınları, İstanbul 2005 Osmanlı- Türkiye İktisadi Tarihi, Şevket Pamuk, İletişim Yayınları, İstanbul 2005 Kamu Maliyesi (3-0) 3: Kamu maliyesi alanındaki temel ilkeler, kavramlar ve politika araçları; Kamu maliyesinin bilimsel bir disiplin halini alış süreci ve diğer disiplinlerle ilişkisi; Kamu maliyesinin ekonomideki yeri, işlevleri ve hacmi; Kamu harcamaları, gelirleri, iktisadi ve mali etkileri. Kamu Maliyesi, Abdurrahman Akdoğan, Gazi Kitapevi, Ankara 2000 Kamu Maliyesinde Yeni Yaklaşımlar, Coşkun Can Aktan, Seçkin Yayıncılık, İstanbul 2004 Kamu Maliyesi Teorisi, Richard A. Musgrave, Çeviri: Yaşar Methibay ve Orhan Şener, Asil Yayın Dağıtım, Ankara 2004 Kamu Maliyesi, Osman Pehlivan, Derya Kitabevi, Trabzon 2004 Politik Ekonomi (3-0) 3: Eski Yunan ve Roma dönemlerinde ekonomik düşünce; Merkantilizm; Klasik ekonomik düşünce, A. Smith, D. Ricardo, R. Malthus; Marksist ekonomik düşünce; Neo-klasik ekonomik düşünce, K. Menger ve Avusturya ekonomi ekolü; Keynesyen ekonomik düşünce; Çağdaş ekonomi ekolleri, Chicago ekolü ve M. Friedman, Kamu Tercihi teorisi ve J. M. Buchanan, Klasik liberalizm ve F. A. Hayek, Bağımlılık teorisi ve I. Wallerstein; Küreselleşme ve ekonomik gelişme; Demokrasi ve ekonomik gelişme; Özgürlük ve adalet teorileri. Ekonomi Politikası: Teori ve Türkiye Uygulaması, Ercan Mumcu ve Mahfi Eğilmez, Remzi Kitabevi, İstanbul 2004 Politik İktisat Politikası, Funda Telatar, İmaj Yayınevi, Ankara 2004 Kuramsal Ekonomi Politikasının Temelleri, Theodor Putz, Der Yayınları, İstanbul 2004 Osmanlı- Türkiye İktisadi Tarihi, Şevket Pamuk, İletişim Yayınları, İstanbul 2005 Karşılaştırmalı Yönetim ve Politika (3-0) 3: Siyasal olguların çoğu için kontrollü deneylerin yapılmasının imkansızlığında, karşılaştırma en güçlü araştırma metotlarından biri haline gelir. Bu nedenle bu derste ilk olarak şu sorular cevaplandırılacaktır: Niçin ve nasıl karşılaştırma yapılır? Karşılaştırma yapmanın farklı yolları nelerdir? İkinci olarak, karşılaştırmalı siyaset literatüründe araştırılan güncel meseleri tartışacağız. Bu meselelerin bazıları demokratikleşme (demokrasinin yıkılması, demokrasiye geçiş, demokrasinin konsolidasyonu), milliyetçilik ve etnik çatışma (nedenler ve çözümler), modernleşme ve demokrasi, toplumsal hareketler ve farklı rejim tiplerinin her birini bu rejim tiplerini temsil eden ülkeleri inceleyerek gözden geçireceğiz. Çağdaş Devlet düzenleri, Cem Eroğul, İmaj Yayınları, Ankara 2006 Çağdaş Devlet Sistemleri, Esat Çam, Der Yayınları, İstanbul 2000 Çağdaş Devlet Sistemleri, Michael G. Ros
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks