Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Hoe installeer je de HP-printer op de juiste manier?

Category:

Documents

Publish on:

Views: 0 | Pages: 7

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Als u klaar bent, kunt u de printer probleemloos gebruiken, wanneer u maar wilt. Als de betreffende printer over de draadloze functie beschikt, kunt u de WI-FI-verbinding met de computer instellen. Om dit goed te leren, is het het beste als u uw telefoon ophaalt en de Klantenservice Hp Printer + 31-202253603. Klik hier:- https://hp-printer.klantenservicenummernederland.com/
Transcript
  Hoe installeer je de HP-printer op de juistemanier? KLANTENSERVICE HP PRINTER +31-202253603  Ondankshetfeitdatveelnieuweversiesvan  HP-printers metdeWi-Fi-functiewordenmeegeleverd,wordthettochaangeradenomzeteinstallerenmetbehulpvaneenbekabeldeverbindingmetdecomputer.Elkeprinterwordtgeleverdmeteenkabeldieuopdepcoflaptopmoetaansluitenomhetapparaatcorrectteinstalleren.Insommigegevallenvolstaathetomdetweeeenvoudigaantesluiten-decomputerzalzelfstandighetinstallatieprocesvande printerafhandelen.  Soms moet u echter de installatie-cd gebruiken die bij de printer hoort. Plaats het gewoon in uw computer en volg de instructies op het scherm om de installatie van de printer te voltooien. Maar wat moet je doen als er geen CD in het  pakket zit? Of, als uw laptop geen schijfstation heeft?
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks