Please download to get full document.

View again

of 27
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

HLTML_5_formok

Category:

Documents

Publish on:

Views: 0 | Pages: 27

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
HTML
Transcript
  HLTML 5 HLTML 5 formok formok gyorstalpalógyorstalpaló   Készítette: Gál Tamás   A tananyag programozott változata itt érhető el:   Webfejlesztés   (http://webfejlesztes.gtportal.eu/) Creative Commons Nevezd meg!-Ne add el!- Így   add tovább! 2.5 Magyarország Licenc alatt szabadon használható tanításra, tanulásra és ismeretszerzésre.    Űrlapok Űrlapok     Az űrlapok használatával a felhasználó számára lehetővé válik, hogy adatok bevitelével, lehetőségek közül való választással befolyásolja a megjelenített tartalmat és/vagy információt küldjön a szerver felé.   Név Angol eredete   Hatás  <form> form Űrlap létrehozása   Páros címke.   <form> Űrlapelemek (nyomógombok, szövegbeviteli vagy kiválasztó elemek)   </form>   A felhasználó által megadott adatok feldolgozása történhet a szerveren, vagy a felhasználó számítógépén, de ez már egy másik tananyaghoz tartozik. Egy weboldal tartalmazhat több űrlapot is de az űrlapok nem lehetnek egymásba ágyazva.   <form>..</form>..<form>..</form>  jó, de <form>..<form>..</form>..</form> nem  Űrlapok jellemzőiŰrlapok jellemzői   A <form> elem method   jellemzője   határozza  meg az információ   továbbításának    módját : Értékei:  GET - Az adatok átadása  URL paramétereként   történik,  amelyek megjelennek a böngésző   címsorában . Titkos információk    továbbítására  ne használjuk  . POST   –   Nagy mennyiségű  adat háttérben   történő   elküldésére  alkalmas. A <form> elem action   jellemzője  adja meg az elküldött  adat feldolgozását   végző   fájl   nevét . <form action= feldolgozo.php method= post >  Űrlapok kódolásaŰrlapok kódolása   A <form> elem enctype  jellemzője   határozza  meg az adatátvitelnél   használt   kódolást   típusát . Értékei:  application/x-www-form-urlencoded  Alapértelmezett . Elküldött adatok neve és értéke közé = jel kerül, a szóközöket + jelre cseréli, a speciális karaktereket hexadecimális ASCII kódjára alakítja. multipart/form-data  Fájlok feltöltésénél   használjuk. Nem végez karakterkódolást.  text/plain  Ha az adott űrlapot email továbbítás ára használjuk, akkor a célszerű használni. Így olvasható marad a szöveg.  
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks