Please download to get full document.

View again

of 29
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

HEMSBALL OYUNU VE OYUNUN ENGELLĠ ÇOCUKLARIN PSĠKO-FĠZĠKSEL GELĠġĠMĠNE ETKĠSĠ VE AĠLE GÖRÜġLERĠ

Category:

Technology

Publish on:

Views: 0 | Pages: 29

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
International Journal of Science Culture and Sport July 214 : Special Issue 1 ISSN : Doi : /IJSCS138 HEMSBALL OYUNU VE OYUNUN ENGELLĠ ÇOCUKLARIN PSĠKO-FĠZĠKSEL GELĠġĠMĠNE ETKĠSĠ VE AĠLE
Transcript
International Journal of Science Culture and Sport July 214 : Special Issue 1 ISSN : Doi : /IJSCS138 HEMSBALL OYUNU VE OYUNUN ENGELLĠ ÇOCUKLARIN PSĠKO-FĠZĠKSEL GELĠġĠMĠNE ETKĠSĠ VE AĠLE GÖRÜġLERĠ Rositsa TODOROVA*, Rositsa DIMKOVA**, Teodora VALOVA***, Petya MARCHEVA**** * Doktora Öğr, Rositsa Todorova, Veliko Tırnovo Üniversitesi Aziz Kiril ve Methodius Eğitim Bölümü, Bulgaristan, e-posta: ** Doç. Dr. Rositsa Dimkova, Veliko Tırnovo Üniversitesi Aziz Kiril ve Methodius Eğitim Bölümü, Fiziksel Eğitim Teorisi ve Metodları, Pleven, Bulgaristan, e-posta: *** Doktora Öğrencisi, Teodora Valova, University of Veliko Turnovo, Pleven, Bulgaristan e-posta: **** Yrd. Doç. Dr. Petya Marcheva, Veliko Tırnovo Üniversitesi Aziz Kiril ve Methodius Eğitim Bölümü, Pleven, Bulgaristan, e-posta: Özet Bu çalışma Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonunca desteklenen ve Türkiye de icat edilen yeni ve ilgi çekici bir oyun olan Hemsball un farklı engellere sahip çocukların bazı fiziksel ve psikomotor özelliklerindeki değişim ile ailelerin değişim hakkındaki düşüncelerini analiz eden bir denysel araştırmadır. Oyun özel okulların beden eğitimi derslerine eklenen Aktif Oyun modülüne ek saat olarak ilave edilmiştir. Bu çalışmada Hemsball oyununun düşük mental retardasyonlu ve birden fazla engeli olan çocukların fiziksel ve psikomotor gelişimlerine etkisi olup olmadığı incelenmiştir. Bu amaç iki çalışma grubu oluşturulmuştur. Birincisi 7 erkek ve 8 kadından oluşan zihinsel engelli çocuktan ikinci grup ise 8 erkek ve 7 kadından oluşan birden çok engeli bulunan çocuktan oluşmaktadır. Hemsball oyunu bahsedilen eğitim süreci içerisinde 8 ay boyunca oynatılmıştır. Tüm katılımcılar 6 parametreden oluşan bir test bataryası ile uygulanma öncesi ve sonrası test edilmişlerdir. Uygulama sonunda boy, vücut ağırlığı ve esneklik, kalp atım sayısı ve göğüs genişliği ölçümleri, her iki grupta da norm değerlerine yaklaşmıştır. Ailelerin görüşleri analiz edildiğinde tümünün oyunun engelli çocuğun gelişimindeki pozitif etkisinden bahsettikleri görülmektedir. Sonuç olarak Hemsball oyununun engelli çocukların fiziksel ve psikomotor gelişiminde olumlu etkisi olduğu ve bu oyunun engelli bireylerin eğitimi içerisinde uygulanmasının yararlı olacağı söylenebilir. Key Words: Hemsball, fiziksel kondisyon, zihinsel engelli, engelli, psikomotor gelişim. Copyright IntJSCS (www.iscsjournal.com) - 665 International Journal of Science Culture and Sport (IntJSCS) July 214 HEMSBALL GAME AND ITS INFLUENCE ON HANDICAPPED CHILDREN S PSYCHOPSYSICAL CONDITION AND THE FAMILYS OPINION Abstract The research of the article is about new attractive game HEMSBALL as innovation of Turkish Sports for All Federation. Further on the article present the nature, history, rules and influence of the game on physical condition of students with disabilities. It was applied experimentally in a Special School in addition physic education lesson Active games module. With this study it s assumed that as applying Hemsball game in the added hour of Active Game module in Physical Education Program of modest mentally retarded and multiple disabled children; physical and psychomotor development would occur. Two experimental groups formed. First includes mental retarded consist of 7 men and 8 women and the second group with multiple disabilities 8 men and 7 women. In both experimental group Hemsball game was applied in the added hour of active game module for 8 months. A test battery created which gives information for the physical development and neurophysical characteristics of researched persons before and after experiment. All participants are used test battery that contains six indexes; height, body mass, chest size, arterial pressure, heart rate and flexibility. At the end of the experiment a survey used to analyse the all families view about the Hemsball game. Height, body mass and flexibility performance were increased after experiment. Arterial pressure reduced much of the participants and got close to normative values. Chest size did not change in both groups. Hearth rate reduced for a few participants after experience. When we analyse the view of families, they give positive reactions about the game. At the end it is determined a positive influence of Hemsball game on psycho-physical development of the students. So as a conclusion, Hemsball game should be added the education programs of disabled and retarded students. Key Words: Hemsball, psychophysical condition, multiple disabilities, mental disability. Copyright IntJSCS (www.iscsjournal.com) - 666 Special Issue on the Proceedings of the 3rd ISCS Conference SI(1): GiriĢ Oyunun çocukların hayatında önemli bir yeri vardır. Oyun çocukların çevreye ve gerçek yaşama alışması için bir araçtır. Duygular üzerinde güçlü bir etkisi olduğundan güçlü bir eğitim yöntemidir. Oyun yoluyla çocukların motor aktivitesi gelişir ve temel fiziksel özellikleri ve organizmaları güçlenir (Davidova, 25). Bu süreç, anaokulu ve okulda olduğu gibi devam eder. Çocuklar buralarda bir öğrenci haline gelir ve oyun, beden eğitimi ve spor saatlerinde oynanır. Bu aşamada oyundaki temel aktiviteler ve çocukların yaklaşımından bağımsız olan oyunlar, karakter oluşumunu sağlayan ve çevre konusunda bilgi aşılayan konulara değinir. Okula gidene dek çocuğun taklit etme, inceleme, araştırma ve hayal kurma ihtiyacını karşılama konusunda önemli bir gücü olan oyun, artık gerçek eğitim süreci özellikleri taşıyan durumlar oluşturur ve didaktik işlevlerle yüklenir (Valova, 29). Karşımızdaki özel pedagoglara sorumuz şudur: Engelli çocukları nasıl bir gelecek beklemektedir, toplum için tam bir değer yoksa yük haline mi gelebilirler? Bu cevap öncelikle bu çocukların her biri için sağlanabilen rehabilitasyona bağlıdır. Bu modern özel okulların, özürlü çocukların eğitimini mümkün kılan tedavi yöntemleri aramasının temel nedenini oluşturmaktadır. (Davidova, 213). Birden fazla özrü olan çocuklara doğru gelişim eğitimi için yeterli bir sistem geliştirilmesinin özel pedagojik alan uzman araştırmasında büyük yeri vardır (Yıkmış, 24). Teorik anlam, daha çok birden fazla özrü olan öğrencilerin kognitif özellikleriyle ilgili bilginin eğitimleri için yeterli stratejiler oluşturmaya yardım etmesiyle belirlenir (Yıkmış, 29). Aynı zamanda fiziksel, entelektüel ve kişisel potansiyelleri kolay entegrasyon süreçleri, sosyalleşme ve profesyonel işçiliğin uygulanmasını kolaylaştıracaktır. (Davidova, 25). Birçok bilimsel araştırma, amaca yönelik motor aktivitenin organizmanın fiziksel, nörofizik ve işlevsel açıdan düzgünlüğünü artırdığını kanıtlamaktadır. (Dimkova, 2). Zayıf fiziksel beceri, çocukların her okul yılında motor aktivitesiyle azalmasının sonucudur. (Godina, 23). Büyüyen organizmanın tetiklenmiş negatif fizyolojik değişiklikleri istenmeyen yaşam standardı yaratır ve öğrenci sağlığı için ciddi potansiyel risk teşkil eder (Tarnovo, 26). Özel okulların Bulgaristan da farklı çalışma şekillerine dayalı olmasının nedeni budur ve bunlardan biri eklenmiş fiziksel eğitim ve spor (PES) saati aktif oyun modülüdür (AG). Bu modül, okul programının dışında organize edilir ve amacı öğrencilerin fiziksel ve motor gelişimidir. AG yoluyla motor niteliklerin gelişmesi, birleştirilebilir ve farklılık gösterir. Bu şekilde doğrudan motor özelliği ya da kas grubu etkilenmez, ancak motor aktivitelerin çok çeşitliliği öğrencilerin genel motor kültürünün gelişmesine yardımcı olur. Aktif oyunlar yoluyla, temel motor aktiviteler iyileştirilir, fiziksel egzersizler, düzgün duruş, jimnastik ve atletik özellikler kazandırılır, yeni oyunlar öğrenilir. PES teki ek AG modülü yoluyla birden fazla özrü olan AG öğrencileri, farklı, eğlenceli, eğitici ve sportif aktivitelere katılır. Bu saat fiziksel gelişimlerinin simülasyonu ve telafisi şekline dönüştürülür. Standart çerçevelerin dışına çıkan ve yenilik, kazanım arayan ve aynı zamanda birden fazla özrü olan öğrencilerin potansiyel becerileri ve ihtiyaçlarına uygun hususlar arayan Hemsball oyununun, çocukların psiko-fiziksel durumu üzerinde uygun pozitif etki yapacağı düşünülmektedir. Hemsball oyununun geçmişi ve önemi Copyright IntJSCS (www.iscsjournal.com) - 667 International Journal of Science Culture and Sport (IntJSCS) July 214 Oyun Türkiye de Murat Altınay tarafından 211 de tasarlanmıştır. Yeni, eğlenceli ve dinamik bir oyundur ve 3 ila 93 yaş arası kişiler tarafından oynanabilir. 212 yılı başında Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu (HIS) başkanı Prof. Dr. Erdal Zorba tarafından desteklenme kararı alınmıştır. ġekil 1. Prof. Dr. Erdal ZORBA, Herkes İçin Spor Federasyonu Başkanı Murat Altinay, Hemsball Teknik Sorumlusu ġekil 2. Hemsball adının bileşenleri H = El (Hand) Е = Enerji (Energy) M = Hareket (Move) S = Denge (Stability) Ball = Top (Ball) Oyunun mucidi Murat Altınay Hemsball un iki özelliğini vurgulamaktadır - kognitif ve motor özellikler. Kognitif aktivite, Hemsball oyununun ana unsurudur. Oyuncular kendi hareketlerini yaparken motor aktiviteyle birlikte hareket edecek şekilde zihinsel prosesleri devreye alır. Motor aktivite, motor alanının düzgün gelişmesinin sonucu olarak motorizeliğin gelişmesini sağlar, fiziksel becerinin artmasına katkıda bulunur (el çabukluğu, hız, esneklik) ve aşağıdaki kurallarla ve zorlukları aşarak (mesafe, kas eforu) duygu-istek alanının gelişmesine yardımcı olur. Bu özellikleri ile Hemsball birçok ulusal ve uluslararası katılımcının dikkatini ve hayranlığını kazanmıştır. Oyun, Türkiye Herkes için Spor Federasyonu tarafından Bodrum, Türkiye'de düzenlenen İkinci Balkan Spor Copyright IntJSCS (www.iscsjournal.com) - 668 Special Issue on the Proceedings of the 3rd ISCS Conference SI(1): Festivali ve Kemer, Türkiye de II. Uluslararası Herkes için Spor ve Spor Turizm Kongresine katılan akademik topluluk tarafından yaygınlaştırılmıştır. Oyun Alanı Oyun, Hemsball topunun iyice zıplamasına izin veren sert ve düz yüzeylerde oynanır. Hemsball seti (Şekil 3) çeşitli parçaları içerir. ġekil 3. Hemsball Oyun seti Şekil 4 de gösterilen oyuncunun önündeki çizgi 4x35 cm (2 parça). ġekil 4. Oyuncunun önündeki alan şeriti ġekil 5 te gösterilen yüzeyli oyuncu alanı ( 2 parça). Copyright IntJSCS (www.iscsjournal.com) - 669 International Journal of Science Culture and Sport (IntJSCS) July 214 ġekil 6 da gösterilen Hedef tahtası ve Çemberi (2 parça). Şekil 6. Hedef tahtası ve Çemberi Hemsball topu (1 parça), Şekil 7 de gösterilmiştir. ġekil 7. Hemsball Topu Oyuncunun önündeki çizgi (4x35) oyuncu alanından 6 cm uzaktadır (42x3 cm). Oyun alanı, Şekil 8 dе gösterilen boyutlardadır. ġekil 8. Oyuncu alanı Copyright IntJSCS (www.iscsjournal.com) - 67 Special Issue on the Proceedings of the 3rd ISCS Conference SI(1): Oyun kuralları İki ya da dört oyuncu katılır. Oyun, birinci hakemin parayı atmasıyla başlar. Kaybeden oyuncu oyunu başlatır. Oyun her biri 12 sayılık beş setten oluşur. Üç set alan oyunu kazanır. Sayı kazanan oyuncu atış hakkına sahip olur skor eşitliğinde, set iki puanlık fark oluşana kadar uzatılır. Oyuncuların konumu her setten sonra değişir. Top, dairenin iç tarafına değdiğinde ve zıpladığında oyuncuların önündeki 4x35 cm lik çizgiyi geçmelidir. Diğer taraftaki oyuncu, çizgiyi geçen topu kaçırmadan ve üzerine bastığı 42x3 cm' lik alanın dışına çıkmadan topu tutmak zorundadır. Oyuncu topu tutamazsa sayı alamaz. Top çembere temas eder, 4x35 cm lik çizginin önüne düşer veya temas ederse atış yapan oyuncu sayı kaybeder. Şekil 9 da oyun alanındaki geçerli ve geçersiz top vuruşları gösterilmiştir. ġekil 9. Hemsball oyununda 3 hakem bulunur. Şekil 1 daki gibi birinci hakem oyun alanının ortasında, diğer ikisi de oyuncuların yanında durur (2 m). ġekil 1. Hakemli Hemsball Birinci hakem oyunu başlatacak oyuncuyu belirler. Atışı yapan oyuncu, oyuncu alanı dışına çıkamaz (42x3 cm). Diğer tarafta oyuncu alandan çıkmadan ve 4x35 cm lik çizgiyi Copyright IntJSCS (www.iscsjournal.com) - 671 International Journal of Science Culture and Sport (IntJSCS) July 214 geçmeden topu yakalamalıdır. Kurallardan bazıları bozulursa ve bu, yardımcı hakem tarafından tespit edilirse ceza verir ve birinci hakem diğer oyuncuya bir sayı ekler. Bulgaristan Eğitim ve Bilim Bakanlığı, kalite bakımından yeni ve etkin metotlar talep eden Fiziksel kültür ve spor adında çok yönlü engellilere yönelik yeni bir eğitim programı başlatmıştır. Eğitim programı, okul planı ve her öğrencinin bireysel planına uygun şekilde öğrencilerin ihtiyaçları ve becerilerinden bağımsız bir şekilde esnek olarak uygulanacak belirli bir seviyede bilgi, beceri ve yarışmaların koşullarının sağlanmasına izin vermektedir. Bu da Hemsball oyununun uygulanması ve onaylanması için iyi bir imkan doğurmaktadır. Yapılan araştırmalar ve özel eğitime yönelik artan gereksinimlere dayalı olarak ek AG modülü saatinde Hemsball oyunu uygulanmasının uygun olduğu yönündedir. Bir eğitim-öğretim dönemi süresince Hemsball oyunundaki hedeflere uygun olabilecek bir eğitim içeriği oluşturulmuştur. Modüle dahil edilen içerik özel okullardaki fiziksel eğitim ve spor saatlerini artırmaz ancak eğitimin geliştirilmesi için bir alternatiftir ve Hemsball oyununun temel tekniklerinin gerçekleştirilmesinin üzerinedir. Bu nedenle özel pedagoglar olarak bizler, dikkatimizi fiziksel özelliklerin geliştirilmesine ve özel okul koşullarında Hemsball becerilerinin edinilmesinin temelini oluşturan temel motor becerilerin geliştirilmesine yönlendiriyoruz. AG modülüyle ve Hemsball (Şekil 11) oyununun uygulanmasıyla iki yönde aktif olarak çalışmaya başladık doğru rehabilitasyon ve eğitim. ġekil 11. Bulgaristan'daki okulumuzda Hemsball eğitimi Veliko Tırnovo Bulgaristan'daki St. Theodosius Tarnovski ÇalıĢma Hipotezi Ek PES AG modülü saatinde Hemsball oyununu uygulayarak incelenen her iki deney grubu öğrencilerinin ortak fiziksel ve psiko-motor seviyesinde de gelişim sağlanacağını düşünülmektedir. AraĢtırmanın Amacı Düşük zihinsel retardasyon ve birden fazla engeli olan öğrencilerin gelişimi üzerindeki etkisinin ölçülmesidir. Düşük zihinsel retardasyon ve birden fazla özrü olan çocukların psikofiziksel durumu, özel fiziksel nitelikleri ve temel motor becerileri üzerinde Hemsball oyununun etkisidir. Amaçla ilgili olarak bu düşüncelere dayalı olarak Veliko Turnovo, Bulgaristan daki St. Theodosius Tarnovski özel okulundaki pedagoglar aşağıdaki uygulamaları gerçekleştirdik: Copyright IntJSCS (www.iscsjournal.com) - 672 Special Issue on the Proceedings of the 3rd ISCS Conference SI(1): Hemsball oyunuyla ilgili bilgi ve literatür kaynaklarını okumak ve analiz etmek. 2. Amacı özel okuldaki birden fazla özrü olan öğrencilerin boş zamanını kullanmak ve tam olarak değerlendirmek olan AG modülü ve okul aktivitelerine Hemsball'u dahil etme imkanlarının analiz edilmesi. 3. Birden fazla özrü olan öğrencilerin fiziksel ve nöro-fiziksel durumunda Hemsball oyununun etkisinin belirlenmesi. 4. Araştırılan endekslerin analiz edilmesi ve spor uygulamasıyla bağlantılı sonuçların oluşturulması. AraĢtırmanın Hedef Kitlesi Veliko Turnovo, Bulgaristan daki St. Theodosius Tarnovski özel okulundaki, AG modülüne dâhil olan farklı yaşlardaki (1-17) 4 1. sınıf arasındaki 3 öğrencidir. İlk deney grubu Veliko Turnovo, Bulgaristan daki St. Teodosiy Turnovski Özel Okulu ndaki düşük zihinsel retardasyonu olan 7 si erkek 8 i kız öğrenciyi kapsar. İkinci deney grubu Veliko Turnovo daki St. Teodosius Tarnovski Özel Okulu ndaki birden fazla özrü olan 8 si erkek, 7'si kız öğrenciyi kapsar. Bu öğrenci grubu Bulgaristan daki Elena, Veliko Turnovo bölgesindeki Engelli Çocuklar ve Gençler Günlük Merkezi ndeki okulun dışındaki sınıfta ders almaktadır. Zihinsel retardasyon ve birden fazla özrü olan çocukların anemnezi verileri tıbbi dokümanlardan alınmıştır. Bu raporlar; İşçilik Uzman Tıbbi Komisyonu nun uzman kararı, Tıbbi kontrol komisyonunun uzman kararı, tıbbi fiziksel durum raporudur. Etimoloji faktörlerine baktığımızda, zihinsel kusurlar ve birden fazla özre farklı faktörlerin neden olduğunu görebiliriz. Belgelerin onayından öğrencilerin sadece %13'ünün anaokuluna, %87'sinin halka açık bir okulda 1. sınıfa gittiği görülmektedir, yani özel okula 8, 9 ve hatta 1 yaşında girmişlerdir. Deney sırasında öğrencilerin bir kısmı ilaç tedavisi altındadır. Deneklerin özellikleri Tablo 1 de mevcuttur. Tablo 1. Araştırılan kitlenin özellikleri Grup TeĢhis Erkekler Kızlar oplam I Deney grubu II Deney grubu Düşük zihinsel retardasyon 7 8 Birden fazla engeli olan AraĢtırma Organizasyonu Organizasyon dört aşamaya ayrılmıştır: Copyright IntJSCS (www.iscsjournal.com) - 673 International Journal of Science Culture and Sport (IntJSCS) July 214 İlk aşama sırasında ( ) aşağıdaki konularda bilimsel-teknik kaynaklar okunmuş ve analiz edilmiştir: Zihinsel retardasyon ve birden fazla özrü olan çocukların psikomotoritesi. Hemsball oyununun önemi. Test edilen öğrencilerin sayısının belirlenmesi ve gruplara ayrılması. İkinci aşama sırasında ( ) pedagojik deney organizasyonu oluşturulur. Araştırmanın metodolojik materyalleri oluşturulur; amaçlar ve görev belirlenir ve formüle edilir ve ilk (preliminer) test için test grubu oluşturulur. Üçüncü aşama ( ) aşağıdakileri içerir: ilk (preliminer) testin yapılması; Hemsball oyununun spor-pedagojik deneyinin yapılması. Dördüncü aşamada ( ): ikinci (son) testin uygulanması; test sonuçlarının okunması; kararların alınması. Son test, 213 Mayıs ta yapılmıştır ve bu testte Hemsball oyununun uygulanmasından sonraki pedagojik etki ve her iki deney grubundaki araştırılmış endekslerin son veri seviyesi bulunmuştur. Sonuçlar incelenip ve analiz edilmiştir. Spor ve pedagojik uygulama önerileri ve sonuçlar oluşturulmuştur. 2. AraĢtırma Yöntemi Amaca ulaşmak için aşağıdaki yöntemler kullanılmıştır: Özel bilimsel-metodolojik kaynakların araştırma, analiz ve sentezi. Pedagojik gözlem. Spor-pedagojik deney. Spor-pedagojik deney, Veliko Turnovo Bulgaristan St. Theodosius Tarnovski Özel okulundaki öğrencilerle gerçekleştirilmiştir. İki deney grubu oluşturulmuştur ve her birinde öğrenci vardır. Deneyin süresi 8 aydır: Ocak Ağustos 213. Her iki deney grubunda Hemsball oyunu, 1 ders saatini (45 dak.) kapsayan ek PES AG modülü saatinde uygulanmıştır. Araştırma dokümanları ve normatif dokümanlar. PES sorunları ve durumunun belirlenmesi için normatif dokümanların belirlenmesi için araştırma yapılmıştır: Bulgaristan daki özel okulda PES - AG için ek modül organizasyonu ve gerçekleştirilmesi. Hükümet eğitim gereksinimleri. Bulgaristan da fiziksel eğitim ve spor geliştirmeye dayalı ulusal strateji. Copyright IntJSCS (www.iscsjournal.com) - 674 Special Issue on the Proceedings of the 3rd ISCS Conference SI(1): PES kanunu. Ulusal eğitim kanununu uygulama düzenlemesi. Fiziksel nitelikler ve belirli nöro-fiziksel özelliklerin geliştirilmesini değerlendirmek için arazi koşullarıyla ilgili test. Uygulanan oyun veriminin kanıtlanması için deneyden önce ve sonra incelenen kişilerin fiziksel gelişimi ve nöro-fiziksel özellikleri hakkında bilgi verilen test grubu oluşturulmuştur. Matematik-istatistiksel yöntemler. Deneydeki tüm katılımcıların motor özelliklerinin gelişme seviyesinin belirlenmesi için altı endeks içeren test grubu kullanılmıştır (Tablo 2). Tablo 2. Test grubu Ġndeks Ölçüm Birimi Ölçüm Doğruluğu Ölçüm Yönü 1. sneklik cm, Boy cm, Vücut kütlesi kg, Arteryal basınç Hg/м 2, Pals Vuruş/dakika Göğüs boyutu cm Analiz ve Sonuçlar Antropometrik Endeksleri Belirleyen Sonuçların Analizi: Gösterilen fiziksel gelişme endeksleri değerleri Bulgaristan Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı normlarıyla karşılaştırmalı analiz yapılarak belirlenmiştir. Norm (opsiyonal) antropometrik endeksleri х ±1 standart sapma ile(1 s) ortalama değerlerde olan tüm çocukları kapsar. Genişlemiş (risk) norm antropometrik endeksleri х ±1 s ve х ±2 s arasında standart sapma ile ortalama değerde olan çocukları kapsar. Norm dışı (patolojik sapmaları olan çocuklar) burada standart sapmalar х-2s standart sapma altında ve х+2s standart sapma üstündedir. 1. Boy Boy, özürlü öğrencilerin organizmasının fiziksel gelişiminin en önemli en
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks