Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Güvenlik Bilgi Formu GK ph (-)

Category:

Sports

Publish on:

Views: 0 | Pages: 7

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Sayfa No : 1/ Madde / Karışımın Kimliği Ürün Adı : Kimyasal Aile : İnorganik Asit CAS No : EINECS No : Madde / Karışımın Belirlenmiş Kullanımları ve Tavsiye Edilmeyen Kullanımları
Transcript
Sayfa No : 1/ Madde / Karışımın Kimliği Ürün Adı : Kimyasal Aile : İnorganik Asit CAS No : EINECS No : Madde / Karışımın Belirlenmiş Kullanımları ve Tavsiye Edilmeyen Kullanımları Havuz suyu arıtımı için sıvı ph düşürücü 1.3. Tedarikçisinin Bilgileri Firmanın Adı Adresi Telefon Faks Internet Sitesi E-posta GBF Yetkili Kişi 1.4. Acil Durum Telefonu Acil Durum Telefonu Ulusal Zehir Danışma Merkezi : Günsu Enerji Sistemleri ve Konfor Tesisleri San.ve Tic. A.Ş. : Organize San. Böl. 1. Kısım Atatürk Bulv Döşemealtı / ANTALYA : : : : : Hüseyin KÜÇÜK 2.1. Madde / Karışımın Sınıflandırılması Cilt Aşındırıcı ( Kategori 1A ) 2.2. Etiket Unsurları Piktogram 1. MADDENİN / KARIŞIMIN VE ŞİRKETİN / DAĞITICININ KİMLİĞİ : : ZARARLILIK TANIMLAMASI Uyarı Kelimesi Zararlılık İfadesi H314 Önlem İfadeleri P280 P310 P304+P340 P301+P330+P331 : Tehlike : Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar : Koruyucu eldiven, koruyucu kıyafet, göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın : Hemen ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NO'LU telefonunu veya doktoru/hekimi arayın : SOLUNDUĞUNDA: Zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun : YUTULDUĞUNDA: Ağzınızı çalkalayın. İstifra etmeye/ettirmeye çalışmayın Sayfa No : 2/7 P303+P361+P353 P305+P351+P338 : DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen çıkarın. Cildinizi su/duş ile durulayın : GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin Ek Tehlike Açıklamaları Süülfürik Asit içerir 2.3. Diğer Zararlar 3.1. Maddeler Sülfürik Asit % Cilt Aşındırıcı ( Kategori 1A ) H İlkyardım önlemlerinin açıklaması Gözler Cilt Yutma Solunum : Göz kapaklarını açık tutarak en az 30 dakika, akan ılık suyla yıkayın. Kontak lens varsa çıkarılarak akan suda 5 dakika yıkanır. Daha sonra ilaçlı tedavi için göz doktoruna gidin : Ciltle teması halinde, kirlenmiş giysi ve ayakkabıları çıkartarak, cildinizi akan suyun altında en az 15 dakika süreyle yıkayın. Giysi ve ayakkabıları yıkamadan tekrar giymeyin : Yutma olmuşsa KUSTURMAYIN. Ağzı suyla çalkalayarak yıkayın. Bilinci yerinde olmayan hastaya asla ağız yoluyla bir şeyler vermeyin. Acil tıbbi yardım alın : Hastayı derhal açık havaya çıkarın. Solunum durmuşsa, suni solunum uygulayın. Solunum güçlüğü varsa, oksijen verin. Acil tıbbi yardım alın 4.2. Akut ve gecikmiş önemli belirtiler ve etkiler Bilinen semptomlar ve etkileri etiket üzerinde belirtilmiştir ( Bölüm 2.2. bakın ) 4.3. Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler Doktorun Dikkatine: Tedavi şekli semptomatik ve destekleyici nitelikte olmalıdır 5.1. Yangın söndürücüler 3. BİLEŞİM / İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ Madde Konsant. Cas No EC No 4. İLKYARDIM ÖNLEMLERİ 5. YANGINLA MÜCADELE ÖNLEMLERİ Uygun yangın söndürme maddeleri: Tercihen su veya su sisi, köpük, karbondioksit ve kuru kimyevi toz kullanılabilir. Açılmamış kapları soğutmak için su spreyi kullanın Uygun olmayan yangın söndürme maddeleri: 5.2. Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar Sülfür oksitler 5.3. Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler Yangın söndürmek için gerektiğinde oksijen tüplü komple maske kullanınız Sınıfı Tehlike İşareti / İfadeleri H İfadeleri Güv. İfadeleri Yüzey suyu ve kanalizasyona karışmamasına dikkat edin 6.3. Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller 7.2. Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar 7.3. Belirli son kullanımlar Bölüm 1.2'de belirtilen kullanımlar dışında, başka bir belirli kullanım öngörülmemiştir 8.1. Kontrol parametreleri TWA Sayfa No : 3/7 Dökülenleri, yanıcı olmayan emici bir malzeme ( Kum, toprak, silisli toprak, vermikülit ) ile toplayın ve yerel / ulusal mevzuata uygun olarak atmak üzere bir konteynere yerleştirin 6.4. Diğer bölümlere atıflar Bölüm 8'de belirtilen kişisel korunma cihazlarını kullanın Döküntüleri Bölüm 13'de belirtildiği şekilde bertaraf edin 7.1. Güvenli elleçleme için önlemler 6. KAZA SONUCU YAYILMAYA KARŞI ÖNLEMLER 6.1. Kişisel Önlemler, Koruyucu Ekipman ve Acil Durum Prosedürleri Kişisel önlemler: Personel kontrol tedbirleri konusunda eğitilmelidir. Koruyucu ekipmanlar mutlaka kullanılmalıdır. Personelin korunması açısından yeterli havalandırmayı sağlayın. Gereksinim duyulmayan personeli uzak tutun. Buhar, duman veya gazını solumaktan kaçının Koruyucu ekipman: NIOSH (US) veya EN 166 (EU) gibi standartlara uygun olarak test edilmiş ve onaylanmış göz koruma ekipmanı; Tam temas için tabaka kalınlığı minimum 0,7 mm, emilim süresi minimum 480 dakika olan Florlu kauçuk ve Sıçrama ile temas için tabaka kalınlığı 0,2 mm, emilim süresi minimum 30 dakika olan Nitril kauçuk eldiven; Her iş yerine göre, tehlikeli maddenin miktarı ve konsantrasyonuna bağlı olarak koruyucu kıyafet; NIOSH veya CEN gibi ilgili resmi standartlara göre test edilip onaylanmış solunum cihazları ve gereçler kullanın 6.2. Çevresel önlemler İyi havalandırılmış, kuru, ısı, açık alev ve gün ışığından uzak yerlerde depolayın. Oksitlenme vasıtaları ve tehlikeli reaksiyon veren maddelerle birlikte depolamayın. Kapları fiziksel hasarlardan koruyarak kapalı tutun. Yiyecek, içecek ve hayvan yemlerinden uzak tutun 8. MARUZ KALMA KONTROLLERİ / KİŞİSEL KORUNMA : 0,05 mg/m³ ( Sülfürik Asit ) 7. ELLEÇLEME VE DEPOLAMA Deri, gözlerle ve elbiselerle temasından kaçınınız. Buhar ve zerrelerini solumaktan sakının. Metallerden ve şiddetli reaksiyon verdiği maddelerden uzak tutun. Kesinlikle kullanım sırasında sigara kullanmayın. İyi havalandırma sağlayın. Kirlenmiş giysileri ve ayakkabıları tekrar yıkamadan kullanmayın 8.2. Maruz kalma kontrolleri Uygun mühendislik kontrolleri Çalışılan yerin iyi havalanmasını / havanın iyi emilmesini sağlayın. Göz ve vücut duşu bulundurun. Endüstriyel hijyen ve güvenlik kurallarııa uygun olarak taşıyın. Çalışmaya ara vermeden önce ve gün sonunda ellerinizi yıkayın 9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi Görünüm : Berrak Sıvı Renk : Renksiz Koku : Kokusuz PH ( % 5 ) : 1 Parlama Noktası : Yanıcı değildir Oksitleyicilik Özelliği: Metallere karşı oksitleyicidir Patlayıcılık Özellikler : Ürünün patlama tehlikesi yoktur Yoğunluk 20 C : 1,3-1,35 mg / ml Çözünürlük : Suda çözünür 9.2. Diğer bilgiler Tepkime Çoğu metallerle hidrojen açığa çıkararak şiddetli reaksiyon verir Kimyasal kararlılık Normal ortam koşullarında kararlıdır Zararlı tepkime olasılığı Klorlar ile toksik gaz oluşturur. Güçlü bazlar (alkaliler ) ile şiddetli reaksiyon verir Kaçınılması gereken durumlar Isı ve nemden uzak tutun. Su ile şiddetli rekasiyon verir Kaçınılması gereken maddeler Çok bilinen metaller, güçlü bazlar ( alkaliler ), klor ve alkoller Zararlı bozunma ürünleri Sülfür oksitler 10. KARARLILIK VE TEPKİME Sayfa No : 4/ Kişisel koruyucu donanım Göz : NIOSH (US) veya EN 166 (EU) gibi standartlara uygun olarak test edilmiş ve onaylanmış göz koruma ekipmanı kullanın El : Tam temas için tabaka kalınlığı minimum 0,7 mm, emilim süresi minimum 480 dakika olan Florlu kauçuk ve Sıçrama ile temas için tabaka kalınlığı 0,2 mm, emilim süresi minimum 30 dakika olan Nitril kauçuk eldiven kullanın Cilt : Her iş yerine göre, tehlikeli maddenin miktarı ve konsantrasyonuna bağlı olarak koruyucu kıyafet kullanın Solunum : NIOSH veya CEN gibi ilgili resmi standartlara göre test edilip onaylanmış solunum cihazları ve gereçler kullanın 9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER 12.4. Toprakta hareketlilik Toprakta oldukça hareketlidir Atık işleme yöntemleri 13. BERTARAF ETME BİLGİLERİ Sayfa No : 5/ Toksikolojik etkiler hakkında bilgi Akut oral toksisite : LD50 = 2140 mg/kg ( Sıçan ) / ( % 25'lik solüsyon ) [ Sülfürik Asit ] Solunum toksisitesi : LC50 = 0,51 mg/l/2h ( Sıçan ) [ Sülfürik Asit ] Deri : Ciddi cilt yanıklarına yol açar Göz : Ciddi göz hasarına yol açar Yutma : Tahriş edici. Mukoza zarlarında, boğazda, yemek borusunda ve midede yanmalara neden olabilir Kanserojen etkiler : Toksisite Balıklar üzerinde toksisite LC 50 ( Balık ) : 24 mg/l ( 96 h ) [ Sülfürik Asit ] Daphnia ve diğer suda yaşayan omurgasızlara LEC 50 ( Su piresi ) : 29 mg/l ( 24 h ) [ Sülfürik Asit ] Kalıcılık ve bozunabilirlik Kısa süreli tehlikeli bozunma ürünleri olası değildir. Uzun süreli bozunma ürünleri meydana gelebilir Biyobirikim potansiyeli log Kow : - 2,200 [ Sülfürik Asit ] 11. TOKSİKOLOJİK BİLGİLER 12. EKOLOJİK BİLGİLER PBT ve vpvb değerlendirmesinin sonuçları PBT / vpvb değerlendirmesi; kimyasal güvenlik değerlendirmesi gerekmediği/uygulanmadığı için bulunmamaktadır Diğer olumsuz etkiler Suda yaşayan canlılara ph değişimine bağlı olarak zarar verir İçeriği hakkında : Atıkların oluşmasını mümkün olduğu kadar en aza indirilmelidir. Dökülen malzemenin yayılmasından, akmasından ve çöple, kanallarla, kanalizasyona temasından kaçının Ambalaj atıkları : İlgili yönetmeliğe göre bertaraf edin-ettirin ADR / RID / IATA / IMDG Birlişmiş Milletler Numarası Sevk İsmi SÜLFÜRİK ASİT ÇÖZELTİSİ Sınıfı Ambalaj Grubu II Çevresel zararlar Ek bilgiler Sınıflandırma Kodu ( ADR ) : C Tünel Kodu ( ADR ) : E EmS ( IMDG ) : F-A / S-B Yasal Bilgiler Sayfa No : 6/7 13 Aralık 2014 tarih ve Mük. Sayılı Zararlı Maddeler ve Karışımlara ilişkin güvenlik bilgi formları hakkında yönetmelik çerçevesinde hazırlanmış ve yönetmeliğin öngördüğü şekilde belgelendirilmiş akredite uzman personel tarafından hazırlanmıştır Diğer mevzuatlar 14. TAŞIMACILIK BİLGİLERİ MARPOL73/78 Ek II ve IBC Koduna Göre Yığın Nakliye 15. MEVZUAT BİLGİLERİ / Kimyasal maddelerle çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında yönetmelik / Kimyasalların envanteri ve kontrolü hakkında yönetmelik / Büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve etkilerinin azaltılması hakkında yönetmelik / Maddelerin ve karışımların sınıflandırılması, etiketlenmesi ve ambalajlanması hakkında yönetmelik ADR - Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması IMDG Kod - Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod 16. DİĞER BİLGİLER Yeni revizyona göre; bu güvenlik bilgi formunun 2. ve 3. bölümünün başlık ve içeriğinde, diğer bölümlerin ise içeriğinde değişiklikler yapılmıştır Bu ndaki ürünle ilgili bilgiler tek tek bileşenlerle ilgili bilinenlerden derlenmiştir Buradaki veriler mevcut bilgi ve deneyimlere dayanır. Bu ürünü güvenlik şartları açısından inceler ve ürünün özellikleriyle ilgili herhangi bir garanti vermez H314 P260 P280 P310 P363 P304+P340 P301+P330+P331 P303+P361+P353 P305+P351+P338 Hazırlayıcısının Adı - Soyadı İletişim Bilgileri Yeterlilik Belge Numarası Yeterlilik Belge Tarihi : Hüseyin KÜÇÜK : : GBF 1786 : Sayfa No : 7/7 Buradaki veriler ürün yalnızca uygun uygulama(lar) için kullanıldığında geçerlidir. Ürün diğer uygulamalara uygun olarak satılmamaktadır. Böyle bir durumda kullanımı bu listede bahsedilmemiş risklere yol açabilir. Üreticiye danışmadan diğer uygulama(lar) için kullanmayın H ( Zararlılık ) İfadelerinin tam metni P ( Önlem ) İfadelerinin tam metni : Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar : Buharını solumayın : Koruyucu eldiven, koruyucu kıyafet, göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın : Hemen ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NO'LU telefonunu veya doktoru/hekimi arayın : Kirlenmiş giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayın : SOLUNDUĞUNDA: Zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun : YUTULDUĞUNDA: Ağzınızı çalkalayın. İstifra etmeye/ettirmeye çalışmayın : DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen çıkarın. Cildinizi su/duş ile durulayın : GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks