Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre

Category:

Letters

Publish on:

Views: 0 | Pages: 7

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Yeni düzenleme tarihi Kaçıncı Düzenleme Olduğu 1.2 BÖLÜM 1. Madde / müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanıtımı 1.1 Madde/Karışımın kimliği REACH Kayıt Numarası Bu ürün bir preparattır. REACH
Transcript
Yeni düzenleme tarihi Kaçıncı Düzenleme Olduğu 1.2 BÖLÜM 1. Madde / müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanıtımı 1.1 Madde/Karışımın kimliği REACH Kayıt Numarası Bu ürün bir preparattır. REACH Kayıt Numarası bölüm 3'ye bakın. 1.2 Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Tanımlanmış kullanımları Kozmetik ham madde Kullanımlara ilişkin ek bilgi için lütfen Merck Chemicals portalına bakı n (www.merckgroup.com). 1.3 Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri Şirket Merck KGaA * Darmstadt * Almanya * Tel: Sorumlu bölüm LS-QHC * Bölge temsilciligi Merck İlaç Ecza ve Kimya Tic.A.Ş. Ruzgarlibahce Mah. Kavak Sok. No:16/18 Kavacik Tic.Merkezi Kat:6 İstanbul * Turkey * Phone * Fax * 1.4 Acil durum telefon numarası Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM): 114 BÖLÜM 2. Zararlılık tanımlanması 2.1 Madde ve karışımın sınıflandırılması Bu preparat, Avrupa Birliği yönetmeliklerine göre tehlikeli olarak sınıflandırılmamıştır. 2.2 Etiket unsurları Etiketleme (1272/2008/EC yönetmeliği) (EC) No 1272/2008 düzenlemesine göre tehlikeli olmayan madde veya karışım. 2.3 Diğer zararlar Bilinmiyor. BÖLÜM 3. Bileşimi/içindekiler hakkında bilgi Kimyasal yapısı 3.1 Maddesi Uygulanmaz 3.2 Karışım İnorganik ve organik bileşiklerin sulu çözeltisi. Notlar 1907/2006 No'lu AB Düzenlemesine göre tehlikeli içerikler yoktur. BÖLÜM 4. İlk Yardım önlemleri 4.1 İlk yardım önlemlerinin açıklaması Sayfa 1 nin 7 Teneffüs ettikten sonra: temiz hava. Deriyle teması halinde: Hemen tüm bulaşmış giyisileri çıkarınız. Deriyi suyla yıkayınız. Göz temasından sonra: bol su ile yıkayın. Yuttuktan sonra hemen 2 bardak su içirin. Kötü hissediliyorsa doktora başvurun. 4.2 Çabuk ve gecikmiş önemli belirtiler ve etkiler Herhangi bir toksik semptom tanımımız yoktur. 4.3 Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler BÖLÜM 5. Yangınla mücadele önlemleri 5.1 Yangın söndürücüler Uygun yangın söndürücüler Yerel şartlar ve çevre için uygun yangın söndürme yöntemleri kullanınız. Uygun olmayan söndürme aracı Bu madde/karışım için söndürme maddelerine yönelik bir sınırlama yoktur. 5.2 Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar Yanıcı değildir. Çepeçevre ateş tehlikeli buharları serbest bırakabilir. 5.3 Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler Yangın söndürme ekibi için özel koruyucu ekipmanlar Yangın durumunda,oksijen tüplü komple maske kullanınız. Ek bilgi Gaz/buhar/tozu, su fışkırtarak hapsediniz (kontrol altına alınız). Yangın söndürme sularının yeryüzü veya yeraltı sularına karışmasını önleyiniz. BÖLÜM 6. Kaza sonucu yayılmaya karşı önlemler 6.1 Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri Acil durum personeli olmayan personeli uyarın Buhar, aerosolünü solumayın. Tehlike bölgesini boşaltın, acil durum prosedürlerini uygulayın, bir uzm ana danışın. Acil durum müdahalesinde bulunanlar için öneriler: Koruyucu ekipmanlar için 8. bölüme bakın. 6.2 Çevresel önlemler Kanalizasyona karışmamasına dikkat ediniz. 6.3 Temizlik ve yayılmayı önlemeye dair yöntem ve malzemeler Drenaj kanallarını kapatın. Dökülmeleri toplayın, sarın ve pompalayarak uzaklaştırın. Olası malzeme kısıtlamalarına uyun (bkz. Bölüm 7 ve 10). Sıvı-absorbe edici ve notralize edici malzeme ile (e.g. Chemizorb H+, Art. No ) alın. İmha için gönderin. Etkilen alanı temizleyin. 6.4 Diğer bölümlere atıflar Atık işlemeye ilişkin endikasyonlar için 13. Bölüme bakın. Sayfa 2 nin 7 BÖLÜM 7. Elleçleme ve depolama 7.1 Güvenli elleçleme için önlemler Güvenli elleçleme önerileri Etiketteki önlemleri dikkate alınız. Hijyen önlemleri Kirlenen giysiyi değiştirin. Madde ile çalıştıktan sonra ellerinizi yıkayın. 7.2 Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar Saklama koşulları Sıkıca kapatılmış. Önerilen saklama sıcaklığı, ürün etiketine bakın. 7.3 Belirli son kullanımlar Bölüm 1.2'de belirtilen kullanımlar dışında, başka bir belirli kullanım öngörülmemiştir. BÖLÜM 8. Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma 8.1 Kontrol parametreleri 8.2 Maruz kalma kontrolleri Mühendislik önlemleri Teknik önlemlere ve uygun iş operasyonlarına, kişisel koruyucu ekipman k ullanımı karşısında öncelik verilmelidir. Bkz. Bölüm 7.1. Kişisel korunma önlemleri Koruyucu giysi, kullanılan tehlikeli madde konsantrasyonu ve miktarına bağlı olarak, işyerine özgüsel olarak seçilmelidir. Kimyasallardan korunmak için, koruyucu giysilerde bulunan resistanslar her bir tedarikçi tarafından saptanmalıdır. Göz/yüz koruması Güvenlik gözlükleri Ellerin korunması gerekli değildir Solunum sisteminin korunması Aerosol oluşumu hariç gerekli değildir. Çevresel maruziyet kontrolleri Kanalizasyona karışmamasına dikkat ediniz. BÖLÜM 9. Fiziksel ve kimyasal özellikler 9.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikleri hakkında bilgi Fiziksel hali süspansiyon Renk Koku beyaz zayıf Sayfa 3 nin 7 Koku Eşiği ph 4 nin 20 C Erime noktası Kaynama noktası Parlama noktası Buharlaşma oranı Alev alma sıcaklığı (katı, gaz) Alt patlama limiti Üst patlama limiti Buhar basıncı Nispi buhar yoğunluğu Yoğunluk Nispi yoğunluk Su içinde çözünürlüğü Uygulanmaz 1,02 g/cm3 nin 20 C Dağılım katsayısı ( n-oktanol/su) Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı Bozunma sıcaklığı Akışkanlık (viskozite, dinamik) Patlayıcılık özellikleri Oksitleyici özellikler Patlayıcı olarak sınıflandırılmamıştır. hiç 9.2 Diğer veriler hiç BÖLÜM 10. Kararlılık ve tepkime 10.1 Tepkime Bkz. Bölüm Kimyasal kararlılık Ürün, standart ortam koşulları (oda sıcaklığı) altında kimyasal olarak s tabildir Zararlı tepkime olasılığı Ürünün amaçlandığı şekilde kullanılması halinde tehlikeli reaksiyonlar b eklenmez. Sayfa 4 nin 7 10.4 Kaçınılması gereken durumlar hiçbir bilgi yok 10.5 Kaçınılması gereken maddeler hiçbir bilgi yok 10.6 Zararlı bozunma ürünleri hiçbir bilgi yok BÖLÜM 11. Toksikolojik bilgiler 11.1 Toksik etkiler hakkında bilgi Karışım Akut oral toksisite Akut solunum(inhalasyon) toksisitesi Akut dermal toksisite Cilt tahrişi Göz tahrişi Duyarlılık Eşey hücre mutajenitesi Kanserojenite Kısırlaştırıcı etkisi olma durumu Teratojenisite (gelişimsel sakatlıklara neden olabilirlik) Belirli Hedef Organ Toksisitesi Tek maruz kalma Belirli Hedef Organ Toksisitesi Tekrarlı maruz kalma Aspirasyon toksisitesi 11.2 Ek bilgi Zararlı özellikler göz ardı edilemez ama ürün uygun kullanıldığı zaman olası değildir. Endüstriyel hijyen ve güvenlik kurallarına uygun olarak taşıyınız. BÖLÜM 12. Ekolojik bilgiler Karışım 12.1 Toksisite Sayfa 5 nin 7 12.2 Kalıcılık ve bozunabilirlik 12.3 Biyobirikim potansiyeli 12.4 Toprakta hareketlilik 12.5 PBT ve vpvb değerlendirmesinin sonuçları Bu karışımdaki madde(ler), 1907/2006 Sayılı Yönetmeliğin (AT) XIII. Eki doğrultusunda PBT veya vpvb kriterlerini karşılamaz veya bir PVT/vPvB de ğerlendirmesi yapılmamıştır Diğer olumsuz etkiler Ekolojiyle ilgili ek bilgiler Çevreye atılması önlenmelidir. BÖLÜM 13. Bertaraf etme bilgileri Atık işleme yöntemleri Atık maddeler, ulusal ve yerel yönetmelikler doğrultusunda bertaraf edil melidir. Kimyasalları orijinal kaplarında bırakın. Başka atıklarla karış tırmayın. Temizlenmemiş kaplara ürünün kendisi gibi işlem yapın. Kimyasalların ve kapların iadesine ilişkin işlemler için tik.com adresine bakın veya ek sorularınız varsa bizi arayın. Atık maddeler, 2008/98/AT Sayılı Yönerge ve diğer ulusal ve yerel yönetmelikler doğrultusunda (Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik, , R.G 26927) bertaraf edilmelidir. Kimyasalları orijinal kaplarında bırakın. Başka atıklarla karıştırmayın. Temizlenmemiş kaplara ürünün kendisi gibi işlem yapın. BÖLÜM 14. Taşımacılık bilgileri Kara taşımacılığı (ADR/RID) Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez. İç sularda taşımacılık (ADN) İlgili değil Hava taşımacılığı (IATA) Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez. Deniz taşımacılığı (IMDG) Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez MARPOL 73/78 ek II ve IBC koduna göre toplu taşımacılık İlgili değil BÖLÜM 15. Mevzuat bilgileri 15.1 Madde veya karışım için özel güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı Ulusal kanunlar Depolama sınıfı Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi Sayfa 6 nin 7 Bu ürün için 1907/2006 numaralı EU REACH Mevzuatı'na uygun olarak bir ki myasal güvenlik değerlendirmesi gerçekleştirilmemiştir. BÖLÜM 16. Diğer bilgiler Eğitim tavsiyesi İşletmeciler için uygun bilgi, talimat ve eğitim sağlayınız. Etiketleme (EEC/67/548 veya 1999/45/EC) Bu ürünün EC talimatlarına ve ilgili ulusal kanunlara göre etiketlenmesine gerek yoktur. Güvenlik bilgi formunda kullanılan kısaltma ve akronimlere ait anahtar ve açıklamalar Kullanılan kısaltmaların anlamları için adresin e bakılabilir. Buradaki bilgi şu andaki bilgilerimizin durumuna dayanmaktadır. Ürün için uygun güvenlik önlemlerini karakterize etmektedir. Ürünün özellikleriyle ilgili bir garanti vermez. Sayfa 7 nin 7
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks