Please download to get full document.

View again

of 40
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

güncelliğin değişikliklerin 2. Cins değişikliği, 3. Şekil değişikliği, şeklinde ifade edilebilir

Category:

Graphics & Design

Publish on:

Views: 3 | Pages: 40

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Konu: İfraz-tevhid Kadastroda güncelliğin sağlanması için kadastro sonrasında hukuki ve teknik yönde oluşacak değişikliklerin anında izlenmesi gerekmektedir. Bu değişiklikler; 1. Hukuki değişiklikler,
Transcript
Konu: İfraz-tevhid Kadastroda güncelliğin sağlanması için kadastro sonrasında hukuki ve teknik yönde oluşacak değişikliklerin anında izlenmesi gerekmektedir. Bu değişiklikler; 1. Hukuki değişiklikler, 2. Cins değişikliği, 3. Şekil değişikliği, şeklinde ifade edilebilir A) Hukuki değişiklikler Hukuki değişiklikler yalnızca kütükler üzerinde değişiklik yapılmasını gerektiren değişikliklerdir. ikliklerdir. Pafta üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmadığı için ölçü yapılmasına ihtiyaç yoktur. Bunlar; Alım-satım, İpotek gibi işlemlerdir. Örnek :Tapu kütüğünde satış işleminin gösterilmesi B) Cins değişiklikleri Cins değişikliği, bir taşınmazın yapısız iken yapılı veya yapılı iken yapısız hale ; bağ, bahçe vb. iken arsa veya araziye; arsa veya arazi iken bağ, bahçe vb. durumlara dönüştürülmesi için paftasında ve tapu sicilinde yapılan işlemlerdir. Örnek 2: Cins değişikliği ölçüleri Cins değişikliği tescil bildirim beyannamesi C) ŞEKİL DEĞİŞİKLİKLERİ Ayırma-birleştirme Bedelsiz yola terk Yoldan ihdas İrtifak hakkı tesisi Parselasyon Arsa ve arazi düzenlemesi Kamulaştırma Kadastroda teknik hataların düzeltilmesi Kadastronun yenilenmesi Şekil değişikliklerinden; İfraz Tevhid ve Yola terk, İşlemleri bu ders kapsamında anlatılacaktır. 1) Ayırma Birleştirme (İfraz-Tevhid) Tarımsal alan düzenlemesi, İmar parseli oluşturma amaçlı yapılmaktadır. Bir parselin iki veya daha fazla sayıda parçalara bölünmesine ifraz(şekil 1), birbirine bitişik ve aynı malik veya paydaşlara ait olan birden çok parselin bir parsel haline dönüştürülmesine tevhid denir.(şekil2) İFRAZ VE TEVHİD DE SINIRLAMALAR Madde 19- ( tarihli ve sayılı R.G.'de yayımlanan Yönetmelikle değişik) 1. Her türlü imar adasında, parselasyon planı yapılmadan bu adadaki parsellerde ifraz ve tevhid yapılamaz. 2. Ayrık yapı nizamına tabi olup, imar planı ile farklı yükseklik veya kullanım kararları getirilmiş imar parselleri tevhid edilemez. Aralarında (3.00) m. ve daha fazla kot farkı bulunan imar parselleri tevhid edilemez. Şekil 1(Bir parselin ifrazı) Tevhid işlemi Şekil 2 (İki parselin Tevhidi) X X 1823 Planlı ve plansız alanlarda ifraz şartları; 1. Belediye ve mücavir alanlar içerisinde veya dışında imar planı olan yerlerde ifraz 1- İmar planına göre yol, meydan, yeşil alan, park otopark gibi genel hizmetlere ayrılan alanlara rastlayan taşınmazların bu kısımlarının ifrazına izin verilmez( madde)(şekil3), 2. İmar parselasyon planı tamamlanmış olan yerlerde yapılacak ifrazların bu plana uygun olması gerekir. İmar planında parsel cepheleri tayin edilmeyen yerlerde yapılacak ifrazların, asgari cephe genişlik ve büyüklükleri yönetmenliklerce belirlenen esaslara göre yapılmaktadır Şekil 3 (İmar planına göre ifrazına izin verilmeyen parsel) 2. Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde imar planı bulunmayan yerlerde ifraz; İfraz suretiyle yeniden oluşturulacak parsellerin kamuya ait bir yola cephesi bulunması şarttır. Çıkmaz sokaklara cephesi bulunan parsellerin ifrazına müsaade edilmez.(md.15), İfraz suretiyle çıkmaz sokak oluşturulamaz, Parsellerde terk suretiyle yol oluşturulamaz Parsel genişliği 20.00mden parsel derinliği ise 30.00m den az olamaz, Şekil 4(Plansız sahada ifraz) 3. Belediye ve mücavir alan sınırları dışında imar planı bulunmayan köy ve mezraların yerleşik alanları içinde ifraz şartları Oluşturulacak parsellerin yola cephesi 15m den derinliği ise 20m den az olamaz(im. Yön. Md.43) Oluşturulacak parsellerde yola cephe olma şartı vardır. Çıkmaz sokakla cephesi olan parseller ifraz edilmez, çıkmaz sok. ihdas edilemez (im.yön. Mad.45), İfraz suretiyle en fazla 5 adet parsel elde edilebilir, İfrazla oluşmuş parsellerde ikinci kere ifraz yapılamaz, 4. Belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışındaki yerleşme alanı dışında kalan alanlarda ifraz Bu tür alanlarda ifraz suretiyle oluşturulacak her bir parsel 5 dönümden küçük olamaz, Her bir parselin mevcut bir kamu yoluna 25m. Cephesi olma zorunluluğu vardır. (im.yön. Mad. 62), Parselden terk suretiyle yol oluşturulamaz, Tevhid işleminde 5 dönüm şartı aranmaz, Değişiklik haritalarının yapım aşamaları Teknik belgelerin sağlanması(kadastrodan) Kadastro parsellerinin sayısallaştırılması, Pafta-zemin ve yüzölçümü kontrolü, Gerekiyorsa ülke koordinat sistemine dönüşüm, Aplikasyon ve röleve alımı, Değişiklik haritası ve teknik belgelerin hazırlanması, Encümen kararı için başvuru, Mesleki denetim, kadastro kontrolleri, değişiklik beyannamesinin hazırlanması, ve tescil aşaması Şekil 5 (Köy yerleşik alanlarında ifraz) Takeometrik yöntem Ölçü krokisi Takeometrik ölçü karnesi KADASTRAL DURUM DEĞİŞİKLİK TASARIMI RÖLEVE ÖLÇÜ KROKİSİ İFRAZ HARİTASI İFRAZ İŞ AKIŞ ŞEMASI Bedelsiz yola terk; İmar planı ile kadastro altlığının çakıştırılması sonucunda imar planında yola isabet eden alanların terkin edilmesi işlemine yola terk işlemi denir. Bedelsiz Yola Terk Pafta Örneği Prizmatik yöntemle oluşturulan Ölçü krokisi KADASTRAL DURUM DEĞİŞİKLİK TASARIMI RÖLEVE ÖLÇÜ KROKİSİ Bedelsiz yola terk işlemi BEDELSİZ YOLA TERK İŞ AKIŞ ŞEMASI SABIRLA DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks