Please download to get full document.

View again

of 14
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

GÖRSEL ALGI EĞİTİMİNİN BEŞ-ALTI YAŞ GRUBUNDAKİ ÇOCUKLARIN GÖRSEL-MOTOR BÜTÜNLÜK BECERİLERİNE ETKİSİ

Category:

Calendars

Publish on:

Views: 0 | Pages: 14

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Doi number:http://dx.doi.org/ /jasss3506 Number: 48, p , Summer II 2016 Yayın Süreci Yayın Geliş Tarihi
Transcript
The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Doi number:http://dx.doi.org/ /jasss3506 Number: 48, p , Summer II 2016 Yayın Süreci Yayın Geliş Tarihi / Article Arrival Date - Yayınlanma Tarihi / The Published Date GÖRSEL ALGI EĞİTİMİNİN BEŞ-ALTI YAŞ GRUBUNDAKİ ÇOCUKLARIN GÖRSEL-MOTOR BÜTÜNLÜK BECERİLERİNE ETKİSİ THE EFFECT OF VISUAL PERCEPTION TRAINING ON VISUAL-MOTOR IN- TEGRATION SKILLS OF THE CHILDREN 5-6 YEARS OLD Yrd. Doç. Dr. Zülfiye Gül ERCAN Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı Doç. Dr. Emine AHMETOĞLU Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Prof. Dr. Neriman ARAL Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü Öz Görsel-motor bütünlük, görsel algı ve özellikle el-göz koordinasyonunu içeren motor becerilerin bütünleştirilmesi olarak tanımlanmaktadır. Çocukların çoğu altı-yedi yaşına kadar görsel-motor bütünlük becerilerini gerçekleştirmek için yeterli olgunluğa erişirken bir kısmı da erişememektedir. Okul öncesi dönemde hızlı bir ilerleme gösteren görsel motor bütünlük problemlerinin tespit edilmesi ve bu tespitler doğrultusunda çocukların ihtiyaçlarına yönelik eğitim programlarının hazırlanması, eğitime erken yaşlarda başlanması çocukların ileriki okul başarılarına katkı sağlayacaktır. Bu araştırmada görsel algı eğitiminin beş-altı yaş grubundaki çocukların görsel-motor bütünlük becerilerinin gelişimi üzerinde etkili olup olmadığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Ön test-son test kontrol gruplu deneysel desenin kullanıldığı araştırma, Trakya Üniversitesi Anaokuluna devam eden, ay arasındaki çocuklarla yürütülmüştür. Araştırmaya herhangi bir engeli olmayan 70 çocuk dahil edilmiştir. Araştırmaya dahil edilen çocuklardan 35 çocuk deney, 35 çocuk kontrol grubunu oluşturmuştur. Deney grubundaki çocuklara yedi hafta süreyle haftada üç gün yaklaşık dakika görsel algı eğitim programı uygulanmıştır. Araştırmada okul öncesi eğitime devam eden çocuklar ve aileleri hakkındaki bilgiler Genel Bilgi Formu ile elde edilmiş, çocukların görsel algılarının belirlenmesinde ise Beery-Buktenica (2004) tarafından geliştirilen Ercan ve Aral (2011) tarafından Türkçe ye çevrilerek geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılan The Beery-Buktenica Developmental Test of Visual-Motor Integration (VMI-5th) kullanılmıştır. Araştırmada iki faktörlü ANOVA kullanılmıştır. Araştırma sonucunda deney ve kontrol grubundaki çocukların görsel algılama, motor koordinasyon puanları arasında deney grubu lehine 320 Zülfiye Gül ERCAN & Emine AHMETOĞLU & Neriman ARAL anlamlı bir farklılık olduğu (p .001) belirlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Görsel-Motor Bütünlük, Görsel Algı Eğitimi, Okul Öncesi Eğitim Abstract Visual-motor integration is usually defined as the integration of the visual perception and motor skills especially requiring hand-eye coordination. While most of the children mature enough to yield their visual-motor integration skills by the time they are 6-7 years old, some of them do not. The detection of the visual-motor integration problems which advance rapidly during the preschool period and the preparation of training programs which the children start at an early age will contribute to the academic success of those children. This study aims to determine the effect of the visual perception training on the visual-motor integration perceptions of children aged children with no special need and aged months in Trakya University Kindergarten make up the population of the study that has an experimental design with pre-test and post-test groups. There were 35 children in the experimental and control group each. The experimental children received visual perception training in three days a week which lasted about minutes for a seven week period. A general information form was given to the parents of the children to collect demographic information and The Beery-Buktenica Developmental Test of Visual-Motor Integration (VMI-5th) which was developed by Beery-Buktenica (2004) and adapted to Turkish by Ercan and Aral (2011) who conducted reliability and validity studies was used to test the visual perception of the children. Two-factor ANOVA was utilized for the study. According to the results of the study, a meaningful difference (p .001) was found in visual perception and motor coordination scores on behalf of the experimental group. Keywords: Visual-Motor Integration, Visual Perception Training, Preschool Education GİRİŞ Görsel-motor bütünlük, görsel algı ve özellikle el- göz koordinasyonunu içeren motor becerilerin bütünleştirilmesi olarak tanımlanmaktadır (Beery & Beery 2004 ; Exner 2005 ; Ratzon vd., 2009). Görsel-motor beceriler, görsel algıyı motor becerilere çevirme yeteneğini gerektirmektedir ve motor kontrol, koordinasyon, psikomotor hız ve motor kesinlik (tamlık) içermektedir (Sanghavi & Kelkar 2005). Görsel algılama, görsel uyaranları tanıma, ayırt etme, daha önceki deneyimler ile birleştirerek yorumlama yeteneğidir (Apak 1984 ; Akdemir 2006 ; Kurtz 2006). Görsel algılama ile çocuk dış çevre hakkındaki bilgiyi kazanmakta, davranışlarını kontrol etmekte, bilişsel aktivitelere uyum sağlamaktadır. Çevreyi oluşturan canlı cansız tüm varlıkların tanınması, sembollerin anlamlandırılması, şekillerin eşleştirilmesi, renklerin tanınması, okumanın gerçekleştirilmesi vb. şeyler de görsel algılama ile gerçekleşmektedir (Marriot, 2000 ; Bezrukikh & Terebova, 2009). Tüm bu etkinliklerin gerçekleştirilmesinde küçük kas motor beceriler önemli rol oynamakta ve günlük yaşam etkinliklerinin gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. Küçük kas motor beceriler öğrenme sürecini kolaylaştırmaktadır. Yani bu beceriler ile çocuklar çevrelerini keşfetmekte, karşılaştırabilmekte, sınıflandırabilmekte ve günlük yaşam becerilerini (kişisel temizliğini sağlama, kendi kendine beslenebilme, giyinme-soyunma vb.) bağımsız olarak yerine getirebilmektedir (Maneval 1999 ; Dibek 2012 ; Becker, vd., 2013). Çocukların çoğu altı-yedi yaşına kadar görsel-motor bütünlük becerilerini gerçekleştirmek için yeterli olgunluğa erişebilmektedir. Ancak çocukların bir kısmı (yakla- Görsel Algı Eğitiminin Beş-Altı Yaş Grubundaki Çocukların Görsel-Motor Bütünlük Derecelerine Etkisi 321 şık %10-20'si) görsel motor bütünlüğün çeşitli seviyelerinde gecikmeler yaşayabilmektedirler (Ratzon vd., 2007). Bu problemler çocuğun evde el-göz koordinasyonunu gerektiren günlük yaşam becerilerinde kendini göstermektedir. Okul öncesi dönemde bu durum aileler tarafından tolere edilebilmekte ya da görmezden gelinebilmektedir. Çocuğun okula başlamasıyla birlikte hecelemede, okumayazmanın gelişiminde, matematik becerilerinin kazanılmasında, sınıf etkinliklerine ve oyuna katılmada ya da boş zaman etkinliklerini gerçekleştirmede problemler görülebilmektedir. Bu durum çocuklar arasında da eşitsizlik yaratmaktadır (Brown vd., 2003 ; Ratzon vd., 2007 ; Cameron vd., 2012 ; Becker vd., 2013). Çalışmalar çocuklarda görsel algı yeteneğinin gelişen bir süreç olduğunu göstermektedir. Çocukların görsel ayırt etmesi bebeklikte başlayıp onbir-oniki yaşlarında yetişkinlik seviyesine ulaşmakta, şekil-zemin algısı üç-beş yaş arasında tamamen gelişip, sekiz on yaşları arasında stabilize olmaktadır. Mekanda konum becerisi yedi-dokuz yaş arasında tamamen gelişmektedir. Algılama sabitliği altı yedi yaş arasında hızla gelişip sekiz-dokuz yaş arasında stabil kalmayı başarırken daha karmaşık mekansal ilişkileri anlama yeteneği çocuklukta tutarlı bir gelişme gösterip ve on yaş civarında tamamıyla kazanılmaktadır (Tsai vd., 2008). Okul öncesi dönem görsel-motor bütünlük problemlerinin anlaşılması, çocuğa ve ailesine zaman kazandırması ve gerekli tedbirlerin alınması için uygun bir dönemdir. Aynı zamanda bu problem algı ve öğrenme bozukluğuna yol açtığı için erken dönemden itibaren tespit edilmesi gerekli sağaltım ve eğitim programlarının uygulanması çocukların gereksiz yere tanılanmasını ortadan kaldıracak, uzmanlara ve ailelere etkili müdahale imkanı verecektir. Alan yazınında görsel-motor bütünlük gelişimini destekleyen programların çocukların ileri yıllarda algısal, akademik ve uyumsal becerileri üzerinde etkili olduğu vurgulanmaktadır (Dankert vd., 2003 ; Marr vd., 2003 ; Ratzon vd., 2007 ; Poon vd., 2010 ; Dibek 2012 ; Memiş v& Harmankaya, 2012). Çünkü bu programlarda; öncelikle dinleme becerilerinin arttırılmasına, göz kontağının kurulmasına, dikkatin toplanmasına, süresinin ve kalitesinin arttırılmasına odaklanılmaktadır. Beden farkındalığı (bedenin tanınması, beden imajı, beden kavramı ve şeması oluşturulması) sağlanarak çocuğun bedenini ve hareketlerini kontrol etmesi amaçlanmaktadır. Çocuk bakmayı ve görmeyi öğrenmekte, içinde bulunduğu çevre hakkında doğru ve tam olarak bilgiyi toplayabilmektedir. Görsel uyaranları alma ve yorumlamayı öğrenmekte, motor becerilerde; planlama, koordinasyon ve dengeyi kazanırken kaba ve ince motor becerilerdeki mahareti arttırmakta, uzamsal ilişkileri anlama ve ifade edebilmektedir. (Koç 2002 ; Beery & Beery 2004 ; Sanghavi & Kelkar 2005 ; Ercan & Aral 2011a). Görsel-motor bütünlük gelişiminin hızlı bir ilerleme gösterdiği okul öncesi dönemde bu gelişimi etkileyen problemlerinin tespiti, gerekli önlemlerin alınmasında ilk adımı oluşturmaktadır. Yapılacak bu tespitler doğrultusunda çocukların ihtiyaçlarına yönelik eğitim programlarının hazırlanması ve eğitime erken yaşlarda başlanması görsel motor bütünlük gelişiminden öte algılama ile ilgili temel problemlerin çözümlenmesinde ve çocukların ileriki okul başarılarına faydalı olacaktır. Görsel algı gelişimini destekleyecek eğitim programlarının hazırlanması ve bu programların alana kazandırılması büyük önem arz etmektedir. Bu düşünceden hareketle çalışmada, beş-altı yaş grubundaki çocuklara verilen görsel algı eğitiminin çocukların görsel-motor bütünlük becerilerinin gelişimi üzerinde etkili olup olmadığının belirlenmesi amaçlanmıştır. 322 Zülfiye Gül ERCAN & Emine AHMETOĞLU & Neriman ARAL MATERYAL METOD Araştırma Modeli Görsel algı eğitim programının beş altı yaş grubundaki çocukların görsel-motor bütünlük becerilerinin gelişimi üzerinde etkili olup olmadığını test etmek amacıyla araştırmada; ön test, son test, kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıştır (Büyüköztürk 2008). Çalışma Grubu Araştırma, Trakya Üniversitesinin çeşitli birimlerinde görev yapan personelin çocuklarının devam ettiği Trakya Üniversitesi Anaokuluna devam eden aylık çocuklar üzerinde yürütülmüştür. Araştırmaya, gelişimsel herhangi bir engeli olmayan ve aileleri tarafından çalışmaya katılmalarına izin verilen 70 çocuk dahil edilmiştir. Araştırmaya dahil edilen çocuklar random yöntemiyle iki gruba ayrılmış ve 35 çocuk deney, 35 çocuk kontrol grubunu oluşturmuştur. Çalışma grubundaki çocukların % 54.3 ünün kız, % 45.7'sinin erkek, %50 sinin aylık olduğu, %64.3'ünün daha önce de okul öncesi eğitim aldığı, % 82.9 unun tek çocuk olduğu, % 91.4 ünün çekirdek aileden geldiği, çocukların annelerinin % 84.3 ünün, babalarının % 91.4 ünün üniversite mezunu olduğu, annelerinin % 24.0 ünün babalarının % 31.0 inin yüksek lisans ve/veya doktora mezunu oldukları, annelerin % 87.1 inin memur, babaların %82.8'inin memur olarak akademik ve ya idari alanlarda çalıştıkları saptanmıştır. Veri Toplama Araçları Araştırmada çocuklar ve aileleri hakkındaki bilgileri toplamak amacıyla araştırmacılar tarafından geliştirilen Genel Bilgi Formu, çocukların görsel-motor bütünlük becerilerini değerlendirmek amacıyla ise Beery-Buktenica (2004) tarafından geliştirilen Ercan ve Aral (2011) tarafından Türkçe ye çevrilerek geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılan Beery-Buktenica Gelişimsel Görsel- Motor Bütünlük Testi (VMI-5th) kullanılmıştır. Genel Bilgi Formu; çocuğun doğum tarihi, cinsiyeti, anne babanın öğrenim düzeyi, meslekleri, aile tipi, ailedeki çocuk sayısı, çocuğun okul öncesi eğitim alma durumuna yönelik sorulardan oluşmuştur. Genel bilgi formları çocukların ebeveynleri tarafından doldurulmuştur. Beery-Buktenica Gelişimsel Görsel- Motor Bütünlük Testi (The Beery-Buktenica Developmental Test of Visual Motor Integration -VMI-5 th ): İki-on sekiz yaş arası çocukların görsel ve motor yeteneklerini bütünleştirerek görsel-motor bütünlüğünü, görsel algıyı ve motor koordinasyon gelişimlerini değerlendirmek amacıyla gelişimsel düzen içerisinde basitten zora sıralanmış 24 geometrik şekilden meydana gelen test, Görsel Algı ve Motor Koordinasyon Testlerinden oluşmaktadır. Bu test görsel uyaranı (geometrik şekilleri) kopya etme becerisine dayanmaktadır. Beery GMB Testinde, çocuktan test kitapçığında gördüğü şekli sırayla kopya etmesi istenmekte, çocuk arka arkaya üç şekli kopya edemediğinde test sonlandırılmaktadır. Görsel Algı Testi(GA); görsel ayırt etme, eşleştirme, sınıflandırma, şekil-zemin ayırımı, nesneler arası mekan ilişkisi ve görsel bellek gibi görsel algı becerilerini kapsamaktadır. Görsel Algı Testinde çocuktan işaret edilen şekli, farklı boyutlarda ve yönlerde, tamamlanmış ya da tamamlanmamış geometrik şekiller içerisinden bulması istenmektedir. Motor Koordinasyon Testi(MK) ise, yazmaya hazırlık olabilecek el-göz koordinasyonunu içeren motor becerileri kapsamaktadır. Motor Koordinasyon Testinde çocuğa noktadan noktaya temel çizme becerisi gösterilerek, çocuğun belirli bir sınır içerisinde komutlara uygun olarak, kendisine öğretildiği şekilde geometrik şekilleri çizmesi istenmektedir. Görselmotor koordinasyon testinden alınan puanların yüksek olması çocuğun okula hazırlık için gerekli dikkat, görsel algı, motor koordinasyon becerilerine sahip olduğunu göstermektedir. Her üç testte de doğru yanıtlar 1, yanlış yanıtlar 0 olarak puanlanmaktadır. Görsel Algı Eğitiminin Beş-Altı Yaş Grubundaki Çocukların Görsel-Motor Bütünlük Derecelerine Etkisi 323 Eğer Beery GMB testinden düşük puan alınırsa; bu durumda Görsel Algı ya da Motor Koordinasyon testleri uygulanarak problemin görsel algı becerilerinden mi yoksa motor koordinasyon becerilerinden mi kaynaklandığı araştırılmaktadır (Beery & Beery, 2004). Türkçe ye çevrilerek uyarlaması yapılan Beery GMB Testi ile GA ve MK testlerine ait KR-20 güvenirlik katsayısının arasında Pearson korelasyon katsayısının arasında değiştiği tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda testin geçerli ve güvenilir bir test olduğu belirtilmiştir (Ercan & Aral, 2011 b). Uygulama Veri toplama aşaması öncesinde araştırmacılar tarafından deney grubunu oluşturan çocukların sınıf öğretmenlerine ve ailelerine görsel algı eğitimi hakkında bilgi verilmiş ve uygulamayı yapacak araştırmacı veri toplama öncesinde çocuklar ve sınıf öğretmeni ile birlikte çeşitli etkinliklere katılmıştır. Bu aşamadan sonra araştırmaya dahil edilen çocuklara Beery GMB Testi ile GA ve MK Testleri ön test olarak uygulanmıştır. Testler çocukların eğitim ortamında, bireysel olarak uygulanmıştır. Testin uygulanması yaklaşık dakika sürmüştür. Görsel Algı ve Motor Koordinasyon Testleri ni uygulamak çocuklar için hazırlanan görsel algı eğitiminin etkisini daha iyi değerlendirebilmek amacıyla araştırmacılar tarafından tercih edilmiştir. Deney grubundaki çocuklara yedi hafta boyunca, haftada üç gün, yaklaşık dakika süreyle Görsel Algı Eğitim Programı uygulanmış, kontrol grubundaki çocuklar, öğretmenleri tarafından uygulanan okul öncesi eğitim programlarına devam etmişlerdir. Görsel algı eğitim programının uygulanması tamamlandıktan sonra Beery GMB testi ile GA ve MK testleri hem deney grubundaki hem de kontrol grubundaki çocuklara son test olarak uygulanmıştır. Test, kullanım kılavuzundaki değerlendirme kurallarına uyularak değerlendirilmiş ve deney/kontrol grubundaki her çocuğa ait görsel-motor bütünlük, görsel algı, motor koordinasyon testleri ile ilgili iki test puanı (ön test, son test) elde edilmiştir. Görsel algı eğitim programı; ay arasındaki çocukların görsel motor bütünlük becerilerini desteklemek amacıyla hazırlanan gelişimsel bir programdır. Araştırmacılar tarafından konuyla ilgili eğitim ve sağaltım programları incelenerek hazırlanmıştır. Eğitim programı içerisinde beden, mekan farkındalığı, yön kavramı, koşma, atlama, sıçrama, yürüme, duruş, top oyunları, taklit oyunları, dans gibi kaba motor becerileri destekleyen etkinlikler, kağıt kalemle yapılan çalışmalar, mandala, origami, labirent oyunları, cımbızla, mıknatısla küçük nesneleri toplama, ayakkabı bağlama, düğme ilikleme, giyinme vb. küçük kas motor becerileri destekleyen çalışmalar, görsel belleği destekleyen çalışmalar, drama, oyun ve sanat müzik etkinlikleri bulunmaktadır. (Beery & Beery 2004a ; Beery & Beery 2004b ; Beery & Beery 2004c ; Lane 2005 ; Meb 2013). Verilerin Analizi Örnekleme dahil edilen deney ve kontrol grubundaki çocukların Beery GMB, GA ve MK testlerine ait puanları öncelikle normallik varsayımı açısından değerlendirilmiştir. Kolmogorov-Simirnov testi sonucunda Beery GMB, GA ve MK testlerine ait puanların normallik varsayımını karşıladığı belirlenmiştir. Deney ve kontrol grubundaki çocukların Beery GMB, GA ve MK gelişimlerinin görsel algı eğitim programına katılıp katılmamaya bağlı olarak bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla iki faktörlü ANOVA testi kullanılmıştır (Büyüköztürk, 2008). Bulgular ve Tartışma Araştırma, görsel algı eğitim programının beş altı yaş grubundaki çocukların görsel-motor bütünlük becerilerinin gelişimi üzerinde etkili olup olmadığının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. 324 Zülfiye Gül ERCAN & Emine AHMETOĞLU & Neriman ARAL Tablo 1. Deney ve Kontrol Grubundaki Çocukların Beery GMB, GA ve MK Testlerine Ait Ön Test-Son Test Puan Ortalamaları, Standart Sapmaları Ve ANOVA Sonuçları Testler Ön Test Son Test Grup n X S X S GMB Deney Kontrol GA Deney Kontrol MK Deney Kontrol Testler Varyansın Kaynağı KT Sd KO F P GMB Grup (Deney/Kontrol) Ölçüm (Ön test-son test) * Grup x Ölçüm Hata GA Grup (Deney/Kontrol) Ölçüm (Ön test-son test) * Grup x Ölçüm * Hata MK Grup (Deney/Kontrol) Ölçüm (Ön test-son test) * Grup x Ölçüm * Hata * p .001 Tablo 1 incelendiğinde araştırmaya dahil edilen çocukların Beery GMB, GA ve MK ön testlerinden aldıkları puanların ortalamaları arasında deney ( X =17.80) ve kontrol ( X =17.62) grubu açısından anlamlı fark olmadığı görülmektedir (GMB F(1,68) =.376, p .05, GA F(1,68)=.715, p .05, MK F(1,68)=.076, p .05). Bu da deney ve kontrol gruplarının homojen olduğunun bir göstergesidir. Araş- Görsel Algı Eğitiminin Beş-Altı Yaş Grubundaki Çocukların Görsel-Motor Bütünlük Derecelerine Etkisi 325 tırmaya katılan çocukların hangi gruptan olduğuna bakılmaksızın uygulama öncesinden uygulama sonrasına GMB, GA, MK gelişimlerinin anlamlı bir şekilde farklılaştığı bulunmuştur (GMB F(1, 68) = , p .001, GA F(1,68) = , p .001, MK F(1,68)= p .001). Görsel algı eğitiminin çocukların görsel-motor koordinasyon, görsel algı ve motor koordinasyon becerilerini geliştirmede anlamlı bir etkisinin olup olmadığına ilişkin ortak etki (grup x ölçüm) testi sonuçları GMB testinde anlamlı olmadığı, GA ve MK testinde anlamlı olduğu bulunmuştur (GMB F(1,68) =2.393, p .05, GA F(1,68)= , p .001, MK F(1,68)= , p .001). Deney grubundaki çocukların görsel-motor bütünlük, görsel algı ve motor koordinasyon becerilerinin gelişimine ilişkin ön testten son teste doğru olan değişimlerinin, kontrol grubundaki çocuklara göre anlamlı bir şekilde yüksek olduğu, görsel algı eğitiminin çocukların görsel-motor bütünlük, görsel algı ve motor koordinasyon becerilerini desteklemede önemli bir etkisi olduğu görülmektedir. Araştırma sonucunda; deney ve kontrol grubundaki çocukların görsel motor bütünlük becerilerinin çalışma sürecinde gelişme gösterdiği, ancak görsel-motor bütünlük becerilerini desteklemeye yönelik eğitim alan deney grubunda, görsel motor bütünlük, görsel algılama ve motor koordinasyon alanlarında, kontrol grubuna nazaran daha fazla gelişme olduğu bulunmuştur. Araştırmacılar olarak bu sonuç üzerinde bir kaç faktörün etkili olduğu kanaatindeyiz. Öncelikle Milli Eğitim Bakanlığının okul öncesi eğitim programı incelendiğinde; çocukların tüm gelişim alanla
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks