Please download to get full document.

View again

of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Gmail Support Nederland: +31-202253603

Category:

Documents

Publish on:

Views: 0 | Pages: 8

Extension: PPTX | Download: 0

Share
Related documents
Description
Als je technische problemen hebt met je Gmail-account, neem dan contact op met onze Gmail Telefoonnummer + 31-202253603. We hebben een beste en gecertificeerde technicus die de beste technische Gmail-service in Nederland biedt. Voor meer informatie en om betere richtlijnen voor probleemoplossing te krijgen, kunt u onze website bezoeken: http://gmail.klantenservicenederland.nl/
Transcript
  Ophalen van e-mails in Gmail van andere POP-accounts?  Met de populariteit van een e-mailaccount worden alle taken afgehandeld door dewebmail zelf. Hoe gemakkelijk en handig zou het zijn als we alle accounts vanuitéén account kunnen beheren.Er is een klein verschil in de services die door verschillende accounts wordenaangeboden, zoals sommige waarmee u inkomende e-mails naar uw account kuntsturen, terwijl andere u niet hetzelfde toestaan. Voor Gmail is het essentiëlevereiste dat een ander account toegankelijk is voor POP.  Hoe mail op te halen in Gmail vanuit verschillende POP-accounts-Selecteer eerst de e-mailservice uit de onderstaande lijst: 1. YMail2. Windows Live Hotmail3. GMX Mail  Wat te doen voor het ophalen- een. Ga naar Instellingen versnelling.b. Kies Instellingen in het weergegeven menu.c. Kies de optie Accounts en import van daar.d. Klik onder Email van andere accounts controleren (met POP3): selecteer EenPOP3-mailaccount toevoegen waarvan u de eigenaar bent.e. Onder e-mailadres: typ het adres van het account.f. Druk vervolgens op Volgende stap.g. Onder Gebruikersnaam: type voer gebruikersnaam in.h. Typ vervolgens het wachtwoord van het POP-account onder Wachtwoord: veld.
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks