Please download to get full document.

View again

of 13
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ MERKEZ LABORATUVARI İŞLEYİŞ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Category:

Law

Publish on:

Views: 29 | Pages: 13

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ MERKEZ LABORATUVARI İŞLEYİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Gaziosmanpaşa
Transcript
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ MERKEZ LABORATUVARI İŞLEYİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi, Merkez Laboratuvarı ile ilgili usul ve esasları belirlemektedir. Kapsam MADDE 2- (1) Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi ndeki Merkez laboratuvarında ve bağlı birimlerinin organizasyonunu ve işleyişinde bu yönerge hükümleri uygulanır. Dayanak MADDE 3- (1) Bu Yönerge; 2457 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve ilgili mevzuat (Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı ve İcrasına Dair 1219 Sayılı Kanun), Sağlık Bakanlığı Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği, Tıpta Uzmanlık Tüzüğü, 992 sayılı Serirî ve Gıda Taharriyat ve Tahlilat Yapılan ve Maslî Teamüller Aranılan Umuma Mahsus Bakteriyoloji ve Kimya Laboratuvarları Kanunu) ve ilgili yönetmelik (Üniversiteler Döner Sermaye Yönetmeliği, Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği, Tıbbî Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, Hasta Hakları Yönetmeliği, Tıbbî Deontoloji Tüzüğü, Sağlık Bakanlığı İyi Klinik Uygulamalar Kılavuzu, Sağlık Bakanlığı İyi Laboratuvar Uygulamaları Kılavuzu ve Helsinki Bildirgesi) esas alınarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4- Bu yönergede yer alan terimlerden a) Üniversite: Gaziosmanpaşa Üniversitesi ni, b) Rektör: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü nü, c) Tıp Fakültesi: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi ni, ç) Dekan: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı nı, d) Merkez Müdürü: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürünü, e) Hastane: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi ni, f)merkez Laboratuvarı: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Laboratuvarı nı, g) Laboratuvar Birimleri: Tıbbi Biyokimya, Tıbbi Mikrobiyoloji ve ilave edilecek diğer laboratuvarları, h) Laboratuvar Alt Birimleri: Bakteriyoloji, Seroloji, Viroloji, Parazitoloji, Mikoloji, Hematoloji, Kültür, Hormon, İdrar, Moleküler Biyokimya, Moleküler Mikrobiyoloji, İmmünoloji, Klinik Biyokimya, ve ilave edilecek diğer laboratuvarları, i) Laboratuvar: İnsanlarda; sağlığın değerlendirmesi, hastalıkların önlenmesi, tanısı, takibi, tedavinin izlenmesi ve prognoz öngörüsü amacı ile insana ait biyolojik örneklerin veya dolaylı olarak ilişkili olduğu örneklerin incelendiği, sonuçların raporlandığı, gerektiğinde yorumlandığı ve ileri incelemeler için önerileri de içeren hizmetlerin sunulduğu tıbbi laboratuarları j) İç Kalite Kontrol: Analitik sürecin kalitesini değerlendirmek ve sonuçların güvenirliğini yükseltmek amacıyla laboratuvar tarafından yapılan kalite kontrol çalışmasını, k) Dış Kalite Değerlendirme: Laboratuvarların test sonuçlarının güvenilirliğini sağlamak veya yükseltmek amacıyla laboratuvarın dışındaki bir sistem / kurum / kuruluş tarafından düzenlenen içeriği veya konsantrasyonu bilinen ya da bilinmeyen örneklerle yapılan izleme ve değerlendirme çalışmasını, l) Test: Laboratuvara gelen veya laboratuvarda alınan bir örnekte bir veya daha fazla parametrenin aynı anda çalışabilmesine olanak sağlayan ve pre-analitik, analitik, postanalitik tüm evreleri kapsayan süreci/çalışmaları, m) Uzman: Tıpta uzmanlık mevzuatına göre bir laboratuvar ana dalı veya yan dallarından birinde uzmanlık eğitimini tamamlayarak o alanda sanatını uygulama hakkı ve uzman unvanını kullanma yetkisi kazanmış ve uzmanlık alanında müstakilen bir laboratuvarı yönetmeye yetkili olan kişiyi, n) Klinik danışman: merkez laboratuarı hizmetlerinin klinik uygunluğu konusunda danışmanlık hizmeti veren klinik anabilim dallarında görevli öğretim elemanı, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Merkez Laboratuvarının Amacı ve Faaliyet Alanları Amacı ve Faaliyet alanı MADDE 5- (1) Hastane gereksinimini karşılayacak, ulusal ve uluslararası standartlarda laboratuvar hizmeti sunmak, laboratuvar uzmanı yetiştiren anabilim ve bilim dallarının uzmanlık eğitimine ve olanaklar ölçüsünde araştırma, mezuniyet öncesi ve mezuniyet sonrası eğitim etkinliklerine ortam sağlamaktır. Merkez Laboratuvarı faaliyet alanı şu şekildedir: a) 24 saat kesintisiz laboratuvar hizmeti sunmak, b) Hastane gereksinimine göre saptanan laboratuvar tetkiklerini optimal koşullarda çalışmak, c) Hasta örneklerinin uluslararası standartlara uygun olarak alınmasını, transportunu ve çalışılmasını sağlamak, ç) Uluslararası standartlara uygun olarak, örneklerin kabulü ve sonuçların hasta ve doktora ulaşmasını sağlamak, d) Ulusal ve uluslararası kalite kontrol çalışmalarını yapmak, e) Her bir test için verimlilik oranlarını inceleyerek laboratuvarın etkin ve verimli çalışmasını sağlamak, f) Laboratuvar alanında güncel gelişmeleri izleyerek, laboratuvarın gelişmesine yönelik kısa, orta, uzun vadeli planlar yapmak, uygulamak, g) Laboratuvar testleri, yorumları gibi konularda klinisyenlere bilgi aktarımında bulunmak, danışmanlık hizmeti vermek, ğ) Klinik alanlarda veya laboratuvar alanlarında eğitim alan araştırma görevlilerinin eğitimlerine ve araştırma faaliyetlerine mevzuatlar çerçevesinde katkıda bulunmak. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Merkez Laboratuvarının Yönetim Organları ve Görevleri MADDE 6- (1) Merkez Laboratuvarı Organları Şunlardır: a) Merkez Laboratuvarı Yönetim Kurulu, b) Merkez Laboratuvarı Yürütme Kurulu, c) Merkez Laboratuvarı Birimleri ( Tıbbi Biyokimya, Tıbbi Mikrobiyoloji). Merkez Laboratuvarı Yönetim Kurulu MADDE 7- (1) Merkez Laboratuvarı Yönetim Kurulu; Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü veya Merkez Laboratuvarı konusunda görevlendirilmiş Başhekim Yardımcısı, Merkez Laboratuvarı Sorumlusu, Merkez Laboratuvarı Sorumlu Yardımcılarından oluşur. Merkez Laboratuvarı Yönetim Kurulu Başkanı Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü veya görevlendireceği yardımcısıdır. Yönetim Kurulu, yılda en az iki kez, Aralık ve Mayıs aylarında toplanır. Toplantıda, Merkez Laboratuvarı Yürütme Kurulunun önerileri doğrultusunda, altı aylık dönemin aktiviteleri değerlendirilir. Bir sonraki altı aylık dönem için, laboratuvara kurulacak sistemler, yeni ilave edilecek veya çıkarılacak testler ve diğer yatırımların planlamasına karar verilir. Olağanüstü durumlarda, başkanın çağrısı veya üyelerden birinin, başkanlığa yapacağı başvuru ve başkanın değerlendirmesi ile acil olarak toplanabilir. Merkez Laboratuvarı Yönetim Kurulu nun görev ve sorumlulukları MADDE 8- (1) Merkez Laboratuvarı Yönetim Kurulu nun görev ve sorumlulukları; a) Merkez Laboratuvarı Yürütme Kurulu nun laboratuvar işleyiş ve faaliyetleri konusundaki önerilerini değerlendirmek. b) Merkez Laboratuvarına yapılacak yeni yatırımların planlamasını yapmak, c) Her yıl yapılacak ana ihalelerin planlanmasını yapmak, ç) Merkez Laboratuvarı için gereken fiziki alanların planlamasını yapmak, d) Merkez laboratuvarının insan kaynaklarının planlanmasını yapmak, e) Merkez Laboratuvarı nın her bir biriminde görevlendirilecek öğretim elemanı ve/veya uzman sayısını belirlemek ve görevlendirilecek öğretim elemanları/uzmanların isimlerini Merkez Müdürü onayına sunmak, f) Laboratuvar birimlerinin sorumlu öğretim elemanları ile diğer öğretim elemanı ve/veya uzmanların görev sürelerini düzenlemek, süresi dolan ve/veya yeni(den) görevlendirilecek öğretim elemanı veya uzmanları belirleyerek Merkez Müdürü onayına sunmak, g) Merkez Laboratuvarı birimlerinin hastane poliklinik ve servis hizmetleri ile koordinasyonunu sağlamak amacıyla görevlendirilecek Merkez Laboratuvarı Klinik Danışmanlarını belirleme ve Merkez Müdürü onayına sunmak. ğ) Merkez Laboratuvarı bilişim sistemlerinin (LIS) hastane ihtiyaçlarına göre geliştirilmesi için gereken önerilerde bulunmak. h) Merkez Laboratuvarı nın kalite yönetim sistemini oluşturmak, gözden geçirmek, denetlemek ve sürekli iyileşmesini sağlamak. Merkez Laboratuvarı Yürütme Kurulu MADDE 9- (1) Merkez Laboratuvarı Sorumlusu başkanlığında, Merkez Laboratuvarı Sorumlusu Yardımcıları, Birim Sorumluları, Merkez Laboratuvarında alt birimlerde görevlendirilmiş öğretim elemanları/uzmanlar, Merkez Laboratuvarı Malzeme Sorumlusu, Merkez Laboratuvarı Personel Sorumlusu, Bilgi İşlem Görevlisi ve Klinik Danışmanlardan oluşur. Yılda en az iki defa Kasım ve Nisan aylarında ve gerektiğinde toplanır. Gerektiğinde Merkez Laboratuvarında görevli diğer personel, Yürütme Kuruluna davet edilir. Merkez Laboratuvarı Yürütme Kurulu görev, yetki ve sorumlulukları MADDE 10- (1) Merkez Laboratuvarı Yürütme Kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: a) Merkez Laboratuvarı Yürütme Kurulu, laboratuvar hizmetlerinin yürütülmesinde, ilgili laboratuvar birimi öğretim elemanları/uzmanları ile poliklinik ve servis hizmetini yürüten hekimler arasında iletişim ortamı oluşturmak amacıyla kurulmuştur. b) Başkanı Merkez Laboratuvarı Sorumlusudur. c) Hizmet içi eğitim konusunda Yönetim Kurulu na önerilerde bulunur. ç) Merkez Laboratuvarı birimlerinde çalışılacak yeni testler veya çıkarılacak testler konusunda Yönetim Kurulu na önerilerde bulunur. d) Klinik Anabilim Dallarının laboratuvardan isteklerini ve eleştirilerini değerlendirir, hatalı örnek sayısını en alt düzeye indirmek için Yönetim Kurulu na önerilerde bulunur. e) Laboratuvar rutin hizmet faaliyetlerini ve kalite sistemini gözden geçirir, düzeltici/önleyici faaliyet konusunda Yönetim Kurulu na önerilerde bulunur. Merkez laboratuvarı birimleri MADDE 11- (1) Merkez Laboratuvarı Birimleri; 1) Tıbbi Biyokimya, 2) Tıbbi Mikrobiyoloji Birimlerinden oluşmaktadır. Hastanenin gereksinimleri ve değişen koşullar doğrultusunda Merkez Laboratuvarı Yönetim Kurulunun önerisi ile Sağlık Bakanlığı yönetmelik ve yönergelerine uygun olarak yeni laboratuvar birimleri açılabilir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Yönetim ve Çalışma Düzeni MADDE 12- (1) Merkez Laboratuvarının yönetim ve işleyişi, Merkez Laboratuvarı Yönetim Kurulunun belirlediği kurallar ve onayladığı planlar doğrultusunda, Merkez Laboratuvarı Sorumlusunun sorumluluğu altındadır. Merkez Laboratuvarı Sorumlusu Yardımcıları yönetim ve işleyişte sorumluya yardımcı olurlar ve kendilerine sorumlu tarafından verilen görevleri yaparlar. Merkez Laboratuvarı birimlerinde görevlendirilmiş sorumlu ve diğer öğretim elemanları, uzmanlar, araştırma görevlileri, Merkez Laboratuvarı Malzeme Sorumlusu, Merkez Laboratuvarı Personel Sorumlusu ve diğer teknisyenler ile yardımcı personel laboratuvar hizmetleri ile ilgili görevlerini, Merkez Laboratuvarı Sorumlusu koordinasyonu ve denetimi altında yürütürler: a) Merkez Laboratuvarı Mesul Müdürü b) Merkez Laboratuvarı Sorumlusu, c) Merkez Laboratuvarı Sorumlusu Yardımcısı, ç) Merkez Laboratuarı Birim Sorumluları d)merkez Laboratuvarı Alt Birimlerinde Görevli Öğretim elemanı/üyeleri ve Uzman(lar)ı e) Merkez Laboratuvarında Alt Birimler Dışında Görev Alan Öğretim elemanları f) Laboratuvar bölümünde görevlendirilen araştırma görevlileri, g) Klinik danışman, ğ) Merkez Laboratuvarı Malzeme Sorumlusu, h) Merkez Laboratuvarı Personel Sorumlusu, ı) Merkez laboratuvarı Sağlık Teknik personelleri, i) Bilgi işlem görevlisi. Merkez Laboratuvarı Mesul Müdürü Madde 13- Merkez Laboratuvarı Mesul müdürü Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü veya merkez müdürünün görevlendireceği öğretim elemanıdır. Merkez Laboratuvarı Mesul Müdürü görev, yetki ve sorumlulukları Madde 14- a) Mesul müdür, tıbbi laboratuvarların faaliyeti ve denetimi ile ilgili her türlü işlemde müdürlüğün ve Bakanlığın birinci derecede muhatabıdır. b) Tıbbi laboratuvarda çalışan uzmanların ayrılması veya işe başlaması durumunda bu değişikliği beş iş günü içinde müdürlüğe bildirmek, c) Kurum/Kuruluştaki ruhsata esas tıbbi laboratuvarların faaliyetleri hakkında, Bakanlık ile koordinasyonu ve ilgili verilerin Bakanlığa gönderilmesini sağlamak, ç) Tıbbi laboratuvarların faaliyetleri sırasında, ruhsat şartlarında meydana gelen değişiklikleri zamanında müdürlüğe bildirmek, d) Mesul müdür idari işlerden bizzat sorumludur. Merkez Laboratuvarı Sorumlusu MADDE 15- (1) Merkez Laboratuvarı kapsamındaki laboratuvar dallarından birinde tıpta uzmanlık belgesi bulunan, tam gün statülü çalışan bir öğretim üyesi; Merkez Müdürü önerisi ile Rektör tarafından 3 yıl süreyle Merkez Laboratuvarı Sorumlusu olarak görevlendirilir. Süre bittiğinde tekrar görevlendirilebilir veya süresinden önce Rektör tarafından görevine son verilebilir. Merkez Müdürü nün görevi sona erdiğinde, Merkez Laboratuarı Sorumlusunun da görev süresi biter. Merkez Laboratuvarı Sorumlusu görev, yetki ve sorumlulukları MADDE 16- a) Merkez Laboratuvarı, Yönetim Kurulu üyesi ve Yürütme Kurulunun başkanıdır. b) Merkez Laboratuvarının yönetim ve işleyişinden sorumludur. Laboratuvarın yönetim işlemlerinin; Hastane Yazışma Prosedürü, Merkez Laboratuvarı İşleyiş Prosedürü, Merkez Laboratuvarına bağlı bölümlerin işleyiş prosedürleri ve bunlara bağlı talimatlara göre yürütülmesini sağlar. c) Hastane Sekreterlik Hizmetleri, Hemşirelik Hizmetleri, Bilgi İşlem Sorumluları ve Başhekimlik ile koordineli olarak çalışarak klinik örneklerin uluslararası standartlara uygun olarak alınmasını, çalışılmasını, laboratuvar hizmetinin kesintisiz yürütülmesini ve sonuçların hasta ve doktorlara ulaşmasını sağlar. d) Laboratuvar hizmetinin kaliteli, etkin ve verimli bir şekilde sunulabilmesi için gerekli ortamı yaratarak sorumlu yardımcıları ve birim sorumluları ile birlikte laboratuvar birimleri arası eş güdümü sağlar. e) İlgili laboratuvar tetkiklerinden sorumlu uzman/öğretim elemanları ve Merkez Laboratuvarı Sorumlusu Yardımcıları ve Birim Sorumluları ile birlikte ihale teknik şartnamesini hazırlar. f) İlgili laboratuvar tetkiklerinden sorumlu uzman/öğretim elemanları ve Merkez Laboratuvarı Sorumlusu Yardımcıları ve Birim Sorumluları ile birlikte ihaleye verilen teklifleri inceler ve idari ve teknik şartnameye göre değerlendirir. g) Laboratuvar hizmetlerinde kaliteyi geliştirecek sistemlerin oluşturulmasını sağlar. ğ) Laboratuvar alanında yenilik ve değişiklikleri izleyerek öneriler geliştirir, uygulanmasını sağlar. h)laboratuvar sorunlarına ilişkin bilgileri toplar, düzeltici öneriler geliştirir, planlar ve uygulanmasını sağlar. ı) Merkez Laboratuvarı Sorumlusu Yardımcıları, Birim Sorumluları, Merkez Laboratuvarı biriminde görevli uzman/öğretim elemanları birlikte, ilgili anabilim dalının asistan çalışma karnesi programına göre asistanların rutin hizmetler içerisinde gerekli bölümlerde eğitim ve görev almasını sağlar ve denetler. i) Araştırma görevlisi doktor ve icapçı uzman/öğretim elemanı nöbet listesinin hazırlanmasını sağlar, takibini yapar. j) Laboratuvar Malzeme Sorumlusu tarafından stok kayıtlarının düzenli bir şekilde tutulmasını sağlar ve denetler. k) Laboratuvar faaliyetleri ile ilgili kayıtların tutulmasını, bilgi ve belgelerin gizliliğini ve arşivlendirilmesini sağlar. l) Teknisyen nöbet listesi ve çalışma programını denetler. m) Laboratuvar çalışanlarının mesleki bilgi ve becerilerini geliştirecek eğitim programlarının planlanmasını yapar, eğitimlere katılmalarını sağlar. n) Laboratuvarda görev yapanların çalışmalarını denetler. o) Teknisyenlerin optimal iş verimi için gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlar. ö) Ulusal ve uluslararası kalite kontrol sonuçlarını denetler, takibini yapar. p) Testlerle ilgili verimlilik oranlarını irdeleyerek; yöntemle, test çalışma periyodu ile ilgili düzenlemelerde bulunur. r) Hizmet içi eğitim seminerleri düzenler. s) Klinisyenlere laboratuvar hizmetleri ile ilgili bilgi aktarır. ş) Örnek Alma Birimi, servis ve polikliniklerden gelen hatalı örnek sayısı istatistiklerini aylık olarak rapor eder, hatalı örnek sayısını minimuma indirmek için hastane yönetimi ile birlikte gerekli önlemleri alır. t) Örnek Alma Biriminde hasta örneklerinin en kısa sürede ve hatasız olarak alınması için hastane yönetimi ile birlikte gerekli tedbirleri alır. u) Sağlık Bakanlığı nın öngördüğü kalite standartlarına uygun olarak Hastane Hizmet Kalite Standartlarının yerine getirilmesi için hastane yönetimi ile birlikte çalışır, kalite standartlarında güncelleştirmeleri takip eder Merkez Laboratuvarı Sorumlusu Yardımcıları MADDE 17- (1) Merkez Laboratuvarı Sorumlusunun; Merkez Laboratuvarında görevlendirilmiş Merkez Laboratuvarı kapsamındaki laboratuvar dallarından birinde tıpta uzmanlık belgesi bulunan uzman/öğretim elemanları arasından önereceği en az iki kişi Merkez Müdürü tarafından 3 yıl süreyle görevlendirilir. Bu kişilerden en az birinin Tıbbi Biyokimya ve yine en az birinin Tıbbi Mikrobiyoloji veya Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabili Dallarında görevli öğretim elemanları arasından seçilmesi uygun olur. Merkez Laboratuvarı Sorumlusu Yardımcılarının görev süresi, Merkez Laboratuvarı Sorumlusu görev süresiyle aynıdır. Merkez Laboratuvarı Sorumlusu herhangi bir nedenle görevinden ayrıldığında, yardımcılarının da görev süresi biter. Merkez Laboratuvarı Sorumlusunun önerisiyle Merkez Müdürü tarafından süresinden önce görevine son verilebilir. Görev tanımları Merkez Laboratuvarı Sorumlusu tarafından hazırlanır. Merkez Laboratuvarı Sorumlusu Yardımcıları görev, yetki ve sorumlulukları MADDE 18- a) Merkez Laboratuvarı Yönetim Kurulu ve Yürütme Kurulu üyesidir. b) Merkez Laboratuvarının yönetim işlemlerinin; Hastane Yazışma Prosedürü, Merkez Laboratuvarı İşleyiş Prosedürü, Merkez Laboratuvarına bağlı bölümlerin işleyiş prosedürleri ve bunlara bağlı talimatlara göre yürütülmesinde Merkez Laboratuvarı Sorumlusuna yardımcı olur. c) Merkez Laboratuvarı Sorumlusu tarafından belirlenen görevleri yürütür. d) Merkez Laboratuvarı birim sorumlusunun kendi alanıyla ilgili yaptığı hizmetleri denetler. Merkez Laboratuvarı Birim Sorumlusu MADDE 19- (1) İlgili alanda uzmanlık eğitimi almış olan veya Sağlık Bakanlığı Yönetmeliklerine göre ilgili birimlerde sorumluluk alma, tetkik yapma, yorumlama ve sonuç verme yetkilerine sahip olan kişiler arasından Merkez Laboratuvarı Sorumlusunun önereceği bir kişi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi i Müdürünün onayı ile Birim Sorumlusu olarak görevlendirilir. Görev süresi Merkez Laboratuarı Sorumlusunun görev süresiyle aynıdır. Merkez Laboratuarı Sorumlusu herhangi bir nedenle görevden ayrıldığında görev süresi sona erer. Merkez Laboratuvarı Birim Sorumlusu görev, yetki ve sorumlulukları MADDE 20-a) Merkez Laboratuvarı Yürütme Kurulu üyesidir. b) İşlemlerin; Hastane Yazışma Prosedürü, Merkez Laboratuvarı İşleyiş Prosedürü ve ilgili bölümün işleyiş prosedürü ve bunlara bağlı talimatlara göre yürütülmesini sağlar. c) Sorumlu olduğu tıbbi laboratuvarın ihtiyaçlarının tespitini, tıbbi laboratuvar testlerinin maliyet etkin yürütülmesini ve kalite standartlarına uygun çalışılmasını sağlar. d) Tıbbi laboratuvar güvenliği de dâhil, tıbbi laboratuvarın yönetimi ve tüm faaliyetlerinin mevzuata ve kalite yönetim sistemine göre yürütülmesini sağlamak ve bu iş/işlemlerin yürütülmesi için iş bölümü yapar e) İç kalite kontrol ve dış kalite değerlendirmelerini uygun periyotlarda yapmak/yaptırmak ve sonuçlarını değerlendirmek ile gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetleri yapmak/yaptırmak, konu ile ilgili istenen verileri Bakanlığa gönderir. f) Testlerin zamanında yapılması ve sonuçlarının kayıt altına alınmasını, hizmet talebinde bulunan kişi/kurum/kuruluşa zamanında rapor edilmesini sağlar. g) Tıbbi laboratuvar personelinin tüm faaliyetlerini izlemek, eğitim almalarını sağlar. h) Teknik personele iç kalite kontrol, dış kalite değerlendirme, kalite standartları ve cihazların bakım ve kalibrasyonları konusunda eğitim verir veya eğitim almalarını sağlar. i) Cihazların bakım ve kalibrasyonları ile test kalibrasyonlarını uygun periyotlarda yapmak/yaptırmak, değerlendirmek ile gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetleri yapar/yaptırır. j) Gerektiğinde testi isteyen hekime test süreci, sonuçları, sonuçların yorumlanması ve ileri tetkik gerekliliği konularında diğer laboratuvar uzmanları ile birlikte bilgi ve danışmanlık hizmeti verir. k) Sorumlu olduğu laboratuvar biriminin, yılda en az bir kez, öz denetimini yapar ve sonuçlarını kayıt altına alır. l) Biriminin laboratuvar hizmetlerinin yürütülmesinde birinci derecede Merkez Laboratuvarı Sorumlusu
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks