Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

FUCHS TITAN MAINTAIN FRICOFIN

Category:

Journals

Publish on:

Views: 0 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
1.Ürün ve Firma Tanıtımı Ürün Adı : Ürün Tanımı : ANTİFİRİZ Üretici Firma : Opet Fuchs Madeni Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş. Adres : A.O.S.B sokak No:12 Çiğli/İMİR Tel/Fax : /
Transcript
1.Ürün ve Firma Tanıtımı Ürün Adı : Ürün Tanımı : ANTİFİRİZ Üretici Firma : Opet Fuchs Madeni Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş. Adres : A.O.S.B sokak No:12 Çiğli/İMİR Tel/Fax : / Acil Durum : / Tehlike Tanımları 67/548/EC Yönetmeliği veya 1999/45/EC Yönetmeliği ne göre Sınıflandırma : Normal önlemler alındığında (madde 7) ve kişisel koruma ekipmanları (madde 8) kullanıldığında, madeni yağ ve kimyasallar dikkate değer bir risk oluşturmaz. Xn Zararlı R 22 : Bu ürün suyu kirletir; madde 12 ye bak. İnsan ve çevre için özel tehlikelere ilişkin bilgiler Sınıflandırma sistemi : Ürün en son yayınlanan AB Bileşenlerin Sınıflandırma Yönetmeliği nde yer alan hesaplama prosedürüne göre etiketlenmeli ve sınıflandırılmalıdır. AB Yönergelerine göre Etiketleme : Kimyasalları veya mineral yağlı ürünleri kullanırken genel güvenlik önlemlerini alın. 2008/1272/EC yönetmeliğine kadar (1. CLP-ATP) AB Yönergeleri nde belirtilen tanımlama kurallarında yer almamıştır. Tehlike Açıklaması ve Kodu : Xn Zararlı Risk Cümleleri : R 22 Yutulması halinde zararlıdır. Güvenlik Cümleleri : S 2 Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun. S 24/25 Göz ve cilt ile temasından sakının. PBT ve vpvb değerlendirme sonuçları S 46 Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin. : PBT uygulanmaz vpvb uygulanmaz 3.Ürünün İçerik Bilgisi Ürün Tanımı : Kimyasal Sınıflandırma; Karışım Açıklama; Glikol ve inhibitör ile hazırlanmış karışım. Malzeme Adı: EC No: EINECS: Tehlike: Konsantrasyon: Etandiol Xn R22 % Karboksilik asitin sodyum tuzu Xn R63 % 2,5 5,0 Disodyum tetra borat pentahidrat T cat 2, R % 0,5 1,0 1/6 4.İlk Yardım Genel bilgiler : Ürünün bulaştığı veya döküldüğü elbise ve ayakkabıları değiştir. Ürünün bulaştığı bez parçalarını asla bez torbalara koyma. Göz : Açık gözü akan su ile birkaç dakika çalkala. Belirtilerin sürmesi halinde hemen doktora başvur. Deri : Cilt ile temasında su ve sabun ile yıka. Soluma : Belirtiler durumunda, doktora başvur. Yutma : Yutulması halinde bol su iç ve açık havaya çık. Hemen doktora başvur. Doktorun Bilgisine : Bilinen bir veri yoktur. Çok önemli belirtiler ve etkiler : Bilinen bir veri yoktur. Tıbbı yardım ve özel müdahale gerektiren durumlar : Bilinen bir veri yoktur. 5.Yangınla Mücadele Uygun söndürme maddeleri : CO 2, yangın söndürme tozu veya su fıskiyesi. Daha büyük yangınlarda, su fıskiyesi veya alkole dayanıklı köpük kullan. Güvenlik açısından uygun : Su ile azami derecede su fıskiyesi. olmayan yangın söndürme maddeleri Malzemeden veya : Bilinen bir veri yoktur. karışımından kaynaklanan özel tehlikeler Koruyucu ekipman : Yangın söndürme faaliyetlerinde, müstakil nefes alma cihazı kullan. Ek Bilgiler : 6.Kazara Dökülmelere Karşı Önlemler İlgili kişinin güvenlik tedbirleri : Yere sızan ürün kayıp düşmeye sebep olabilir. Çevreyi koruma önlemleri : Drenaj sistemi, yerüstü ve yer altı sulara akmasına izin verme. Gerekli miktar su ile ürünü seyrelt. Çevreye saçılmasını önle (örneğin : bağlayarak veya yağ seti ile). Yere / toprağa girmesine izin verme. Temizleme / Toplama tedbirleri : Sıvı emici malzeme ile temizleyin (kum, diatomit, asit bağlayıcı, üniversal bağlayıcı, talaş). Toplanan maddeyi, yönetmeliklere uygun şekilde yok et. Ek Bilgiler : Depolama bilgileri için Bölüm 7 e bakınız. 7.Kullanma ve Depolama Kullanma : Güvenli kullanma için bilgiler; Aerosol oluşumunu engelleyin. Ürün ile çalışma sırasında yeme, içme ve sigara tüketme. Patlama ve yangına karşı koruma bilgileri; 2/6 Alev kaynakları ile yaklaşma Sigara içme! Elektrostatik yüklerden koru. Depolama : Ürüne özel ambalajında depola. Uygun olmayan ambalaj malzemesi: Çinko Müşterek depo tesisinde depolamaya ilişkin bilgiler; Gıda ürünlerinden uzakta depolanmalıdır. Ek depolama şartları; Suyu kirleten ürünlerin kullanma ve depolamasını düzenleyen yerel yönetmeliklere riayet edilmesi gerekir. 8.Ürüne Maruz Kalma Limiti/Kişisel Koruyucular Teknik sistemlerin dizaynı ile ilgili ek bilgiler Kritik değerleri ile işyerinde kontrolü gerektiren bileşenler Genel koruyucu ve hijyenik tedbirler : Ek veriler yoktur.madde 7 ye bak. : Düzenleme sırasında geçerli olan listeler esas alınmıştır. Etandiol (50-99%) WEL: Kısa süreli etki: 104** mg/m³, 40** ppm Uzun Süreli etki: 10* 52** mg/m³, 20** ppm *partikül, **buharı : Kimyasallar ve madeni yağ ürünlerinin kullanılmasında normal tedbirler uygulanmalıdır. Gıda ürünlerinden uzak tutun. Molalarda ve çalışma sonrası ellerinizi yıkayın. Uzun süreli cilt temasından kaçının. Önleyici cilt koruması için, cilt koruma kremi kullan. Kontamine temizlik bezlerini cebinde taşıma. Solunum cihazı : Gerekmez Göz koruma : Tekrar dolum esnasında,güvenlik gözlükleri tavsiye edilir. Beden koruma : Koruyucu iş elbisesi Elleri Koruma : Koruyucu eldiven ve koruyucu cilt kremi. Uygun eldiven seçimi sadece malzemeye değil, üreticiden üreticiye değişen marka ve kaliteye de bağlıdır. Ürün birkaç malzemeden üretildiği için, eldivenin dayanıklılığı önceden hesaplanamaz ve bu nedenle, kullanmadan önce, kontrol edilmelidir. Eldiven malzemesinin içine işleme zamanı; doğru işleme zamanı, koruyucu eldiven üreticisi tarafından belirlenmeli ve dikkatle incelenmelidir. Uygun eldiven malzemeleri; Nitril eldiven, NBR 3/6 9.Fiziksel ve Kimyasal Özellikler Fiziksel Görünüm Sıvı Renk Belirli değil. Koku Tipik ph, (500 g/l 20 C (DIN ) 7-9 Erime noktası/erime aralığı C -18 Kaynama noktası/kaynama aralığı C 165 Parlama noktası 0 C (DIN ISO 2592) 100 Tutuşma Sıcaklığı 0 C (DIN ) 440 Kendiliğinden Tutuşma 0 C (DIN ) Kendiliğinden tutuşmaz. Patlayıcılık Patlayıcı değildir Alt Patlıyıcılık Limiti, Vol % 4,9 Üst Patlayıcılık Limiti, Vol % 14,6 Buhar basıncı 20 0 C, hpa 0,2 Yoğunluk 20 0 C kg/lt (DIN 51757) 1,12 Suda Çözünürlük Çözünür Viskozite 20 0 C, mm 2 /sn (DIN 51562) Stabilite/Reaktivite Termal Bozunma/ Önlenmesi : Spesifikasyonlara göre kullanıldığında, bozunmaz. Gereken Durumlar Tehlikeli reaksiyonları : Bilinen bir veri yoktur. Önlenmesi Gereken Durumlar : Bilinen bir veri yoktur. Uyumsuz Olduğu Malzemeler : Bilinen bir veri yoktur. Tehlikeli Bozunma Ürünleri : Bilinen, çözünen tehlikeli ürünler yoktur. 11.Zehirli Madde Bilgileri Akut Toksisite : Bilinen etkisi yoktur. Cilt : Bilinen tahriş etkisi yoktur. Göz : Bilinen tahriş etkisi yoktur. Duyarlılık : Bilinen duyarlılık etkisi yoktur. Ek toksikolojik bilgiler : Spesifikasyonlara uygun şekilde kullanılması ve uygulanması halinde, mevcut bilgilerimize göre, ürünün hiçbir zararlı etkisi yoktur. 12.Ekolojik Bilgiler Sucul Toksite : Veriler mevcut değil. Biyobozunma ve dayanıklılık : Veriler mevcut değil. Biyoakümülasyon kabiliyeti : Veriler mevcut değil. Topraktaki Değişkenlik : Veriler mevcut değil. Genel notlar : Alman Suyu Tehdit Eden Sınıf 1 (Kendi değerlendirmesi) su için hafif riskli. 4/6 Yer altı su, su havzası ve kanalizasyona karışmasına izin verme. PBT ve vpvb değerlendirme sonuçları : PBT uygulanmaz vpvb uygulanmaz Diğer ters etkileri : Bilinen bir veri yoktur. 13.Bertaraf Hususları Ürün : Evsel atıklarla birlikte bertaraf edilmemelidir. Ürünün kanalizasyon sistemine girmesine izin vermeyin. Kullanılmış madeni yağ ürünleri depolanırken, artık yağ kategorileri ve karıştırma talimatları dikkate alınmalı ve kontrol edilmelidir. Artık yağlar sadece resmen yetkili olan kişi ve kuruluşlara teslim edilmelidir. Avrupa Atık Katoloğu : Diğer solventler ve solvent karışımları Kirli ambalaj : Kirli ambalajı titizlikle boşalt. İyice temizledikten sonra, geri dönüşüm işlemesine verilebilir. Küçük tek kullanımlı ambalajlar, yerel yönetmeliklere göre yok edilmelidir. EWC / Önerilen temizleme ürünü: Su (Gerekli ise temizleme ajanı kullanılabilir) 14.Nakliye Bilgileri Kara Nakliyesi : Sınıflandırmaya tabi değildir. Deniz Nakliyesi : Sınıflandırmaya tabi değildir. Hava Nakliyesi : Sınıflandırmaya tabi değildir. IBC ve MARPOL 73/78 Annex : Uygulanmaz. II ye göre bulk nakliyesi Nakliye Bilgileri : Tehlikeli madde / nakliye talimatlarına göre, tehlikeli madde değildir. 15.Mevzuat Bilgileri Alman Su Risk Sınıfı : Alman Suyu tehdit eden sınıf 1 (kendi değerlendirmesi)su için hafif riskli REACH, MADDE 31 de yere alan özel muamele gerektiren madde içeriği: Disodyum tetraborat pentahidrat. Kimyasal Güvenlik Anlaşması : Belirtilmemiştir. 16.Diğer Bilgiler Tüm terkip maddeler Avrupa Envanterlerinde listelenmiştir. Bu veriler, bizim mevcut bilgilerimize dayanır. Ancak bunlar, spesifik ürün özellikleri için bir garanti olmayıp, sözleşme ilişkilerinde, yasal geçerlilik teşkil etmeyecektir. Bu güvenlik veri cetveli, 1907/2006/EC Madde 31 e göre hazırlanan güvenlik veri cetvelidir. EU listelerine göre sınıflandırmaya tabi olmayan ürünler için, bu cetvel ihtiyari olarak düzenlenir. 5/6 Risk Cümlecikleri Tam R 22 R 60 R 61 R 63 Yutulması halinde zararlıdır. Doğurganlığı azaltabilir. Doğmamış çocuğa zarar verebilir. Doğmamış çocuğa zarar verme olası riski DÜZENLEYEN/ÇEVİREN; AYŞE AYBEY AR-GE Yük.Kimyager TSE Sertifikalı GBF Hazırlayıcısı (Sertifika No: GBF-1025) Opet Fuchs Madeni Yağ San. Tic. A.Ş. AOSB Sok. No: Çiğli/İZMİR REVİZYON İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR; Bu doküman ilk kez yayınlanmaktadır. İlk yayın tarihi: Referans doküman yayın tarihi: Revizyon Tarihi: GBF NO: FUCHS.GBF.9034 Geçerlilik süresi; Malzeme Güvenlik Formunun bu en son yayını, tüm önceki yayınları geçersiz kılar. 6/6
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks