Please download to get full document.

View again

of 70
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Fogászat Kidolgozás Ov

Category:

Documents

Publish on:

Views: 0 | Pages: 70

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Deoec, DOTE áok fogászat kidolgozott
Transcript
  by OV 2. A fogeltávolítás javallatai, ellenjavallatai és feltételei. A fogeltávolításhoz szükséges műszerek. Egyszerű és sebészi fogeltávolítás, szövődmények     A fogak eltávolítására leggyakrabban a fogszuvasodás   és a következményes dentalis gyulladások, valamin t a fogágybetegségek miatt kerül sor.    JAVALLATOK, ELLENJAVALLATOK  A foghiány a rágóapparátus egységének károsodásával    jár. A   döntést   a fogeltávolításról a fennálló javallatok és ellenjavallatok   gondos mérlegelésével, a beteg általános állapotának,  megbet egedéseinek ismeretében, valamint   szubjektív szempontokat is mérlegelve kell meghozzuk.  Az orvosi szempontok mellett figyelembe kell vegyük   a beteg igényeit, valamint a fogorvosi szolgálat   lehetõségeit is. Javallatok Eltávolításra kerülhetnek beteg,   fájdalmat okozó vagy tünetmentes fogak, bizonyos   esetekben ép fogak is.   Feltétlen (abszolút) javallatok.    A fogeltávolítás feltétlen    javallatai ritkán fordulnak elõ (pl. az életet veszélyeztetõ, tovaterjedõ dentalis eredetû gyulladások). A   fogeltávolítás feltétlen javallatát képezik, azaz esetükben   minden extrakciós ellenjavallat felülbírálható:    –  phlegmone,  –  odontogen thrombophlebitis, -- odontogen sepsis.  Relatív javallatok:    –   dentalis, akut vagy krónikus   gyulladás t, illetve gócbetegséget okozó fogak   (ha má s kezelési lehetõség  nincsen),  –   fogágybetegség   miatt nagy fokban mozgathatóvá   vált fogak, további parodontológiai kezelési   lehetõség nélkül,    –   konzerváló fogászati kezelésre, illetve további   felhasználásra alkalmatlan fogak,    –   balesetet, sérüléseket követõen a fogak, illetve   az állcsontok töréseinek bizonyos eseteiben.  –   áttörésben visszamaradt fogak ,  –   számfeletti fogak , connatalis fogak,  –   perzisztáló tejfogak, amelyek a fogáttörést akadályozzák,    –   nem korrigálhatóan rendellenes helyzetû, valamint  fogsza bályozó kezelést   akadályozó fogak,  –   fogpótlás készítését akadályozó fogak .  –   hiányzó személyi, tárgyi, anyagi feltételek, akár    a beteg, akár a fogorvosi szolgálat részérõl.   Ellenjavallatok Feltétlen („abszolút”) ellenjavallatok:    –   általános mûtéti ellenj avallatok   : akut (cardialis, pulmonalis, cerebralis) keringési   katasztrófa,  pl. myocardialis infarctus, coronariathrombosis, stroke, shockos állapot,    –   vérképzõ rendszeri megbetegedések  (akut leukaemia, agranulocytosis),  –   állcsontokat ért terápiás dózisú b esugárzás , bizonyos idõintervallumon belül (általában minimum 2 év). , mivel az ott futó erek obliterációja miatt,   kiterjedt csontterület elhalásához, a mandibula osteoradionecrosishoz vezethet. Ennek megelõzésére   szükséges a besugárzás elõtti fogazati szanáció .  by OV Relatív ellenjavallatok:    –   súlyos általános állapotok (cachexia, anaemia),    –  fokozott   fertõzési hajlam   (immunhiányos állapot,   immunszuppresszióhoz vezetõ megbetegedés   vagy kezelés),    –  heveny fertõzõbetegségek,    –   akut szájüregi fertõzések,    –  coagulopathia , antikoaguláns terápia (elõkészítés   nélkül),    –   biszfoszfonát típusú gyógyszerek   magas dózisú,   különösen intravénás alkalmazása.   (szövődmény lehet: állcsontokon csontelhalás, osteonecrosis)    –  ortodonciai szempontok, bizonyos fogazati helyzeti rendellen eségek súlyosbodása,    –   helyfenntartás.   Fogeltávolítást követően jellemző , hogy a fogsorban az eltávolított fog mögött lévõ fog, illetve fogak az eltávolított fog helyének irányában, azaz mesialis   irányban megdõlnek. Gyermekkorban a várható fogváltási   idõt lényegesen megelezõen végzett tejfogextractiók   megzavarhatják a fogáttörés menetét. Felnõttkorban   ez a folyamat, bizonyos idõ elteltével,   megnehezíti fogpótlás készítését, valamint a megdõlt   fogak rendellenes irányú terheléséhez vezet, ami fogágybetegségek   kialakulását segíti elõ.    –  protetikai,  –   esztétikai,    –   gazdasági szempontok.    MŰSZEREK     Alapműszerek : fogászati tükör, szonda és   csipesz, megfelelõ méretű műszertálca) helyi érzéstelenítõ, a törléshez 10 x10 cm- es steril gézlap,   esetleg nyálszívó.   Ínyleválasztáshoz használatos eszközök:   - Balogh- féle ínyleválasztó(kevéssé elterjedt)  - véső  - raspatórium  - egyenes fogászati emelő (Beinemelő)   a: Balogh- féle ínyleválasztó; b: Móczár  - vésõ; c: Williger- féle   raspatórium; d: Freer- féle raspatórium   Fo ghúzó fogó   Fő   részei:   - nyél   - csuklós   zár  , - cs ő  r  (működő vég: kiképzése az eltávolítandó fog fo gnyaki keresztmetszetéhez hasonló formájú, belsõ felszíne rovátkált, esetleg gyémántszemcsékkel bevont ), ennek belső   felszíne az ajak  .  by OV  A koronafogók  at viszonylag ép korona megléte   esetén   használjuk, a fognyak megragadásra  vannak tervezve. A fogók szárait összezárva a koronafogók   esetén a fogó csõrei között 2 -3 mm- es rés marad, a   gyökérfogók  nál nincsen ilyen rés.   Három fajta koronafogó t használunk:   a front és praemolaris   fogak eltávolítása azonos fogóval   történik, a molarisfogó   mindkét csőrén a gyökerek bifurkációjához   illeszkedő osztás található, így e fogók mindkét oldalon használhatóak.  Az alsó bölcsességfog    fogó   ritkábban használatos bölcsességfogak eltávolítására,   azonban jól használható közepes fokú szájnyitási   korlátozottság esetén, őrlő   fogak eltávolítására, mivel  ki alakítása folytán bár kisebb erő, nyomaték átadására   alkalmas, de függõleges helyigénye is csekélyebb.   A gyökérfogó k közül   a felsõ állcsonton használandó: - kis nyílásszögû felsõ gyökérfogót    (egyszerû bajonett) : kisebb átmérőjű fogakhoz  - nagy nyílásszögû gyökérfogót    (Szokolóczy  - féle ), molarisok összefüggő gyökereihez   - tejgyökérfogót (S 51) .  Az összes alsó gyökér eltávolítására alkalmas :   az alsó gyökérfogó : azonos forma mellett különböző csőrszélességű a különböző gyökerekhez   F  ogászati fogósorozat. a: Felsõ frontfogó; b: felsõ praemolaris fogó; c: bal oldali felsõ molaris fogó; d:  jobb oldali felsõ molaris fogó; e: felsõ bölcsességfog fogó;  f: alsó front  - és praemolaris fogó;  g: alsó molaris fogó; h: alsó bölcsességfog fogó vagy    szájzárfogó; i: nagy nyílásszögû felsõ gyökérfogó (Szokolóczy  - féle);  j: alsó gyökérfogó   Emelők:    Az emelők között is megkülönböztetünk fog - , illetve gyökéremelõket.      fogemelő  k  : Lecluse-, Winter   – Lecluse- és a Bein - emelõ      gyökéremelő  k  : Barry (vagy macskakarom), Winter   – Barry típusú , (Bein).  by OV  A Lecluse- és a Bein - emelõ   szimmetrikus kialakítású, így   nem páros mű szer. A többi felsorolt emelõ aszimmetrikus, emiatt páros kialakítású   és használatú műszer, a párok mű szereinek használ ata nem oldal- , hanem irányfüggő . Emelõk. a: Lecluse- emelõ; b: Winter   – Lecluse- emelõ; c: Bein- emelõ; d: Barry- emelõ  ; e: Winter   – Barry- emelõ   Darabolók:   Bizonyos esetekben szükséges lehet az eltávolítandó   fog darabolására, erre a célra fogorvosi   vagy sebészi fúróberendezés használható, lándzsa   vagy gömb formájú, keményfémbõl készült vagy gyémántbevonatú   fúrófejjel. A véső   és kalapács is alkalmas   lehet a gyökerek szétválasztására, azonban ezek   használata egyre ritkább.    Az alveolusüreg kitisztításához éles kürettkanalakat    használunk, Volkmann, Kerpel, illetve Lucas típusút .  Az alveolus kitisztításához használatos mûsz  erek. a: Volkmann- kanál; b: Kerpel- kanál; c: Lucas- kanál    F  OGELTÁVOLÍTÁS    Mindig azzal a legkisebb beavatkozással   kell dolgoznunk, amitől még a legjobb eredmény   várható.    A fogeltávolítás leggyakrabban fogóval   történik(az emelők használata nagyobb gyakorlatot igényel) .  A fogeltávolítás elvégzése általában helyi érzéstelenítésben   történik.  A fogeltávolítás elvégzéséne k lépései:   1. Betegelhe lyezés, az orvos elhelyezkedése (szék magasság, támla beállítása)   2. Az íny leválasztása.   (ezzel megelőzzük a gingiva becsípődését   vagy beszakítását)   3. A lágyrészek védelme.   4. A fogó felhelyezése.   5. Az állcsont rögzítése.  
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks