Please download to get full document.

View again

of 46
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

FNationaal Plan Tegen Geweld - Febr 2018

Category:

Documents

Publish on:

Views: 0 | Pages: 46

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Nationaal Plan Tegen Geweld - Febr 2018 Curaçao
Transcript
    NATIONAAL PLAN van CURAÇAO   TER BESTRIJDING VAN   GEWELD TEGEN KINDEREN/JONGEREN EN   HUISELIJK / RELATIONEEL GEWELD Curaçaose overheid in samenwerking met Niet - Gouvernementele Organisaties te Curaçao Februari 2018  NATIONAAL PLAN VAN CURAÇAO TER BESTRIJDING VAN GEWELD TEGEN KINDEREN/JONGEREN EN HUISELIJK / RELATIONEEL GEWELD ii   NATIONAAL PLAN VAN CURAÇAO TER BESTRIJDING VAN GEWELD TEGEN KINDEREN/JONGEREN EN HUISELIJK / RELATIONEEL GEWELD De Curaçaose overheid in samenwerking met Niet - Gouvernementele Organisaties te Curaçao (NGO’s)   Februari 2018   Initiatiefnemer :   Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW)   Betrokken Ministeries: Ministerie Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN)   Ministerie Justitie (Jus)   Ministerie van Onderwijs, Wetenschappen, Cultuur en Sport (OWCS)   Betrokken NGO’s :   Fundashon Bos di Hubentut   Fundashon Dedima   Fundashon Nos T’ei pa Otro   Fundashon Muhe Uniformá Coördinatie:   Ministerie SOAW  NATIONAAL PLAN VAN CURAÇAO TER BESTRIJDING VAN GEWELD TEGEN KINDEREN/JONGEREN EN HUISELIJK / RELATIONEEL GEWELD iii   HET WIEL VAN KRACHT EN CONTROLE BIJ GEWELD 1   1  The Duluth - Model    NATIONAAL PLAN VAN CURAÇAO TER BESTRIJDING VAN GEWELD TEGEN KINDEREN/JONGEREN EN HUISELIJK / RELATIONEEL GEWELD iv   GEZAMENLIJK VOORWOORD MINISTERS Lector Saluté   Er is in de afgelopen jaren, helaas met onderbreking, gewerkt door de Commissie Nationale Bestrijding Geweld tegen Kinderen/Jongeren en Huiselijk en Relationeel Geweld, om te komen tot voorliggend plan. De Commissie bestond uit overheids -  en NGO medewerkers.   De problemen van geweld tegen kinderen en huiselijk en relationeel geweld bestaan al heel lang. Er zijn in het verleden tal van initiatieven geweest om te trachten de problemen aan te pakken. Echter, deze initiatieven zijn niet doorgezet en er zijn dan ook geen wijdverbreide positieve en duurzame resultaten geboekt. Een mogelijke reden ligt in het feit dat er onvoldoende samenwerking is geweest tussen ministeries van de opeenvolgende regeringen onderling. Ook is er nog geen sprake van een structurele samenwerking tussen de Regering en de NGO’s.   Er zijn vanaf 2001 tot op heden minstens 21 volwassenen, waarvan de overgrote meerderheid uit vrouwen bestaat, om het leven gekomen vanwege huiselijk en relationeel geweld. Het betreft dan ook een groot probleem dat nog steeds groeiende is: dit probleem raakt zowel de volwassenen als kinderen die in deze situaties opgroeien. Zowel binnen als  buiten de overheid, wordt al enige jaren aangedrongen op meer aandacht van de overheid voor dit zeer ernstig probleem. Het land Curaçao heeft zich betreffende bestrijding van geweld verbonden aan internationale verdragen. Dit houdt in dat de Regering van Curaçao verplicht is om concrete acties te ondernemen ter bestrijding van de voormelde geweldsdelicten.   Wij zullen ons inspannen om alle aanbevelingen die in dit Nationaal Plan ter bestrijding van deze problemen zijn opgenomen, ten uitvoer te (doen) brengen. Ons doel is om geweld  binnen de families van Curaçao te bestrijden, te verminderen en uiteindelijk zelfs uit te  bannen. De visie die wij nastreven is:   Zowel het mannelijke als het vrouwelijke deel van de bevolking van Curaçao is over tien jaar veranderd in hun wijze van denken over elkaar en in hun omgang met elkaar en met kinderen. Door meer te weten over hun plichten en rechten aangaande mensenrechten, zal de bevolking bewuster zijn geworden en daadwerkelijk kunnen participeren in het aandragen van oplossingen t.a.v. geweld tegen kinderen en huiselijk/relationeel geweld. Dit zal leiden tot een zodanige samenleving, waarin men elkaar meer respecteert als individuen met een eigen karakter, meer begrip heeft voor elkaars standpunten en vooral meer respect voor de lichamelijke en geestelijke integriteit van de medemens.  
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks