Please download to get full document.

View again

of 35
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Finommozgás - tanári kézikönyv.pdf

Category:

Documents

Publish on:

Views: 0 | Pages: 35

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Hajnal Anikó – Szabóné D. Mária TANÁRI KÉZIKÖNYV a Finommozgás fejlesztőfüzethez Celldömölk 1 AP–050231 ISBN 978-963-465-974-7 © Hajnal Anikó, Szabóné D. Mária, 2010 1. kiadás, 2011 A kiadó a kiadói jogot fenntartja. A kiadó írásbeli hozzájárulása nélkül sem a teljes mű, sem annak része semmiféle formá
Transcript
  1 Hajnal Anikó – Szabóné D. Mária TANÁRI KÉZIKÖNYV a Finommozgásfejlesztőfüzethez Celldömölk   2 AP–050231ISBN 978-963-465-974-7© Hajnal Anikó, Szabóné D. Mária, 20101. kiadás, 2011A kiadó a kiadói jogot fenntartja. A kiadó írásbeli hozzájárulása nélkülsem a teljes mű, sem annak része semmiféle formában nem sokszorosítható.Kiadja az APÁCZAI KIADÓ Kft.9500 Celldömölk, Széchenyi utca 18. Telefon: 95/525-000, fax: 95/525-014E-mail: apaczaikiado@apaczai.huInternet: www.apaczai.huFelelős kiadó: Esztergályos Jenő ügyvezető igazgatóNyomdai előkészítésARTéria DTP-Műhely Bt. Terjedelem: 4,12 A/5 ív Tömeg: 76 g  3   Kedves Kollégák! Kedves Szülők! Az utóbbi években tapinthatóan növekedett a felső tagozatba kerülő írási, helyesírási és olvasási problémá-val küzdő tanulók   aránya. A témával kapcsolatban számos szakirodalom jelent meg az elmúlt évtizedekben, amely segít megérteni a nehézség mibenlétét, természetét; a háttérben meghúzódó oki tényezőket; valamint útmutatást ad kezelésére vonatkozóan. Ezen elméleti megfontolásokat szem előtt tartva egy olyan fejlesztő-füzet-sorozat elkészítését vállaltuk, amely a mindennapi gyakorlat szintjén nyújt hasznos segítséget és tanácsot  a problémák hátterében meghúzódó részképességek fejlesztésére. Mindannyian tudjuk, hogy a tanulási problémákat  legtöbbször bizonyos részképességek kiesése, gyen-gesége, egyes területek fejlődésbeli elmaradása okozza.  Az esetek egy részében csak a készségek, képessé-gek megkésett fejlődéséről van szó, más esetben valódi deficit áll az olvasás, írás, helyesírás terén megmutat-kozó alacsony teljesítmény mögött. Bármi is legyen azonban a tanulási probléma hátterében, a pedagógus és vele karöltve a szülő feladata, hogy segítséget nyújtson a gyermeknek a nehézségek leküzdésében, biztosítsa számára az egyéni fejlődéshez szükséges feltételeket.Egy olyan iskolai tevékenység, mint az írás, helyesírás vagy az olvasás a különböző idegrendszeri mechanizmusok szoros és harmonikus együttműködését kívánja meg. Az összetett teljesítmények kivitelezését nehezítő, akadályo-zó részképesség-problémák megnyilvánulhatnak az észlelés, a figyelem, az emlékezet, a gondolkodás, a beszéd és a mozgás területén is. A felsorolt területeken megmutatkozó hiányosságok, problémák megnehezítik a gyer-mek számára az eredményes tanulmányi előrehaladást, sorozatos kudarcélményt okozhatnak. Az elszenvedett sikertelenségek erőteljesen csökkentik a tanulás iránti motivációt, a gyermek önbizalmát. A gyenge teljesítmény következtében kialakulhat a környezet negatív értékelése és minősítése, amely másodlagos magatartási prob-lémákhoz vezethet, agresszívvá vagy éppen ellenkezőleg, szorongóvá, visszahúzódóvá tehetik a gyermeket. Kiadványunkkal elsősorban a felső tagozatos és a középiskolás korú tanulók,  az őket fejlesztő gyógype-dagógiai végzettséggel nem rendelkező pedagógusok   és a gyermeküknek segíteni akaró szülők fejlesztő munkáját kívánjuk segíteni.  A füzet a gyermek önálló munkájára is lehetőséget teremt, a tanulót aktív alanyá-vá kívánjuk tenni a fejlesztésnek. Ön most a sorozat 󿬁nommozgást, mozgáskoordinációt fejlesztő füzetét  tartja a kezében. A finommozgás és a mozgáskoordináció zavara nehezít minden grafomotoros (rajz- és írásmozgás) megnyil-vánulást, így az írásbeli kifejezőkészséget is. A gyermek ügyetlen az aprólékos, finom kézmozgásokat igénylő feladatok elvégzésében, a szem-kéz munkája nem kellően összehangolt. Problémát jelent a sortartás, a megfe-lelő vonalvezetés; a betűalakítás és betűkapcsolás helytelenné, az írásmozgás görcsössé válik. Mindezek követ-keztében az írás rendezetlen, gyakran olvashatatlan, kommunikációra alkalmatlan.Fejlesztőfüzetünk egyaránt tartalmaz a kéz izmainak, ízületeinek, az ujjak finom mozgásának és a szem-kéz ösz-szehangolt munkájának javítását célzó feladatokat. Gyakoroltatja a különböző irányú vonalvezetést, a ce ru za nyo- maték erősségének szabályozását, a helyes betűalakítást és betűkapcsolást, a vonalrendszerben való tájékozódást. Kiadványunk   egy tanári és egy tanulói füzetből álló, párhuzamos szerkesztésű „tükörkiadvány”,  amely meg-teremti a fejlesztést végző pedagógus, szülő és a diák hatékony együttműködését, párhuzamosan folyó munkáját.A füzetek jobb oldalán  foglalnak helyet a fejlesztését célzó feladatsorok, amelyek általános és középiskolás diákok különböző korosztályain történő kipróbálás után kerültek beépítésre. Tematikájukat tekintve kapcsolód-nak a célcsoport tananyagához. Az egy lapon szereplő feladatok érdekes és változatos tevékenységeket kínál-nak, elkerülve ezzel az unalmas és monoton gyakorlást. Az egész füzet felépítésében és egy-egy feladatsoron belül is a fokozatosság elvét szem előtt tartva, egyre nehezedő tevékenységeket végeztet a tanulóval. Mindez biztosítja a diák egyéni tempójához igazodó folyamatos fejlődés lehetőségét, valamint módot ad a fejlesztést végző számára a minőségi és mennyiségi differenciálásra egyaránt. A tanári füzet bal oldala  két részből áll: a tanulónak szóló „Utasítások” és a pedagógus, szülő munkáját segítő „Gyakorlati tapasztalatok, ötletek, tanácsok”. Ez utóbbi rész összegzi a kipróbálás során leszűrt tapasztalatokat,  jelzi a feladatok megoldása során felmerülő buktatókat, jellegzetes tévesztéseket. Javaslatot tesz a rásegítés módjaira a gyermek elakadása esetén. Utal a feladatokban megjelenő tantárgyi kapcsolódás lehetőségeire. A tanulói füzet bal oldala  szintén két részből épül fel. Az „Utasítások” a gyermek számára jól érthetően, kezdetben egyszerű, kellően tagolt, majd egyre összetettebb módon fogalmazza meg az elvégzendő tevékeny-ségeket. A „Mentőöv” közvetlen gyakorlati segítséget, hasznos tanácsokat ad a tanulónak bizonytalanság vagy elakadás esetére, támogatva ezzel az önálló munkavégzést.Eredményes munkát kívánunk! A Szerzők   4   4 UTASÍTÁSOK UTASÍTÁSOK 1. Az ujjak jelölésével kezdjék a feladatot: betűk írásával az ujjbegyekre, vagy a betűkkel ellátott papír-gyűrűk ujjakra húzásával! Második lépésként az ujjak összeérintésével figyeltessék meg azt, hogy az érintésekkel milyen szótagok jönnek létre! Ezt követően segít, ha először a tanár olvassa lassan a megadott szótagokat, és a gyermek közben létrehozza a mozgássort. Következő lépésként már a tanuló mondja ki a szótagsort úgy, hogy vagy a tanárt ismétli meg utánmondással, vagy hangos olvasást követően ejti ki a sort! A hosszabb szótagsort szükség esetén bontsák kisebb egységekre, s rendeljenek ritmust hozzá! Ha a tanuló már kellő intenzitással, folyamatosan végzi a mozgást, ez a kéz izomzatának, ízületeinek átmozgatásával elősegíti az íráshoz szükséges finommozgás fejlődését. 2. Beszéljék meg, hányféle vonaltípust használ a feladat, majd egymás után mindegyiket kövesse le az ujjával a gyermek, s nevezze meg a kirajzolódó betűket! Az átírást a tanuló önállóan végezze!3. Először kerestessék meg a kezdőpontokat! Ezt követően vizsgálják meg, hogy milyen irányú vo-nalakból épül fel az ábra! (függőleges: fel, le, vízszintes: jobbra, balra, ferde vagy átló) Másoláskor a gyermektől kérjék, hogy hangosan mondja a megrajzolandó szakaszok irányát és nagyságát! (Hány négyzetoldal vagy átló?)4. Az olvasási problémával küzdő gyermekek számára a legtöbb esetben nehézséget okoz a hasonló alakú betűk vizuális differenciálása. A feladat megoldását tehát azzal kezdjék, hogy neveztessék meg és hangoztassák a megjelenített betűket! (Megnevezés: „bé” betű, hangoztatás: „b” -hang ejtése) Érdemes az azonos betűkkel jelölt területeket egyszerre kiszíneztetni. Probléma esetén hívják fel a gyermek figyelmét arra, hogy többféle betűtípussal jelenik meg egy-egy betű a rajzon!5. Először beszéljék meg a mintakövetés lépéseit! A folyamatos vonal lekövetése segíti a gyermeket az új elem pontos megrajzolásában, míg a pontozott vonal a már ismert elem önállóbb vonalveze-tésére ad lehetőséget. Az utolsó keretbe teljes önállóságot, méret-, irány- és aránytartást várjanak el a gyermektől! A vonalvezetés legyen folyamatos, s követeljék meg az elemek pontos érintkezését!1. Figyeld meg alaposan a képet! Minden ujjadhoz tartozik egy-egy betű. Érintsd össze egymás után az ujjaidat a betűpároknak megfelelően! Először a jobb kéz, majd a bal kéz két-két gyakorlatát végezd el! Egy-egy kéz gyakorlatait addig ismételd, amíg a mozgássor nem folyamatos! Amikor az egykezes gyakorlatok hibátlanok, akkor próbáld meg a két kézre vonatkozó sorokat!2. Írd át eltérő színekkel a különféle vonaltípussal előírt kétjegyű mássalhangzókat!3. Először rajzold át az ábra körvonalát, majd az üres helyre másold le!4. Színezd ki a rajzot a jelöléseknek megfelelően!5. A mintát követve készítsd el a rajzot! Haladj lépésről lépésre! Az új elemeket mindig folyamatos, a már ismerteket pontozott vonallal jelöltük. Ahol kétfajta vonalat találsz, ott először a pontvonalat, majd a folytonos vonalat rajzold át! Az üres keretbe a lépéseknek megfelelően készítsd el önállóan a rajzot! GYAKORLATI TAPASZTALATOK ÖTLETEK TANÁCSOK GYAKORLATI TAPASZTALATOK, ÖTLETEK, TANÁCSOK
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks