Please download to get full document.

View again

of 9
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

EVVET ARKADAŞLAR HOŞGELDİNİZ BU DERSİMİZDE ÜÇGENLER VE ÖZELLİKLERİNE GÖZ ATACAĞIZ.

Category:

Research

Publish on:

Views: 91 | Pages: 9

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
DERS : GEOMETRİ KONU : ÜÇGEN EVVET ARKADAŞLAR HOŞGELDİNİZ BU DERSİMİZDE ÜÇGENLER VE ÖZELLİKLERİNE GÖZ ATACAĞIZ. AMAN SIKILMAYIN NOT BİRAZ UZUN DA :-) Doğrusal olmayan üç noktayı birleştiren üç doğru parçasının
Transcript
DERS : GEOMETRİ KONU : ÜÇGEN EVVET ARKADAŞLAR HOŞGELDİNİZ BU DERSİMİZDE ÜÇGENLER VE ÖZELLİKLERİNE GÖZ ATACAĞIZ. AMAN SIKILMAYIN NOT BİRAZ UZUN DA :-) Doğrusal olmayan üç noktayı birleştiren üç doğru parçasının birleşimine üçgen denir. AB] È[AC]È [BC] = ABC dir.burada; A, B, C noktaları üçgenin köşeleri, [AB], [AC], [BC] doğru parçaları üçgenin kenarlarıdır. BAC, ABC ve ACB açıları üçgenin iç açılarıdır. BC = a, AC = b, AB = c uzunluklarına üçgenin kenar uzunlukları denir. İç açıların bütünleri olan açılara dış açılar denir. ABC üçgeni bir düzlemi; üçgenin kendisi, iç bölge, dış bölge, olmak üzere üç bölgeye ayırır. ABC є {ABC iç bölgesi} = (ABC) (üçgensel bölge) ÜÇGEN ÇEŞiTLERİ 1. Kenarlarına göre üçgen çeşitleri a. Çeşitkenar üçgen Üç kenar uzunlukları da farklı olan üçgenlere denir. b. ikizkenar Üçgen Herhangi iki kenar uzunluklarıeşit olan üçgenlere denir. c. Eşkenar Üçgen Üç kenar uzunluklarıda eşit olan üçgenlere denir. 2. Açılarına göre üçgenler a. Dar açılı üçgen Üç açısının ölçüsü de 90 den küçük olan üçgenlere dar açılıüçgen denir. v b. Dik açılı üçgen Bir açısının ölçüsü 90 ye eşit olan üçgenlere denir. Dik üçgen olarak adlandırılır. c. Geniş açılı üçgen Bir açısının ölçüsü 90 den büyük olan üçgenlere denir. Bir üçgende bir tek geniş açı olabilir. ÜÇGENİN TEMEL ve YARDIMCI ELEMANLARI Üçgenin kenarlarına ve açılarına temel elemanlar denir. Yükseklik, kenarortay ve açıortaylarına yardımcı elemanlar denir. 1. Yükseklik Bir köşeden karşı kenara veya karşı kenarın uzantısına çizilen dik doğru parçasına yükseklik denir. ha a kanarına ait yükseklik. hc c kenarına ait yükseklik yüksekliklerin kesim noktasına üçgenin Diklik Merkezi denir. 2. Açıortay Üçgenin bir köşesindeki açıyı iki eş parçaya ayıran ışına o köşenin açıortayı denir. na A köşesine ait iç açıortay n A A köşesine ait dış açıortay 3. Kenarortay Üçgenin bir kenarının orta noktasını karşısındaki köşe ile birleştiren doğru parçasına o kenara ait kenarortay denir. AD = Va, BE = Vb olarak ifade edilir. Dik üçgende, hipotenüse ait kenarortay hipotenüsün yarısına eşittir. BC = a (hipotenüs) ÜÇGENDE AÇI ÖZELLİKLERİ 1. Üçgende iç açıların ölçüleri toplamı180 dir. [AD // [BC] olduğundan, iç ters ve yöndeş olan açılar bulunur. a + b + c = 180 m(a) + m(b) + m(c) = 180 Üçgenin iç açılarının toplamı180 dir. İç açılara komşu ve bütünler olan açılara dış açı denir. 4. iki kenarı eş olan üçgene ikizkenar üçgen denir. ABC üçgeninde: labl=lacl Û m(b)=m(c) Burada A açısına ikizkenar üçgenin tepe açısı, [BC] kenarına ise tabanı denir. Tepe açısına m(bac) = a dersek Taban açıları 5. Üç kenarı eş olan üçgene eşkenar üçgen denir. ABC üçgeninde AB = BC = AC m(a) = m(b) = m(c) = 60 Eşkenar üçgen, ikizkenar üçgenin bütün özelliklerini taşır. ÜÇGENDE AÇIORTAYLAR 1. Üçgende iç açıortaylar bir noktada kesişirler. Bu nokta üçgenin içteğet çemberinin merkezidir. Dipnot : Açıortayların kesiştiği noktadan kenarlara çizilen dikmelerin uzunlukları eşittir. (Çemberin yarıçapı) 2. Üçgende iki dış açıortay ile üçüncü iç açıortay bir noktada kesişirler. Bu nokta üçgenin dıştan teğet çemberlerinden birinin merkezidir. (Üç dış teğet çember vardır.) Dipnot : [AD], [BD] ve [CD] açıortaylarından herhangi ikisi verildiğinde üçüncüsünün de kesinlikle açıortaydır. 3.iki iç açıortayın kesişmesiyle oluşan açı; ABC üçgeninde ve BDC üçgeninde iç açılar toplamı yazılırsa 4.iki dış açıortayın kesişmesiyle oluşan açı; ABC üçgeninin dış açılar toplamıve BDC üçgeninin iç açılar toplamını yazarsak 5.Bir iç açıortay ile bir dış açıortayın kesişmesiyle oluşan açı, ABC üçgeninin C açısının dış açıortayı ile B açısının iç açıortayı arasındaki açının ölçüsü A açısının ölçüsünün yarısıdır. Dipnot : Burada D noktası dış teğet çemberlerden birinin merkezi olduğundan, A dan çizilen dış açıortayda D noktasından geçer. 6. Açıortayla yükseklik arasında kalan açı; ABC üçgeninde [AD] A açısına ait açıortay ve [AH] yüksekliktir. Açıortayla yükseklik arasındaki açıya m(had) = x dersek Bir açı ve açıortayını başka bir doğrunun kestiği durumlarda dış açı özelliği kullanılarak bütün açılar bulunabilir. KOLAY GELSİN ARKADAŞLAR SORULARLAGELDİK
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks