Please download to get full document.

View again

of 14
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

EUA HEYETİ MART TARİHİNDE ÜNİVERSİTEMİZDE BEÜ yü Değerlendirecek

Category:

Art

Publish on:

Views: 0 | Pages: 14

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
EUA HEYETİ MART TARİHİNDE ÜNİVERSİTEMİZDE BEÜ yü Değerlendirecek Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA) Nedir? Kurumsal Değerlendirme Programı (IEP) ne demektir? 1.1. İç Kalite Güvencesi 1.2. Programların
Transcript
EUA HEYETİ MART TARİHİNDE ÜNİVERSİTEMİZDE BEÜ yü Değerlendirecek Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA) Nedir? Kurumsal Değerlendirme Programı (IEP) ne demektir? 1.1. İç Kalite Güvencesi 1.2. Programların Hazırlanması ve Onayı 1.3. Bülent Ecevit Üniversitesinde Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretim ve Değerlendirme 1.4. Bülent Ecevit Üniversitesinde Öğrenci kabulü, Eğitim Süreci, Derecelerin Tanınırlığı ve Sertifikalandırması 1.5. Bülent Ecevit Üniversitesinde Akademik Personel İstihdamı ve Yükseltilmesi 1.6. Öğrenim Kaynakları ve Öğrenci Desteği 1.7 Bilgi Yönetimi 1.8 Kamuya Açık Bilgiler 1.9 Sürekli Gözlem ve Programların Belli Aralıklarla Değerlendirilmesi 1.10 Sürdürülebilir Dış Kalite Güvencesi EUA Heyeti BEÜ yü Değerlendirecek Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA) Heyeti Mart 2016 tarihleri arasında Üniversitemizin Kurumsal Değerlendirmesini yapacaktır. Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA) Nedir? 47 ülkede bulunan, Üniversitemizin de aralarında bulunduğu 850 Üniversitenin üye olduğu bir birliktir. EUA nın amacı yükseköğretim kurumlarının öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerini değerlendirmek, yükseköğretim kurumlarında kaliteyi geliştirmek, bağımsız dış değerlendirme süreci ile kalite düzeyinin onaylanmasını sağlamak ve üniversitelerin ulusal ve uluslararası tanınırlığını arttırmaktır. Kurumsal Değerlendirme Programı (IEP) ne demektir? Kurumsal Değerlendirme Programı (IEP) Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA) nın kendi üyelerine sunduğu bağımsız bir üyelik hizmetidir. Bu hizmet Avrupa Yükseköğretim liderlerinden oluşan deneyimli bir ekip tarafından yapılan bir değerlendirme programıdır. IEP süreci sonucunda hazırlanacak rapora göre katılımcı yükseköğretim kurumları kendi prosedür ve süreçlerini en iyi uluslararası örneklere göre gözden geçirebilecek ve yenileyebileceklerdir. Bu değerlendirmelerdeki temel amaç üniversitelerin stratejik yönetimlerini ve iç kalite kültürlerini sürekli geliştirmelerine destek olmaktır. BEÜ Özdeğerlendirme Raporu hazırlanarak IEP heyetine teslim edilmiştir. (http://iep.beun.edu.tr/beu-ozdegerlendirme-raporu/ ) Öz Değerlendirme Raporuna ek olarak Avrupa Yükseköğretim Alanı Standartları ve Üniversitemizdeki Uygulamaları ile ilgili bilgilere bu broşürde yer verilmektedir. 1 Mayıs 2015 Bakanlar Konferansınca Kabul edilen Avrupa Yükseköğretim Alanı Standartları ve Üniversitemizdeki Uygulamaları 1.1. İç Kalite Güvencesi Üniversitemizin stratejik yönetiminin bir parçası olarak kalite güvence politikası mevcuttur. Kalite güvence politikası aşağıda belirtilen belgeler esas alınarak geliştirilmektedir: o Bologna Deklarasyonu, o Avrupa Yükseköğretim Alanında Kalite Güvence İlke ve Standartları, o Lizbon Anlaşması, o 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, o Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği BEÜ, tüm birimlerinde kalite güvencesini bir ilke edinerek kalite kültürünü sürekli olarak geliştirmektedir. YÖK tarafından hazırlanan Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği ne dayanarak Yükseköğretim Kalite Kurulu kurulmuş ve tüm yükseköğretim kurumlarında kalite güvencesi çalışmaları başlatılmıştır. BEÜ Kalite Güvence Politikasının başlıca hedefleri şu şekilde özetlenebilir: o Akademik, idari personelin ve öğrencilerin kalite güvence süreçlerinde aktif rol alması, o İstihdamda ve çalışma ortamında her türlü ayrımcılığın önlenmesi, o Bülent Ecevit Üniversitesi, Anayasa nın 10 uncu maddesinde yer alan Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. ilkesine sıkı sıkıya bağlı olması, o Kalite güvence süreçlerine dış paydaşların katılımının geleneksel hale getirilmesidir. 2 1.2. Programların Hazırlanması ve Onayı Bologna süreci kapsamında yükseköğretimin kalitesini artırmak, yükseköğretim sistemlerinin karşılaştırılabilirliğini ve tanınırlığını sağlamak amacıyla Avrupa Yükseköğretim Alanı Yeterlikler Çerçevesi (QF-EHEA) geliştirilmiştir. Bu kapsamda hazırlanan Türkiye Yükseköğretim Yeterlikleri Çerçevesi (TYYÇ) ne göre öğrencilerin gelecekteki profesyonel hayatlarında ihtiyaç duyacakları bilgi ve becerileri edinmelerini sağlayan programlarımız, öğrenim çıktıları göz önüne alınarak 2011 yılında yeniden düzenlenmiş ve senato onayı ile yürürlüğe girmiştir. Ayrıca bu düzenleme ile ortak zorunlu dersler ile staj ve uygulamalar kredilendirilmiştir. Erasmus+ programları ile yurt dışı stajları özendirilmektedir. Bülent Ecevit Üniversitesi, 2012 yılında Bologna Sürecindeki diploma tanınırlığının bir göstergesi olarak, Diploma Eki Etiketi (DS) ile ödüllendirilmiştir. Üniversitemizin programlarının akreditasyon çalışmaları devam etmektedir. Ulusal akreditasyon kuruluşlarınca akredite edilen programlarımız aşağıda listelenmiştir: Akreditasyon süreci devam etmektedir. Akreditasyon süreci devam etmektedir. 3 Bülent Ecevit Üniversitesi, Bologna Süreci ne uyumlu olarak oluşturulan akademik programları (ön lisans, lisans, lisansüstü) ve eğitim anlayışı ile hedefleri hakkında paydaşlarına ayrıntılı bilgi vermek ve şeffaflığı sağlamak amacıyla Öğrenci Bilgi Paketi ve Ders Kataloğu nu oluşturmuştur. (http://eobs.beun.edu.tr/ ) Öğrenci Bilgi Paketi ve Ders Kataloğundan, öğrenim planları, dersler, derslerin AKTS leri, içerikleri, değerlendirme süreçleri, kaynaklar, program eğitim amaçları, öğrenim çıktıları, alınacak derece ve bölüm hakkındaki her türlü bilgiye ulaşılabilmektedir Bülent Ecevit Üniversitesinde Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretim ve Değerlendirme Öğrenci merkezli öğrenme ve öğretme; öğrencinin motivasyonunun artırılması, yaratıcılığı ve öğrenmede aktif rol almasını hedeflemektedir. Öğrenme-Öğretme süreciyle ilgili; Mesleklerin gerektirdiği bilgi ve beceriler dikkate alınarak eğitim-öğretim faaliyetleri motivasyonu artıracak şekilde düzenlenir. Araştırma projeleri, ödevleri, sunumlar, laboratuvar uygulamaları öğretim süreçlerinin bir parçası haline getirilerek öğrencilerin öğrenmede aktif bir rol almaları ve farkındalıkları sağlanmaktadır. Ortak zorunlu derslerin ve bazı lisansüstü programların uzaktan eğitim ile yürütülmesi, ders notlarının internet ortamında sunulması, II. öğretim programları sunularak yükseköğretimde esneklik sağlanmaktadır. Mesleki ve serbest seçmeli dersler ile öğrencilerin uzmanlaşması sağlanmakta ve ilgi duydukları konularda 4 kendilerini geliştirme imkânları tanınarak motivasyonları artırılmaktadır. Çağdaş öğretim yöntemleri ve uygulamaları öğrenme süreçlerinde uygulanmaktadır. Öğrenci-Öğretim elemanı, idari personel arasında saygıya dayalı ilişkiler tesis edilmektedir. Öğrencilerin şikâyetleri ilgili birim yöneticileri tarafından dikkatli bir şekilde takip edilmektedir. Değerlendirme süreciyle ilgili; Öğrencilerin değerlendirilmesi öğrenme çıktılarına dayalı olarak şeffaf, adil ve tutarlı bir şekilde yapılmaktadır. Değerlendirme süreci açık ve belirgin kriterler ışığında yapılmaktadır. Değerlendirme sürecinde öğrencilere yeterli düzeyde geribildirim sağlanmaktadır. Mümkün oldukça değerlendirme birden fazla sınav uygulayıcısı tarafından yürütülmektedir. Öğrencilerin değerlendirmeye yaptıkları itirazlar için yönetmeliklerimizde düzenlemeler bulunmaktadır. Öğrencilere her yarıyıl sonunda uygulanan anketlerle öğretim elemanlarını ve dersleri değerlendirme ve geribildirim imkânı verilmektedir Bülent Ecevit Üniversitesinde Öğrenci kabulü, Eğitim Süreci, Derecelerin Tanınırlığı ve Sertifikalandırması Öğrenciler ön lisans ve lisans programlarına merkezi yerleştirme sistemiyle, lisansüstü programlara ise lisansüstü yönetmeliğine göre kabul edilmektedir. Öğrencilerle ilgili bütün öğrenme süreçleri Öğrenci Bilgi Paketi ve Ders Kataloğu (EOBS) nda ( tr/ ) tanımlanmaktadır. Mezun olduklarında kendilerine diplomalarının yanında Diploma Eki (DS) Etiketi verilmektedir. 5 Paydaşlarımızdan KOSGEB ile birlikte yürütülen program kapsamında Girişimcilik dersi alan öğrencilere Girişimcilik Sertifikası verilmektedir. Bu sertifikayı alan öğrenciler kendileri iş kurmaları halinde KOSGEB den karşılıksız maddi destek alabilmektedir Bülent Ecevit Üniversitesinde Akademik Personel İstihdamı ve Yükseltilmesi Öğretim elemanlarının işe alımı ve yükseltilmeleri mevcut mevzuata göre yapılmaktadır. Öğretim üyelerinin yükseltilmesi Senato nun belirlediği, YÖK ün onayladığı ve https://kms.kaysis.gov.tr/home/kurum/ web sayfasında ilan edilen kriterlere göre yapılmaktadır. Üniversitemiz, öğretim elemanlarını mesleki gelişimleri konusunda Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü vasıtasıyla desteklemekte ve yeni imkânlar sunmaktadır. Eğitim ve araştırma arasındaki bağı güçlendirmek için bilimsel aktiviteler desteklenmektedir. Öğretim süreçlerinde yeni gelişmelerin ve yeni teknolojilerin kullanımı teşvik edilmektedir Öğrenim Kaynakları ve Öğrenci Desteği BEÜ nün öğrencilerine sunduğu kaynak ve destekler aşağıda listelenmiştir: Kampüslerinde Kablosuz İnternet Erişimi ( EDUROAM ) Öğrenci Bilgi Paketi ve Ders Kataloğu (http://eobs.beun.edu. tr/) Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) Elektronik Kampüs Uygulaması (E-KAMPÜS) Haftanın 7 günü 24 saat hizmet veren kütüphane Elektronik Kütüphane Katalog ve Veri Tabanları Tarama Hizmeti 6 7 Cep ve Web Kütüphane Uygulamaları Öğrenci İşleri Çağrı Merkezi Öğrenci e-posta hizmeti Öğrenci Belge İstek Yönetimi Uygulaması BEÜ Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü BEÜ Dış İlişkiler Genel Koordinatörlüğü (Erasmus+, Farabi, Mevlana ve Serbest Dolaşım Değişim Programları) BEÜ Uzaktan Eğitim Merkezi BEÜ Engelli Öğrenci Birimi BEÜ kısmi zamanlı öğrenci çalıştırma programı Kampüslerde Etüt ve Öğrenci Çalışma Salonları Hayat boyu öğrenme kapsamında Sürekli Eğitim Merkezi aracılığıyla mesleki, dil, kişisel beceri ve diğer kursların verilmesi Yabancı dil eğitimi için hazırlık sınıflarının olması ve öğrencilere laboratuvarlarda bilgisayar destekli dil eğitimi olanağının sağlanması, Yabancı uyruklu öğrencilere Türkçe öğretimi için TÖMER in olması Esnek öğrenim ve öğretim modelleri olarak Yan dal, çift anadal, kurumlar arası ve kurum içi programlara geçiş olanaklarının bulunması Öğrencilere yemek yardımının yapılması Öğrenci kulüpleri aracılığıyla bilimsel, sosyal ve kültürel faaliyetlerin desteklenmesi ile kendi yeteneklerini geliştirmede imkân sağlanması Spor salonu, yüzme havuzu, tenis kortu, açık basketbol sahası gibi sportif etkinlikler için ortam sağlanması Akademik ve Psikolojik danışma hizmetlerinin sunulması Öğrenci Konseyi vasıtasıyla öğrenci temsilinin sağlanmasıdır. 1.7 Bilgi Yönetimi Bülent Ecevit Üniversitesi, programları ve diğer aktivitelerin etkin yönetimi ile ilgili bilgiyi toplamakta ve analiz etmektedir. Öğrenci profili, Öğrenci gelişimi, başarısı ve okulu bırakanların oranı, Öğrenme kaynakları ve öğrenci destek uygulamaları, Mezunların kariyer planlamaları ile ilgili veriler değerlendirilmektedir. 1.8 Kamuya Açık Bilgiler Üniversitemiz açık, kesin, somut, güncel ve internet sitemizden kolaylıkla ulaşılabilen kurumla ilgili bilgileri kamuoyunun bilgisine sunmaktadır. Kurumla ilgili ilan edilen veriler: Stratejik Planlar, Faaliyet Raporları, Performans Programları, Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporları, Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporları Mali Tablolar BEÜ tarafından düzenlenen etkinlikler internet sitemizden ( ) duyurulmaktadır. 1.9 Sürekli Gözlem ve Programların Belli Aralıklarla Değerlendirilmesi Mesleğin gerekliliği ve meslekte teknolojik gelişmeler göz önüne alınarak, programlar ile ders içerikleri her yıl gözden geçirilir ve güncelliği sağlanarak yürürlüğe konulur. Günümüz ihtiyaçlarına göre (ana, ara eleman bazında) talepler takip edilerek bölümler ve programlar açılmaktadır. 8 1.10 Kalite Güvencesi Üniversitemiz Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği gereğince en az beş yılda bir, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen periyodik bir kurumsal dış değerlendirme süreci kapsamında değerlendirilecektir. TABİKİ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSTESİ Basın Yayın Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü facebook.com/beunedutr twitter.com/beunedutr instagram.com/beunedutr youtube.com/beunedu
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks