Please download to get full document.

View again

of 144
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Erdélyi Margit KIS NÉMET NYELVTAN

Category:

Short Stories

Publish on:

Views: 420 | Pages: 144

Extension: PDF | Download: 4

Share
Related documents
Description
3 Erdélyi Margit KIS NÉMET NYELVTAN Puedlo Kiadó Felelős kiadó a Puedlo Kft. vezetője Copyright: Erdélyi Margit Borító: Frigya Design ISBN: Nyomta és kötötte a debreceni Kinizsi Nyomda
Transcript
3 Erdélyi Margit KIS NÉMET NYELVTAN Puedlo Kiadó Felelős kiadó a Puedlo Kft. vezetője Copyright: Erdélyi Margit Borító: Frigya Design ISBN: Nyomta és kötötte a debreceni Kinizsi Nyomda Felelős vezető: Bördős János ELŐSZÓ Kedves Nyelvtanuló! Engedd meg, hogy így ismeretlenül is szeretettel köszöntselek a nyelvtanulók hatalmas, és egyre növekvő táborában. Remélem, nem haragszol a tegezésért, de úgy gondoltam, mivel olvasóim többsége fiatal, nem haragszanak meg a közvetlenségemért. Te most egy a maga nemében egyedülálló könyvet tartasz a kezedben, és remélhetőleg gyakran fogod forgatni. A Kis német nyelvtan különlegessége főként abban rejlik, hogy az alapoktól indul, és egészen a felsőfokú nyelvvizsgáig felöleli a szükséges ismereteket. Tehát elég ezt az egyetlen könyvet megvenned, ugyanis a legegyszerűbb ragozástól kezdve, egészen a legbonyolultabb szerkezetekig minden nyelvtani fogódzót megtalálsz benne. Ez azt jelenti, hogy nem kell öt-hat, vagy még több nyelvtankönyvet megvenned, aszerint, hogy éppen milyen szinten állsz, s azt hiszem, hogy ez a mai könyvpiaci árakat tekintve nem elhanyagolható szempont. Az iskolai tankönyvekre persze ugyanúgy szükséged lesz, hiszen azokból tudod bővíteni a szókincsedet, s elsajátítani a beszélgetések menetét. Helyesen viszont csak megalapozott nyelvtani tudással fogsz tudni beszélni. A nyelvtani szabályok leírásánál törekedtem ugyan az érthető, világos megfogalmazásra, azonban tisztában vagyok vele, hogy a nyelvtanulók egy részének nem erőssége még a magyar nyelvtan sem, főleg, ha már néhány éve kijárta az iskolát. Ezt szem előtt tartva arra a következtetésre jutottam, hogy egy idegen nyelv nyelvtanát igazán csak példákon keresztül lehet megérteni és megtanulni. Éppen ezért rengeteg példamondatot találsz a könyvben. Ezek egy részét érdemes akár szó szerint is megtanulni, hiszen életszerűek, bármikor használhatod őket te magad is. Ugyanakkor pedig hasznát veheted az iskolai dolgozatoknál, illetve a nyelvvizsgákon, amikor a szükséges szavakat kicserélve hibátlan mondatokat alkothatsz. Menet közben, feltételezve, hogy esetleg a nulláról indulsz, minden mondat, illetve szó fordítását megtalálod közvetlenül 3 mellette, hogy a nyelvtan tanulmányozását ne kelljen megszakítanod a szótár állandó böngészésével. Úgy vélem, hogy könyvemnek a diákok részéről történő rendszeres használata megkönnyíti a nyelvtanárok munkáját is. Mivel segít, a nehezebb szerkezetek megértésében, a tanulók otthon, egyedül is képesek lesznek a tananyag átismétlésére, begyakorlására, s ezáltal a pedagógusok több időt fordíthatnak a leckékre, a beszédgyakorlatokra. Remélem, hogy könyvemet te is hasznosnak találod majd. Jó tanulást kívánok minden egyes nyelvtanulónak. A szerző 4 ALAKTAN A SZÓFAJOK (DIE WORTARTEN) A német névszóragozásban négy esetet különböztetünk meg: Alanyeset Nominativ (N) Tárgyeset Akkusativ (A) Részes eset Dativ (D) Birtokos eset Genitiv (G) A NÉVELŐ (DER ARTIKEL) A németben csakúgy, mint a magyarban határozott és határozatlan névelőket használunk. A legfontosabb különbség abban áll, hogy a magyar határozott névelő (a, az) megfelelője a német nyelvben három különböző, hímnemet, nőnemet és semlegesnemet jelölő névelő (der, die, das), melyeket a nyelvtanulás során az adott főnévvel együtt kell megtanulni. Ez nagyon fontos, hiszen mint a továbbiakban látni fogjuk a német nyelvben az egész főnévragozás ezekre a névelőkre épül. A határozatlan névelő megfelel a magyar határozatlan névelőnek (egy), de a németben ezt is az utána álló főnév neméhez igazítjuk. A német névelők a főnévvel szoros egységet alkotnak, szinte egy szóként is ejtjük ki őket az utánuk álló főnévvel. A névelő megmutatja, hogy: 1. az adott főnév milyen nemű, 2. határozott vagy határozatlan fogalmat jelöl-e, 3. milyen számban és esetben áll a főnév, vagyis milyen funkciót tölt be a mondatban. Pl.: Ich helfe der Tochter. Segítek a lányomnak. A der ragozott névelőből megtudok, hogy az utána álló főnév: 1. nőnemű, 2. határozott fogalom, 3. egyes szám, részes esetben áll. 5 Határozott és határozatlan névelők Határozott Határozatlan Hímnemű főnév előtt der ein Nőnemű főnév előtt die eine Semlegesnemű főnév előtt das ein Többes számú főnév előtt die - A német nyelvben sokkal gyakrabban használjuk a névelőket, mint a magyarban, ez főként a határozatlan főnevek esetében igaz. Pl.: Das ist ein Hund. Ez (egy) kutya. Sokszor akkor is lefordítjuk a határozatlan névelőt, amikor nem kellene, s ez magyartalansághoz (germanizmushoz) vezet. A magyartól eltérően egyes országnevek elé is ki kell tenni a határozott névelőt. Pl.: die Schweiz Svájc, die Türkei Törökország stb. A határozatlan névelő tagadása A németben a határozatlan névelő állító és tagadó alakja különbözik egymástól. Állító Tagadó Hímnem főnév előtt ein kein Nőnemű főnév előtt eine keine Semlegesnemű főnév előtt ein kein Többes számú főnév előtt - keine Ha a tagadás határozatlan névelővel ellátott vagy névelő nélküli főnévre vonatkozik, akkor a tagadó névelőt használjuk. Helytelen a nicht ein tagadás! Pl.: Hier steht ein Tisch. Itt áll egy asztal. Dort steht kein Tisch. Ott nem áll asztal. Hier stehen keine Tische. Itt nem állnak asztalok. 6 A határozott névelő ragozása Egyes szám Többes szám Eset hímnem nőnem semlegesnem mindhárom nemben N der die das die A den die das die D dem der dem den+n G des+s der des+s der A határozatlan névelő állító és tagadó alakjainak ragozása Egyes szám Többes szám Eset hímnem nőnem semlegesnem mindhárom nem N ein eine ein - kein keine kein keine A einen eine ein - keinen keine kein keine D einem einer einem - keinem keiner keinem keinen+n G eines+s einer eines+s - keines+s keiner keines+s keiner 7 A FŐNÉV (DAS NOMEN, DAS SUBSTANTIV) A FŐNÉV NEME A német főnevek, mint már említettem, hímneműek, nőneműek vagy semlegesneműek. A főnevek nemére vonatkozóan nincs általános szabály, azonban a következőkben megemlítek néhány útmutatásként szolgáló támpontot. Példák: Hímneműek 1. Jelentésük szerint: a hímnemű élőlények a hét napjai a hónapok az évszakok a világtájak a csapadékok és szelek az autómárkák 2. Végződésük szerint: -ig -ich -er -ler -ner -lin az idegen eredetű -ar -är -ent -eur -or -ist -ismus képzős főnevek der Mann a férfi der Montag a hétfő der Mai a május der Sommer a nyár der Osten a kelet der Regen az eső der Skoda a Skoda der Honig a méz der Teppich a szőnyeg der Schüler a tanuló der Künstler a művész der Schaffner a kalauz der Säugling a csecsemő der Kommentar a kommentár der Sekretär a titkár der Student a hallgató der Friseur a fodrász der Doktor az orvos der Sozialist a szocialista der Kapitalismus kapitalizmus 8 Nőneműek 1. Jelentésük szerint: a nőnemű élőlények die Mutter az anya kivétel: das Mädchen a lány, das Fraulein a kisasszony Lásd a semlegesneműeknél! sok folyónév die Donau a Duna die Elbe az Elba die Theiß a Tisza kivétel: der Rhein a Raina. der Main a Majna, der Po a Pó, der Nil a Nílus a számjegyek die Eins az egyes 2. Végződésük szerint: -in -heit -keit -schaft -ung -ei az idegen eredetű -ie -ik -ion -age -euse -enz -tät -ur képzős főnevek die Freundin a barátnő die Ärztin az orvosnő die Freiheit a szabadság die Möglichkeit a lehetőség die Freundschaft. a barátság die Wohnung a lakás die Konditorei a cukrászda die Chemie a kémia die Politik a politika die Station az állomás die Reportage a riport die Friseuse a fodrásznő die Intelligenz az értelem die Universität az egyetem die Natur a természet Semlegesneműek 1. Jelentésük szerint: fiatal élőlények hím és nőnemű élőlények közös neve das Kind a gyerek das Kalb a borjú das Pferd a ló das Rind a szarvasmarha kivétel: der Mensch az ember helységnevek das schöne Budapest a szép Budapest 9 országnevek számos fém és vegyi elem minden főnévként használt főnévi igenév das wunderbare Ungarn a csodálatos Magyarország kivétel: der Sudan, die Schweiz az -ei végződésűek: pl. die Mongolei az Union és Republik főnévvel összetettek, pl. die BRD (Bundesrepublik Deutschland Német Szövetségi Köztársaság) a többes számú országnevek, pl. die Vereinigten Staaten az Amerikai Egyesült Államok, die Niederlande Hollandia das Gold az arany, das Nickel a nikkel das Lernen a tanulás, das Lesen az olvasás 2. Végződésük szerint: -chen, -lein das Tischchen az asztalka kicsinyítőképzős főnevek das Rehlein az őzike -nis végű főnevek das Geheimnis a titok kivétel: die Erlaubnis az engedély -tum végű főnevek das Eigentum a tulajdon kivétel: der Irrtum a tévedés der Reichtum a gazdagság az idegen eredetű -ett, das Ballett a balett -ment das Parlament a parlament -um képzős főnevek das Museum a múzeum Az összetett főnevek neme mindig az összetétel utolsó tagjának neméhez igazodik. Pl.: das Haus + die Aufgabe = die Hausaufgabe (a házi feladat), die Waren + das Haus = das Warenhaus (az áruház) A rövidítések és betűszók nemét a rövidítés alapjául szolgáló főnév határozza meg. Pl.: die Uni (die Universität) 10 A FŐNEVEK TÖBBES SZÁMA A németben a főnevek többes számát nem egyféleképpen képezzük, mint pl. a magyarban. A többes szám névelője mindig die. A főnév többes számát az egyes számmal együtt kell megtanulni. A többes szám jelölésének típusai Egyes szám Többes szám Rag Tőhangváltás 1. das Fenster die Fenster der Vater die Vater dertisch die Tische -e der Stuhl die Stühle -e - 5. das Kind die Kinder -er das Buch die Bücher -er - 7. der Junge die Jungen -n -- die Frau die Frauen -en das Auto die Autos -s -- Az -in és -nis képzős főnevek többes számú alakjaiban mindig, az -us végű főnevek többes számában pedig gyakran megkettőződik a szó végi mássalhangzó. Pl.: die Schülerinnen, die Ergibnisse, die Busse. Az -um képzős főneveknél a többes szám jele gyakran a szótőhöz járul. Pl.: das Museum die Museen. Az idegen eredetű főnevek többes számának jele gyakran -s. Pl.: das Radio die Radios, das Auto die Autos. Az -i kicsinyítőképzős német főnevek többes számának jele mindig -s. Pl.: der Vati die Vatis, die Mutti die Muttis. A családnevek többes számát is -s végződéssel fejezzük ki. Pl.: Müllers Müllerék, Fischers Fischerék. A hím- és semlegesnemű főnévvel jelölt mértékegységeket egynél nagyobb számnevek mellett is egyes számban használjuk. Pl.: drei Glas Wein (három pohár bor), zwei Paar Schuhe (két pár cipő). A nőnemű főnévvel jelölt mértékegységeket egynél nagyobb számnév mellett többes számba tesszük. Pl.: drei Tassen Kaffee. 11 A FŐNÉVRAGOZÁS A németben csak kevés rag van, ezért a főnevek mondatbeli szerepét többnyire a névelő vagy más, a főnév előtt álló ragozott szó (névmás, melléknévi jelző) mutatja meg. Az erős főnevek ragozása Egyes szám Többes szám Eset hímnem nőnem semlegesnem mindhárom nem N A D G der ein kein den einen keinen dem einem keinem des eines keines Vater die eine keine die Vater eine keine der Vater einer keiner Vaters der einer keiner Mutter das ein kein das Mutter ein kein dem Mutter einem keinem Mutter des eines keines Kind Kind Kind Kindes die keine die keine den keinen der keiner Väter Mütter Kinder Väter Mütter Kinder Vätern Müttern Kindern Väter Mütter Kinder A legtöbb főnevet a fentiek szerint ragozzuk. Mint látható, általában elég a névelőt ragozni. A hím- és semlegesnemű főnevek azonban az egyes szám birtokos esetben -s, olykor -es ragot kapnak. Általában akkor jön be a segítő -e hang, ha anélkül nehéz lenne kiejteni a szót. Éppen ezért vannak olyan szavak, melyeknél a szótárban zárójelbe téve találjuk az -e hangot, vagyis akár - s-sel, akár -es-sel képezhető a birtokos eset, kinek hogy könynyebb az adott szót kiejteni. A többes szám részes esetben a főnév -n ragot kap. Kivételt képeznek azok a főnevek, melyek többes száma alanyesetben -s (pl. die Autos den Autos), vagy - en (pl. die Studentinnen den Studentinnen), mivel ezeknek már van -n végződésük. 12 A gyenge főnevek ragozása Egyes szám Többes szám N der Student die Studenten A den Studenten die Studenten D dem Studenten den Studenten G des Studentin der Studenten A gyenge ragozású főnevek az egyes szám alanyeset kivételével minden esetben -en vagy (ha a főnév alanyesetben már eleve -ere végződik) -n ragot kapnak. Így ragozódik pl.: der Junge a fiú, der Kollege a munkatárs, der Architekt az építész, der Patient a páciens, der Mensch az ember. Vigyázz! Nem minden olyan főnév kap az egyes szám ragozott alakjaiban -en-t, melynek többes száma -en! Pl.: der Professor des Professors die Professoren, der Doktor des Doktors die Doktoren. A gyenge ragozású főnevek között kivételt képez a der Herr (az úr), mivel ez a szó az egyes számban ragozáskor csak -n végződést kap, a többes számban viszont a többi gyenge főnévhez hasonlóan -en-t. Kivételként kell továbbá megemlítenem azokat a főneveket (szerencsére kevés van belőlük!), melyek ugyan minden ragozott alakjukban megkapják az -(e)n végződést, de egyes szám birtokos esetben ráadásul s-t is kapnak. Pl.: der Name des Namens (a név). Célszerű a hagyományostól eltérő ragozású főnevek közül a leggyakrabban használtakat megtanulni, de ha elbizonytalanodnánk, nézzünk utána a szótárban, amely a ragok rövidítésével útmutatást ad az adott főnév ragozását illetően. Pl.: der Wagen, -s, - der Tisch, -es, -e der Architekt, -en, -en der Name, -ns, -n A szótárjelzések sorrendje: egyes szám alanyeset, egyes szám birtokos eset, többes szám alanyeset. 13 14 A BIRTOKVISZONY KIFEJEZÉSE 1. Birtokos esettel: Míg a magyar nyelvben a birtok ragja jelzi a birtokviszonyt (az apám háza), a németben a birtokost kell birtokos esetbe tennünk: das Haus meines Vaters. Megváltozik a szórend is, hiszen míg a magyarban birtokos-birtok, a németben birtok-birtokos a helyes sorrend. A birtok számát mindkét nyelvben a birtok fejezi ki: az apám házai die Häuser meines Vaters. A főnév birtokos esetével mind élő, mind élettelen birtokos birtokviszonyát kifejezhetjük. Pl.: die Fenster des Hauses a ház ablakai. 2. von + részes esettel: Ezt a szerkezetet eredetileg akkor használták, amikor a többes számú főnév névelő nélkül (határozatlan alakban) szerepelt a mondatban, és nem állt előtte olyan szó (névmás, melléknév), mellyel kifejezhették volna a birtokos esetet. Pl.: Das sind Bücher von Kindern. Ezek gyerekek könyvei. Manapság azonban már nem ilyen szigorúak a szabályok, tehát használhatjuk a von + részes esetet határozott névelős főnév esetén is. Erre leggyakrabban akkor kerül sor, ha a mondatban több birtokviszony is van. Ilyenkor az egyiket birtokos esettel, a másikat von + részes esettel fejezzük ki. Vigyázz! A von + részes esetet csak élőlény birtokos esetén használhatod! 3. Személynevek birtokos esete: A személyneveknek nincs névelőjük, amit ragozhatnánk, viszont a szóvégi -s ragot megkapják, függetlenül a nemüktől. Ilyenkor a szórend is kétféle lehet: das Buch Peters vagy Peters Buch Péter könyve das Zimmer Annas vagy Annas Zimmer Anna szobája die Frau Adys vagy Adys Frau Ady felesége A Vater, Mutter, Onkel, Tante tulajdonnévként is ragozható, vagyis birtokos esetben nem teszünk ki eléjük névelőt. Pl.: Vaters Haus, Mutters Garten stb. Kereszt- és vezetéknév együttes használata esetén csak a vezetéknevet ragozzuk, a fentieknek megfelelően. Pl.: Sándor Petőfis Leben Petőfi Sándor élete. Ha a név előtt valamilyen megjelölés, cím áll, azt általában a név részének tekintjük, és nem ragozzuk. Szintén nem ragozzuk az esetleges elöljárószónak megfelelően a birtokot sem. Pl.: Ich arbeite in Frau Schneiders Garten. Schneider aszszony kertjében dolgozom. Kivétel: a Herr szót a tulajdonnév előtt is ragozzuk! Pl.: Das ist Herrn Müllers Haus. Ez Müller úr háza. A személynevek birtokviszonyát bármikor kifejezhetjük von + részes eset szerkezettel is. Pl.: das Buch von Peter Péter könyve, die Frau von Ady Ady felesége, Das ist das Haus von Herrn Müller. Ez Müller úr háza. A -s, -b, -tz, -x, -z végződésű tulajdonnevek esetében viszont csak a von + részes esettel írhatjuk körül a birtokos esetet. Pl. Wir lernen über das Leben von Babits. Babits életéről tanulunk. 15 A NÉVMÁS (DAS PRONOMEN) A SZEMÉLYES NÉVMÁS (DAS PERSONALPRONOMEN) Egyes szám Többes szám N ich du er, sie, es wir ihr sie (Sie) A mich dich ihn, sie, es uns euch sie (Sie) D mir dir ihm, ihr, ihm uns euch ihnen (Ihnen) Az egyes szám harmadik személyben a három nemnek megfelelően különböznek a személyes névmások. A többes szám első és második személy tárgy- és részes esetű alakjai megegyeznek (Micsoda könnyebbség!). Az önözést a többes szám 3. személyű személyes névmással fejezzük ki, mind egyes, mind többes számban (Újabb könnyebbség a magyarral szemben!). Írásban nagy kezdőbetűvel különböztetjük meg, szóban pedig általában kiderül a szövegkörnyezetből, hogy önözni akarunk, vagy harmadik személyekről beszélünk. A főnév helyettesítése személyes névmással A német 3. személyű személyes névmások, ellentétben a magyarral, nemcsak személyeket, hanem tárgyakat és fogalmakat is jelölnek. Jelentésük ilyenkor az, azok. Persze a legtöbb esetben a magyarban ezeket ki sem tesszük. Pl.: Der Vater arbeitet. Er ist im Büro. Az apa dolgozik. (Ő) az irodában van. Der Tisch ist klein. Er steht in der Ecke. Az asztal kicsi. (Az) a sarokban áll. A das általános mutatónévmást csak akkor használhatjuk, ha valakire vagy valamire rámutatunk és megnevezzük a személyt vagy dolgot. A már megnevezett személyre, fogalomra, dologra csak személyes névmással utalhatunk. Pl.: Das ist ein Haus. Es ist sehr schön. Ez egy ház. (Az) nagyon szép. Az es a das Haus személyes névmása. 16 A németben nincs tárgyas igeragozás (szerencsére!), ehelyett viszont gyakrabban tesszük ki a tárgyra utaló személyes névmást. Pl.: Dieser Pullover gefällt mir. Ich kaufe ihn. Ez a pulóver tetszik nekem. Megveszem (azt). Az ihn a der Pullover tárgyesetbe tett személyes névmása. AZ ES NÉVMÁS MINT ÁLTALÁNOS ALANY Es gibt Gibt es hier freie Plätze? Van itt szabad hely? Ja, es gibt noch welche. Igen, van. Gibt es einen Hund im Garten? Van kutya a kertben? Nein, es gibt keinen. Sie können ruhig herein. Nincs, nyugodtan bejöhet. Ilyen típusú mondatokban az es gibt jelentése: van, akad, előfordul. Határozatlan névelővel, vagy névelő nélkül álló főnevek előtt használjuk. Amiről azt állítjuk, hogy van (vagy nincs), azt tárgyesetbe tesszük. A mondat alanya az es névmás, az igét (gibt) ezzel egyeztetjük, tehát mindig egyes számban szerepel. es ist, es war Es ist kalt. Hideg van. Es ist Winter. Tél van. Es war Morgen, als wir weggefahren sind. Reggel volt, amikor elutaztunk. Es ist 8 Uhr. 8 óra van. Az időre, időjárásra vonatkozó mondatokban az es a nyelvtani alany szerepét tölti be. Leggyakrabban jelző vagy időhatározó áll utána. Ha napszak vagy évszak stb., tehát főnév követi, azt alanyesetben hagyjuk. Az es ist -nek van egy másik, ettől teljesen eltérő jelentése, amelyre a sein zu + Infinitiv tárgyalásánál fogok kitérni. 17 18 es geht Wie geht es dir? Hogy vagy? Danke, gut. Köszönöm, jól. Ha egészségi állapotra vonatkozik az es geht, utána a személyt részes esetbe tesszük. Ist die Aufgabe schwer? Nehéz a feladat? Es geht. Nem vészes. (Elmegy.) Az es geht nem vészes, tűrhető, elmegy stb. jelentéssel csak kijelentő mondatokban bír, mindig egy kérdésre adott válasz lehet. A VISSZAHATÓ NÉVMÁS (DAS REFLEXIVPRONOMEN) A visszaható névmás tárgyesete A német visszaható ige gyakran megfelel a magyar visszaható igének, vagyis a cselekvés eredménye visszahat az alanyra. Gondolatilag ez a magyar magamat, magadat stb. névmásoknak felel meg, bár mi ezeket általában nem tesszük ki. A német visszaható névmást ilyenkor tárgyesetbe tesszük. Pl.: Ich wasche mich. Mosakszom. (Megmosom magam.) Du ziehst dich an. Felöltözöl. (Felöltözteted magad.) Sajnos azonban van jó pár ige, amely ugyan nem fejez ki visszahatást, de a visszaható névmás hozzátartozik. Ezeket így, együtt kell megtanulni! Pl.: sich freuen örülni, sich befinden valahol lenni A visszaható névmást az ilyen igéknél is mindig tárgyesetbe tesszük. mich (magamat) uns (magunkat) dich (magadat) euch (magatokat) sich (magát) sich (magukat) Ha ezeket az alakokat összevetjük a személyes névmások tárgyesetével, azt látjuk, hogy csak a 3. személyű esetekben van eltérés. A visszaható névmás részes esete A magyar magamnak, magadna
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks