Please download to get full document.

View again

of 34
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2017 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

Category:

Finance

Publish on:

Views: 82 | Pages: 34

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
1 OCAK - 31 MART 2017 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2017 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ARA DÖNEM ÖZET FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) 1-2 ARA
Transcript
1 OCAK - 31 MART 2017 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2017 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ARA DÖNEM ÖZET FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) 1-2 ARA DÖNEM ÖZET KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOLARI 3 ARA DÖNEM ÖZET ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU 4 ARA DÖNEM ÖZET NAKİT AKIŞ TABLOSU 5 ARA DÖNEM ÖZET FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR 6-32 NOT 1 ŞİRKET'İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU 6 NOT 2 FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR 7-8 NOT 3 MUHASEBE POLİTİKALARI 8-9 NOT 4 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 10 NOT 5 FİNANSAL YATIRIMLAR 11 NOT 6 FİNANSAL BORÇLAR NOT 7 TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR NOT 8 DİĞER ALACAK VE BORÇLAR NOT 9 STOKLAR NOT 10 MADDİ DURAN VARLIKLAR 19 NOT 11 DİĞER KISA VADELİ KARŞILIKLAR 20 NOT 12 DİĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER 20 NOT 13 ERTELENMİŞ GELİRLER VE PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER 21 NOT 14 ÖZKAYNAKLAR 22 NOT 15 HASILAT VE SATIŞLARIN MALİYETİ 23 NOT 16 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ, PAZARLAMA GİDERLERİ NOT 17 ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GELİR / GİDERLER NOT 18 FİNANSMAN GELİR / GİDERLER 25 NOT 19 İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI NOT 20 KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER NOT 21 BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR 30 EK DİPNOT PORTFÖY SINIRLAMALARINA UYUMUN KONTROLÜ 31-32 31 MART 2017 VE 31 ARALIK 2016 TARİHLERİ İTİBARIYLA ÖZET FİNANSAL DURUM TABLOLARI VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız denetimden denetimden geçmemiş geçmiş Dipnot 31 Mart 31 Aralık referansları Dönen varlıklar Nakit ve nakit benzerleri Finansal yatırımlar Ticari alacaklar İlişkili taraflardan ticari alacaklar İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar Diğer alacaklar İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar Stoklar Peşin ödenmiş giderler Diğer dönen varlıklar Duran varlıklar Ticari alacaklar İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar Diğer alacaklar Yatırım amaçlı gayrimenkuller Maddi duran varlıklar Maddi olmayan duran varlıklar Diğer duran varlıklar Toplam varlıklar Takip eden açıklama ve dipnotlar özet finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. 1 31 MART 2017 VE 31 ARALIK 2016 TARİHLERİ İTİBARIYLA ÖZET FİNANSAL DURUM TABLOLARI KAYNAKLAR Bağımsız Bağımsız denetimden denetimden geçmemiş geçmiş Dipnot 31 Mart 31 Aralık referansları Kısa vadeli yükümlülükler Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları Ticari borçlar İlişkili taraflara ticari borçlar İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar Diğer borçlar Ertelenmiş gelirler İlişkili taraflardan ertelenmiş gelirler İlişkili olmayan taraflardan ertelenmiş gelirler Kısa vadeli karşılıklar Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar Diğer kısa vadeli karşılıklar Uzun vadeli yükümlülükler Uzun vadeli borçlanmalar Ticari borçlar 7-71 Diğer borçlar Ertelenmiş gelirler Uzun vadeli karşılıklar Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar Özkaynaklar Ödenmiş sermaye Geri alınmış paylar (-) ( ) ( ) Paylara ilişkin primler (iskontolar) Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler (giderler) (897) (897) Yeniden değerleme ve ölçüm kazançları (kayıpları) (897) (897) Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler Geçmiş yıllar karları Net dönem karı Toplam kaynaklar Takip eden açıklama ve dipnotlar özet finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. 2 31 MART 2017 VE 2016 TARİHLERİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOLARI Kar veya zarar kısmı Bağımsız Bağımsız denetimden denetimden geçmemiş geçmemiş Dipnot 1 Ocak - 1 Ocak - referansları 31 Mart Mart 2016 Hasılat Satışların maliyeti (-) 15 ( ) (16.902) Brüt kar Genel yönetim giderleri (-) 16 (31.455) (25.961) Pazarlama giderleri (-) 16 (18.960) (15.148) Esas faaliyetlerden diğer gelirler Esas faaliyetlerden diğer giderler (-) 17 (66.794) (2.551) Esas faaliyet karı Yatırım faaliyetlerinden gelirler Finansman geliri / (gideri) öncesi faaliyet karı Finansman gelirleri Finansman giderleri (-) 18 ( ) (10.190) Sürdürülen faaliyetler dönem karı Diğer kapsamlı gelir kısmı Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) - (366) Toplam kapsamlı gelir Pay başına kazanç (tam TL) 0,0009 0,0005 Takip eden açıklama ve dipnotlar özet finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. 3 31 MART 2017 VE 2016 TARİHLERİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOLARI Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir veya Giderler Tanımlanmış Birikmiş Karlar Geri Pay ihraç Kardan ayrılan fayda planları Geçmiş Net Ödenmiş alınmış primleri/ kısıtlanmış yeniden ölçüm yıllar dönem Özkaynak sermaye paylar iskontolar yedekler kayıpları karları karı toplamı 1 Ocak ( ) (487) Transferler ( ) - Toplam kapsamlı gelir (366) Mart ( ) (853) Ocak ( ) (897) Transferler ( ) - Toplam kapsamlı gelir Mart ( ) (897) Takip eden açıklama ve dipnotlar özet finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. 4 31 MART 2017 VE 2016 TARİHLERİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT ÖZET NAKİT AKIŞ TABLOLARI Dipnot 1 Ocak - 1 Ocak - Referansları 31 Mart Mart 2016 İşletme faaliyetlerinden nakit akışları Dönem karı Dönem net karı mutabakatı ile ilgili düzeltmeler Amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler Değer düşüklüğü (iptali) ile ilgili düzeltmeler Stok değer düşüklüğü (iptali) ile ilgili düzeltmeler Karşılıklar ile ilgili düzeltmeler (35.068) Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar (iptali) ile ilgili düzeltmeler (4.506) 521 Dava ve/veya ceza karşılıkları (iptali) ile ilgili düzeltmeler 11 (5.222) (5.719) Diğer karşılıklar (iptalleri) ile ilgili düzeltmeler (29.870) Faiz (gelirleri) ve giderleri ile ilgili düzeltmeler (91.871) Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler (97.827) ( ) Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler Ticari alacaklardaki (artış) / azalış ile ilgili düzeltmeler ( ) İlişkili taraflardan ticari alacaklardaki azalış (artış) İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklardaki azalış (artış) 7 ( ) Stoklardaki artışla ile ilgili düzeltmeler ( ) ( ) Ticari borçlardaki artış /(azalış) ile ilgili düzeltmeler ( ) ( ) İlişkili taraflara ticari borçlardaki artış (azalış) ( ) (9.631) İlişkili olmayan taraflara ticari borçlardaki artış (azalış) (91.361) Faaliyetler ile ilgili diğer alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler (25.502) (9.613) Faaliyetlerle ilgili diğer borçlardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler İşletme sermayesinde gerçekleşen diğer artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler ( ) (52.031) Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları Alınan faiz Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar kapsamında yapılan ödemeler (141) (11) Vergi ödemeleri/iadeleri (29.904) (17.215) İşletme faaliyetlerine ilişkin net nakit akışı ( ) Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları (1.476) (9.059) Alınan faiz Başka işletmelerin veya fonların paylarının veya borçlanma araçlarının edinimi için yapılan nakit çıkışları Başka işletmelerin veya fonların paylarının veya borçlanma araçlarının satılması sonucu elde edilen nakit girişleri (4.831) ( ) Yatırım faaliyetlerine ilişkin net nakit akışı (5.835) Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri Kredilerden Elde Edilen Nakit Borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları (55.000) (55.000) Kredi geri ödemelerine ilişkin nakit çıkışları (55.000) (55.000) Ödenen faizler (25.232) (12.053) Alınan faiz Diğer nakit girişleri (çıkışları) (190) 605 Finansman faaliyetlerinde nakit akışları (66.448) Yabancı para çevrim farklarının etkisinden önce nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış) ( ) Yabancı para çevirim farklarının nakit ve nakit benzerleri üzerindeki etkisi - - Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış) ( ) Dönem başı nakit ve nakit benzerleri Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri Takip eden açıklama ve dipnotlar özet finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. 5 DİPNOT 1 ŞİRKET İN ORGANİZASYON VE FAALİYET KONUSU Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ( Emlak Konut GYO veya Şirket ), Emlak Konut A.Ş. ünvanı ile 26 Aralık 1990 tarihinde Türkiye Emlak Bankası A.Ş. nin bağlı ortaklığı olarak, ana sözleşmesinde yazılı kayıt ve şartlarla Kamu İktisadi Teşebbüsleri hakkındaki 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Türkiye Emlak Bankası A.Ş. nin Ana Statüsü ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi olarak kurulmuş, 6 Mart 1991 tarihinde tescil ve ilan edilerek faaliyetlerine başlamıştır. Şirket in ana sözleşmesi 19 Mayıs 2001 tarihinde tadil edilmiş, 4603 sayılı kanun gereği Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi kılınmıştır. Şirket in, Yüksek Planlama Kurulu nun 4 Ağustos 1999 tarih ve 99/T-29 sayılı kararı ile 29 Aralık 1999 tarih ve 588 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince, Gayrimenkul Yatırım Ortaklığına dönüştürülmesi kararlaştırılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu nun ( SPK ), Şirket in Gayrimenkul Yatırım Ortaklığına dönüşümü ile ilgili 20 Haziran 2002 tarih ve 298 sayılı izni ile T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nın 25 Haziran 2002 tarih ve 5320 sayılı izni gereğince ana sözleşme tadil tasarısı genel kurulun tasvibine sunulmuş, tadil tasarısı 22 Temmuz 2002 tarihli Şirket Olağanüstü Genel Kurul toplantısında kabul edilerek ana sözleşme tadil edilmiştir. Şirket ana sözleşmesi 29 Temmuz 2002 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu nezdinde tescil edilmiş olup, 1 Ağustos 2002 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi nde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Şirket in 28 Şubat 2006 tarihinde toplanan Genel Kurulu neticesinde, Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. olan ünvanı, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. olarak değiştirilmiştir. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yönetim Kurulu nun 26 Kasım 2010 tarihli kararı ile Şirket in %25 oranındaki hissesine denk gelen TL nominal değerli B grubu payları 2 Aralık 2010 tarihinden itibaren Kurumsal Ürünler Pazarı nda işlem görmeye başlamıştır. Şirket in merkezi aşağıdaki adreste bulunmaktadır: Barbaros Mah. Mor Sümbül Sok. No:7/2 B (Batı Ataşehir) Ataşehir İstanbul. Şirket in amacı ve faaliyet konusu, büyük çoğunluğu konut olmak üzere ticari üniteler, eğitim birimlerini, sosyal donatıları, altyapı, yol ve her türlü çevre düzenlemesi ile birlikte gayrimenkul projelerinin gerçekleştirilmesi, geliştirilen projelerin inşaat kontrolörlüğünün yapılması, yapılan bağımsız bölümlerin pazarlaması ve satışı ile iştigal etmektedir. Şirket, SPK nın GYO tebliğ ve düzenlemeleri gereği inşaat yapım işlerinin yüklenicisi olamayacağından, tüm inşaat işlerini ihale yolu ile yüklenicilere yaptırmaktadır. 31 Mart 2017 tarihinde sona eren hesap dönemi itibarıyla hazırlanan finansal tablolar, Yönetim Kurulu tarafından 28 Nisan 2017 tarihinde onaylanmıştır. Genel Kurul onaylanan finansal tabloları değiştirme yetkisine sahiptir. Şirket in hakim sermayedarı T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı dır ( TOKİ ). TOKİ, T.C. Başbakanlığı kontrolünde bir devlet kuruluşudur. 6 DİPNOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR 2.1. Sunuma İlişkin Temel Esaslar Şirket in finansal tabloları Sermaye Piyasası Kurulu nun ( SPK ) 13 Haziran 2013 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Seri II 14.1 No lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup Tebliğin 5. Maddesine istinaden Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ( KGK ) tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları ( TMS ) esas alınmıştır. TMS ler; Türkiye Muhasebe Standartları, Türkiye Finansal Raporlama Standartları ( TFRS ) ile bunlara ilişkin ek ve yorumları içermektedir. Şirket, 31 Mart 2017 tarihinde sona eren ara döneme ilişkin özet finansal tablolarını SPK nın Seri: XII, 14.1 No lu tebliği ve bu tebliğe açıklama getiren duyuruları çerçevesinde, TMS 34 Ara Dönem Finansal Raporlama Standardı na uygun olarak hazırlamıştır. Şirket in özet finansal tabloları ve notları, SPK tarafından 7 Haziran 2013 tarihli duyuru ile açıklanan formatlara uygun olarak ve zorunlu kılınan bilgiler dahil edilerek sunulmuştur. İşletmeler, TMS 34 standardına uygun olarak ara dönem finansal tablolarını tam set veya özet olarak hazırlamakta serbesttirler. Şirket bu çerçevede, ara dönemlerde özet finansal tablo hazırlamayı tercih etmiştir. Şirket, muhasebe kayıtlarının tutulmasında ve kanuni finansal tablolarının hazırlanmasında, SPK tarafından çıkarılan prensiplere ve şartlara, Türk Ticaret Kanunu ( TTK ), vergi mevzuatı ve Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan Tekdüzen Hesap Planı şartlarına uymaktadır. Finansal tablolar, tarihi maliyet esasına göre hazırlanmış, kanuni kayıtlara TMS uyarınca doğru sunumun yapılması amacıyla gerekli düzeltme ve sınıflandırmalar yansıtılarak düzenlenmiştir. Yüksek enflasyon dönemlerinde finansal tabloların düzeltilmesi SPK nın 17 Mart 2005 tarih ve 11/367 sayılı kararı uyarınca, Türkiye'de faaliyette bulunan ve Türkiye Muhasebe Standartları'na uygun olarak finansal tablo hazırlayan şirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasına son verilmiştir. Buna istinaden, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren 29 No lu Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama Standardı ( TMS 29 ) uygulanmamıştır. Fonksiyonel ve Raporlama Para Birimi Şirket in finansal tablolarındaki her bir kalem, Şirket in operasyonlarını sürdürdüğü temel ekonomik ortamda geçerli olan para birimi kullanılarak muhasebeleştirilmiştir ( fonksiyonel para birimi ). Şirket in fonksiyonel para birimi TL olup, raporlama para birimi bin TL dir. Netleştirme/Mahsup Finansal varlık ve yükümlülükler, gerekli kanuni hak olması, söz konusu varlık ve yükümlülükleri net olarak değerlendirmeye niyet olması veya varlıkların elde edilmesi ile yükümlülüklerin yerine getirilmesinin eş zamanlı olduğu durumlarda net olarak gösterilirler. 7 DİPNOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 2.1. Sunuma İlişkin Temel Esaslar (Devamı) İşletmenin sürekliliği Şirket, finansal tablolarını işletmenin sürekliliği ilkesine göre hazırlamıştır. TMS ye Uygunluk Beyanı Finansal tablolar ve dipnotlar Kamu Gözetim Kurumu ( KGK ) tarafından yayınlanan TMS taksonomisine uygun olarak hazırlanmıştır Portföy Sınırlamalarına Uyum Ek Dipnot Portföy Sınırlamalarına Uyumun Kontrolü Tablosu nda yer alan bilgiler; Seri: II, No: 14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği nin 16. Maddesi uyarınca finansal tablolardan türetilmiş özet bilgiler niteliğinde olup, Seri: III, No: 48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği nin portföy sınırlamalarına uyumun kontrolüne ilişkin hükümleri çerçevesinde hazırlanmıştır. DİPNOT 3 MUHASEBE POLİTİKALARI 31 Mart 2017 tarihi itibarıyla ara dönem özet finansal tabloları, 31 Aralık 2016 tarihinde sona eren yıla ait finansal tabloların hazırlanmasında uygulanan muhasebe politikalarıyla tutarlı olan muhasebe politikalarının uygulanması suretiyle hazırlanmıştır. Dolayısıyla, ara dönem özet mali tablolarının bütünlük sağlaması için sene sonu mali tabloları ile beraber okunması gerekmektedir Yeni ve Revize Edilmiş Türkiye Muhasebe Standartları a) Finansal tablolarda raporlanan tutarları ve dipnotları etkileyen TMS de yapılan değişiklikler Bulunmamaktadır. b) 2017 yılından itibaren geçerli olup, Şirket in finansal tablolarını etkilemeyen standartlar, mevcut standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar Bulunmamaktadır. c) Henüz yürürlüğe girmemiş standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar Şirket henüz yürürlüğe girmemiş aşağıdaki standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen aşağıdaki değişiklik ve yorumları henüz uygulamamıştır: TFRS 9 Finansal Araçlar 1 TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat Ocak 2018 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinden itibaren geçerlidir. 8 DİPNOT 3 MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamı) 3.1. Yeni ve Revize Edilmiş Türkiye Muhasebe Standartları (Devamı) c) Henüz yürürlüğe girmemiş standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar (devamı) TFRS 9 Finansal Araçlar Kamu Gözetimi Kurumu ( KGK ) tarafından 2010 da yayınlanan TFRS 9 finansal varlıkların sınıflandırılması ve ölçümü ile ilgili yeni zorunluluklar getirmektedir de değişiklik yapılan TFRS 9 finansal yükümlülüklerin sınıflandırılması ve ölçümü ve kayıtlardan çıkarılması ile ilgili değişiklikleri içermektedir. KGK tarafından Ocak 2017 de yayımlanan TFRS 9 standardının revize edilmiş versiyonu a) finansal varlıkların değer düşüklüğü gereksinimleri ve b) gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelir tablosuna yansıtılan finansal yükümlülükler ile yayımlanan sınıflama ve ölçüm gereksinimlerine getirilen sınırlı değişlikleri içerir. TFRS 9, 1 Ocak 2018 tarihinde veya sonrasında başlayan yıllık raporlama dönemlerinde uygulanır. İlk uygulama tarihi 1 Şubat 2015 tarihinden önce olmak şartıyla, erken uygulamaya izin verilmektedir. TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat TFRS 15 standardındaki yeni beş aşamalı model, hasılatın muhasebeleştirme ve ölçümü ile ilgili gereklilikleri açıklamaktadır. Modeldeki beş aşama aşağıdaki gibidir: Müşteri sözleşmelerinin tespit edilmesi Satış sözleşmelerindeki performans yükümlülüklerinin tespit edilmesi İşlem fiyatının belirlenmesi Sözleşmelerdeki işlem fiyatını performans yükümlüklerine dağıtılması Şirket performans yükümlülüklerini yerine getirdiğinde gelir kaydedilmesi TFRS 15 aynı zamanda standardın üç boyutuna (performans yükümlülüklerinin tespit edilmesi, asil vekil değerlendirmesi ve lisanslama) açıklık getirmekte ve tadil edilmiş sözleşmeler ile tamamlanmış sözleşmeler için geçiş sürecinde bazı kolaylıklar sağlamaktadır. Söz konusu standart, değişiklik ve iyileştirmelerin Şirket in finansal durumu ve performansı üzerindeki muhtemel etkileri değerlendirilmektedir. 9 DİPNOT 4 - NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ Kasa - 2 Banka Vadesiz mevduat Vadesi üç aydan kısa vadeli mevduatlar Nakit ve nakit benzeri varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir: Vadesiz aya kadar Eksi: Vadesi üç aydan kısa bloke mevduatlar (88.405) (88.194) Bilanço tarihindeki vadeli mevduatlara ilişkin ortalama etkin yıllık faiz oranları: (%) (%) 6,78% 7,94% Nakit akım tablosunda kullanılmak üzere Şirket in nakit ve nakde eşdeğer varlıkları hesaplaması aşağıdaki gibidir: Nakit ve nakit benzerleri Eksi: Faiz tahakkukları (7.642) (8.074) Eksi: ASKGP proje hesapları (*) ( ) ( ) Eksi: TOKİ ye ait hesaplar (**) ( ) ( ) Eksi: Vadesi üç aydan kısa bloke mevduatlar (57.470) (57.332) (*) ASKGP projeleri kapsamında inşaatı devam eden projelerden elde edilen ve Şirket kontrolünde ilgili proje adına açılan banka hesaplarında biriken konut satış bedellerinden sözleşme hükümleri gereği yüklenici payına düşen kısmı Şirket kontrolünde ilgili projeler adına açılan vadeli hesaplarda tutulmaktadır TL lik (31 Aralık 2016: TL) proje hesaplarına ait mevduatın TL si (31 Aralık 2016: TL) projelere ait bloke mevduatlardan oluşmaktadır. (**) TOKİ ile arsa alımına ilişkin yapılan protokoller kapsamında, TOKİ den alınan arsaların bedeli TOKİ tarafından belirlenen ödeme tarihine kadar TOKİ adına Emlak Konut un vadeli hesaplarında değerlendirilmektedir. Bu vadeli hesaplarda biriken faiz gelirlerinin tamamı TOKİ ye ödenecektir. 10 DİPNOT 5 - FİNANSAL YATIRIMLAR Finansal yatırımlar Bono Özel tertip devlet tahvili (*) (*) Şirket, T.C. Hazine Müsteşarlığı ( Hazine ) adına 5664 sayılı kanun ile Konut Edindirme Yardımı ( KEY ) hak sahiplerine yapılacak ödemeler için, Hazine den 2010 yılı içerisinde TL tutarında özel tertip Devlet İç Borçlanma Senedi ( DİBS ) almıştır. Şirket, yapılan tespitler sonucu KEY hak sahipleri belirlendikçe bu DİBS in belirli bir kısmını erken itfa etmekte, ödemenin yapılması için Şirket hesaplarına aktarmaktadır (Dipnot 8) yılında alınan DİBS ler Hazine tarafından çıkarılmış, faiz ödemesiz ve ikincil piyasada alım satıma konu olmadığından gerçeğe uygun değerleri nominal değerleridir. Şirket, 31 Mart 2017 itibarıyla serbest piyasa aracılığıyla TL (31 Aralık 2016: TL) tutarında bono almıştır. Bonoları, Şirket finansal tablolarında makul değerler
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks