Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Een interview met juf Zita van de peuterspeelzaal:

Category:

Slides

Publish on:

Views: 71 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Hier ziet u de gezamenlijke nieuwsbrief van IKC de IJsselhof. In deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen van ons IKC. Daarnaast vertellen we over activiteiten op IKC de IJsselhof,
Transcript
Hier ziet u de gezamenlijke nieuwsbrief van IKC de IJsselhof. In deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen van ons IKC. Daarnaast vertellen we over activiteiten op IKC de IJsselhof, in de buurt en maakt u kennis met onze samenwerkingspartners. Een interview met juf Zita van de peuterspeelzaal: Een IKC: wat houdt dat in voor kinderen van de IJsselhof, buiten dat veel disciplines onder één dak zitten. Wat merken de kinderen van een IKC? Wij hopen heel veel! Samen leuke projecten aangaan, de kleinen leren van de groten, we kunnen wat voor elkaar betekenen zowel groot als klein. Ik wil proberen een steentje bij te dragen aan deze ontwikkeling. Maandag na de herfstvakantie ben ik begonnen met het meekijken in groep 1, bij meester Henk. Een erg leuke ochtend waar ik verschillende dingen van mee kan nemen naar de speelzaal. Ons gezamenlijk thema was de herfst. Met de kinderen had ik al een kleine aanzet gegeven samen iets te doen binnen dit thema. Bij het buitenspelen heb ik samen met enkele kinderen van meester Henk, gekleurde bladeren verzameld in de kruiwagen voor de PSZ. Die hebben we daar heengebracht en bij de PSZ in de watertafel gegooid. De volgende dag hebben onze kinderen ze aangeregen en weer teruggebracht naar meester Henk, om daar het lokaal te versieren. Zo konden we op kleine schaal iets voor elkaar betekenen en de kinderen laten zien dat we elkaar kunnen helpen op een leuke speelse manier. In de toekomst willen we dit graag uitbreiden zodat we van elkaar leren en respect opbrengen voor elkaar. Ik hoop dat dit IKC steeds leuker wordt, voor en met onze kinderen. Vriendelijke groet Zita Migchelbrink, PSZ. Parnassys: Doomijn kinderopvang gaat mee doen met een pilot om ouder/kind gegevens kinderopvang aan te gaan haken aan Parnassys. Een goed initiatief van ons IKC om de ontwikkeling van kinderen al vroeg in beeld te hebben. Ouderbetrokkenheid: In het Jaarplan staat Ouderbetrokkenheid hoog in vaandel. De MR en de werkgroep Ouderbetrokkenheid hebben zich gebogen over de samenwerkingsovereenkomst zoals deze op de website stond. Inmiddels is deze vereenvoudigd en veel toegankelijker gemaakt, zie bijlage. Voor 8 december a.s. staat een bijeenkomst tussen de MR en Oudercommissie Doomijn gepland. Ook hier proberen we elkaar te vinden en de interne samenwerking te versterken. Wijkgericht peuteraanbod Vanaf januari 2017 is het streven om vanuit IKC de IJsselhof een aantal (wijk)gerichte peuteractiviteiten onder de noemer Peuterpret aan te gaan bieden. Op de vrijdagochtenden organiseren we Peuter actief, denk daarbij aan dans, activiteiten buiten of in speellokaal. Meer informatie hierover volgt in de tweede helft van december. Daarnaast organiseren we elke laatste woensdag van de maand van 11 uur tot uur een meespeel-ochtend voor 3+ kinderen en hun ouders. Alle kinderen vanuit de wijk zijn welkom. De data zijn: 25 januari 15 februari ( i.v.m. vakantie) 29 maart 20 april (is ook het kijkmoment bij de kleuters) 31 mei 29 juni Wat doen we o.a. nog meer samen? De peuters gaan op vaste momenten op bezoek bij kleuters en ze spelen gezellig samen en de peuters raken dan ook al vertrouwd met school. De leerlingen van de groepen 7/8 gaan voorlezen in ons kinderdagverblijf. Groep 8 leerlingen zijn meegegaan met een uitje voor de kinderen van de opvang. Huiswerkklas Wat: De huiswerkklas is een plek waar kinderen vanuit groep 5 t/m 8 kunnen komen om: - Nog een keer uitleg te krijgen - Topo te leren -Huiswerk te maken -Spreekbeurt of boekenbeurt voor te bereiden Wie: De huiswerkklas is voor kinderen uit groep 3 t/m 8 die behoefte hebben aan ruimte en tijd om huiswerk te maken of die graag nog een keer uitleg willen. De huiswerkklas wordt door meester Jan Hobbeling begeleid. Er is ruimte voor maximaal 10 kinderen per keer voor de duur van 6 weken. Wanneer: De huiswerkklas start na de kerstvakantie op dinsdag en donderdag van tot uur. Waar: De huiswerkklas vindt plaats in het lokaal van meester Jan Hobbeling. Verder: Kinderen hebben een handtekening van hun ouder(s) nodig om deel te nemen aan de huiswerkklas. U kunt uw kind aanmelden door een mailtje te sturen naar meester Jan, nl. Elke 6 weken moet er opnieuw aangemeld worden. Zo voorkomen we dat er afhankelijkheid wordt gecreëerd maar ook dat er ruimte komt voor andere kinderen. Ouders of kinderen kunnen initiatief nemen om gebruik te maken van de huiswerkklas. Stint We hebben een STINT!! Kinderen van de opvang kunnen op deze manier makkelijk vervoerd worden om ergens heen te gaan! Weerbaarheidslessen Ook in 2017 zal er (bij voldoende aanmeldingen) doorgegaan worden met de trainingen weerbaarheid zie bijgevoegde poster. Een grote groep kinderen heeft dit de afgelopen maanden gevolgd en er baat bij gehad. Fijn dat dit mogelijk is op de IJsselhof door een goede samenwerking van ons IKC met Sportservice Zwolle en Joong-gun Muziek op de IJsselhof Binnenkort zal de Stichting Recht op muziek na schooltijd muzieklessen verzorgen op de IJsselhof. U krijgt hier nog informatie over. Ze starten nu al met een gelegenheidskoortje voor het kerstfeest! Leuk! Naschools activiteiten De ene keer Technieklessen, de andere keer knutselen, maar ook lekker samen pepernoten bakken. De kinderen vermaken zich uitstekend en de pepernoten smaakten ook nog heerlijk! Sinterklaas A.s. maandag is het zover! Sinterklaas komt aan op IKC de IJsselhof. Alle kinderen van zowel het kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en school zullen langs de kant staan om Sinterklaas welkom te heten. Wilt u de aanwijzingen (qua sta-plek) van de hulpouders opvolgen? Zo kunnen alle kinderen, groot en klein, Sinterklaas goed zien. Kerst Save the date Na het succes van vorig jaar gaan we op donderdag 22 december ons gezamenlijke kerstfeest weer in het park vieren met een lichtjestocht. Samen met de kinderen zorgen we ervoor dat er een sfeervolle wandeling door het park gemaakt kan worden. Onderweg is er toneel, dans, zang en muziek. Dit jaar is er ook een hapje en drankje voor ouders op het moment dat alle kinderen uit groep 1 t/m 8 in de klas smullen van een kerstbuffet. Welkom allemaal!
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks