Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Detay Maxinet Nedir - Detay Maxinet - Detay Maxinet Nedir- Detay Maxinet Nedir - Detay Maxinet Nasıl Çalışır

Category:

Documents

Publish on:

Views: 0 | Pages: 6

Extension: DOC | Download: 0

Share
Related documents
Description
Detay Maxinet Nedir - Detay Maxinet - Detay Maxinet Nedir- Detay Maxinet Nedir - Detay Maxinet Nasıl Çalışır
Transcript
   Detay Maxinet Nedir - Detay Maxinet İndir - Detay  Maxinet Nasıl Çalışır?  Detay Maxinet Geçmişi ve Hakkında Detay Maxi NET Türkiye.% 100 uyumluluk gösterecek bir  yapıyla inşa eilmiştir. DET! TE#E$M #TD.&T'. !(ust)s *00*+e ,,0.000 T# yatırımla M)bil bilişim tekn)l)-ileri alanına i/met ermek ü/ere kurulmuştur. *00 yılınan itibaren M)bil 2eme !lanına a )aklanarak *003 yılınan  başlayarak 45M peratörleri e M)bil 2eme !lanı 6ö/ümüyle iş )rtaklı(ı yapmıştır.DET! TE#E$M #TD.&T'. keni bünyesine bulunanlar !r74e e a/ılım ekipleriyle8 ürün geliştirme mülkiyetine s)n tekn)l)-iye yakın urarak8 kanal yapısını e 1*.000+en 9a/la müşteriye estekleyerek8 pa/ara üşük maliyetli e kullanımı k)lay8 uygun 6ö/ümler sunar. &irket8 işyerine 9aaliyet i6in  bulunanlar i6in yenilik6i e güenli 6ö/ümlerle8 müşterilerine sürekli ka/anıran bir )rtam yaratabilmekteir. :u kapsama8 ca/ip imkanlara yatırım sa(layacak )rtaklıklar sunabilmekteir. 'stanbul !na)lu akası Merke/ 9isi+nin a6ık alanlara giriş e 6ıkışları eam etmekteir.Detay Telek)m *00* yılının !(ust)s ayı i6ine m)bil bilişim tekn)l)-ileri alanını i/met etmek i6in kurulmuştur.*00, ılına ise Detay Telek)m 5;EMEN5 ile iş birli(i yaparak *M* e Telemetri 6ö/ümleri ile )nanım 9aaliyetleri 9aaliyet gösterilir.*003 ılına Detay Telek)m M)bil öeme alanına )aklanma T<=$>E## M)bil 2eme iş )rta(ı )lmuştur.*01, !ralık ayına kaar Türkiye pa/arına 1*.000+en 9a/la kurumsal müşterilerine i/met ermiştir.    *01? ılına Detay Telek)m keni bünyesine bulun !=74E e   a/ılım ekibi ile ürün geliştirme cl)se aima s)n tekn)l)-iiye  yakın urarak pa/ara üşük maliyetli e kullanımı k)lay 6ö/ümler sunar.*01@ ılına !yrıntı Telek)m  aylık !=74E 6alışma )syası ile cak ayı itibari ile Detay MaxiNet pr)-esini ayata ge6irmiştir. Maxi5)p e MaxiA)rl pr)-eleri ile Dünyaya a6ılmayı planlamaktaır. Detay Maxinet Nedir Detay Telek)m *01@ etaylı inceleme maksinet pr)-esi8 ayata ge6irmiştir 1, yıllık bilgi birikimi e tecrübesine saip )lan Detay Telek)m8 Detay Maxinet BC pr)gramıyla müşterilerine 5e) !rama M)t)ru ptimi/asy)nu i/meti ermeye  başlamıştır. Seo Nedir F5EF !rama M)t)ru ptimi/asy)nu8 kısaltmasıır. !rama m)t)rları 5E ile arama e Geb sitelerine aa k)lay bir  şekile tarama yapmak i6in teknik kriter ü/enlemelerir. !rama M)t)ru ptimi/asy)nu Türk6e e 5earc m)t)ru )ptimi/asy)nu emektir.5E8 bir Geb sitesi akkına arama m)t)rları i6in yapılan tüm iyileştirme 6alışmaları ile tanımlanabilir. !rama m)t)ru )ptimi/asy)nu yani 5E ile ama6 Geb sitelerinin e(erini arttırarak arama m)t)runa aa üst sıralara 6ıkın e )layısı ile site /iyaret6isi sayısının arttırılmasıır.5E8 arama m)t)rlarına yönelik ü/eltme e )ptimi/asy)n 6alışmalarıır. 5ite i6i e site ışı 5E )lmak ü/ere ikiye ayrılmaktaır. !rama m)t)rlarına yükselmek aına yapılan işlemlerin tamamını kapsamaktaır.5E8 !rama M)t)rlarına sitelerin eya say9aların üst sıralara 6ıkarılmasına yönelik ger6ekleştirilecek 9aaliyet.5E+nun temel amacı8 a6ılımı ereniyle F!rama M)t)ru ptimi/asy)nuF yani !rama M)t)rlarına üst sıralara listelenmektir. :u ama6la8 sitelere yer alan bilgi8 i/met eya satışların aa 9a/la uygun kitleye ulaştırılmasını sa(lamaktır.5EH sitelerin )(al y)llarla ulaşamayacakları Geb p)pülerli(ine8 )(al görünen yöntemlere girişH ulaşma sanatıır.:u Geb p)pülerli(i8 4))gle sıralamasını arttırmak a getirilir.5E 'nternet reklamcılı(ının en presti-li e getirisi yüksek pa/arlama strate-isiir. Proje  8 Detay Telek)m Merke/i8 !(ına ba(lı katılımcı müşterileri satın almak bilgisayarlar k)ntr)l eerek8 9irmanın mecut e yeni müşterilerine internet sitelerinin arama m)t)rları sıralamasına üst sıralara 6ıkması ama6lı 5E i/meti8 s)syal meya yöneticili(i8 marka e(eri ka/anırma8 piyasa bilirli(ini arttırma8 pa/ar payı .  Ilanlama )(rultusuna sistem ergün 1000 J 9arklı şirketler internet sitelerine giriş yapmayı planlamaktaır8 e bu 6alışmalar eamına ele eilen gelirlerin büyük bölümüne katılımcı müşterilerine kar payı )larak öemekteir. Detay Maxinet Nasıl Çalışır? Detay Maxinet ile 6alışmaya başlamak e ya/ılım pr)gramını  bilgisayarını/a inirebilmek e saip )lu(unu/ paket alt ara/iyi6alıştırılacaksa s)nraan ka/an6 ele etmek i6in C aet paket mecut ilk önce gümüş paketiyle si/ istei(ini/ /aman gümüş paketine mecburur isterseni/ aa altınan pakete ge6ebilme şansı/ınarır e aa s)nra platin pakete ge6mek şansını/ e(işkenir .5atın !lmış lu(unu/ Iaketlerin 5üresi 1 ılır C?, 4ün Kergün 4ümüş Iakette 4ünlük , L !ltın Iakette 'se 4ünlük 1 L :)yut $a/an6 4etirisi Mecut. PAKETLER VE ÖELL!KLER!
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks