Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Deneysel hipertiroidinin eriþkin sýçan testis dokusunda oluþturduðu histolojik deðiþiklikler

Category:

Music

Publish on:

Views: 0 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
ARAÞTIRMA 1 Deneysel hipertiroidinin eriþkin sýçan testis dokusunda oluþturduðu histolojik deðiþiklikler Meltem Özgüner*, Altuð Þenol**, Mehmet Ural*, Mehmet Ýþler** *Süleyman Demirel Üniversitesi Týp
Transcript
ARAÞTIRMA 1 Deneysel hipertiroidinin eriþkin sýçan testis dokusunda oluþturduðu histolojik deðiþiklikler Meltem Özgüner*, Altuð Þenol**, Mehmet Ural*, Mehmet Ýþler** *Süleyman Demirel Üniversitesi Týp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji AD., Isparta **Süleyman Demirel Üniversitesi Týp Fakültesi, Dahiliye AD., Isparta Özet Amaç: Eriþkin sýçanlarda deneysel hipertiroidi oluþturularak testis dokusundaki histolojik deðiþikliklerin ýþýk mikroskopik düzeyde incelenmesi amaçlandý. Materyal ve Metod: Aðýrlýklarý gr olan 30 adet eriþkin Wistar albino erkek sýçan kullanýldý. Grup I'e (Kontrol grubu) 10 gün serum fizyolojik, Grup II'ye 10 gün ve Grup III'e 20 gün, günde bir kez 250 mcg/kg L-tiroksin subkutan enjekte edildi. Tiroid fonksiyon testleri, Advia Centaur otoanalizörde kemilüminesans yöntemi ile çalýþýldý. Histolojik inceleme için rutin takip yöntemleri uygulandýktan sonra elde edilen testis dokusu kesitlerinde her grup için ayrý ayrý Johnsen testiküler biyopsi skoru hesaplandý ve histolojik deðerlendirme yapýldý. Bulgular: Spermiyogenezin deðerlendirildiði Johnsen testiküler biyopsi skoru açýsýndan gruplar arasýndaki fark istatistiksel olarak anlamlýydý (p 0.05). Grup II ve Grup III'de germ hücre sayýsýnýn ve seminifer tübül histolojisinin deðiþtiði ancak interstisiyel alanda bulunan hücrelerin morfolojilerinin deðiþmediði saptandý. Sonuç: Eriþkin dönemde oluþan hipertiroidinin, sýçan testisinde spermiyogenetik aktiviteyi etkilediði gözlendi. Bu deðiþikliðin, tiroid hormonunun doðrudan germ hücrelerine etkisi ve/veya Leydig hücreleri üzerinden dolaylý etkisi olabileceði sonucuna varýldý. Anahtar Kelimeler: Hipertiroidi, testis, sýçan Abstract Histologic changes of adult rat testis in experimental hyperthyroidism Aim: It was aimed to investigate histologic changes of adult rat testis in experimental hyperthyroidism. Materials and Methods: Thirty male Wistar albino rats, weighting gr were used. Rats in group I (Control group) were given daily s.c. injections of N NaOH in saline, rats in group II received daily s.c. injections of 250 mcg/kg L-tiroksin for 10 days and rats in Group III received daily s.c. injections of 250 mcg/kg L-tiroksin for 20 days. Thyroid function tests were quantified by Advia Centaur autoanalyzer. Histological analysis of testis tissue including Johnsen's testicular biopsy score was performed for each group after practicing routine histologic procedures. Results: Johnsen's testicular biopsy score of group II and group III were significantly decreased when compared to group I (p 0.05). Although germ cell morphology of group II and group III were effected, interstitial cell morphology was not effected in hyperthyroidism. Conclusion: We have observed that spermatogenetic activity of adult rat testis was effected in experimental hyperthyroidism. This observation led us to conclude that it might be the result of direct effect of thyroid hormones on germ cells and/or the result of indirect effect on germ cells via Leydig cells. Keywords: Hyperthyroidism, testis, rat Giriþ Tiroid bezinden salgýlanan triiyodotironin (T3) ve tiroksin (T4) hormonlarýnýn vücudun metabolik hýzýný arttýrmada önemli etkileri vardýr. Tiroid hormonlarýnýn artmasý, diðer endokrin bezlerin çoðunda salgý hýzýný arttýrýr. Tiroid hormonlarýnýn gonadlara etkisi özel bir iþleve odaklanamaz, ancak muhtemelen gonadlar üzerindeki direkt metabolik etkileri ve seksüel iþlevleri kontrol Yazýþma Adresi: Yrd.Doç.Dr.Meltem ÖZGÜNER Kurtuluþ mah. Eralp apt. 7/9 ISPARTA Tel : eden ön hipofiz hormonlarý aracýlýðýyla çalýþan uyarýcý ve inhibe edici etkilerinin ortaklaþa çalýþmasýnýn sonucudur (1). Testiste Leydig hücrelerinin ve Sertoli hücrelerinin differansiyasyonu ve normal geliþimi için gonadotropinlere (LH ve FSH) ihtiyaç vardýr (2,3). Gonadotropinlerden ayrý olarak, tiroid hormonlarýndaki deðiþiklikler de testis geliþimini etkilemektedir (4). Neonatal hipotiroidi Sertoli hücre proliferasyon süresinde uzamaya sebep olup Sertoli hücre differansiyasyonunu geciktirmektedir ve bunun sonucu olarak eriþkin sýçanda testis boyutunda ve sperm üreti- 2 Özgüner, Hipertiroidinin testis histolojisine etkisi minde yaklaþýk olarak %80 artýþ olduðu gösterilmiþtir (5-12). Neonatal -prepubertal hipertiroidi ise testiste hipotiroidinin etkilerine zýt etkiler göstermektedir. Tiroid hormonu T3'ün, Sertoli hücre differansiyasyonunu uyardýðý ve bunun sonucunda Sertoli hücrelerinin mitotik olarak aktif olduklarý dönemin belirgin olarak azaldýðý gösterilmiþtir (11). Neonatal hipertirodide, eriþkin testisteki Sertoli hücre sayýsý yaklaþýk olarak %50 oranýnda azaldýðý ve germinal hücre sayýsýndaki azalýþýn da buna eþlik ettiði ve testis boyutu azaldýðý belirlenmiþtir (11,13,14). Bu durum Sertoli hücre sayýsýný etkilediði için testisin sperm üretim kapasitesini de etkilemektedir (6,15-17). Tiroid hormonunun hücresel etkilerine steroid yapýdaki reseptör ailesinin bir üyesi olan tiroid hormon reseptörü (TR) aracýlýk etmektedir. Testiste immatür Sertoli hücrelerinin TR reseptörü içerdikleri ve fonksiyonlarýnýn tiroid hormonu tarafýndan düzenlenebildiði gösterilmiþtir (18,19). Ýlk yapýlan çalýþmalarda, eriþkin testis dokusunda TR ekspresyonunun olmadýðý ve bu nedenle eriþkin testis dokusunun tiroid hormonuna cevap vermediði ileri sürülmüþtür (20,21). Bu öngörünün aksine son zamanlarda yapýlan çalýþmalarda, eriþkin testis dokusunda TR'nin varlýðý immunohistokimyasal verilerle kanýtlanmýþ ancak TR'nin tam hücresel lokalizasyonu gösterilememiþtir (22,23). Neonatal-prepubertal dönemde tiroid hormon deðiþikliklerinin testis dokusu üzerine etkileri hakkýnda pek çok çalýþma olmasýna raðmen eriþkin dönemde oluþan hipertiroidinin testis üzerine etkileri hakkýnda yeterli literatür bilgisi mevcut deðildir. Bu nedenle, bu çalýþmada eriþkin sýçanlarda deneysel hipertiroidi oluþturularak testis dokusunda olabilecek histolojik deðiþikliklerin ýþýk mikroskopik düzeyde incelenmesi amaçlanmýþtýr. Materyal ve Metod Çalýþmada, aðýrlýklarý gr arasýnda olan 30 adet eriþkin Wistar albino sýçan kullanýldý. Sýçanlar hava alan tel kafeslerde, C oda ýsýsýnda tutularak standart pellet sýçan yemi ile beslendi. Dokular alýnmadan 12 saat önce katý besinler ve 2 saat önce su diyetten çýkarýldý. Sýçanlar her grupta 10 hayvan olacak þekilde 3 gruba ayrýldý; Grup I'e (Kontrol grubu) 10 gün süre ile serum fizyolojik (SF), Grup II'ye 10 gün ve Grup III'e 20 gün, günde bir kez 250 mcg/kg L-tiroksin subkutan enjekte edildi. SF ve L-tiroksin tedavisi tamamlanan sýçanlarýn eter anestezisi altýnda 5 cc kan alýndýktan sonra testis dokularý çýkarýldý. Tiroid fonksiyon testleri için alýnan kan örneklerinin plazmalarý ayrýldý ve analiz gününe kadar C'lik derin dondurucu da saklandý. Tiroid fonksiyon testleri, Advia Centaur otoanalizöründe kemilüminesans yöntemi ile çalýþýldý. Histolojik inceleme için sýçanlardan alýnan testis dokularý %10'luk formalinde tespit edildi. Rutin doku takip iþlemlerinin ardýndan, dokular parafine gömüldü ve elde edilen parafin bloklardan Leica SM2000R marka mikrotomda 5µm'lik kesitler alýndý. Alýnan kesitler hematoksilen eozin (H-E) ile boyandý. Her 3 gruptan da rastgele 10 adet 5µm'lik testis dokusu preparatý incelendi. Her grup için ayrý ayrý 100 adet tübül deðerlendirilerek ortalama Johnsen Testiküler Biyopsi Skoru (24) hesaplandý (Tablo 1). Ayrýca, her grup için seminifer tübüller ve interstisiyel alana ait hücreler histolojik açý- Tablo 1 : Johnsen testiküler biyopsi skoru Skor Histolojik Bulgular 10 Komplete spermatogenez, çok sayýda spermatozoa, düzgün yükseklikte germinal epitel, normal çaplý tubular lümen 9 Çok sayýda spermatozoa, disorganize germinal epitel, oblitere tubular lümen 8 Tubular kesit baþýna 5±10'dan daha az spermatozoa 7 Spermatozoa yok, çok sayýda spermatid, spermatosit ve spermatogonia 6 Spermatozoa yok, 5±20 spermatid, çok sayýda spermatosit ve spermatogonia 5 Spermatozoa ve spermatid yok, çok sayýda spermatosit ve spermatogonia 4 Spermatozoa ve spermatid yok, spermatosit 5'den az, fakat çok sayýda spermatogonia 3 Sadece spermatogonia 2 Germinal hücreler yok, sadece Sertoli hücreleri var (Sertolicell-only sendromu) 1 Tübüllerde hiç hücre yok Özgüner, Hipertiroidinin testis histolojisine etkisi 3 dan deðerlendirildi. Ýnterstisiyel alandaki farklý hücre tiplerinin deðerlendirilmesi lokalizasyonlarýna göre ve Teerds ve arkadaþlarýnýn tarifine dayandýrýlarak yapýldý (4). Bu çalýþmada istatistiksel deðerlendirmelerde gruplar arasý karþýlaþtýrmalar için Mann-Whitney U testi kullanýldý. Ýstatistiksel olarak P 0.05 deðeri anlamlý kabul edildi. Bulgular Tiroid Fonksiyon Testleri L-Tiroksin ile oluþturulan deneysel hipertiroidi modelinde 10. ve 20. gün tiroid fonksiyon testlerinin sonuçlarý Tablo 2'de toplu olarak gösterilmiþtir. Tablo 2 : Grup I (Kontrol), Grup II ve III (L-tiroksin) uygulanan sýçanlarýn tiroid fonksiyon testleri Grup I Grup II Grup III TSH (miu/ml) 1.68 ± ± ± FT3 (pg/ml) 1.6 ± ± ± 1.2 FT4 (pg/ml) 1.8 ± ± ± 0.32 Johnsen Testiküler Biyopsi Skoru Johnsen Testiküler Biyopsi skoru deðerlendirmesinde Grup I'in ortalama skoru 9.20±0.75, Grup II'nin ortalama skoru 7.74±1.52 ve Grup III'ün skoru 8.46±1.19 olarak hesaplandý. Grup II ve Grup III, Grup I ile karþýlaþtýrýldýðýnda skordaki azalýþ istatistiksel olarak anlamlý idi (p 0.05). Grup II ve Grup III arasýndaki biyopsi skoru farký da istatistiksel olarak anlamlý idi (p 0.05). Iþýk Mikroskobik Bulgular Rutin H-E ile boyanan Grup I'e (Kontrol Grubu) ait kesitlerde seminifer tübül sýnýrlarýnýn düzgün olduðu, seminifer tübüllerde germ hücrelerinin düzenli dizildikleri ve spermatogonyumlardan spermiyumlara kadar spermiyogenezin tüm evrelerindeki germ hücrelerinin varlýðý tespit edildi. Ýnterstisiyel aralýkta mavi-eflatun boyanan sitoplazmalarý ile Leydig hücrelerinin, pembe boyanan sitoplazmalarý ve daha küçük çekirdekleri ile makrofajlarýn, damar duvarýna yaslanan fuziform çekirdekli perisitlerin, peritübüler myoid hücrelerin ve mezenþimal hücrelerin, ve damarlarýn normal histolojik yapýlarýný koruduklarý tespit edildi. Rutin H-E ile boyanan Grup II'ye ait testis kesitlerinde ise seminifer tübül sýnýrlarý düzgün olmasýna raðmen germ hücre diziliminin bozulduðu ve seminifer tübüllerde spermiyogenezin duraksadýðý görüldü. Ýnterstisiyel alanda ise Leydig hücrelerin, mezenþimal hücrelerin ve damar endotel hücrelerinin morfolojilerinin normal olduðu gözlendi. Ýnterstisiyel alanda hücresel bir deðiþiklik saptanmadý. Grup III'e ait kesitlerde ise seminifer tübül yapýlarýnýn Grup II'ye benzediði ancak spermiyogenezin daha fazla seminifer tübülde duraksadýðý tespit edildi. Germ hücrelerinin olgunlaþma evrelerindeki duraksama daha belirgin olarak saptandý. Ýnterstisiyel alanda bulunan hücrelerin histolojik yapýlar ise normal görünümde idi. Tartýþma Yapýlan çalýþmanýn sonuçlarý eriþkin dönemde oluþan hipertiroidinin testis dokusunda spermatogenezi ve spermiyogenezi etkilediðini gösterdi. Germ hücrelerinde ve seminifer tübül yapýsýndaki deðiþikliklere raðmen, Leydig hücreleri dahil, interstisiyel alanda bulunan hücrelerin ise tiroid hormon deðiþiminden histolojik açýdan etkilenmediði saptandý. Yapýlan bazý çalýþmalarda, tiroid hormon reseptörlerinin sadece immatür testislerde mevcut olduðu ve büyük oranda da seminifer tübüllerde sýnýrlý kaldýðý saptanmýþ ve eriþkin sýçanlarýn testis dokusunda ise saptanamamýþtýr (25,26). Ancak, TR reseptörlerinin sýçan testis interstisiyumunda mezenþimal hücrelerde bulunduðunu gösteren bir çalýþmada, eriþkin sýçan dokularýnýn çekirdeðinde bulunan T3 reseptörlerinin immunohistokimyasal lokalizasyonu incelenerek, testis dokusunda boyanmanýn az olduðu ancak spermatositlerin ve Leydig hücrelerinin çekirdeklerinde ve spermlerin baþ kýsmýnda spesifik immun boyanma olduðu gözlenmiþtir (22). Germ hücrelerinde TR ekspresyonunun bulunmasý tiroid hormonunun germ hücre yaþamýnda bir düzenleyici gibi hareket edebileceði fikrini ortaya koymaktadýr ve spermatogenezde de 4 Özgüner, Hipertiroidinin testis histolojisine etkisi Resim 1. Grup I'e (Kontrol grubu) ait testis dokusu histolojik kesiti. Tübül morfolojisinin ve spermiyogenezin normal olduðu görülmekte. (H-E, X20) Resim 2. Grup II'ye (10 gün L-Tiroksin uygulanan) ait testis dokusu histolojik kesiti. Spermiyogenezin bozulduðu, germ hücre sayýsýnýn azaldýðý ancak interstisiyel alan histolojisinin normal olduðu görülmekte. (H-E, X20) Resim 3. Grup III'e (20 gün L-Tiroksin uygulanan) ait testis dokusu histolojik kesiti. Spermiyogenezin tüm tübüllerde etkilendiði ve duraksadýðý gözlenmekte. (H-E, X20) muhtemelen rolü olabileceðini öngörmektedir (27). Germ hücrelerinde TR ekspresyonunun olmasý ancak eriþkin sýçan testisinde spesifik tiroid hormonu baðlayýcý bölgelerin bulunmamasý TR pozitif hücrelerin bol miktarda bulunan TR negatif hücrelerce (round ve elonge spermatidler ve Sertoli hücreleri) seyreltilmesine baðlanabilmektedir. TRα1'in geliþen ve eriþkin testis dokusunda predominant TR izoformu olduðu saptanmýþtýr (27). Ýnsan çalýþmalarýnda ise alfa ve beta- izoformlarýnýn daðýlýmýnýn sýçan testisinden farklý bir yol izlediði ve TR alfanýn spermatogoniya çekirdeðinde belirgin eksprese edildiði fakat spermatidlerde beta izoformunun baskýn olduðu, matür spermatozoada ise sadece TR betanýn bulunduðu saptanmýþtýr (23). TR'nin çoðalabilen Sertoli hücrelerinin çekirdeklerinde bulunmasý, Sertoli hücre bölünmesindeki rolü ile uyumlu görülmektedir. Sýçanlarda, deneysel oluþturduðumuz hipertiroidinin sadece seminifer tübüllerde deðiþiklik oluþturmasý eriþkin dönemde tiroid hormonunun spermiyogenezi etkilediðini göstermektedir. Ancak spermatositlerin çekirdeklerinde reseptörlerin bulunmasý bozulan spermiyogenezi tek baþýna açýklayamamaktadýr. Neonatal-prepubertal tiroid hormon seviyelerindeki deðiþiklikler Sertoli hücrelerinin differansiyasyonunu etkilemektedir. Tiroid hormon seviyesi azaldýðýnda, Sertoli hücre differansiyasyonunun geciktiði, bu hücrelerin mitotik olarak aktif olduklarý dönemin uzadýðý gösterilmiþtir (5,6,7). Bu durumun aksine, tiroid hormon seviyesindeki artýþýn ise Sertoli hücre differansiyasyonunu uyardýðý ve Sertoli hücrelerinin mitotik olarak aktif olduklarý dönemin süresini kýsalttýðý belirlenmiþtir (11). Neonatal dönemde (doðumdan 16.güne kadar) yüksek T3 seviyelerinin, sýçan testisinde tübüler lümen oluþumunu daha erken baþlattýðý (12.günde, normal 16.gün) ve serum inhibin seviyelerini yükselttiði gözlendiði için, eriþkin testis boyutlarýnýn saptanmasýnda T3'ün önemli olduðu ve bu durumun T3'ün Sertoli hücreleri üzerindeki direkt etkisi sonucu olabileceði bildirilmiþtir (11). T3'ün prepubertal (8 günlük) ve midpubertal (28 günlük) Sertoli hücre kültürlerine eklenmesi sonucunda erken dönemde Sertoli hücre proliferasyonunu ve differansiasyonunu -fonksiyonel maturasyonunu- etkilediði ancak midpubertal dönemde etkisinin olmadýðý dolayýsýyle T3'ün Sertoli Özgüner, Hipertiroidinin testis histolojisine etkisi 5 hücreleri üzerindeki etkisinin yaþla baðýmlý olduðu saptanmýþtýr (14). Fetus ve yenidoðan sýçanlarda Sertoli hücrelerinde TR'nin fazla eksprese olduðu ancak postpartum 20. güne doðru azaldýðý da tespit edilmiþtir (27). Erken dönemde uygulanan tiroid hormon tedavisinin ise testis boyutunu ve germ hücre sayýsýný arttýrdýðý ve bu artýþýn prepubertal dönemde T3 tedavisinin Sertoli hücreleri üzerine doðrudan hormonal etkisine baðlý olduðu tespit edilmiþtir (26). Neonatal ve prepubertal dönemde yapýlan çalýþmalarýn aksine, çalýþmamýzda eriþkin dönemde artan tiroid hormon seviyesinin spermiyogenezi olumsuz yönde etkilediðini saptadýk. Neonatal hipotiroidinin testiste interstisiyel hücreler üzerine etkisini araþtýran çalýþmalarýn sonucunda, Leydig hücre proliferasyonunun arttýðý ve bu artýþýn hipotiroidinin bu hücreler üzerinde direkt etkisi olabileceði gibi Sertoli hücresi kaynaklý faktörler aracýlýðý ile dolaylý olarak da uyarýlabileceði ya da her iki mekanizmanýn ortak etkisi olduðu fikri öne sürülmüþtür (4,28). Postnatal dönemde, prepubertal sýçan testisinde mezenþimal hücrelerin Leydig hücrelerine differansiyasyonunda tiroid hormonunun gerekliliði ve düzenleyici rolü gösterilmiþtir (29). Tiroid hormonu fetal tip Leydig hücresi atrofisini uyarýp mezenþimal hücrelerin eriþkin tip Leydig hücrelere differansiyasyonunu uyarmaktadýr. Sýçanlarda eriþkin tip Leydig hücresinin postnatal 10. günde mezenþimal öncü hücrelerden geliþmeye baþlayýp, 21. günde belirgin bir artýþýn ardýndan ve 30. günde maksimuma ulaþtýðý belirlenmiþtir (4,25,26). Testosteron üreten fetal Leydig hücrelerinin aksine eriþkin tip Leydig hücreleri 5α-redükte steroidler, dihidrotestosteron ve 3αandrostenediol üretirler. Bu durum, T3 ile tedavi edilen hayvanlarda kontrol grubu ile karþýlaþtýrýldýðýnda azalmýþ plazma testosteron seviyelerini açýklamaktadýr. Bununla birlikte, T3 seviyelerindeki artýþ fetal/eriþkin tip Leydig hücrelerinde steroid sentezini inhibe ettikleri bilinen büyüme faktörlerinin lokal üretimini arttýrmaktadýr (4). Çalýþmamýzda Leydig hücre morfolojisinde deðiþiklik olmamasýna raðmen spermiyogenez de saptanan duraksamanýn lokal inhibe edici faktörlere baðlý olduðu düþünüldü. Bu nedenle, interstisiyel alanda bulunan hücrelerin fonksiyonlarýndaki deðiþimin araþtýrýlmasý için ayrý bir çalýþma gerekmektedir. Ayrýca, Leydig hücrelerinin TSH reseptörü içermedikleri saptanmýþtýr (4). Bu nedenle, bu hücrelerin TSH deðiþimlerinden etkilenmeyecekleri düþünülerek çalýþmamýzda deðiþen TSH seviyelerindeki deðiþiklikler tartýþýlmamýþtýr. Eriþkin dönemde oluþturduðumuz hipertiroidi tablosunun sonucunda spermatogenezin bozulmasý ve germ hücre sayýsýndaki azalma T3'ün germ hücreleri üzerine direkt etkisi veya Leydig hücrelerinde steroid sentezini inhibe eden lokal inhibe edici faktörlerin artýþýna baðlý görünmektedir, çünkü bu evrede Sertoli hücrelerinde TR ekspresyonu azalmaktadýr. Klinik çalýþmalarda, tirotoksikozda hipotalamus-hipofiz-testis aksý incelemeleri sonucunda hipertirodili hastalarda kýsmi Leydig hücre yetmezliði, spermatogenezde bozulma ve E2 'nin feedback etkisinde eksiklik belirlenmesine raðmen testis hacmi tüm hastalarda normal saptanmýþtýr (30). Graves hastasý erkeklerde yapýlan çalýþmalarýn sonucuna göre ise hipertiroidi normal serum serbest testosteron konsantrasyonu, hcg uyarýmýna azalmýþ testosteron cevabý ve LH'ýn GnRH'ya artmýþ cevabý ile ortaya çýkmaktadýr ve tiroid hormonunun önemli çift pituiter-gonadal etkisi mevcuttur (31). Sonuç olarak, yaptýðýmýz çalýþmanýn bulgularý ýþýðýnda deneysel olarak oluþturulan hipertiroidinin etkisiyle eriþkin sýçan testis dokusunda spermatogenezin ve spermiyogenezin duraksadýðý saptandý. Özellikle germ hücrelerinin sayýsýndaki azalýþýn, tiroid hormonunun doðrudan bu hücreler üzerine etkisi olabileceði gibi eriþkin tip Leydig hücre fonksiyonundaki inhibisyonun da etkisi olabileceði kanaatine varýldý. Kaynaklar 1-Guyton AC, Hall JE. Textbook of Medical Physiology. 9th 6 Özgüner, Hipertiroidinin testis histolojisine etkisi ed., Pennsylvania: W.B.Saunders Company, 1996: Greep RO, Fevold HL, Hisaw FL. Effect of two hypophyseal gonadotropic hormones on the reproductive system of the male rat. Anat Rec 1936; 65: Christensen AK. Leydig cells. In: Handbook of Physiology. Vol. 5. Washington, DC: American Physiological Society; 1975: Teerds KJ, De Rooij DG, De Jong FH, Van Haaster LH. Development of the adult-type Leydig cell population in the rat is affected by neonatal thyroid hormone levels. Biol Reprod 1998; 59: Cooke PS, Meisami E. Early hypothyroidism in rats causes increased adult testis and reproductive organ size but does not change testosterone levels. Endocrinology 1991; 129: Cooke PS, Hess RA, Porcelli J, Meisami E. Increased sperm production in adult rats after transient neonatal hypothyroidism. Endocrinology 1991; 129: Cooke PS, Kirby JD, Porcelli J. Increased testis growth and sperm production in adult rats following transient neonatal goitrogen treatment: optimization of the propylthiouracil dose and effects of methimazole. J Reprod Fertil 1993; 97: Hess RA, Cooke PS, Bunick D, Kirby JB. Adult testicular enlargement induc
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks