Please download to get full document.

View again

of 12
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

De evolutie van een kind - Annemie Ploeger (leesfragment)

Category:

Documents

Publish on:

Views: 0 | Pages: 12

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
De evolutie van een kind - Annemie Ploeger (leesfragment)
Transcript
  󰁄󰁥 󰁥󰁶󰁯󰁬󰁵󰁴󰁩󰁥 󰁶󰁡󰁮 󰁥󰁥󰁮 󰁫󰁩󰁮󰁄 Hoe elke ontwikkelingsfase een functie heeft Annemie Ploeger UITGEVERIJ NIEUW E ZIJDS  Uitgegeven door: Uitgeverij Nieuwezijds, AmsterdamZetwerk: Holland Graphics, AmsterdamOmslag: Studio Jan de Boer, Amsterdam© 2018, Annemie Ploeger󰁉󰁓󰁂󰁎 978 90 5712 497 6󰁎󰁕󰁒 770www.nieuwezijds.nlBij de productie van dit boek is gebruikgemaakt van papier dat het keur-merk van de Forest Stewardship Council (󰁆󰁓󰁃) mag dragen. Bij dit papier is het zeker dat de productie niet tot bosvernietiging heeft geleid.Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar ge-maakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband, elektro-nisch of op welke andere wijze ook en evenmin in een retrieval system worden opgeslagen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.Hoewel dit boek met veel zorg is samengesteld, aanvaarden schrijver(s) noch uitgever enige aansprakelijkheid voor schade ontstaan door even-tuele fouten en/of onvolkomenheden in dit boek.  11   Inhoud 󰀱 Inleiding 󰀱󰀵 󰀲 De bevruchting  󰀲󰀱Waarom duurt het zo lang voor een mens de vruchtbare leeftijd bereikt? 󰀲󰀴Waarom wachten we zo lang met kinderen krijgen? 󰀳󰀰Waarom is het zo moeilijk om een geschikte partner te vinden? 󰀳󰀵Waarom hebben we eigenlijk seks? 󰀳󰀸Waarom kan het zo moeilijk zijn om zwanger te worden? 󰀴󰀲 󰀳 De zwangerschap  󰀵󰀱Waarom gaat de embryonale ontwikkeling zo vaak goed (en waarom gaat het ook weleens mis)? 󰀵󰀴Waarom lijken alle embryo’s op kikkervisjes? 󰀵󰀷Waarom hebben zwangere vrouwen last van misselijkheid? 􀀶󰀳Waarom komen zwangere vrouwen extra kilo’s aan? 􀀶󰀷Kun je de ontwikkeling van je baby stimuleren tijdens de zwangerschap? 󰀷󰀱  󰀴 De bevalling  󰀷󰀵De voordelen van rechtop lopen 󰀷󰀷De voordelen van een groot brein 󰀸󰀱  De evolutie van een kind  12 󰀵 De babytijd  􀀹󰀷Waarom vinden we baby’s schattig? 􀀹􀀹Waarom praten we in een raar taaltje met baby’s? 󰀱󰀰󰀱Waarom huilen baby’s zoveel? 󰀱󰀰󰀳Waarom is borstvoeding zo goed voor baby’s? 󰀱󰀰󰀷Wat kunnen pasgeborenen eigenlijk? 󰀱󰀰􀀹Wat weten pasgeboren baby’s? 󰀱󰀱󰀱Wat weten pasgeborenen over sociale situaties? 󰀱󰀱󰀸 󰀶 De peutertijd  󰀱󰀲󰀷Wat is de peuterpuberteit? 󰀱󰀲􀀹Waarom hebben peuters zo vaak driftbuien? 󰀱󰀳󰀲Is probleemgedrag aangeboren of aangeleerd? 󰀱󰀳󰀴Bij welke peuters is het probleemgedrag blijvend, en bij wie gaat het over? 󰀱󰀳󰀷Waarom is de peuterpuberteit een noodzakelijk kwaad? 󰀱󰀴󰀱Kunnen peuters niet ook heel schattig zijn? 󰀱󰀴󰀴 󰀷 De basisschool  󰀱󰀴􀀹Waar komt het inlevingsvermogen van kleuters vandaan? 󰀱󰀵󰀱Waarom krijgen zoveel kinderen de diagnose autisme? 󰀱􀀶􀀹Waarom krijgen zoveel kinderen de diagnose 󰁁󰁄󰁈󰁄? 󰀱󰀷󰀴Waarom krijgen zoveel kinderen de diagnose dyslexie? 󰀱󰀷󰀷Waar komen sekseverschillen vandaan? 󰀱󰀸󰀲Zijn al die toetsen wel goed voor een kind? 󰀱󰀸󰀸 󰀸 De puberteit  󰀱􀀹󰀵Welk probleemgedrag laten tieners zien? 󰀱􀀹󰀷Hoe werkt het puberende brein? 󰀱􀀹󰀸Wat wordt bedoeld met een flexibele puber? 󰀲󰀰󰀱Wie gaat er vroeg en heftig puberen, en wie niet? 󰀲󰀰􀀶Waarom komen tienerzwangerschappen nog steeds voor? 󰀲󰀱󰀲Wanneer is een tiener volwassen? 󰀲󰀱󰀴
Tags
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks