Please download to get full document.

View again

of 4
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

ckv final

Category:

Documents

Publish on:

Views: 0 | Pages: 4

Extension: DOC | Download: 0

Share
Related documents
Description
ALGEMENE KENMERKEN 1. Wat voor gebouw is het? (een woning/ kerk/ kantoorgebouw of iets anders…) Het gebouw wat ik heb gekozen is de Pieterskerk. 2. Wie is de architect? De architect van de kerk is Willem Cornelis Mulder. 3. Wanneer heb je het gebouw bekeken en waar staat het? Ik heb het gebouw ongeveer 2 maanden geleden bekeken, en het staat in leiden. 4. Hoe groot is het gebouw? (klein/ middelgroot/ groot) Wat zijn ongeveer de afmetingen van het gebouw? Geef hoogte, breedte en die
Transcript
  ALGEMENE KENMERKEN 1. Wat voor gebouw is het? (een woning/ kerk/ kantoorgebouw of iets anders…)Het gebouw wat ik heb gekozen is de Pieterskerk.2. Wie is de architect?e architect van de kerk is Wi!!e #orne!is $u!der.%. Wanneer heb &e het gebouw bekeken en waar staat het ? 'k heb het gebouw ongeveer 2 aanden ge!eden bekeken en het staat in !eiden.. Hoe groot is het gebouw? (k!ein/ idde!groot/ groot) Wat zijn ongeveer de afmetingen van het gebouw? Geef hoogte, breedte en diepte. e kerk is erg groot. e hoogte van de kerk is ongeveer *+ eter hoog. e breedte is ongeveer + eter en de die,te is ongeveer -- eter.-. $et we!ke ateria!en is het gebouw ge aakt?e kerk is gebouwd van steen en het dak is be!egd et dak,annen.. 's de construce van het gebouw zichtbaar?e construce van de kerk is niet zichtbaar.  0. Wat voor construce is er gebruikt?ies uit (a!!een) etse!werk/ ba!kconstruce et etse!werk/ i&zer3 of staa!construce (ske!et)/ betonconstruce (ske!et)/ of iets anders n! ….. e kerk is gebouwd in 4rabantse goek.*. 5i&n ero, of aan het gebouw versieringen aangebracht? Zo ja, geef aan op welke plaatsen. 6an de binnenkant van de kerk zi&n versieringen aangebracht. 6an de ,i!aren.7. 8eef een voorbee!d van een versiering aan het gebouw. $aak hieronder een schets of plak een afbeelding op.  FUNCTIE VAN HET GEBOUW 1+. Waar wordt het gebouw voor gebruikt? (9  in te wonenom in te werken het heeft een godsdienstige functie andere functie, nl……! Het gebouw hee: een godsdiensge funce.11. Waaraan kun &e zien waar het gebouw voor ge aakt is? ;oe ini aa! % ken erken.<e kan het zien aan de kerkk!ok het g!as in !ood et re!igieuze =guren en aan de grote deuren.12. We!k ken erk ,ast niet goed bi& het gebruiksdoe! (de funce) van het gebouw? OMGEVING 1%. Past het gebouw goed in de o geving waarin het staat? >eg uit waaro &e dat vindt.'k vind dat de kerk in een goede o geving staat o dat het in de binnenstad is en daar vee! oude huizen staan en daar ook vee! ensen !o,en. #. $alt het gebouw op in de omgeving? Waarom welniet. 'k vind dat de kerk goed o,va!t in de o geving o dat de kerk groter is dan de huizen die ero heen staan  JE EIGEN ERVARING EN OORDEEL! 1-. Wat vind &e ze!f van dit gebouw? 5et een kruis&e in het vak waar &e vindt dat deze het best bi& ,ast He!e aa! !inks is negaef eer naar rechts is ,osiever. Hee! erg;oga!;eutraa!;oga!Hee! erg@aai % @,annend;iet nuAg % ;uAgBantasie!oos % Bantasieri&k;iet srcinee! % 9riginee!Cerouderd % $odern/actuee!@ ake!oos % @ aakvo!;iet ,raksch % Bunconee!Waarde!oos % Waardevo!9nsD ,athiek % @D ,athiek>e!i&k % $ooieed e weinig % 9ntroerend9no,va!!end % 9,va!!end 1. >eg in &e eigen woorden uit et behu!, van bovenstaande ,unten wat &e van het gebouw vindt. 'k vind het gebouw erg ooi o dat het a! erg oud is en dat het nog in zoEn goede staat is. 9ok vind ik het gebouw nuAg o dat a!s &e ge!ovig bent kan &e we! gewoon naar de kerk. Het gebouw is dan niet erg odern aar dat vind ik we! ooi want dan kan &e ook nog iets terugzien van vroeger. Het gebouw is erg o,va!!end o dat het vanaf ver weg a! te zien is
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks