Please download to get full document.

View again

of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

ckv berlijn pergamon

Category:

Documents

Publish on:

Views: 0 | Pages: 2

Extension: DOCX | Download: 0

Share
Related documents
Description
Pergamon Naar welk onderwerp gaat mijn voorkeur: Klassieke oudheid Midden Oosten Islamitische kunst Mijn voorkeur gaat uit naar de klassieke oudheid. Dat vind ik vooral omdat ik vind dat de gebouwen die gemaakt zijn in de klassieke oudheid heel mooi zijn. Het mooiste gebouw vond ik de Markttor. Het mooiste van de Markttor vond ik dat het een heel groot gebouw is, maar er toch op elk detail gelet is. Zelfs de hiëroglyfen zijn nagemaakt w
Transcript
  Pergamon Naar welk onderwerp gaat mijn voorkeur:   Klassieke oudheid Midden Oosten Islamitische kunst Mijn voorkeur gaat uit naar de klassieke oudheid. Dat vind ik vooral omdat ik vind dat de gebouwen die gemaakt zijn in de klassieke oudheid heel mooi zijn. Het mooiste gebouw vond ik de Markttor. Het mooiste van de Markttor vond ik dat het een heel groot gebouw is, maar er toch op elk detail gelet is. Zelfs de hiëroglyfen   zijn nagemaakt waar door het net lijkt alsof je er echt bent. Hiëroglyfen De Markttor Wat is de functie van deze maquette? De functie is om te laten zien hoe het centrum van een romeinse stad er vroeger uitzag.   Geef aan wat de maquette jou laat zien? Het laat je zien hoe een romeinse stad was ingedeeld vroeger. Zoek een object dat te maken heeft met deze maquette. De Markttor, want de Markttor staat heel groot afgebeeld op de maquette. Maquette van Romeinse stad Wat is de relatie tussen het object en de maquette? Op de maquette is een romeinse stad te zien en wat daar dus heel erg opvalt is de Markttor. Het was een stuk van de stadsmuur waar de poort was om in de stad te komen.  Zoek 3 objecten op en geef aan in welke zaal het licht en welke functie het heeft. Zaalnummer: Zaal 8 Functie: Het is de muur van een paleis Zaalnummer: 6 Functie: Het word gebruikt om rook te maken. Zaalnummer: 6 Functie: Het is een fles die CO2 bewaard met een familiewapen erop.
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks