Please download to get full document.

View again

of 10
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Cihazı, elektrikli materyallerin farklılaştırılmış toplanması için yönergeleri takip ederek imha ediniz.

Category:

Law

Publish on:

Views: 0 | Pages: 10

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
ĐÇĐNDEKĐLER Güvenlik Yönergeleri... sf. Parçaların Tanımı... Kurulum... Kullanım Talimatları... Sorun Giderme... Teknik Özellikler... Sembollerin Tanımı... SEMBOLLER TEHLĐKE Bu sembol ile işaretli paragraflar
Transcript
ĐÇĐNDEKĐLER Güvenlik Yönergeleri... sf. Parçaların Tanımı... Kurulum... Kullanım Talimatları... Sorun Giderme... Teknik Özellikler... Sembollerin Tanımı... SEMBOLLER TEHLĐKE Bu sembol ile işaretli paragraflar cihaza, kullanıcıya ve muhtemelen hastaya gelebilecek zararları önlemek için dikkatli biçimde takip edilmesi gereken talimatları içermektedir. UYARI Bu talimatlar cihaza zarar verebilecek durumları engellemek için büyük dikkat gösterilmesi gerektiğini belirtir. YASAK Bu ikon cihaza gelebilecek zararın önlenmesi için nelerin engellenmesi gerektiğini vurgulamaktadır. ÖNERĐLER Bu ikon ile, cihazın daha verimli biçimde kullanılabilmesini sağlayan bilgiler verilmektedir. Bu kılavuzu gelecekte faydalanmak için saklayınız. Bu kılavuzda belirtilen tüm endikasyonları takip ediniz. Cihazı, elektrikli materyallerin farklılaştırılmış toplanması için yönergeleri takip ederek imha ediniz. GÜVENLĐK YÖNERGELERĐ Cihaz kalifiye personel tarafından ve bir doktorun sorumluluğu altında bir tıp kliniğinde kullanılmalıdır. Sadece bu kılavuzda belirtilen işlemleri yapınız. Herhangi bir diğer durumda, teknik yardıma başvurunuz. Endoskop, bir dönüştürücü veya çevirici kullanılarak standart EN uyumlu çok düşük emniyet voltajı ile çalıştırılmalıdır. Özellikle, aşağıdaki hususlardan emin olunmalıdır: - Primer, sekonderden çift veya güçlendirilmiş izolasyon ile ayrılmış olmalıdır. - Sekonder, dönüştürücünün topraklamasından temel izolasyon ile ayrılmış olmalıdır. Nihai kurulum esnasında, dielektrik sertliği ve dispersiyon akımlarının EN ile uyumlu olduğundan emin olunuz. Hastalar, kullanıcılar ve diğerleri arasında çapraz enfeksiyonu engellemek için uygun hijyen önlemlerini alınız. Her zaman temizlik ve sterilizasyon talimatlarını takip ederek koruyucu aksesuarlar kullanınız. Bu cihaz orijinal paketinde taşınabilir veya aşağıdaki koşullar mevcut olduğunda 15 haftaya kadar muhafaza edilebilir: - Ortam sıcaklığı C - Nispi nem %10 - %90 - Atmosfer basıncı mbar. Endoskobu kullanmadan önce, aşınmalara sebep olabilecek veya hastayı yaralayabilecek pürüzlü yüzeyler veya geniş profiller bulunmadığından emin olunuz. Kullanım için uygun koşullar: - Ortam sıcaklığı C - Nisbi nem %30 - %75 - Atmosfer basıncı hpa. Bu tıbbi cihaz elektromanyetik uyumluluk açısından özel önlemler gerektirmektedir ve birlikte sunulan dokümanlarda belirtilen bilgilere uygun biçimde kurulup çalıştırılmalıdır. Üretici rehber ve beyanları Elektromanyetik Bağışıklık Inside endoskobu, aşağıda belirtilen elektromanyetik ortamda kullanılabilir. Müşteri veya Inside Endoskobunun kullanıcısı, cihazın böyle bir ortamda kullanıldığından emin olmalıdır. Emisyon testi Uygunluk Elektromanyetik ortam ile ilgili rehber Elektrostatik deşarjlar (ESD) IEC/EN Hızlı/atılımlı geçişler IEC/EN Dalgalanma IEC/EN Voltaj boşlukları, kısa kesintiler ve voltaj değişimleri IEC/EN Manyetik alan IEC/EN Đletimli Bağışıklıklar IEC/EN Işınımlı Bağışıklıklar IEC/EN Işınımlı Emisyonlar CISPR11 Đletimli Emisyonlar CISPR11 Harmonikler IEC/EN Voltaj dalgalanmaları/titreme IEC/EN U T güç kaynağı voltaj değeridir. Temas ile ±6kV Havada ±8kV Güç kaynağı ±2kV Diferensiyel Kip ±1kV Uygulanamaz 3A/m 3Vrms 150kHz ila 80MHz (yaşam desteği olmayan cihazlar için) 3V/m 80MHz ila 2.5GHz (yaşam ekipmanı olmayan cihazlar için) Grup 1 Sınıf [B] Uygulanamaz Uygulanamaz Zeminler ahşap, beton veya seramik olmalıdır. Eğer zeminler sentetik materyal ile kaplanmış ise, nisbi nem en fazla %30 olmalıdır. Güç kaynağı ticari ortam veya hastane tipinde olmalıdır. Güç kaynağı ticari ortam veya hastane tipinde olmalıdır. Güç kaynağı ticari ortam veya hastane tipinde olmalıdır. Eğer Inside Endoskobu kullanıcısı sürekli olarak çalıştırma gereksinimi duyuyor ise, cihazın bir UPS ye bağlı olarak kullanılmasını tavsiye ederiz. Şebeke güç kaynağına doğrudan bağlantı yapılmamalıdır. Nihai uygulamada teyit edilmelidir. Manyetik alan ticari ortam veya hastane tipinde olmalıdır Inside Endoskobu RF enerjiyi sadece dahili fonksiyonu için kullanır. Dolayısıyla, RF emisyonları çok düşüktür ve herhangi bir elektronik cihazın yanında herhangi bir çatışmaya sebep olmaz. Inside Endoskobu dişhekimliği kliniklerinde ve böyle yerlere güç sağlayan elektrik şebekesine doğrudan bağlanmış yerlerde kullanıma uygundur. Đletimli emisyonlar, harmonikler ve dalgalanmalar söz konusu değildir. Ana elektrik kaynağına doğrudan bağlantı yapılamaz. Nihai uygulamada teyit edilmelidir. PARÇALARIN TANIMI Eklemli kol. Elektriksel ve pnömatik bağlantılar Şekil Diş ünitine bağlı güç kablosu 2- Diş ünitine bağlı hava hortumu 3- Görüntü dondurma kutusuna bağlı Video IN a. Görüntü Dondurma Kutusuna bağlantı için güç kaynağı Eklemli kol. Endoskop bağlantıları Şekil 1a. 4- Elektrik bağlantısı 5- Hava hortumu Eklemli kol. Tuş takımı Şekil 1b. 6- AÇMA/KAPAMA basma düğmesi ve görüntülerin hafızadan silinmesi 7- Görüntü durdurma düğmesi 8- Ayna düğmesi 9- Görüntü saat yönünde çevirme düğmesi 10- Görüntü saat yönünün tersi yönde çevirme düğmesi Endoskop Şekil Elektrik bağlantısı 12- Hava bağlantısı 13- Koruyucu aksesuarlar için çabuk bağlantı yuvası Aksesuarlar Şekil Doğrudan gözlem için koruyucu aksesuar gözlem için koruyucu aksesuar 16- Cam merceğin temizlenmesi için çubuk 17- Sabit ağızlı anahtar 3.5 mm Bileşenler Şekil Hava akış kontrol birimi KURULUM Kurulumdan önce, Teknik Özellikler paragrafında belirtilen doğru kaynaklara sahip olduğunuzdan emin olunuz. Kurulum eklemli kolun ve monitör tutucu kolun diş ünitine sabitlenmesini gerektirir. FARO monitör ve monitör tutucu kolu kullanmanızı öneririz. Kolları diş ünitinin direğine sabitlemek için, FARO bloklarını kullanınız. Kolun kurulumu - Blok ile birlikte verilen talimatlarda belirtildiği üzere bloğu direk üzerine yerleştiriniz. - Kabloları diş ünitinin direği içerisine yerleştiriniz ve aşağıdaki bağlantıları yapınız (Şekil 1): Güç kablosu 1: diş ünitinin güç kaynağına bağlayınız. Güç kaynağının bir T3A sigorta ile korunduğundan emin olunuz. Hava hortumu 2: diş üniti çıkışında 4 Bar basınç ile bağımsız bir besleme noktasına bağlayınız. Video kablosu IN 3: görüntü dondurma kutusuna bağlayınız. Kesintiye uğramayan bir video sinyali elde etmek için mümkün olduğunca geçiş bağlantısı kullanmamaya özen gösteriniz. Güç kablosu 3a: görüntü dondurma kutusuna bağlayınız. Görüntü Dondurma kutusu kurulumu - Görüntü dondurma kutusunu diş üniti içerisine yerleştiriniz. - Velcro çift kilit ile kutuyu sabitleyiniz. - Koldan gelen Video IN3 kablosunu, görüntü dondurma kutusu üzerinde konum 3 e bağlayınız. - Güç kaynağı 3a yı, 4 pinli bağlantı ile görüntü dondurma kutusu üzerinde konum 3a ya bağlayınız. - Monitör video kablosunu iki video çıkışından birine bağlayınız. Đki video çıkışı birden kullanılabilir. Hava akışı kontrol birimi Hava akışı kontrol birimi 18 Şekil 4 havanın tamamen kapatılmasına olanak vermez, zira hava enstrümanın kontamine edilmesi riskini ortadan kaldırmak için gereklidir. - Đhtiyacınıza göre akışı azaltmak veya çoğaltmak için ayar düğmesini 18 çeviriniz. Endoskobun kurulumu Kurulum işlemi kalifiye personel tarafından yapılmalıdır. Endoskobun hazırlanması - (a) vidasını gevşetiniz, arka tapayı çıkarınız, (b) vidasını gevşetiniz ve arka kapağı (C) çıkarınız. Kolun hazırlanması - (d) vidasını gevşetiniz ve bir tornavida ile kol pininin koruyucu kapağını çıkarınız. - Endoskobu (d) pini ile hizalayınız, (e) vidasını sıkınız ve endoskobu kol üzerinde sabitleyiniz. Elektrik konnektörü (4) ve hava hortumunu (3) bağlayınız. Kapağı ve endoskobun arka tapasını tekrar yerine yerleştiriniz, kolun eklemi üzerindeki kapağı kapatıp vida ile sabitleyiniz. Konnektör 4 kanatçıkları dış tarafa bakacak şekilde bağlanmalıdır. KULLANIM TALĐMATLARI Endoskop her zaman koruyucu aksesuarları takılı olarak kullanılmalıdır. Kontrol edilmesi gerekenler - Koruyucu aksesuarların çıkışında basınçlı hava bulunduğundan emin olunuz. - Aksesuarlar fiziksel olarak sağlam durumda olmalıdır. Inside endoskobunu kullanarak, ağız boşluğu içerisinde çalışabilir, bu esnada çalışma sahasını monitör üzerinde gözlemleyebilirsiniz. Görüntünün döndürülebilmesi veya ayna görüntüsünün alınabilmesi imkanı, doğrudan ağız içerisinde gözlem yapılırcasına doğal bir biçimde çalışma olanağı sağlar. Bu yeni yöntemin avantajları aşağıdaki gibidir: - Doktor ve hasta için oldukça rahat bir konum - Çalışma sahasının büyütülmüş görüntüsü - Daha hassas, daha az invaziv işlemler - Asistan ile hasta arasında daha iyi iletişim. Endoskobu çalıştırmak için açma düğmesine (5) 2 saniye süre ile basınız. Endoskobu kapatmak için açma düğmesine (5) 2 saniye süre ile basınız. Kullanmadığınızda endoskobu kapalı tutunuz. Endoskop çalıştırıldığında, hava emisyonu ve optik fiberlerin aydınlatılması aktif hale gelir. Koruyucu aksesuarlar Doğrudan 90 gözlem için koruyucu aksesuarları takınız ve çabuk bağlantı (14) yuvasına doğru biçimde bağlandığından emin olunuz. Her zaman gözeneklerden hava akımının geldiğini kontrol ediniz. Eğer gözenekler tıkalı ise, Temizlik ve Bakım paragrafında belirtilen temizleme işlemlerini uygulayınız. Hava akımı, kullanım sırasında endoskop optiklerinin temiz tutulmasını sağlar ve işlemler esnasında meydana gelen aerosollerin çökmesini ve buhar oluşmasını engeller. Çıkış basıncı eklemli kol üzerinden ayarlanabilir. Hava, endoskobun kontaminasyonunu engellemek için gereklidir. Aksesuarı çıkarmak için iki klipse bastırarak uzaklaştırınız. 90 gözlem aksesuar aynasını, sabit ağızlı anahtarı kullanarak çıkarabilirsiniz. Faro tarafından sağlanan orijinal aynaları kullanmanızı öneririz, zira özel uygulama için uygun biçimde tasarlanmıştır. Çapraz kontaminasyonu engellemek için, her zaman tuş takımı ve kullanım sırasında dokunulabilecek endoskop kısımları üzerine koruyucu bir film uygulayınız. Endoskobu, steril edilebilir koruyucu aksesuardan tutarak hareket ettirmenizi tavsiye ederiz. Başlamak için Endoskobu çalışma sahasını gösterecek şekilde konumlandırınız. Mümkün olduğunca konforlu çalışabileceğiniz konumu seçiniz. Görüntünün, hareketler ile uyumlu olduğundan emin olunuz. Test etmek için, bir sond alıp aşağıdaki prosedürü uygulayınız: - Sondu endoskop tarafından gösterilen saha içerisinde yatay olarak hareket ettiriniz. - Eğer görüntü uyumlu değilse, yatay bir hareket monitör üzerinde oblik bir hareket ile uyumlu olacaktır. Saat yönünde ve saat yönünün tersi yönde görüntü döndürme düğmelerini kullanarak görüntüyü döndürünüz. Eğer görüntü aynaya bakıyormuşçasına aşırı dönmüş durumda ise, ayna görüntüsü elde etmek için ayna düğmesini kullanınız. Görüntünün uyumlu olduğunu kontrol etmek için, sond hareketlerini dikey olarak tekrar ediniz. Dikey olarak aşağı doğru bir hareket monitör üzerinde aynı şekilde dikey olarak aşağı yönde bir hareket olarak gözlenmelidir. Endoskop ile deneme yapmak için, başlangıç olarak sadece muayene ve eksizyon gibi daha basit işlemleri uygulayınız. Biraz pratik yaparak, çalışma şeklinizi tamamen değiştirinceye kadar kısa zamanda daha karmaşık işlemleri yapabilir hale gelebilirsiniz. Görüntünün Dondurulması Sıralı olarak izlenebilmek üzere 4 adet görüntü hafızaya alınabilir. Görüntüyü kaydetmek ve monitör üzerinde izlemek için görüntü dondurma (hold image) (6) düğmesine kısa süre ile basınız. Canlı görüntüye dönmek için düğmeye kısa süre ile basınız. Bu şekilde 4 adete kadar görüntü hafızaya alınabilir. Hafızada saklanan görüntüleri izlemek için, hold image düğmesine (6) birkaç saniye basınız. Hafızaya alınan son 4 görüntü, monitör üzerinde 4 ayrı kutu içerisinde gösterilecektir. Görüntüleri sırasıyla tam ekran olarak izlemek için, düğmeye (6) kısa süre ile basınız. Canlı görüntüye dönmek için, düğmeyi (6) basılı tutunuz. Hafızadaki görüntüleri silmek için, AÇMA-KAPAMA düğmesine basarak endoskobu kapalı konuma getiriniz. Görüntüler geçicidir. Arşivleme veya herhangi bir diğer işlem için, endoskobu bir bilgisayara bağlamanız gereklidir. Temizlik ve Sterilizasyon Endoskop ve tuş takımını, yumuşak bir bez üzerine alkol ile veya yüzey hijyeni sağlayan özel bir dezenfektan ile temizleyiniz. Endoskobu hiçbir zaman sıvı çözeltiler içerisine daldırmayınız. Endoskop sıvı içerisine daldırılmaya karşı korumalı değildir. - Optik cam merceğin yüzeyini çizmemeye özen gösteriniz. Tozu hava şırıngası ile uzaklaştırınız. Endoskop steril edilemez. Koruyucu aksesuarların temizliği ve sterilizasyonu. Koruyucu aksesuarların sterilizasyon işlemi: 1. Aksesuarları yumuşak bir bez üzerine alkol veya özel bir dezenfektan ile temizleyiniz. Sıvının aksesuarların içerisine sızmamasına özen gösteriniz. Cam merceğin çizilmemesine özen gösteriniz. Aksesuarları hiçbir zaman sıvı çözelti içerisine daldırmayınız. 2. Gerekli ise, hava çıkış gözeneklerini bir sond ile temizleyiniz. 3. Sterilizasyon sonrasında meydana gelebilecek lekelerin temizlenmesi için aksesuarların cam merceklerini temizlemek amacıyla, ürün ile birlikte verilen temizlik çubuğunu kullanınız Temizlik çubuğu üzerindeki pamuk silindir kirlendiğinde veya aşındığında, uç kısmından gevşeterek çıkarınız ve normal bir pamuk pelet (tükürük emici) ile değiştiriniz. Aksesuarlar, bir otoklavda 135 C de doyurulmuş su buharı ile steril edilebilir otoklav sterilizasyon süresi: 3 dakika. SORUN GĐDERME Sorun Çözümü Lekeler Koruyucu aksesuarları ve endoskop lensini Temizlik ve Sterilizasyon paragrafında belirtildiği şekilde temizleyiniz. Yansımalar Koruyucu aksesuarın doğru biçimde sabitlendiğinden emin olunuz. Görüntü yok Monitör bağlantısını kontrol ediniz. Monitörün analog girişini seçtiğinizden emin olunuz. Kesintili video görüntüsü Monitör bağlantısını kontrol ediniz. Endoskobun yakınlarında etkileşim yaratabilecek cihazların bulunmadığından emin olunuz. Temizleme havası Gözenekleri Temizlik ve Sterilizasyon paragrafında belirtildiği gelmiyor veya çok az şekilde temizleyiniz. geliyor Endoskobun arka kısmı Kullanım sırasında arka kısımda hafif ısınma normaldir. ısınıyor Kullanılmadığında endoskobu çalışır konumda bırakmayınız. Burada belirtilmemiş olan diğer sorunlar için, teknik yardım bölümümüz ile temasa geçiniz. TEKNĐK ÖZELLĐKLER OPTĐKLER - CCD sensör formatı : ¼ - Piksel sayısı : 765 x Odaklama mesafesi : mm arası - Genişletme : 35mm (çalışma mesafesi) 17 monitörde 13 x GÜÇ KAYNAĞI - Voltaj : 24 Vac +-%10 50/60 Hz - Absorbe edilen akım : 0.7 A - Video çıkış : RCA - Hava basıncı : azami 6 bar - Besleme hortumu : içø 1,6 dışø 2,8 - Hava tüketimi : 4-15 l/dak - Kol ağırlığı : 4.6 Kg - Endoskop ağırlığı : Kg SEMBOLLERĐN TANIMI Kullanmadan önce talimatları dikkatli biçimde okuyunuz. Çift izolasyon. Uygulanan kısım B Etiketleme EN Standartlarına uygundur.
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks