Please download to get full document.

View again

of 10
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

CERRAHİ KLİNİKLERDE TEDAVİ GÖREN HASTALAR HAKLARINI BİLİYORLAR MI?*

Category:

Finance

Publish on:

Views: 76 | Pages: 10

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
ARAŞTIRMA CERRAHİ KLİNİKLERDE TEDAVİ GÖREN HASTALAR HAKLARINI BİLİYORLAR MI?* Nadiye ÖZER** Zeynep KARAMAN ÖZLÜ*** Serdar SARITAŞ**** Alınış Tarihi: Kabul Tarihi: ÖZET Tanımlayıcı türde
Transcript
ARAŞTIRMA CERRAHİ KLİNİKLERDE TEDAVİ GÖREN HASTALAR HAKLARINI BİLİYORLAR MI?* Nadiye ÖZER** Zeynep KARAMAN ÖZLÜ*** Serdar SARITAŞ**** Alınış Tarihi: Kabul Tarihi: ÖZET Tanımlayıcı türde olan araştırma, bir üniversite hastanesinin cerrahi kliniklerinde yatan hastaların haklarını bilme durumlarını incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini; 18 yaş ve üzerinde olan, iletişim kurulabilen ve araştırmaya katılmayı kabul eden 281 hasta oluşturmuştur. Veri toplamada; literatür doğrultusunda oluşturulan, hastaların haklarını bilip bilmediklerini değerlendiren hasta hakları formu kullanılmıştır. Veriler; yüzdelik dağılım, t testi, ANOVA ve Kruskal Wallis varyans analiziyle değerlendirilmiştir. Hasta Hakları Bilgi Puanı (HHBP) 17 puan üzerinden değerlendirilmiş ve HHBP ortalaması ±3.32 olarak belirlenmiştir. Eğitimle HHBP ortalaması karşılaştırıldığında; okur-yazar hastalarda 9.75 (SS=5.23), üniversite mezunlarında (SS= 2.15) olan HHBP ortalamaları arasındaki fark anlamlı bulunmuştur (KW x 2 =42.379, P=.000). Hastaların bulundukları klinikle HHBP ortalaması karşılaştırıldığında Genel Cerrahi kliniğinde ( SS= 5.88), Göğüs Cerrahi kliniğinde (SS=4.50) olan ortalamalar arasındaki fark anlamlıdır (KW x 2 =14.446, p=.013). Hastaların yarısından fazlasının hasta haklarını bildikleri saptanmıştır. Hastalar, bulundukları kliniklerde en fazla refakatçi bulundurma, en az sağlık durumuyla ilgili bilgiyi sözlü ve yazılı isteme hakkına dikkat edildiğini belirtmişlerdir. Anahtar Kelimeler: Hasta hakları, hasta, cerrahi klinik ABSTRACT Do The Surgical Clinic Inpatıents Know Their Rights? This descriptive research was made in order to examine the knowledge status of the surgical clinic inpatients at a university hospital about their rights. Sample of the study was 281 patients who are over 18 years old, communicable and accepted to be a part of the research. Data collecting was made through a form which evaluated weather patients know their rights and the form was created by using literature knowledge. Collected data was assessed by using percentage distribution, t test, ANOVA and Kruskal Wallis variant analyses. Patient Rights Knowledge Point (HHBP) was rated over 17 and mean HHBP point was found as ±3.32. When educational level was compared with the HHBP; it was found that the HHBP point was 9.75 (SD=5.23) and (SD=2.15) for the literate patients and College graduate patients, respectively and the difference was found to be significant (K-Wx2= , P=.000). In the case of clinic and HHBP point comparison, it was found that the HHBP point was (SD=5.88) and (SD=4.50) for the General Surgery and Chest Surgery clinics, respectively Wx2=14.446, p=.013). It was observed that more than half of the patients know their rights. Patients indicated that the right of having any attendant present is the most and the right of requesting verbal and written information about their illness is the least of their rights which were noted. Keywords: Patient rights, patient, surgical clinic. *Bu çalışma Kasım 2008 tarihleri arasında Avanos ta gerçekleştirilen 5. Kapadokya Adli Bilimler Adli Hemşirelik Kongresinde sözel bildiri olarak sunulmuştur. **Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği (Yard. Doç.Dr.) *** Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi (Başhemşire Yrd.) ****Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat Sağlık Yüksekokulu (Öğr. Gör.) 19 GİRİŞ İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin yayınlanmasından sonra hızla yaygınlaşan insan hakları kavramının bir alt başlığı olarak ele alınan hasta hakları son yıllarda pek çok Avrupa ülkesinin yanı sıra ülkemizde de güncel konu haline gelmiştir (Sert 2004, Süzek ve ark. 2004). Hasta hakları, insan hakları kuramında sağlık hakkı olarak ifade edilen temel hakka dayandırılır (Hatemi 2006, Bostan 2007). Hasta hakları, hastanın sağlığını olabildiğince geri alabilmesi için gereksinim duyduğu desteği zamanında, eksiksiz olarak, en doğru biçimde, eşitlik, konfor ve saygınlık içerisinde alabilmesini sağlamak üzere tanımlanmıştır (Baybek ve ark. 2004). Bu kavram esas olarak insan hak ve değerlerinin sağlık hizmetlerine uygulanmasını ifade eden hakları kapsamaktadır. Bu hakların başında: insan olarak saygı görme, mümkün olan en yüksek düzeyde sağlık hizmeti alma, bilgilendirilme, tıbbi işlemler için hastadan onay alma, mahremiyet ve özel hayata saygı, bakım ve tedavi devamlılığının sağlanması gelmektedir (Şahbudak 1992, Baybek ve ark. 2004). Hasta haklarına ilişkin ilk uluslar arası düzenleme 1981 yılında Dünya Tabipler Birliği tarafından yayınlanan Lizbon Bildirgesi dir (Özdemir ve ark. 2006, Kuzu ve ark. 2006, Bostan 2007). Bu bildirgeden sonra 1994 yılında Amsterdam da hazırlanan Avrupa Hasta Hakları Bildirgesi ve 1995 yılında Dünya Tabipler Birliğince yayınlanan Hasta Hakları Bildirgesi ile kavram gelişmiş ülkelerin toplumsal hayatında yerini almıştır (Zülfikar ve Ulusoy 2001). Bireyin hasta rolüne girdiği zaman sahip olduğu haklar konusunda Amerika Birleşik devletlerinde 1973 yılında Hasta Hakları Bildirgesi yayınlanmıştır. Hasta hakları konusuyla ANA (American Nurses Association- Amerikan Hemşireler Birliği) ve Ulusal Hemşireler Birliği aktif olarak ilgilenmiştir dan önce Ulusal Hemşireler Birliği bir hasta hakları yasası çıkarmıştır (Baybek ve ark. 2004). Ülkemizde hasta haklarına ilişkin olarak yapılan en kapsamlı düzenleme Sağlık Bakanlığı nca hazırlanan Hasta Hakları Yönetmeliği dir. 1 Ağustos 1998 tarih ve sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş olan bu yönetmelik Avrupa Hasta Hakları Bildirgesi nin hemen hemen aynısıdır, ancak son maddesiyle farklılaşmaktadır. Bu son madde Hasta Hakları Bildirgesinin, hastaların görüp okuyabileceği yerlere asılmasını zorunlu kılmıştır (Hasta Hakları Yönetmenliği 1998, Savaşkan 2006). Günümüzde hasta hakları çeşitli yöntemlerle güvence altına alınmaktadır. Avrupa da hasta haklarının geliştirilmesi ve korunması ile ilgili; spesifik kanunlar, idari düzenlemeler, hizmet sözleşmeleri, halkın kamu yetkililerinden şikayetlerini inceleyen yetkililer (ombudspersons) gibi farklı mekanizmalar mevcuttur (Yılmaz 2002b, Eksen ve ark. 2004). Ülkemizdeki sağlık çalışanlarının yanlış uygulamalarını ele alan ve sonuçlandıran Yargı Yolu, Yüksek Sağlık Şurası ve Türk Tabipler Birliği mevcuttur (Zencir ve ark. 1999). Hasta hakları, daha iyi sağlık ortamı için hasta ve sağlık çalışanlarının birlikte sahip çıkması gereken haklardır. Ülkemizde birçok temel haklar gibi, hasta haklarının da gerek sağlık çalışanları gerekse kurum ve hastalar tarafından ihmal edildiği bilinmektedir. Hasta hakları, genellikle hekim, hemşire hataları nedeni ile kamuoyunun gündemine girmekte, bu nedenle de gerçek kapsamı ile değerlendirilememektedir (Aşkar 2006). Hasta haklarının geliştirilmesi için gösterilen çabalar; hastalara sağlık hizmetlerinden tam olarak yararlanma konusunda yardımcı olmak ve sistemle ilgili sorunların olumsuz etkisini azaltmayı, hastalarla sağlık çalışanı arasındaki yararlı ilişkiyi desteklemeyi ve 20 geliştirmeyi; özellikle de hastaların sağlık hizmeti sürecine daha aktif katılımını cesaretlendirmeyi, sağlık kuruluşları, sağlık çalışanları ve sağlık yöneticileri arasındaki iletişim için yeni fırsatlar yaratmayı, var olanları güçlendirmeyi ve temel insan haklarının korunmasını sağlamayı amaçlamaktadır (Aşkar 2006). Hastaneye yatış; hastada yeni bir role girme, rol kaybı, tanımadığı ortamda, tanımadığı insanlara bağımlı olma gibi nedenlerle her zamankinden daha fazla stres yaratmaktadır. Böyle bir durumda hasta kendi için iyi olanı seçemeyebilir ve haklarını elde edemeyebilir. Hasta kendisi için iyi olanı seçemediği durumlarda yardıma gereksinim duyar (Şahbudak 1992, Baybek ve ark. 2004). Hastalar, genellikle hakları ile ilgili bilgi sahibi olmadıklarından, bu hakları nasıl elde edecekleri konusunda bir rehbere gerek duymaktadırlar (Vural 1993, Williams 2001, Teke ve ark. 2007). Günümüzde hemşirelik uygulama alanı genişlemiş ve yeni boyutlar kazanmıştır. Bu değişim ve gelişim hemşirenin bakım işlevi ağırlıklı olarak yeni rollere yönelmesine yol açmıştır. Hemşirenin gelişen çağdaş rollerinden biri de hasta haklarını savunucu rolüdür. Dolayısıyla hemşireler hastaların haklarını bilme ve elde etme konusunda rehber olacak sağlık profesyonelleri olarak düşünülebilir. Özellikle ABD de hemşirelik; hasta haklarını savunma rolünü üstlenen, bakım ve tedavinin güvenliğini sağlayan, onun için doğru olanı savunan ve uygulayan bir disiplin olmaya yönelmiştir (Mchale and Gallenger 2003, Savaşkan 2006). Hasta hakları 2004 yılından sonra, ilgili çevrelerde tartışılan ve sık sık kamuoyunun gündemine gelen konular arasında yer almaya başlamıştır. Bu alanda giderek daha fazla sayıda dernek faaliyet göstermekte, gerek halka gerekse sağlık çalışanlarına yönelik hasta hakları ile ilgili etkinlikler düzenlenmekte ve bilimsel araştırmalar yayınlanmaktadır (Topbaş 2005, Bostan 2007). Bu araştırmaların önemli bir kısmı Türkiye deki hekimlerin, hemşirelerin ve diğer sağlık çalışanlarının hasta hakları ile ilgili bilgi düzeylerini ve tutumlarını yansıtmayı amaçlamaktadır (Teke 2007, Bostan 2007, Savaşkan 2006). Oysa hastaların hasta hakları ile ilgili bilgi durumlarının saptanmasının çok önemli olduğu bir gerçektir. (Eksen ve ark. 2004, Yılmaz 2002a). Çünkü hastaların haklarını bilme durumlarını saptamak; hasta hakkı savunucusu olan hemşirelere, hastalara haklarını anlatma konusunda stratejiler belirleyebilmek için yol gösterici olabilir. Konunun önemi ve güncelliği dikkate alınarak, araştırma bir üniversitesi hastanesinin cerrahi kliniklerinde bulunan hastaların hasta hakları konusundaki bilgi düzeylerini belirlemek amacıyla planlanmış tanımlayıcı bir çalışmadır, sağlık hizmetleri sunumunda hasta haklarının öneminin vurgulanması amaçlanmıştır. GEREÇ VE YÖNTEM Tanımlayıcı türde olan araştırma, bir üniversitesi hastanesinin cerrahi kliniklerinde / tarihleri arasında yürütülmüştür. Araştırmanın evrenini belirtilen süre içerisinde kliniğe yatan tüm hastalar, örneklemini; 18 yaş ve üzerinde olan, iletişim kurulabilen ve araştırmaya katılmayı kabul eden 281 hasta oluşturmuştur. Veriler literatür doğrultusunda oluşturulan (Sert 2004), hastaların haklarını bilip bilmediklerini değerlendiren hasta hakları formu ile hastalarla yüz yüze görüşülerek toplanmıştır. Anket formu üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm; hastalara ait tanıtıcı özellikleri (cinsiyet, yaş, yaşadığı yer, öğrenim durumu, medeni durum, hastanede bulunma süresi, yattığı servis, hasta hakları bilgi durumu, hasta hakları konusunda bilgi alma durumu, hasta hakları konusunda bilgi kaynağı) kapsayan 10 sorudan, ikinci bölüm hastaların hasta hakları ile ilgili bilgi 21 düzeylerini belirlemeye yönelik 17 soruyu içeren hasta hakları bilgi formundan oluşmaktadır. Hasta hakları bilgi formunda yer alan her ifadeye verilen yanıt Biliyorum ve Bilmiyorum şeklinde düzenlenmiştir. Bilgi formundan elde edilen veriler, Biliyorum ifadesine 1 puan, Bilmiyorum ifadesine 0 puan verilerek toplam 17 puan üzerinden değerlendirilmiştir. Bilgi formundan toplam, 0-4 puan alanlar Hiç bilmeyen, 5-9 puan alanlar Az bilen, puan alanlar Orta bilen ve 14 ve yukarı puan alanlar İyi bilen olarak gruplandırılmıştır. Üçüncü bölüm ise hastaların haklarına bulundukları klinikte ne derece dikkat edildiğini ölçen 17 ifadeden oluşmaktadır. İfadelere katılma düzeyleri hiç dikkat edilmiyor (0), çok dikkat ediliyor (10) olarak 1 den 10 a kadar derecelendirilerek puanlanmıştır (Eksen ve ark. 2004). Araştırmaya başlamadan önce Cerrahi Kliniklerin Anabilim Dallarından yazılı izin alınmıştır. Ayrıca araştırmalarda insan olgusunun kullanımı kişisel hakların korunmasını gerektirdiğinden bilgilendirilmiş olur ilkesi etik ilke olarak yerine getirilmiştir. Hastalara çalışmanın amacı hakkında sözel olarak bilgi verilmiş eğer istemezlerse çalışmaya katılmayabilecekleri söylenmiştir. Çalışma kriterlerini sağlayıp, çalışmaya katılmayı kabul etmeyen hasta olmamıştır. Anketlerden elde edilen veriler, Statistical Package For the Social Science 13.0 (SPSS 13.0) programı kullanılarak değerlendirilmiştir. Araştırmaya katılan hastalara ait tanıtıcı bilgilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiksel yöntemler (frekans ve yüzdelikler) kullanılmıştır. Hasta hakları bilgi durumları ile ilgili verilerin değerlendirilmesinde ise, varyans analizlerinden (ANOVA, t testi, Kruskal Wallis) yararlanılmıştır. BULGULAR VE TARTIŞMA Hastaların hasta haklarına yönelik bilgi düzeylerini belirlemek amacıyla yapılan araştırmada 17 puan üzerinden ortalama bilgi puanı 11.67±3.32 olarak belirlenmiştir. Eksen ve arkdaşlarının Muğla Devlet Hastanesinde 1000 hasta ile yürüttükleri çalışmalarında da (2004) bu çalışma ile benzer sonuç bulunmuş, hastaların hasta hakları bilgi puan ortalaması 11.67±3.31 olarak saptanmıştır. Hastaların tanıtıcı özellikleri Tablo 1 de görülmektedir. Araştırmaya katılan hastaların; %52 si erkek, %32 si 58 ve üzeri yaş grubunda, %38.8 i ilde yaşamakta, %84.7 si evli ve %47.3 ü okur-yazar durumdadır. %37 si genel cerrahi kliniğinde yatan hastaların, %53.2 sinin yatış süresi 1-7 gün arasındadır. 22 Tablo 1. Hastaların Tanıtıcı Özelliklerine Göre Dağılımı Tanıtıcı Özellikler (Sayı = 281) Sayı Yüzde Cinsiyet Erkek Kadın Yaş üzeri Yaşadığı Yer İl İlçe Köy Medeni Durum Evli Bekar Öğrenim Durumu Okur-Yazar İlkokul Ortaokul-Lise Üniversite Hastanede Bulunma Süresi 1-7 gün 8-14 gün gün 1 ay ve üzeri Hastanede Yattığı Klinik Üroloji Beyin Cerrahi Göğüs Cerrahi Kalp Damar Cerrahi Ortopedi Genel Cerrahi Tablo 2 de Hastaların bilgi alma durumlarına göre dağılımları incelendiğinde %86.1 inin hastanede yattığı süre içerisinde hasta hakları konusunda bilgi almadığı, %13.9 unun ise bilgi aldığı saptanmıştır. Eksen ve ark. larının (2004) çalışmasında da bu çalışmaya paralel olarak hastaların %64.3 nün hastanede yattığı süre içerisinde hasta hakları konusunda bilgi almadığı, %35.7 sinin ise bilgi aldığı bulunmuştur. Tablo 2. Hastaların Bulundukları Klinikte Bilgi Alma Durumlarının Dağılımı Bilgi Alma Durumu (Sayı = 281) Sayı Yüzde Bilgi Aldım Bilgi Almadım Hastaların bilgi aldıkları kaynaklara göre dağılımları incelendiğinde, bilgi kaynaklarını hastaların %36.3 ü sağlık çalışanı, %19.2 si de Tv-radyo olarak belirtmişlerdir (Tablo 3). Eksen ve arkadaşları (2004) ve Yılmaz ın (2002a) çalışmalarında da en çok bilgi alınan kaynağın sağlık elemanları olduğu ifade edilmektedir. Bu çalışmanın sonuçları literatürü desteklemektedir. Tablo 3- Hastaların Hasta Hakları Konusunda Bilgi Aldıkları Kaynakların Dağılımı Bilgi Kaynakları (Sayı = 281) Sayı Yüzde Tv-radyo Gazete-Dergi Sağlık Çalışanı Arkadaş Diğer (Komşu v.b) Tablo 4 te Tanıtıcı özelliklere göre Hasta Hakları Bilgi puan ortalamaları ve karşılaştırma sonuçları görülmektedir. Cinsiyet ile Hasta Hakları Bilgi puan ortalamaları karşılaştırıldığında, Hasta Hakları Bilgi puan ortalaması erkeklerde 12.27, kadınlarda olarak belirlenmiş ve aradaki fark istatistiksel yönden anlamsız bulunmuştur (t=2.110, p=0.096). Hasta hakları üzerine yapılmış birçok çalışmada da hasta hakları bilgi durumları ile cinsiyet arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadığı görülmektedir (Bayık ve Türkistanlı 1992, Zülfikar 1999, Yılmaz 2002a, Eksen ve ark. 2004, Aşkar 2006). Yaş ile Hasta Hakları Bilgi puan ortalamaları karşılaştırıldığında, aradaki fark istatistiksel yönden anlamlı bulunmamıştır (F=1.800, p=0.129). Ancak, Hasta Hakları Bilgi puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmasa da yaş grubunda bulunan hastaların Hasta Hakları Bilgi puan ortalamasının diğer gruplara oranla yüksek olduğu görülmektedir (Tablo 4). Yaş ile Hasta Hakları Bilgi puan ortalamalarını karşılaştıran çalışmalarda farklı sonuçlar saptanmıştır. Bayık ve Türkistanlı (1992), Zülfikar (1999) ve Yılmaz ın (2002a) çalışmalarında yaş ile Hasta Hakları Bilgi puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmazken, Eksen ve ark. larının çalışmasında (2004) yaş ile Hasta Hakları Bilgi puan ortalaması arasında fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Eksen ve arkadaşları (2004) yaş grubu hastaların bilgi puan ortalamalarını istatistiksel fark oluşturacak şekilde anlamlı bulurken, bu çalışmada da yaş grubunun Hasta Hakları Bilgi puan ortalamaları anlamlı fark oluşturacak şekilde yüksek saptanmıştır. Bu çalışmada sağlık çalışanlarının, hasta hakları konusunda en fazla bilgi alınan kaynak olarak ifade edilmesi ve yaş grubunun da sağlık kuruluşlarından daha fazla yararlanan yaş grubunun olduğunun düşünülmesi bu yaş grubunun hasta hakları bilgi puan ortalamalarının yüksek bulunmasına neden olabilir. Hastaların yaşadıkları yere göre Hasta Hakları Bilgi puan ortalamaları karşılaştırıldığında, Hasta Hakları Bilgi puan ortalaması ilde yaşayan hastalarda 9.08 iken ilçede yaşayan hastalarda ve köyde yaşayan hastalarda ise olarak belirlenmiş ve aradaki fark istatistiksel yönden anlamlı bulunmuştur (F=19.794, p=0.000). Eksen ve arkadaşlarının çalışmasında da (2004) bu bulguya paralel olarak köyde yaşayan hastaların bilgi düzeylerinin il ve ilçede yaşayanlara göre yüksek ve ileri derecede anlamlı olduğu belirlenmiştir. 24 Tablo 4. Tanıtıcı Özelliklerle Hasta Hakları Bilgi Puan Ortalamalarının Karşılaştırılması Tanıtıcı Özellikler Sayı Ortalama SS Anlamlılık Cinsiyet Erkek Kadın t = 2.110, P=0.096 Yaş üzeri Yaşadığı Yer İl İlçe Köy Medeni Durum Evli Bekâr Öğrenim Durumu Okur-Yazar İlkokul Ortaokul-Lise Üniversite Hastanede Yattığı Klinik Üroloji Beyin Cerrahisi Göğüs Cerrahisi Kalp Damar Cerrahisi Ortopedi Genel Cerrahi F = 1.800, P= F= , P= t = 1.506, P=0.675 KW X 2 = , P= KW X 2 = , P= Hastaların medeni durumlarına göre Hasta Hakları Bilgi puan ortalamaları karşılaştırıldığında, Hasta Hakları Bilgi puan ortalaması evli hastalarda 11.86, bekâr hastalarda olarak belirlenmiş ve istatistiksel yönden anlamlı bir fark bulunmamıştır (t=1.506, p=0.675). Yılmaz ın yaptığı çalışma (2002a) sonucunda da medeni durum ile bilgi durumları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır. Hastaların öğrenim durumlarına göre Hasta Hakları Bilgi puan ortalamaları karşılaştırıldığında, Hasta Hakları Bilgi puan ortalaması okur-yazar durumda olanlarda 9.75, ilkokul mezunlarında 12.84, ortaokul-lise mezunlarında ve üniversite mezunlarında olarak belirlenmiş ve aradaki fark anlamlı bulunmuştur (KW X 2 = , p=0.000). Bayık ve Türkistanlı (1992), Zülfikar (1999), Yılmaz (2002a), Eksen ve arkadaşları (2004) ve Aşkar ın (2006) yaptıkları çalışmalarda da hastaların öğrenim durumları ile bilgi puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olup, eğitim durumu yükseldikçe bilgi puanlarının yükseldiği saptanmıştır. Bu çalışmada da üniversite mezunu hastaların bilgi puanlarının daha yüksek olduğu görülmektedir. Eğitim yükseldikçe hastaların hakları ile ilgili bilgi puanlarının artması beklenen bir sonuç olarak düşünülebilir. 25 Hastanede yattığı kliniğe göre hastaların Hasta Hakları Bilgi puan ortalamaları karşılaştırıldığında, Hasta Hakları Bilgi puan ortalaması Üroloji kliniğinde yatan hastalarda 13.47, Beyin Cerrahisi kliniğinde yatan hastalarda 11.21, Göğüs Cerrahisi kliniğinde yatan hastalarda 13.56, Kalp-Damar Cerrahisi kliniğinde yatan hastalarda 12.04, Ortopedi Kliniğinde yatan hastalarda ve Genel Cerrahi kliniğinde yatan hastalarda olarak belirlenmiş aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (KW 2 X =14.446, p=0.013). Göğüs Cerrahisi ve Üroloji kliniklerinde yatan hastaların bilgi puanlarının daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Araştırma verilerinin toplandığı hastanede, göğüs cerrahi kliniğinde yatan hasta sayısı diğer cerrahi kliniklerine göre daha azdır. Buna bağlı olarak hemşire ve diğer sağlık çalışanlarının hastaların tedavi ve bakımlarına yönelik gereksinimlerini daha düzenli karşıladıkları ve sağlık çalışanları ile hastalar arasındaki iletişimin daha uzun süreli olduğu düşünülmektedir. Bu durum Göğüs Cerrahisi Kliniğinde yatan hastaların bilgi puan ortalamalarının anlamlı fark oluşturacak şekilde yüksek belirlenmesini sağlamış olabilir. Araştırmada hastaların
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks