Please download to get full document.

View again

of 13
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Camille Saint Saens

Category:

Documents

Publish on:

Views: 11 | Pages: 13

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Le Carnaval des Animaux Door Jeremy v.d. Heijden en Luuk v. Kampen G2A Inhoud - Camille Saint-Saëns – blz. 3 Composties Camille Saint-Saëns – blz. 4 Le Carnaval des Animaux – blz. 6 Kunstenaars ten tijde van Camille Saint-Saëns – blz. 9 Componisten ten tijde van Camille Saint-Saëns – blz. 10 Andere componisten & kunstenaars met thema ‘feest’ – blz. 12 Bronnen – blz. 13 2 Camille Saints-Saëns Camille Saint-Saëns werd geboren op 9 oktober 1835 in Parijs. Daar woonde hij samen met zijn moede
Transcript
    Le Carnaval desAnimaux  Door Jeremy v.d. Heijden en Luuk v.Kampen G2A    Inhoud - Camille Saint-Saëns – blz. 3 - Composties Camille Saint-Saëns – blz. 4 - Le Carnaval des Animaux – blz. 6 - Kunstenaars ten tijde van Camille Saint-Saëns – blz. 9 - Componisten ten tijde van Camille Saint-Saëns – blz. 10 - Andere componisten & kunstenaars met thema ‘feest’ – blz. 12   - Bronnen – blz. 13   2  Camille Saints-Saëns Camille Saint-Saëns werd geboren op 9 oktober 1835 in Parijs. Daar woonde hijsamen met zijn moeder Clemence en tante Charlotte. Zijn vader was kort voor degeboorte gestorven en Camille heeft hem dus nooit gekend. De tante van Saint-Saëns, Charlotte, speelde piano en gaf Camille zijn eerste pianolessen en na noggeen 4 jaar schreef Camille al zijn eerste muziekstukjes. Al snel bleek dat Camilleeen grote aanleg had voor het pianospel, en dat hij een buitengewoon muzikaalgeheugen had. Op zevenjarige leeftijd wed hij ingeschreven voor piano- en orgelles.Dat Camille niet alleen uitblonk in muziek bleek al snel. Zo kon hij al op zijn zevendeLatijn lezen en was hij al vroeg geïnteresseerd in natuurwetenschappen alsgeologie, archeologie, botanie en astronomie. Het eerste optreden van Camille vondplaats toen hij 10 jaar was in de Salle Pleyel met het derde pianoconcerto vanBeethoven. Toen hij 13 jaar oud was werd hij zonder problemen aangenomen op hetconservatorium van Parijs. Daar studeerde hij orgel en compositie. Op 18 jarigeleeftijd schreef Camille zijn eerste symfonie. Hij zou in totaal 3 symfonieënschrijven. In 1861 werd Camille leraar aan het Niedermeyers Instituut voorkerkmuziek. Daar raakte hij goed bevriend met één van zijn leerlingen, GabrielFauré. Vanaf 1870 begon de Duitse muziek steeds populairder te worden inFrankrijk. Daarom richtte Saint-Saëns in 1871 het Société Nationale de Musiqueop. Deze organisatie hield zich bezig met het promoten van Franse muziek. Saint-Saëns trouwde in 1875 met Marie Truffot. De dood van hun beide kinderen zorgdeervoor dat het huwelijk niet lang heeft geduurd. Camille gaf zijn vrouw de schuldvan de dood van zijn zoons en verliet haar in 1881. Saint-Saëns werddoodongelukkig en om zijn verdriet te vergeten bekommerde hij zich over dekinderen van zijn leerling Fauré. In 1886 componeerde hijhet Carnaval des Animaux. Hij vond het stuk echter nietbij zijn imago passen en hield een uitvoering tegen. In1888 stierf de moeder van Saint-Saëns. Vervolgensvestigde hij zich in Dieppe, waar in 1890 een Saint-SaënsMuseum werd geopend. Camille reisde veel en uiteindelijkhad Saint-Saëns alle Europese landen, Rusland, deVerenigde Staten en Zuid-Amerika bezocht. HoewelCamille gigantisch populair was buiten Frankrijk, gold ditniet voor Frankrijk zelf. Zijn muziek werd als achterhaaldbeschouwd door het Franse volk en maakte plaats voor demodernere muziek van Franse componisten. Camille Saint-Saëns stierf op 16 december 1921 in Algiers. 3  Composities Camille Saint-Saëns Bekende orkestwerken: - Symfonie nr. 1 in Es groot, Op. 2 (1853) – 1 e symfonie van Camille, geschrevenop 18-jarige leeftijd - Symfonie nr. 2 in a klein, Op. 55 (1859) - Allegro appassionato voor cello en orkest, Op. 43   (1875) – 1 e stuk geschrevenna huwelijk Marie Truffot - Danse Macabre (1875) – Oorspronkelijk gedicht, geschreven door Jean Lahor,dat door Camille naar lied is omgezet. Het lied gaat over de dood die ommiddernacht een dansliedje speelt op zijn viool. De skeletten dansen rond in denacht. De xylofoon stelt het rammelen van de botten voor, en als de haan kraaitmoet iedereen zo snel mogelijk weer in zijn graf kruipen. Alleen de dood blijftachter en speelt nog een treurig melodietje op de viool - Symfonie nr. 3 in C klein, Op. 78 (1886) – Ook wel bekend al de“Orgelsymfonie’’. Saint Saëns schreef de symfonie in opdracht van de RoyalPhilharmonic Society uit Londen. Saint-Saëns droeg zijn werk op aan zijn netoverleden vriend Franz Liszt  Bekende concerten: - Concert voor piano nr. 1 in D groot Op. 17 (1858) - Het eerste pianoconcertvan Saint-Saëns. In de jaren '60 van de 19e eeuw voerde Camille het werk eenaantal keer op - Concert voor piano nr. 2 in G klein (1868) - Het tweede is het meest populairevan zijn vijf pianoconcerten. Saint-Saëns schreef het in maar 17 dagen -   Concert voor piano nr. 3 in Es groot Op. 29 (1869) - Saint-Saëns droeg ditwerk op aan de pianiste Elie-Myriam Delaborde -   Concert voor piano nr. 4 in C klein Op. 44 (1875) - Concert voor piano nr. 5 in F groot Op. 103 (1896) - Saint-Saëns schreef hetconcert ter gelegenheid van een jubileumconcert op 6 mei : op deze dag was het 50 jaar geleden dat Saint-Saëns zijn eerste concert gaf in de Salle Pleyel - Le Carnaval des Animaux (1886) 4
Tags
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks