Please download to get full document.

View again

of 22
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Bulanık TOPSIS Algoritması ile Yamuk Bulanık Sayıların Satış Elemanı Seçiminde Kullanılması

Category:

Entertainment & Media

Publish on:

Views: 0 | Pages: 22

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Volume 2. Number pp ISSN: Bulanık TOPSIS Algoritması ile Yamuk Bulanık Sayıların Satış Elemanı Seçiminde Kullanılması Zehra Baskaya a Burcu Ozturk b Özet: Yoğun
Transcript
Volume 2. Number pp ISSN: Bulanık TOPSIS Algoritması ile Yamuk Bulanık Sayıların Satış Elemanı Seçiminde Kullanılması Zehra Baskaya a Burcu Ozturk b Özet: Yoğun rekabet ve piyasa koşullarındaki belirsizlikler dolayısıyla tam ve kesin bilgi akışının sağlanması işletmeler için giderek zorlaşmaktadır. Bu gibi ortamlarda, bulanık veriler ile karar verme önem kazanmaktadır. Uygulamada karşılaşılan problemlerin yapısı genellikle karmaşıktır ve birden çok kriter ve alternatif içermektedir. Yapılan çalışmanın amacı, sözel belirsizliklerin bulunduğu bulanık ortamlarda, satış elemanı seçimi için Bulanık TOPSIS (Technique For Order Performance By Similarity To Ideal Solution) algoritmasının uygulanabilirliğinin araştırılmasıdır. Bulanık ortamlarda, eldeki kesin olmayan veriler ile işlem yapmanın, karar verme açısından önemi büyüktür. Bulanık TOPSIS algoritması, çok kriterli bulanık karar verme aracıdır. Niteliksel ve niceliksel kriterlerin eşzamanlı olarak karara katılımını ve grup olarak karar vermeyi desteklemektedir. Bu çalışmada, üst, orta ve alt konsept seviyelerinde 7 adet satış mağazası bulunan bir işletmenin satış elemanı seçim süreci incelenmiştir. Yapılan çalışmada, Bulanık TOPSIS algoritmasının daha hassas karar vermeyi desteklemesi açısından yamuk bulanık sayılar kullanılmıştır. Bu çalışma, Bulanık TOPSIS algoritmasının satış elemanı seçiminde, bulanık çok kriterli bir grup karar verme tekniği olarak, etkin bir şekilde uygulanabileceğini göstermiştir. Anahtar Kelimeler: Bulanık Kümeler, Yamuk Bulanık Sayılar, Bulanık Çok Kriterli Karar Verme, Bulanık TOPSIS, Bulanık Ortamda Satış Elemanı Seçimi JEL Sınıflandırması: C6, M3 Evaluation of Salesperson Candidate s with Fuzzy TOPSIS Abstract: Because of the heavy competition and uncertainty in market conditions, attainment of complete and certain information flow becomes harder for businesses. In such environments, decision making with fuzzy data is rather important. Problems structures in practice are usually complicated and they include more than one criterias and alternatives. The aim of this study is to investigate the applicability of Fuzzy TOPSIS (Technique For Order Performance By Similarity To Ideal Solution) Algorithm for salesperson selection in fuzzy environments where linguistic uncertainty exist. In fuzzy environments, operations with imprecise data are so important in terms of decision making. Fuzzy TOPSIS Algorithm is a multiple criteria decision making tool. This method supports group decision making and evaluation of quantitative and qualitative criterias simultaneously. In the study, a firm s salesperson selection process is analyzed. This firm has 7 sale stores with high, medium and low concept levels in Turkey s various regions. Trapezoidal fuzzy numbers used for more sensitive decision making. This study represented that Fuzzy TOPSIS Algorithm is efficiently applicable for salesperson selection in a Fuzzy Multiple Criteria Decision Making Problem. Keywords: Fuzzy Sets, Trapezoidal Fuzzy Numbers, Fuzzy Multiple Criteria Decision Making, Fuzzy TOPSIS, Salesperson Selection in Fuzzy Environment JEL Classification: C6, M3 a Assoc. Prof., Uludag University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Business Administration, Bursa, Turkey, b Res. Asist., Uludag University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Business Administration, Bursa, Turkey, Bulanık TOPSIS Algoritması ile Yamuk Bulanık Sayıların Satış Elemanı Seçiminde Kullanılması. Giriş Günlük yaşamda, mesleki veya kişisel problemlerde kişiler, sıklıkla karar vermek durumunda kalmaktadırlar. Belirli bir amaca veya bir probleme yönelik olarak alternatifler içerisinden en uygun olanını seçme işlemi karar verme olarak tanımlanabilir. Karar verme eyleminin gerçekleşebilmesi için öncelikle aralarından seçim yapılabilecek olan birden fazla alternatifin bulunması gerekmektedir. Uygulamada karşılaşılan problemler genellikle karmaşık bir yapıya sahiptir ve birden fazla kriter içermektedir (Baysal ve Tecim, 2006: 2). Kriterler, alternatiflerin etkinliklerini ölçmeye yarayan ve alternatiflerin değerlendirmesi için temel alınacak özelliklerden oluşan değerlendirme ölçütleridir (Lai ve Hwang, 994: 27). Bir başka deyişle kriterler, çözüm sürecinde karar verme için gerekli olan standartları oluşturmaktadırlar. Çok sayıda kriterden oluşan bir yapının analizi için çok kriterli karar verme teknikleri geliştirilmiştir (Baysal ve Tecim, 2006: 2). Genel olarak çok kriterli karar verme teknikleri, çok sayıda, birbirinden bağımsız ve farklı şekillerde ifade edilen kriterleri dikkate almaktadır (Ustasüleyman, 2009: 33). Bu tür problemlerde alternatifler arasından seçim yapılabilmesi için çok sayıda kriterin bir arada değerlendirilmesi gerekmektedir (Jahanshahloo, Lotfi ve Izadikhah, 2006a: 376). Çok kriterli karar verme problemlerinde alternatifler kümesi içerisinden mevcut kriterleri göz önüne alınması ile en iyi alternatifin seçimi söz konusudur (Xu ve Chen, 2007: 248). Çok kriterli karar verme problemlerinin yapısı Şekil de gösterilmektedir (Işıklar ve Büyükozan, 2007: 268). Şekil. Çok Kriterli Karar Verme Problemlerinin Yapısı Çok kriterli karar verme teknikleri, çoklu ve genellikle birbiriyle uyuşmayan kriterlerin olduğu durumlarda ortaya çıkan bir probleme çözüm getirecek bir karar verme sürecini tanımlamaktadır. Kişisel kararlardan isletmelerin verdikleri stratejik ve kritik kararlara kadar çok kriterli karar problemleriyle çok geniş bir alanda 78 Z. Başkaya B. Öztürk karşılaşılmaktadır. Çok kriterli karar verme teknikleri, çok sayıda kriter ile alternatifi bir araya getirerek eş zamanlı olarak çözebilen bir yapıya sahiptirler. Bu durum uygulamada karşılaşılan problemlerin karmaşık yapısı düşünüldüğünde doğru karar vermeyi kolaylaştıran önemli bir avantajdır (Baysal ve Tecim, 2006: 2). Çok kriterli karar problemlerinin çözümünde kullanılan tekniklerden biri TOPSIS (Technique for Order Performance by Similarity to Ideal Solution) algoritmasıdır. Birbiri ile etkileşim içinde bulunan alternatiflerin ve kriterlerin söz konusu olduğu bir karar sürecindeki karmaşıklık ve belirsizliklerin modellenmesi için bulanık çok kriterli karar verme teknikleri kullanılabilir (Abdi, 2009: 2). İnsan düşüncesini kesin verilerle tanımlamak oldukça zordur. Bu nedenle bulanık ortamda ortaya çıkan, pek çok alternatifin ve kriterin bulunduğu problemler için TOPSIS algoritmasının sözel değişkenler kullanılarak uyarlaması yapılmıştır (Chen ve Chueh, 2008: 4). Çok sayıda karar verici, kriter ve alternatifin bulunduğu ve alternatifler arasından seçim yapılmasının gerekli olduğu, nitel ve nicel kriterleri bir arada bulunduran işletme problemlerinde Bulanık TOPSIS algoritmasının uygulaması yapılabilmektedir. Bulanık TOPSIS algoritmasını ilk kez Chen (2000) bir sistem analizi mühendisinin seçimi probleminin çözümü için kullanmıştır. Daha sonra algoritmanın uygulama alanları genişlemiş ve Shih, Yuan ve Lee (200) küçük ölçekli bir işletmenin araç seçim probleminde, Chu (2002) kuruluş yeri seçim probleminde, Tiryaki ve Ahlatçıoğlu (2005) portföy seçim probleminde, Jahanshahloo, Hosseinzadeh ve Izadikhah (2006) İran da bulunan 5 bankanın finansal rasyoları kullanılarak sıralanmasında, Ecer (2007) satış elemanının seçimi probleminde, Bashiri ve Hossininezhad (2009) kuruluş yeri seçimi problemlerinde, Kelemenis ve Askounis (2009) personel seçim probleminde üçgen bulanık sayıları kullanarak Bulanık TOPSIS algoritmasının uygulanabilirliğini ortaya koymuşlardır. Chen, Lin ve Hwang (2006) tarafından tedarikçi değerlendirmesi ve seçimi probleminde ilk kez yamuk bulanık sayılar kullanılmıştır. Küçük ve Ecer (2007) tedarikçilerin değerlendirilmesinde, Milani, Shanian ve El Lahham (2008) örgütsel değişim ile ortaya çıkan insan davranışlarındaki direncin ölçümünde, Razmi, Songhori ve Khakbaz (2009) tedarikçi değerlendirme ve sipariş atama probleminde, Sun ve Lin (2009) alışveriş için kullanılan internet sitelerinin avantajlarının değerlendirilmesinde yamuk bulanık sayıları kullanarak Bulanık TOPSIS algoritmasını uygulamışlardır. İşletmelerde, satış elemanlarının seçilmesi süreci çok kriterli karar verme problemi olarak ifade edilebilir. Bir işin yapılabilmesi için gerekli kriterleri taşıyan bir elemanın doğru bir şekilde seçilebilmesi, işletmelerin başarıya ulaşmalarında oldukça etkilidir. Seçimi yapacak olanların da bireyler olduğu düşünüldüğünde, subjektif kriterlerin değerlendirilmesi için kullanılan konuşma dilinde, bir takım belirsizliklerin ortaya çıkma olasılığı yüksektir. Bu nedenle satış elemanı seçim sürecinde sözel değişkenler ile değerlendirmeyi kolaylaştıran Bulanık TOPSIS algoritmasının kullanımı etkin sonuçlar verebilmektedir. Çalışma kapsamında incelenecek olan satış elemanı seçim süreci, mağazalar zinciri bulunan bir işletmede gerçekleştirilecektir. İşletmelerin satış faaliyetlerine aktif olarak katılan tüm elemanlar işletmelerin satış gücünü oluşturmaktadır. Satış gücünün etkili olmasında kişisel satış işlemi ağırlık kazanmaktadır. İşletmelerin pazarlama faaliyetlerinde, özellikle de mağazacılık sektöründe, kullanılan en önemli tutundurma araçlarından biri kişisel satıştır. Bu nedenle, kişisel satışı gerçekleştiren satış elemanları çalıştıkları mağazaların mal satışlarının miktarında çok önemli rol oynamaktadırlar. Satış elemanları, mal veya hizmetin sunumu, tüketicinin istek ve gereksinimlerine cevap 79 Bulanık TOPSIS Algoritması ile Yamuk Bulanık Sayıların Satış Elemanı Seçiminde Kullanılması verme, tutum ve davranışları açısından çok dikkatli davranmalı, satış işlemini gerçekleştirirken de işletmenin satış politikalarına ters düşmemelidir (Gavcar ve Tavşancı, 2004: 84). Yamuk bulanık sayılar ile uygulanan Bulanık TOPSIS algoritmasının satış elemanı seçim sürecinde uygulanabilirliğinin araştırıldığı bu çalışmanın birinci bölümünde, satış elemanlarının özellikleri, satış elemanı seçiminin önemi, ikinci bölümünde, bulanık kümeler, bulanık sayılar ve özellikle çalışmanın kapsamında kullanılacak olan yamuk bulanık sayılar ve yamuk bulanık sayılarda yapılan işlemler ele alınmıştır. Üçüncü bölümde, Bulanık TOPSIS algoritmasının yamuk bulanık sayılar kullanılarak uygulanması üzerinde durulmuştur. Çalışmanın son bölümünde ise, mağazalar zincirine sahip bir işletmenin satış elemanı seçim sürecinde Bulanık TOPSIS algoritmasının uygulaması yer almaktadır. 2. Satış Elemanlarının Seçimi İşletmelerin pazardaki temsilcisi ve tutundurma aracı olan satış elemanları, söz konusu rollerini ve işlevlerini yerine getirecek niteliklerden yoksun olduklarında veya satış elemanlarının sayısı mevcut iş temposunu kaldıracak yeterliliğe sahip olmadığında, işletme satış faaliyetleri bakımından istenen performansı sergileyemeyecektir. İşletme satış gücünü oluştururken işe yeni alınacak olan satış elemanlarının sayı ve nitelik bakımından yeterli olmalarına dikkat etmelidir. İşletmelerin kendileri için uygun nitelikleri taşıyan satış elemanlarını bulmaları büyük önem taşımaktadır. İşletme yöneticilerinin, uygun satış elemanların bulunması problemini çözebilmek için, konuyu aşama aşama ele almaları gerekmektedir (İslamoğlu ve Altunışık, 2007: 85). Satış elemanları, bir işletmenin en pahalı beşeri sermayelerindendir. Eleman seçiminde yapılabilecek olan hatalar, sadece performans kaybına değil, işletmenin bazı fırsatları kaçırmasına ve en önemlisi de işletme kaynaklarının etkin olmayan bir şekilde kullanılmasına neden olabilmektedir. Dolayısıyla satış faaliyetlerinde çalışacak olan satış elemanlarının seçimine daha fazla özen gösterilmesi gerekmektedir. Satış elemanı seçimi bir süreçtir. Satış elemanı seçim süreci aşağıda verilen aşamalardan oluşmaktadır (İslamoğlu ve Altunışık, 2007: 85).. Satış görevlerinin analizi 2. Satış elemanlarının niteliklerinin belirlenmesi 3. İş başvurularının değerlendirilmesi ve eleman seçimi 4. Seçilen elemanların işe alınması 5. Satış elemanlarının eğitimi Satış görevlerinin analizi aşamasında, öncelikle satış çalışmalarıyla ilgili görevlerin sınıflandırması yapılır. Daha sonra bu görevler için yapılacak işler belirlenir ve eleman gereksinimi ortaya konur (Çabuk, 2005: 4). Satış elemanlarının seçiminde, satış elemanlarının taşıması gereken özellikler her işletme için farklı olabilir. İşletme yöneticileri seçim sürecinde, işletmenin satış amaçlarını, satış gücünün yapısını, işletmenin sosyal yapısını, müşterileri ve yıllık hedefleri göz önünde bulundurarak satış elemanlarında bulunması gereken kriterleri belirlemelidir. Satış yöneticisi, işletmenin belirlemiş olduğu pazarlama ve satış politikalarını öncelikle dikkate almalıdır. Satış hacminin ve pazar payının hızla arttırılması planlanıyorsa, satış elemanı adaylarında aranacak özellikler farklı, müşteri ilişkilerini 80 Z. Başkaya B. Öztürk geliştirmek, mevcut müşteri memnuniyetini yükselterek sadakat düzeyi arttırılmak isteniyorsa satış elemanlarında aranacak özellikler farklı olacaktır. Satış elemanlarının seçiminde satış gücü ekibinin yapısı da dikkate alınmalıdır. Deneyim seviyesi, eğitim, yaş, gibi özellikler değerlendirilerek mevcut yapıya uyum sağlayabilecek özelliklere uygun satış elemanı seçmeye özen gösterilmelidir. Ayrıca, satış gücünün sosyal özellikleri de dikkate alınmalıdır. Satış gücünün entelektüellik düzeyinin satış elemanlarının seçiminde etkili olup olamayacağı araştırılmalıdır. İşletmelerin müşterilerinin özellikleri de satış elemanı seçiminde önemli rol oynayabilir. Müşterilerin demografik, kültürel, sosyal özelliklerine uyum sağlayıp onlarla kolay iletişim kurabilecek birine gereksinim duyulup duyulmadığı açıkça belirlenmelidir. İşletmenin yıllık hedefi de göz önünde bulundurulması gereken bir unsurdur. Satış hacmi, müşteri sayısındaki artış, müşterilerin ziyaret sayısı gibi göstergeler ile ilgili belirlenen hedefler de satış elemanı seçim sürecinde belirlenen kriterlerde etkili olmaktadır. Bu unsurların yazılı olarak tanımlanması ile satış elemanı adayları arasından nasıl seçim yapılacağı da belirlenmiş olur. Diğer bir ifade ile, satış elemanı adayları ile yapılacak olan görüşmelerde hangi özelliklerin aranması gerektiği ortaya çıkacaktır. Satış faaliyetinin özelliklerine ve işletmenin yapısına bağlı olarak değişikliğe uğramasına rağmen iyi bir satış elemanının taşıması gereken özellikler şunlardır (Yükselen, 2007: 90-92,0): a) Meraklı olmalı, sürekli sorgulamalıdır. b) Karmaşık konuları basite indirgeyerek aktarabilme becerisi göstermelidir. c) Düzgün giyimli ve üzeri daima bakımlı olmalıdır. d) İletişim kurma ve geliştirme becerisi gelişmiş olmalıdır. Beden dilini iyi kullanabilmelidir. e) İkna gücü yüksek olmalıdır. Empati yapabilmelidir. İş başvurularının değerlendirilmesi ve elemanların seçimi süreci işletmenin büyüklüğü ile değişikliğe uğrayabileceği gibi, sürecin uygulanmasında, başvuru formlarının ve özgeçmişlerin incelenmesi, görüşme, referansların incelenmesi, sağlık kontrolü, psikolojik testler ve deneme süresi yöntemlerinden bazılarından veya tümünden yararlanılmaktadır (Çabuk, 2005: 4; Yükselen, 2007: 94) Satış elemanlarının seçiminde dikkat edilmesi gereken konular aşağıda sıralanmaktadır (İslamoğlu ve Altunışık, 2007: 94): a) Satış elemanı seçim sürecinde tek bir seçim tekniğine bağlı kalmamak gerekmektedir. b) Herhangi bir seçim sürecine başlanmadan kapsamlı bir iş analizi yapılmalıdır. c) İş analizleri çerçevesinde sektör ve işletme açısından başarı kazanılması için gerekli olan temel yetenekler belirlenmelidir ve söz konusu yetenekleri ortaya çıkaracak seçim yöntemleri seçilmelidir. d) Testler uygulanırken en iyiler ile en kötüler arasındaki farkların karşılaştırılması kişilik, karakter, zihinsel tutumlar ve satış becerileri açısından başarılı ve başarısız olabilecek satış elemanlarının belirlenmesine yardımcı olacaktır. Yukarıda verilen konular ışığında bir değerlendirme yapmak gerekirse, satış elemanı seçim sürecinde tek bir yöntemin uygulanması gerçekçi bir yaklaşım olmayacaktır. Birden çok yöntem bir arada uygulandığında elde edilen sonuçların bazılarının nitel bazılarının da nicel değerlerle ifade edilmesi gerekliliği ortaya çıkacaktır. Subjektif olan kriterlerin de süreç içerisinde yer aldığı düşünüldüğünde tek bir kişinin satış elemanlarını seçmesinin de objektif sonuçlar vermesi oldukça zordur. Satış elemanı seçim sürecinde birden fazla yöneticinin yer alması daha uygun olacaktır. 8 Bulanık TOPSIS Algoritması ile Yamuk Bulanık Sayıların Satış Elemanı Seçiminde Kullanılması Birden çok karar vericinin ve birden çok yöntem ile değerlendirilen çok sayıda kriterin bulunduğu satış elemanı seçim sürecinde Bulanık TOPSIS algoritmasının uygulaması yapılabilir. Bulanık TOPSIS, birden çok yöneticinin karara katılmasını ve yapılan subjektif değerlendirmelerin matematiksel olarak ifade edilmesini sağlamaktadır. Ayrıca tekniğin uygulanmasıyla, özgeçmişlerin incelenmesinden ve yapılan görüşmelerden elde edilen bilgilerin hatta yapılan psikolojik testlerin sonuçlarının mantıksal bir süreç içerinde kriterler olarak yer alması sağlanabilir. Bulanık TOPSIS algoritmasının temeli bulanık kümeler ve bulanık sayılara dayanmaktadır. 3. Bulanık Kümeler ve Bulanık Sayılar Bulanık kümeler ilk kez Azeri asıllı bilim adamı Zadeh tarafından 965 yılında Information and Control Dergisi nde yayımlanan Fuzzy Sets adlı makale ile ortaya konmuştur (Zadeh, 965: ). Zadeh söz konusu çalışmasında insan düşüncesinin bulanıklığından söz etmiş ve 0 ve ile temsil edilen iki değerli mantık sisteminin bu düşünceleri açıklamakta yetersiz kaldığını ifade etmiştir (Elmas, 2003: 26). Bulanık mantık, kişisel düşüncelerin ve sözel belirsizliklerin modellenmesine kullanılan matematiksel bir yoldur. Kişisel kararların ve değerlendirme süreçlerinin algoritmik formda ifade edilmesini sağlamaktadır (Altrock, 995: 0). Belirsizliğin bir türü, doğal konuşma dilindeki bir takım sözcüklerdeki bulanıklıktan kaynaklanan sözel belirsizliktir. Bu tür belirsizlikler, kişilerin kavram değerlendirme ve sonuç çıkarma faaliyetleri için kullandığı pek çok kelimede doğal olarak ortaya çıkmaktadır (Altrock, 995: 7). Bulanık veriler, kişilerin algılarındaki ve konuşma dilinde kullanılan sözcüklerdeki belirsizlikler nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Genellikle bulanık veriler, nitel formdaki sözel değişkenler ile ifade edilmektedir. Örneğin, A gençtir ifadesi yeteri kadar açık değildir çünkü gençliğin tanımı kişilere göre farklılıklar göstermektedir. Bulanık verilerin matematiksel olarak modellenmesi ise, bulanık küme teorisi ile mümkün olmaktadır (Nguyen ve Wu, 2006: 3). 3.. Bulanık Kümeler Bir A ~ bulanık kümesi, [0,] kapalı aralığında tanımlanan karakteristik bir fonksiyon ile ifade edilmektedir. Söz konusu fonksiyona, üyelik fonksiyonu adı verilmektedir. A ~ bulanık kümesi için tanımlanacak olan bir üyelik fonksiyonu, (3.) de gösterilmektedir (Höhle ve Rodahaugh, 999: 63). µ A ~ : E [0, ] A ~ bulanık kümesinin elemanı olan x in üyeliğinin derecesi (3.) µ A ~ (x), x elemanının A ~ bulanık kümesine hangi derecede üye olduğunun göstergesidir. x, A ~ bulanık kümesinin elemanıdır cümlesinin ne derecede doğru olduğunun hesaplanmasını sağlamaktadır (Höhle ve Rodahaugh, 999: 63). 82 Z. Başkaya B. Öztürk 3.2. Bulanık Sayılar Bir bulanık küme içerisindeki tüm bilgiler, bulanık kümenin üyelik fonksiyonu tarafından temsil edilmektedir Üyelik Fonksiyonları Üyelik fonksiyonları, 0 ile arasında değeler alan fonksiyonlar ile modellenir. Üyelik fonksiyonları, verilen bir bulanık küme içerisindeki noktaların farklı üyelik derecelerini göstermektedir. Bulanık sayılar, sürekli veya parçalı sürekli üyelik fonksiyonları ile gösterilmektedir. Üyelik fonksiyonlarından en yaygın olarak kullanılanlar üçgen ve yamuk üyelik fonksiyonlarıdır. Çalışmanın kapsamı yamuk bulanık sayılardan oluştuğu için burada yamuk bulanık sayı kavramı ve yamuk bulanık sayılarda yapılan işlemler incelenecektir. Yamuk üyelik fonksiyonu Yamuk üyelik fonksiyonu, ( a,a,a, ) A ~ = gibi dört parametre ile 2 3 a 4 tanımlanmaktadır. a 2 = a 3 = a ve a a a 2 olduğu durumda, üçgen üyelik fonksiyonuna dönüşmektedir. a, a 2, a 3
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks