Please download to get full document.

View again

of 27
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

bulaşık makinesi kullanma kılavuzu S

Category:

Arts & Culture

Publish on:

Views: 0 | Pages: 27

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
S Tuz Yýkama / Kurutma Bitti 1 Ekonomi 50 C 2 Ekspres 58' 60 C 3 Yoðun 70 C Açma / Kapama 3 Baþlat Beklet Ýptal 3 sn Açma/Kapama, Kontrol lambasý 3 Program Takip Lambalarý
Transcript
S Tuz Yýkama / Kurutma Bitti 1 Ekonomi 50 C 2 Ekspres 58' 60 C 3 Yoðun 70 C Açma / Kapama 3 Baþlat Beklet Ýptal 3 sn Açma/Kapama, Kontrol lambasý 3 Program Takip Lambalarý 5 Baþlat / Beklet / Ýptal Tuþu 2 Tuz eksikliði uyarý lambasý 4 Program Seçim Düðmesi 6 Tutamak 7 8 Açma / Kapama Tuþu Program Seçim Noktasý Fonksiyon Tuþlarý Açma / Kapama Baþlat Beklet Ýptal 3 sn. Program takip lambalarý 1 Yýkama / Kurutma Ekonomi Bitti 50 C Yýkama / Kurutma Bitti Açma / Kapama tuþu Açma / Kapama tuþuna bastýðýnýzda, açma konumunda kontrol lambasý yanar, kapama konumunda kontrol lambasý söner. Baþlat / Beklet / Ýptal Tuþu Baþlat/Beklet/Ýptal tuþuna bastýðýnýzda seçmiþ olduðunuz yýkama programý çalýþmaya baþlayacaktýr. Baþlat/Beklet/Ýptal tuþuna bastýktan sonra Yýkama/Kurutma lambasýnýn yandýðýndan emin olunuz. (Baþlat konumunda Yýkama/Kurutma lambasý yanar, Beklet konumunda ise söner) Açma / Kapama tuþu ile makinenizi açtýktan sonra, Baþlat / Beklet /Ýptal tuþuna basmadan önce 2 saniye bekleyiniz. Program takibi Yýkama süresince program aþamalarý pano üzerinde yer alan program takip lambalarýndan izlenebilir. Seçtiðiniz yýkama programý bittiðinde pano üzerindeki Bitti lambasý yanar. Yýkama/Kurutma lambasý yanarken, makine yaklaþýk dakika sessiz olarak kurutma yapacak, sonra Yýkama / Kurutma lambasý sönüp, Bitti lambasý yanacaktýr. Makinenizi kapatmadan önce mutlaka kurutmanýn tamamlanmasýný bekleyiniz. Bitti lambasý yandýktan sonra Açma/Kapama tuþuna basarak kapatýnýz. Programýn deðiþtirilmesi Yýkama programý çalýþýrken deðiþtirmek için Baþlat/Beklet/Ýptal tuþuna basarak, pano üzerindeki yýkama lambasýnýn söndüðünü görünüz. Yeni bir program seçiniz. Baþlat/Beklet/Ýptal tuþuna basarak, Yýkama/Kurutma lambasýnýn yandýðýný görünüz. Seçtiðiniz yeni program baþlayacaktýr. Yeni program iptal edilen programýn kaldýðý aþamadan devam edecektir. Programýn iptal edilmesi Programý çalýþýrken iptal etmek için; Baþlat/Beklet/Ýptal tuþuna 3 saniye boyunca basýnýz. Yýkama/Kurutma lambasý yanýp sönmeye baþlayýnca býrakýnýz. Makine içerisindeki su 45 saniye içinde tahliye edilecektir.yýkama/kurutma lambasý söndüðünde program iptal edilmiþ olacaktýr. Sonrasýnda yeni bir program seçip, çalýþtýrabilirsiniz. Ýptal ettiðiniz programýn kaldýðý adýmýna baðlý olarak makine içerisinde ve/veya yýkanan parçalar üzerinde deterjan veya parlatýcý kalabilir. S Makinenizin Çalýþtýrýlmasý n Musluðu açýnýz. n Fiþi prize takýnýz. n Kapýyý açýnýz. n Bulaþýklarýnýzý yerleþtiriniz. n Alt ve üst pervanenin serbestçe döndüðünü kontrol ediniz. n Deterjan bölmesine yeterli miktarda deterjan koyunuz, kapaðýný kapatýnýz. n Açma/Kapama tuþuna basarak program seçim düðmesi üzerindeki lambanýn yandýðýný görünüz. n Kontrol panosu üzerindeki tuz eksikliði uyarý lambasýnýn yanýp yanmadýðýný kontrol ederek, gerekirse tuz ilave ediniz. Piyasadaki farklý markalardaki tuz tanecik boyutu, tablet özellði ve su sertliðine baðlý olarak tuzun su içinde çözünmesi birkaç saat sürebilir. Bu nedenle tuzun makinaya doldurulmasýndan sonra da, belirli bir süre tuz eksikliði uyarý lambasý yanmaya devam eder. n Deterjan kutusu üzerindeki parlatýcý eksikliði uyarý gözünü kontrol ederek, gerekirse parlatýcý ilave ediniz. n Yýkama programýnýzý program bilgileri ve ortalama tüketim deðerleri tablosu yardýmýyla seçiniz. n Yýkama programýný program seçim düðmesini çevirerek seçiniz. n Baþlat/Beklet/Ýptal tuþuna bastýðýnýzda seçilen yýkama programý baþlayacaktýr. Makineniz çalýþýrken kapýyý açmamaya özen gösteriniz. Eðer açmanýz gerekirse, güvenlik sistemi devreye girip makinenizi durduracaktýr. Makinenizin kapýsýný açtýðýnýzda buhar çýkacaktýr, dikkatli olunuz. Kapýyý kapattýðýnýzda yýkama programý devam edecektir. Yýkama/Kurutma lambasý yanarken, makine yaklaþýk dakika sessiz olarak kurutma yapacak, sonra Yýkama / Kurutma lambasý sönüp, Bitti lambasý yanacaktýr. Makinenizi kapatmadan önce mutlaka kurutmanýn tamamlanmasýný bekleyiniz. Bitti lambasý yandýktan sonra seçtiðiniz yýkama programý tamamlanmýþ olacaktýr. n Açma/Kapama tuþuna basarak makinenizi kapatýnýz. n Musluðu kapatýnýz. n Fiþi prizden çýkarýnýz. n Bulaþýklarýnýzý yýkadýktan sonra makinenin içinde yaklaþýk 15 dakika soðumaya býrakýnýz. Bu süre içinde makinenizin kapýsýný aralýk býrakýrsanýz bulaþýklarýnýz daha kýsa sürede kuruyacaktýr. Bu iþlem makinenizin kurutma etkinliðini arttýracaktýr. Program bilgileri ve ortalama tüketim deðerleri tablosu Program no. Referans Program adý Yýkama sýcaklýðý Yemek artýðý türü Ekonomi 50 C Bekletilmiþ Kahve, süt çay, soðuk etler, sebzeler Ekspres 58' 60 C Bekletilmemiþ çorbalar, soslar hamur iþleri, yumurta, pilav patates ve fýrýn yemekleri kýzartmalar Yoðun 70 C Çorbalar soslar hamur iþleri yumurta pilav patates ve fýrýn yemekleri kýzartmalar Kirlilik düzeyi Deterjan Miktarý A=25 cm³ / 15 cm³ B=5 cm³ Orta A+B Orta A+B Çok A+B Ön Yýkama Ön Yýkama 50 C Yýkama 60 C Yýkama 70 C Yýkama Program Akýþý Soðuk Durulama Sýcak Durulama Soðuk Durulama Sýcak Durulama Soðuk Durulama Sýcak Durulama Kurutma Kurutma Kurutma Son Son Son Program süresi (dakika) Elektrik Tüketimi (kw saat) Su Tüketimi (litre) 136 1,05 Ortalama tüketim deðerleri 15 C su giriþ sýcaklýðý için geçerlidir ,30 11, ,36 15,8 Ürün üzerinde bulunan iþaretlemelerde veya ürünle birlikte verilen diðer basýlý dökümanlarda beyan edilen deðerler, ilgili standartlara göre laboratuar ortamýnda elde edilen deðerlerdir. Bu deðerler, ürünün kullaným ve ortam þartlarýna göre deðiþebilir bulaşık makinesi kullanma kılavuzu S Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz. Bunun için, bu kılavuzun tamamını, ürününüzü kullanmadan önce dikkatle okumanızı ve bir başvuru kaynağı olarak saklamanızı rica ediyoruz. Bu kullanma kılavuzu makinenizi hızlı ve güvenli bir şekilde kullanmanıza yardımcı olacaktır. Makinenizi kurmadan ve çalıştırmadan önce kullanma kılavuzunu okuyun. Özellikle güvenlikle ilgili bilgilere uyun. Daha sonrada ihtiyacınız olabileceği için kullanma kılavuzunu kolay ulaşabileceğiniz bir yerde saklayın. Ayrıca makine ile birlikte ilave olarak verilen diğer belgeleri de okuyun. İÇİNDEKİLER 1 Bulaşık Makineniz 2 Genel Görünüm 2 Teknik Özellikler 3 Enerji Etiketi Açıklaması 4 2 Uyarılar 5 Genel Bilgiler 5 Elektriksel Güvenlik 6 Çocukların Güvenliği 6 Enerji ve Su Tasarrufu 6 Bulaşık Makinesinde Yıkanması Uygun Olmayan Parçalar 7 3 Kurulum 7 Genel Bilgiler 7 Elektrik Bağlantısı 8 Bağlantılar, Su Girişi 8 Hortum Girişinin Takılması 8 Bağlantılar, Su Çıkışı 9 Geri Dönüşüm 9 4 Yıkama İçin Ön Hazırlık 10 Su Yumuşatıcısı 10 Su Yumuşatıcı Sistemin Ayarlanması 10 Tuzun Doldurulması 13 Deterjan 14 Parlatıcı 16 Bulaşıkların Makine İçine Yerleştirilmesi 17 Üst Sepet Yükseklik Ayarlı Raf 17 5 Bakım ve Temizlik 19 Genel Bilgiler 19 Filtreler 19 Hortum Filtresi 20 Pervaneler 20 6 Çağrı Merkezi 21 Tüketici Hizmetleri 21 1 Bulaşık Makineniz Genel Görünüm 1.Raflı Üst Sepet 2.Üst Sepet Rayı 3.Tuz Bölmesi Kapağı 4. Çatal Kaşık Sepeti 5. Alt Pervane Yuvası 6. Deterjan Kutusu 7. Kapı 8. Kontrol Panosu 9. Filtreler 10.Alt Pervane 11.Alt Sepet 12.Üst Pervane 13.Üst Tabla 2 TR Teknik Özellikler Yıkama Kapasitesi 12 kişilik standart sofra takımı 85 cm 60 cm 57 cm Yükseklik Genişlik Derinlik Tip Elektrik girişi Toplam güç Isıtıcı gücü Akım Şiddeti Pompa gücü Tahliye pompası gücü ART V, 50 Hz W 1800 W 10 A 125 W 30 W Üretimde yapmakta olduğumuz iyileştirme çalışmalarından dolayı teknik ayrıntılarda ya da tasarımda önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkımız saklıdır. Kılavuzda bulaşık makinasını ve parçalarını tarifleyen şekiller şematiktir. Ürününüzdeki parça ve aksesuarlar, şekillerde gösterilenden farklı olabilir. Kullanım ömrü: 10 yıldır (Ürünün fonksiyonu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi). Standart Uygunluğu ve Test Bilgileri / AT Uygunluk Beyanı Bu cihazın geliştirme, üretim ve satış aşamaları Avrupa Topluluğu nun ilgili bütün yönergelerinde yer alan güvenlik kurallarına uygun olarak gerçekleştirilmektedir. 2006/95/EC, 89/336/EC, 93/68/EC, IEC 436/DIN 44990, EN TR Enerji Etiketi Açıklaması Enerji değer etiketini aşağıdaki tabloya göre yorumlayabilirsiniz. A her zaman en iyi performansı ifade eder. Fiili enerji tüketimi cihazın nasıl kullanıldığına ve nerde bulunduğuna göre değişebilir. Yıllık tüketim değerleri 220 yıkamaya göre hesaplanmıştır. Su tüketimi (lt) : 15x220= 3300 lt Enerji tüketimi (kwh) : 1,05x220= 231 kwh Test Enstitüleri için Not: Performans testleri için gerekli bilgiler talep üzerine gönderilecektir. Talep aşağıdaki adresi üzerinden yapılabilir: Talep mailinize, iletişim bilgilerinizle beraber, lütfen test edilecek ürünün kodunu, stok ve seri numarasını yazmayı unutmayınız. Ürünün koduna, stok ve seri numarası bilgilerine kapının yan tarafına yapıştırılmış olan tip etiketinden ulaşabilirsiniz. 4 TR 2 Uyarılar Genel Bilgiler Makineniz yalnızca ev tipi bulaşıkları yıkamak amacıyla tasarlanmıştır. Makinede hiçbir zaman kimyasal çözücü maddeler kullanmayınız; bu maddeler patlama riski taşımaktadır. Kullanılmış eski bulaşık makinenizi ve ambalaj malzemelerini kurallarına uygun olarak imha ediniz. Kullanılmış bulaşık makinenizin çocuklar için tehlike arz etmediğinden emin olunuz. Çocukların bu türden eski makinelerin içinde kilitli kaldıkları bilinmektedir. Bu tür sorunlar yaşamamak için ana elektrik kablosunu koparmanızı ve kilitli kalmaması için kapı kilidini kırmanızı öneririz. Üst ve alt sepetleri tamamen dışarı çektiğinizde makinenizin kapısı sepetlerin bütün yükünü üstlenir. Ancak kapının üzerine başka yükler koymayınız. Aksi takdirde makineniz devrilebilir. Makine ile işiniz bittikten sonra kapısını mutlaka kapatınız. Makine çalışırken kapısını açmamaya özen gösteriniz. Makineniz çalışırken kapısını açtığınızda buhar çıkabilir dikkatli olunuz. yerleştirmeye dikkat ediniz. Makinenizin ilk kullanımında en kısa programı boş çalıştırınız. Yetkili servisimiz elektrik ve su tesisatınızın düzeltilmesi ve/veya yenilenmesinden sorumlu değildir. Elektrik ve su tesisatını makinenize uygun olarak düzelttikten ve/veya yeniledikten sonra montaj ve ilk kullanım için yetkili servisimizi çağırınız. Makinenize bulaşık makinesinde yıkanması uygun olmayan parçalar koymayınız. Ayrıca sepetleri kapasitelerinden fazla doldurmayınız. Aksi takdirde makinenizin iç gövdesinde sepet hareketlerinden ötürü oluşabilecek çizik ve paslanmalardan firmamız sorumlu olmayacaktır. Makinenizin Deterjan ve Parlatıcı Bölmelerine Bulaşık makineleri için özel olarak üretilmiş Deterjan ve Parlatıcı haricinde kesinlikle başka bir şey koymayınız. Aksi takdirde makinenizde oluşabilecek hatalardan firmamız sorumlu olmayacaktır. Üretim esnasındaki kalite kontrol işlemleri nedeniyle makinenizde bir miktar su kalmış olabilir. Bunun makinenize hiçbir zararı yoktur. Makineniz bir kez kurulduktan sonra, bağlantıların yapıldığı Makinenizi kapasitesinin üstünde yerde kalması gerekir. Makinenizi doldurmayınız ve makinenizde yerleştirirken arka duvarın herhangi yalnızca bu kılavuzda belirtilen bir yere (musluğa, prize, v.b) eşyaları yıkayınız. Makinenizin bakım dayanmamasına ve sonradan ve tamiratı yalnızca yetkili servis konumunu değiştirmeyeceğiniz bir yere tarafından yapılmalıdır. Başka şahıslar 5 TR tarafından yapılacak tamirat tehlike yaratabilir ve makinenizin garanti kapsamı dışında kalmasına neden olur. Makinenizin su ve elektrik bağlantılarının, bu kılavuzun ilgili bölümlerinde yer alan talimatlara uygun olduğundan emin olunuz. İlk kullanımda makinenin Tuz Bölmesine, tuz koymadan önce 1 litre su doldurunuz. Elektriksel Güvenlik Makinenizi topraklama tesisatı olan bir prizde çalıştırınız. Topraklama tesisatınız yok ise, topraklama tesisatını ehliyetli bir elektrikçiye yaptırınız. Topraklama yapılmadan kullanma halinde, ortaya çıkabilecek kullanım zararından firmamız sorumlu olmayacaktır. Evinizdeki sigortanın akım değeri 16 Amper den az ise ehliyetli bir elektrikçiye,16 Amperlik bir sigorta bağlatınız. Bulaşık makineniz Volta göre ayarlıdır. Eğer, bulunduğunuz yerdeki şebeke gerilimi 110 Volt ise araya 110/220 Volt ve 3000 Watt lık bir transformatör bağlatınız. Yerleştirme sırasında, makine prize takılı olmamalıdır. Uzatma kablosu kullanmayınız. Her zaman, makine ile birlikte verilen kaplamalı fişi kullanınız. Makine yerleştirildikten sonra, takılı olduğu priz ulaşılabilir bir yerde olmalıdır. Fişi prizden çıkartacak olduğunuzda, mutlaka sadece fişten tutup çekiniz. Kesinlikle kablodan tutup çekmeyiniz. Çocukların Güvenliği Makinenin ambalajını açtıktan sonra, ambalaj malzemesinin çocukların ulaşamayacağı bir yerde durmasına dikkat ediniz. Çocuklar kesinlikle makine üzerinde ya da makine ile oynamamalıdır. Makinenizdeki su içilmez. Bu nedenle makinenin kapısı açıkken çocukların makinenin yakınlarında oynamalarına izin vermeyiniz. Bulaşık makinesinin kapısı açıkken çocukların makinenin kapısının üzerine oturmasına izin vermeyiniz. Olası yaralanmaları önlemek için servis çatalı, ekmek bıçağı vs. gibi uzun ve sivri bulaşıklarınızı her zaman çatal kaşık sepetinde sivri uçları aşağı gelecek şekilde ya da bulaşık sepetlerinin üzerine yatay bir şekilde yerleştiriniz. Deterjanları çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız ve deterjan kutusunu, makineyi çalıştırmadan hemen önce doldurunuz. Bulaşık makinesi deterjanları tahriş ve yıpranmaya neden olan maddeler içerir. Bu sebeple ağız, göz ve boğazda yanmalara neden olabilir. Enerji ve Su Tasarrufu Bulaşıkları makineye koymadan önce üzerinki bütün kaba atıkları temizleyiniz. Makineyi, tamamen 6 TR doldurduktan sonra çalıştırınız. Program seçerken program bilgileri ve ortalama tüketim değerleri tablosuna dikkat ediniz. Bulaşık Makinesinde Yıkanması Uygun Olmayan Parçalar Sigara külü, mum artığı, cila, boya, kimyasal madde vs. ile kirletilmiş bulaşığı kesinlikle makinenizde yıkamayınız. Demir alaşımlı parçalar ise makinede yıkandığında paslanabilir ve diğer eşyalar üzerinde leke bırakabilir. Makinenizde tahta ya da kemik saplı çatal, kaşık, bıçakları; yapıştırılmış parçaları; sıcaklığa dayanmayan plastik parçaları, bakır ve kalay kapları yıkamayınız. Bulaşık makinenizde de, elle yıkamada olduğu gibi, porselenlerin dekoratif baskılarında, alüminyum ve gümüşlerde renk atması ve kararma olabilir. Bazı hassas cam türleri ve kristaller zamanla saydamlığını yitirebilir. Alacağınız yeni sofra gereçlerinin bulaşık makinesinde yıkanmaya uygun olmasına özellikle dikkat etmenizi öneririz. Kase, bardak, tencere gibi içi oyuk eşyalarınızın makineye, ağzı aşağı bakacak şekilde yerleştirilmesi gerekir. Böylece bu boşluklarda ve derin çukurluklarda su birikmesini engellemiş olursunuz. 3 Kurulum Genel Bilgiler Makinenizi, nakliye sırasında oluşabilecek hasarlar bakımından kontrol ediniz. Hasarlı bir makineyi kullanmayınız. Şüpheli durumlarda üreticiye danışınız. Bulaşık makinesini koyacağınız yeri tespit ederken, makineyi kolayca ve hızla doldurabileceğinizden emin olunuz. Ayrıca seçtiğinizin yerin, yıkanan bulaşığın kolaylıkla çıkartılıp kaldırılabileceği bir yer olmasına da dikkat ediniz. Makineyi, oda sıcaklığının sıfır derecenin altına düşmesi olasılığının bulunduğu bir yere koymaktan kaçınınız. Makineyi, musluk ve gidere yakın bir yere yerleştiriniz. Makinenizin yerinin, bağlantıları yapıldıktan sonra değiştirilmeyeceği düşünülerek seçilmesi gerekmektedir. Yerleştirmeden önce makineyi ambalajından ambalaj kartonu üzerindeki uyarıları takip ederek çıkartınız. Makineyi yerleştirirken, yere, duvara, borulara vs. zarar vermemeye dikkat ediniz. Makineyi hareket ettirmek için kapısından ya da panosundan tutmayınız. Temizlik sırasında makineyi ilerigeri rahatça hareket ettirebilmek için 7 TR makinenin her tarafında bir miktar boşluk bırakmaya dikkat ediniz. Makinenizi yerine yerleştirirken su giriş ve çıkış hortumlarının sıkışmamasına dikkat ediniz. Ayrıca makinenin, elektrik kablosu üzerinde durmamasına da dikkat ediniz. Bulaşık makinenizi kurmak için uygun bir yer seçiniz. Bunun yanında, makinenizin güvenli ve düz bir yerde kurulmasına dikkat ediniz. Makinenin tamamen düz bir şekilde yerleştirilmesi, kapısının uygun bir şekilde ve sıkıca kapatılabilmesi için gereklidir. Makinenin tamamen dik ve düz durmasını sağlayabilmek için ayaklarını ayarlayınız. Makinenin dik ve düz durmasının sağlanması halinde kapı iç duvarlardan ve çerçeveden dışarı taşmaz.. Makinenin kapısı uygun bir şekilde kapanmıyorsa, makine tamamen düz duruncaya kadar ayakları ayarlayınız. Zemindeki engebeler, vidalı ayaklar aracılığıyla dengelenebilir. Doğru kurulması durumunda, kapılar problemsiz olarak kapanacaktır. ehliyetli bir elektrikçiye yaptırınız. Topraklama yapılmadan kullanma halinde, ortaya çıkabilecek kullanım zararından firmamız sorumlu olmayacaktır. Evinizdeki sigortanın akım değeri 16 Amper den az ise ehliyetli bir elektrikçiye,16 Amperlik bir sigorta bağlatınız. Makinenizin elektrik kablosunun değişmesinin gerektiği hallerde, bunu yalnızca yetkili servise yaptırınız. Güvenlik açısından yıkama programı bittiğinde fişi prizden mutlaka çıkartınız. Bağlantılar, Su Girişi Evinizdeki su tesisatının, bulaşık makinesi kurmaya uygun olduğundan emin olunuz. Ayrıca şehir şebekesinden veya su tesisatınızdan zaman zaman gelebilecek kirliliğin (kum, kil, pas, vb) makinenize zarar vermemesi ve yıkama sonucu sararma, tortu gibi şikayetlerin oluşmaması için evinizin veya apartmanınız girişine filtre takılmasını tavsiye ederiz. Hortum Girişinin Takılması Eski makinenizde kullandığınız su giriş hortumu var ise bunu kullanmayınız. Bunun yerine makinenizle birlikte verilen yeni su giriş hortumunu kullanmalısınız. Su ve boşaltma bağlantıları, bir bükülme veya ezilme oluşumunu engellemek için serbestçe hareket edecek şekilde takılmalıdır. Elektrik Bağlantısı Makinenizin topraklı fişi uygun gerilim ve akımla beslenen topraklı prize takılmalıdır. Topraklama tesisatını Su giriş hortumunu doğrudan su giriş musluğuna bağlayınız. Musluktan gelen basınç en az 0.3, en fazla 10 bar olmalıdır. Su basıncı 10 barın üzerinde ise araya basınç düşürücü vana konulmalıdır. Bağlantılar yapıldıktan sonra 8 TR musluk sonuna kadar açılmalı ve su sızdırmazlığı kontrol edilmelidir. Güvenlik açısından yıkama programı bittiğinde su giriş musluğunu mutlaka kapatınız. Bağlantılar, Su Çıkışı Su boşaltma hortumunu bükmeden atık su borusuna takınız. Makineniz çalışırken su boşaltma hortumunun çıkmaması için hortumu su boşaltma borusuna iyice tutturunuz. Su boşaltma borusu kanalizasyona bağlı olmalı, yüzey sularına akarı olmamalıdır. Su boşaltma hortumu doğrudan kirli su boşaltma deliğine ya da lavabonun giderine bağlanabilir. Bu bağlantı yer düzleminden en az 50, en çok 100 cm yüksekte olmalıdır. 4 Metreden uzun tahliye hortumu kirli yıkamaya sebep olacaktır. Geri Dönüşüm Lütfen çevreyi korumamızda bize yardımcı olunuz. Makinenizin bazı parçaları ile ambalajı geri kazanılabilir malzemeden üretilmiştir. Bu malzemelerin üzerinde geri dönüşüm sembolünün yanı sıra malzeme hakkında bilgi de yer almaktadır ( PE , PS , POM , ). Bu malzemelerin çöpe atılması doğru değildir. Bunun yerine geri dönüşüm birimlerine teslim edilmelidir. İmha yöntemi ve imha noktaları hakkında bilgi almak için sorumlu birim ve makamlarla irtibata geçiniz. 9 TR 4 Yıkama İçin Ön Hazırlık Su Yumuşatıcısı Makine içinde, giren suyun sertliğini azaltan, suyu yumuşatan özel bir tuz bölmesi vardır. artacaktır. Sistemi ayarlamak için makinenizle birlikte verilen deneme şeridinin talimatını uygulayarak şebeke suyunuzun sertliğini bulunuz. Su Yumuşatıcısının İşlevi Bulaşık makinesinin yumuşak suya ihtiyacı vardır. Suyun sertliği 6 dh nin üzerinde ise su yumuşatılmalı, kireci azaltılmalıdır. Aksi takdirde sertliği oluşturan iyonlar, yıkanan parçaların yüzeyinde birikir ve makinenin yıkama, parlatma ve kurutma performansını olumsuz etkileyebilir. Su Yumuşatıcısı Nasıl Çalışır? Su, yumuşatıcı sistemin içinden geçtiğinde sertliği oluşturan iyonlarından temizlenir ve su en iyi yıkama sonucunu almak için gerekli olan yumuşaklığa ulaşır.
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks