Please download to get full document.

View again

of 10
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Bu ürün bir preparattır. REACH Kayıt Numarası bölüm 3'ye bakın. Şirket Merck KGaA * Darmstadt * Almanya * Tel:

Category:

How To, Education & Training

Publish on:

Views: 0 | Pages: 10

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Yeni düzenleme tarihi Kaçıncı Düzenleme Olduğu 1.2 BÖLÜM 1. Madde / müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanıtımı 1.1 Madde/Karışımın kimliği REACH Kayıt Numarası Bu ürün bir preparattır. REACH
Transcript
Yeni düzenleme tarihi Kaçıncı Düzenleme Olduğu 1.2 BÖLÜM 1. Madde / müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanıtımı 1.1 Madde/Karışımın kimliği REACH Kayıt Numarası Bu ürün bir preparattır. REACH Kayıt Numarası bölüm 3'ye bakın. 1.2 Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Tanımlanmış kullanımları Renk verici madde Kullanımlara ilişkin ek bilgi için lütfen Merck Chemicals portalına bakı n (www.merckgroup.com). 1.3 Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri Şirket Merck KGaA * Darmstadt * Almanya * Tel: Sorumlu bölüm Adres,Telefon EQ-RS * Ruzgarlibahce Mah. Kavak Sok. No:16/18 Kavacik Tic.Merkezi Kat:6 İstanbul * Turkey * Phone * Fax * 1.4 Acil durum telefon numarası Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM): 114 BÖLÜM 2. Zararlılık tanımlanması 2.1 Madde ve karışımın sınıflandırılması Bu preparat, Avrupa Birliği yönetmeliklerine göre tehlikeli olarak sınıflandırılmamıştır. 2.2 Etiket unsurları Etiketleme (1272/2008/EC yönetmeliği) Önlem Açıklamaları Önlem P260 Tozunu solumayın. (EC) No 1272/2008 düzenlemesine göre tehlikeli olmayan madde veya karışım. Sayfa 1 nin 10 2.3 Diğer zararlar Bilinmiyor. BÖLÜM 3. Bileşimi/içindekiler hakkında bilgi Kimyasal yapısı 3.1 Maddesi Uygulanmaz...ile kaplanan mika: titanyum dioksit, kobalt titanat, zirkonyum oksit, kalay oksit, yardımcılar 3.2 Karışım Notlar 1907/2006 No'lu AB Düzenlemesine göre tehlikeli içerikler yoktur. BÖLÜM 4. İlk Yardım önlemleri 4.1 İlk yardım önlemlerinin açıklaması Teneffüs ettikten sonra: temiz hava. Deriyle teması halinde: Hemen tüm bulaşmış giyisileri çıkarınız. Deriyi suyla yıkayınız. Göz temasından sonra: bol su ile yıkayın. Yuttuktan sonra hemen 2 bardak su içirin. Kötü hissediliyorsa doktora başvurun. 4.2 Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler Herhangi bir toksik semptom tanımımız yoktur. 4.3 Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler BÖLÜM 5. Yangınla mücadele önlemleri 5.1 Yangın söndürücüler Uygun yangın söndürücüler Yerel şartlar ve çevre için uygun yangın söndürme yöntemleri kullanınız. Sayfa 2 nin 10 Uygun olmayan söndürme aracı Bu madde/karışım için söndürme maddelerine yönelik bir sınırlama yoktur. 5.2 Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar Yanıcı değildir. Çepeçevre ateş tehlikeli buharları serbest bırakabilir. 5.3 Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler Yangın söndürme ekibi için özel koruyucu ekipmanlar Yangın durumunda,oksijen tüplü komple maske kullanınız. Ek bilgi Yangın söndürme sularının yeryüzü veya yeraltı sularına karışmasını önleyiniz. BÖLÜM 6. Kaza sonucu yayılmaya karşı önlemler 6.1 Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri Acil durum personeli olmayan personeli uyarın Tozları teneffüs ettikten sonra. Tehlike bölgesini boşaltın, acil durum prosedürlerini uygulayın, bir uzm ana danışın. Acil durum müdahalesinde bulunanlar için öneriler: Koruyucu ekipmanlar için 8. bölüme bakın. 6.2 Çevresel önlemler Kanalizasyona karışmamasına dikkat ediniz. 6.3 Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller Drenaj kanallarını kapatın. Dökülmeleri toplayın, sarın ve pompalayarak uzaklaştırın. Olası malzeme kısıtlamalarına uyun (bkz. Bölüm 7 ve 10). Kuru alın. Atılması için gönderin. Etkilenmiş bölgeyi temizleyin. Tozların çoğalmasını engelleyin. 6.4 Diğer bölümlere atıflar Atık işlemeye ilişkin endikasyonlar için 13. Bölüme bakın. BÖLÜM 7. Elleçleme ve depolama 7.1 Güvenli elleçleme için önlemler Güvenli elleçleme önerileri Etiketteki önlemleri dikkate alınız. Sayfa 3 nin 10 Hijyen önlemleri Kirlenen giysiyi değiştirin. Madde ile çalıştıktan sonra ellerinizi yıkayın. 7.2 Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar Saklama koşulları Sıkıca kapatılmış. Kuru. Önerilen saklama sıcaklığı, ürün etiketine bakın. 7.3 Belirli son kullanımlar Bölüm 1.2'de belirtilen kullanımlar dışında, başka bir belirli kullanım öngörülmemiştir. BÖLÜM 8. Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma 8.1 Kontrol parametreleri Maruz kalma limiti bulunan hiçbir madde içermez. Titandioksit ( ) TR MAK Kabul edilabilir maksimum konsantrasyon (MAK) Titandioksit ( ) TR MAK Kabul edilabilir maksimum konsantrasyon (MAK) 15 mg/m3 15 mg/m3 8.2 Maruz kalma kontrolleri Mühendislik önlemleri Teknik önlemlere ve uygun iş operasyonlarına, kişisel koruyucu ekipman k ullanımı karşısında öncelik verilmelidir. Bkz. Bölüm 7.1. Bireysel koruyucu önlemler Koruyucu giysi, kullanılan tehlikeli madde konsantrasyonu ve miktarına bağlı olarak, işyerine özgüsel olarak seçilmelidir. Kimyasallardan korunmak için, koruyucu giysilerde bulunan resistanslar her bir tedarikçi tarafından saptanmalıdır. Göz/yüz koruması Güvenlik gözlükleri Sayfa 4 nin 10 Ellerin korunması gerekli değildir Solunum sisteminin korunması tozlar oluştuğunda gerekir. Tavsiye edilen Filtre tipi: Asal maddelerin katı tanecikleri için P 1 Filtresi (DIN 3181'e uygun) Girişimci, solunum koruma cihazlarının, cihaz üreticisinin talimatlarınca bakım yapıldığı, temizlendiği ve test edildiğini temin etmelidir. Bu önlemler açık bir şekilde belgelenmelidir. Çevresel maruziyet kontrolleri Kanalizasyona karışmamasına dikkat ediniz. BÖLÜM 9. Fiziksel ve kimyasal özellikler 9.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi Fiziksel hali Toz Renk yeşil Koku kokusuz Koku Eşiği Uygulanmaz ph 4,3-7,3 nin 50 g/l 20 C süspansiyon Erime noktası Kaynama noktası Parlama noktası Uygulanmaz Buharlaşma oranı Alev alma sıcaklığı (katı, gaz) Alt patlama limiti Sayfa 5 nin 10 Üst patlama limiti Buhar basıncı Nispi buhar yoğunluğu Yoğunluk 3,1-3,4 g/cm3 nin 20 C Nispi yoğunluk Su içinde çözünürlüğü çözünmez Dağılım katsayısı ( n-oktanol/su) Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı Bozunma sıcaklığı Akışkanlık (viskozite, dinamik) Patlayıcılık özellikleri Patlayıcı olarak sınıflandırılmamıştır. Oksitleyici özellikler hiç 9.2 Diğer veriler Parçacık büyüklüğü 5,0-40,0 µm BÖLÜM 10. Kararlılık ve tepkime 10.1 Tepkime Bkz. Bölüm Kimyasal kararlılık Ürün, standart ortam koşulları (oda sıcaklığı) altında kimyasal olarak s tabildir Zararlı tepkime olasılığı hiçbir bilgi yok Sayfa 6 nin 10 10.4 Kaçınılması gereken durumlar hiçbir bilgi yok 10.5 Kaçınılması gereken maddeler hiçbir bilgi yok 10.6 Zararlı bozunma ürünleri hiçbir bilgi yok BÖLÜM 11. Toksikolojik bilgiler 11.1 Toksik etkiler hakkında bilgi Karışım Akut oral toksisite Akut solunum(inhalasyon) toksisitesi Akut dermal toksisite Cilt tahrişi Göz tahrişi Duyarlılık Eşey hücre mutajenitesi Kanserojenite Kısırlaştırıcı etkisi olma durumu Teratojenisite (gelişimsel sakatlıklara neden olabilirlik) Belirli Hedef Organ Toksisitesi Tek maruz kalma Sayfa 7 nin 10 Belirli Hedef Organ Toksisitesi Tekrarlı maruz kalma Aspirasyon toksisitesi 11.2 Ek bilgi Zararlı özellikler göz ardı edilemez ama zayıf su çözünülürlüğü nedeniyle nispeten olanaksızdır. Kendi deneyimimiz hiçbir zarar potansiyeli belirtisi sağlamamıştır. Asal tozlar bile solunum organları fonksiyonlarını bozabildiği için tozların solunmasından kaçınılmalıdır. Endüstriyel hijyen ve güvenlik kurallarına uygun olarak taşıyınız. BÖLÜM 12. Ekolojik bilgiler Karışım 12.1 Toksisite 12.2 Kalıcılık ve bozunabilirlik 12.3 Biyobirikim potansiyeli 12.4 Toprakta hareketlilik 12.5 PBT ve vpvb değerlendirmesinin sonuçları Bu karışımdaki madde(ler), 1907/2006 Sayılı Yönetmeliğin (AT) XIII. Eki doğrultusunda PBT veya vpvb kriterlerini karşılamaz veya bir PVT/vPvB de ğerlendirmesi yapılmamıştır Diğer olumsuz etkiler Çevreye atılması önlenmelidir. Sayfa 8 nin 10 BÖLÜM 13. Bertaraf etme bilgileri Atık işleme yöntemleri Atık maddeler, ulusal ve yerel yönetmelikler doğrultusunda bertaraf edil melidir. Kimyasalları orijinal kaplarında bırakın. Başka atıklarla karış tırmayın. Temizlenmemiş kaplara ürünün kendisi gibi işlem yapın. Kimyasalların ve kapların iadesine ilişkin işlemler için tik.com adresine bakın veya ek sorularınız varsa bizi arayın. Atık maddeler, 2008/98/AT Sayılı Yönerge ve diğer ulusal ve yerel yönetmelikler doğrultusunda (Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik, , R.G 26927) bertaraf edilmelidir. Kimyasalları orijinal kaplarında bırakın. Başka atıklarla karıştırmayın. Temizlenmemiş kaplara ürünün kendisi gibi işlem yapın. BÖLÜM 14. Taşımacılık bilgileri Kara taşımacılığı (ADR/RID) Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez. İç sularda taşımacılık (ADN) İlgili değil Hava taşımacılığı (IATA) Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez. Deniz taşımacılığı (IMDG) Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez MARPOL 73/78 ek II ve IBC koduna göre toplu taşımacılık İlgili değil BÖLÜM 15. Mevzuat bilgileri 15.1 Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı Ulusal kanunlar Depolama sınıfı Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi Sayfa 9 nin 10 Bu ürün için 1907/2006 numaralı EU REACH Mevzuatı'na uygun olarak bir ki myasal güvenlik değerlendirmesi gerçekleştirilmemiştir. BÖLÜM 16. Diğer bilgiler Eğitim tavsiyesi İşletmeciler için uygun bilgi, talimat ve eğitim sağlayınız. Etiketleme Önlem Açıklamaları Önlem P260 Tozunu solumayın. Etiketleme (EEC/67/548 veya 1999/45/EC) Ek bilgi Dikkat - bu preparat henüz tamamen test edilmemiş bir madde içerir. Güvenlik bilgi formunda kullanılan kısaltma ve akronimlere ait anahtar ve açıklamalar Kullanılan kısaltmaların anlamları için adresin e bakılabilir. Buradaki bilgi şu andaki bilgilerimizin durumuna dayanmaktadır. Ürün için uygun güvenlik önlemlerini karakterize etmektedir. Ürünün özellikleriyle ilgili bir garanti vermez. Sayfa 10 nin 10
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks