Please download to get full document.

View again

of 167
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Birsen Karaman

Category:

Documents

Publish on:

Views: 0 | Pages: 167

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Atabetül Hakayık. Transkripyon
Transcript
    T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ   SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ   TARİH ANABİLİM DALI  2015-YL-083 UMDETÜ’L - HAKAYIK BİRİNCİ CİLT TRANSKRİPSİYON   HAZIRLAYAN Birsen KARAMAN TEZ DANIŞMANI   Yrd. Doç. Dr. Mehmet BAŞARAN  AYDIN- 2015     iii T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ   SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE  AYDIN Tarih Anab ilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Birsen KARAMAN tarafından hazırlanan “Umdetü’l - Hakayık Birinci Cilt Transkripsiyon ”    başlıklı tez, 25.12.2015 tarihinde yapılan savunma sonucunda aşağıda isimleri bulunan jüri üyelerince kabul edilmiştir.   Unvanı, Adı ve Soyadı : Kurumu : İmzası:   Başkan: Yrd. Doç. Dr. Mehmet BAŞARAN   ADÜ   ……...………   Üye: Doç. Dr. Cihan ÖZGÜN  EGE ……..….……   Üye: Yrd. Doç. Dr. Aysun SARIBEY HAYKIRAN   ADÜ   ………...……   Jüri üyeleri tarafından kabul edilen bu Yüksek Lisans T ezi, Enstitü Yönetim Kurulunun ………sayılı kararıyla ……………………. tarihinde onaylanmıştır.   Prof. Dr. Recep TEKELİ   Enstitü Müdürü    iv
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks