Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

BİO-105-1_1

Category:

Documents

Publish on:

Views: 0 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
kk
Transcript
  SİNAPS   Bir nöronu diğerinden ayıran bir boşluk olduğu,    Nöronların fiziksel olarak birleşmediği gözlenmiştir.   Sinir uçlarında bulunan bu boşluklarda haberleşme vardır.    Nöronlar arası bu iletişim noktasına sinaps denmektedir. Sadece nöronlar arası değil, kas veya bezler… Sinapslar;  Nöral devreler ve ağların oluşmasına olanak sağlar    Sinaptik terminal (uç)   Presinaptik uç (bilgileri ileten)   Postsinaptik uç (bilgileri alan)   Ve aralarında sinaptik yarık (boşluk)   Haberleşme nörotransmitterler tarafından sağlanır    Haberleşme ;  Nöron akson terminallerinde nörotransmiterleri barındırır. Nörotransmiterler bir sonraki nöronu gidip harekete geçiren maddelerdir.    Nöron uyarı gönderdiğinde nörotransmitterleri barındıran keseciklerin sinaptik terminale göçü  başlar.   Keseciğin zarı presinaptik zarla birleşir ve nörotransmitterler sinaptik yarığa bırakılır    Postsinaptik hücrenin reseptörüne bağlanır    Transmitterler reseptörlerde ayrılırlar    Transmitterlerin bir kısmı kendilerini serbest bırakan nöron tarafından tekrar geri toplanır, b ir kısmı ise yok edilir.   Nöronal iletişim  Durgun Zar Potansiyeli Aksiyon potansiyeli ya da sinaptik potansiyelin olmadığı zaman korunan zar potansiyelidir      Nöron dinlenme halindeyken hücre içi hücre dışına göre daha negatif yüklüdür    Hücre dışında daha ç ok sodyum (Na ⁺ ), hücre içinde daha çok potasyum (K  ⁺ ) iyonları  bulunmaktadır    Hücre zarında bir çok iyon kanalı bulunur (bazıları sürekli açık, bazıları ise kapalıdır)   Hücre zarının içi dışına göre daha çok negatif( - ) iyon yüklüdür (polarize)   Aksiyon Potansiyeli   Dinlenme halindeki nöron;  - Zarın durgun potansiyeli yaklaşık -70 mv dur. - Eşik degerimiz ise -60 mv olsun. -Zar bu -70 mv luk durumunda polarize durumdadir. Yani ic tarafta negatif yukler dis tarafta ise pozitif yukler bulunur. -Bu esik deger olan -60 mv a ulasildigi an voltaj sodyum (Na ⁺ ) kapilari acilir. Aksonun icerisine hizla sodyum girmeye baslar. - Zar potansiyeli hizla pozitife dogru yukselir. Bu depolarizasyon olarak adlandırılır.  Yani artik eksi yukler disarida arti yukler ise içeridedir    Bu da hücre gövdesinden ileti gönderdigi diger hücreye doğru bir akim oluşturur, bu duruma aksiyon potansiyeli denir Aksiyon potansiyeli; Elektriksel zar potansiyelinin hızlıca yükselip düştüğü kısa süreli bir olay    Nöron eşik değerine ulaşmazsa aksiyon potansiyeli yayılmaz   Aksiyon potansiyeli boğumlardan atlayarak yayılır    Bazı sinapslar nöronu eşiğe doğru polarize etmezde tam tersine eşikden uzağa doğru hiperpolarize eder. Hiperpolarize; Potasyum kanalları daha fazla açık kaldığında -70 mv dan - 80 mv a kadar düşer    Neden?  Bir kas gurubu bir hedefe yönelik kasıldığında çevresindeki komşu kas guruplarının hareketlerinin inhibe edilmesi gerekir ki yapılacak olan harekete karışmasınlar.   Uyarılma;   Post- sinaptik nöron bikaç uyarandan sonra aktive olur. Aksiyon potansiyeli için bikaç uyaranın yükünün birleşmesine gerek vardır. Burda arka arkaya gelen uyaran miktarı önemlidir.   Presinaptik inhibisyon; presinaptik nörondaki aksiyona rağmen bırakılan nörotransmitter miktarında düşüşe neden olur   - Sinaps öncesi nöronların uyarıcımı yoksa inhibe edici olduğu önemlidir, gerekli olan miktarı  belirlemede önemlidir. NÖROTRANSMİTER ÇEŞİTLERİ   Beyin değişik nörotransmiterler kullanır.   Bir nöron kaç nörotransmiter salgılar?   Bir nöron birçok nörotransmiter salgılar     Nöronlar birbirlerinden farklı nörotransmiterler salgılarlar    Değişik nörotransmiterler salgılanması gönderilen mesajın daha komplex olabilmesini ve istenilen etkiyi yapabilmesini sağlar.   NÖROTRANSMİTERLER    AKTİVE EDİCİLER: asetilkolin, epineprin, norepineprin, glutamat, dopamin   İNHİBE EDİCİLER: GABA, dopamin   IONOTROPİK VE METABOTROPİK ETKİ   Bir nörotransmiterin ne etki edeceğini onu kabul eden reseptör belirler. Reseptör bazı kanalların açılmasını sağlayıp hızlı bir iontropik etkiye sebep olabilir    Yada başka birtakım kanalların açılmasına sebep olup yavaş ve kalıcı bir metabotropik etki yaratabilir. Bu iki etki değişik duyum ve davranışların ortaya çıkabilmesi için gereklidir    İONOTROPİK ETKİ   İonotropik etki   çoğunlukla Glutamat ve GABA nörotransmiterlerine bağlıdır.    Hızlı başlayıp hızlı biter.   Görme ve duyma için beynin hızlı ve çabuk değişen bilgiyi algılamaya ihtiyacı vardır    Bu yüzden ionotropik etki çabuk değişen görsel ve işitsel uyaranları anlamlandırmak    için çok uygundur METABOTROPİK ETKİ   Bazı reseptörlerde nörotransmiterler yavaş başlayıp uzun süre devam eden bir etkiye yol açarlar.   Bu tür bir etki daha çok tat, koku, ağrı, uyarılma, dikkat, zevk ve duygu gibi süresi uzun olan ve kesin zamanlamaya ihtiyaç duyulmayan uyaranlar ve deneyimler için daha uygundur.   NÖROTRANSMİTERLERİN GERİ ALINMASI VEYA YOKEDİLMESİ   Bir nörotransmiter reseptöre bağlı kalmaz. Hep bağlı kalırsa garip etkiler yaratır. Bu yüzden transmiterler iki mekanizma sayesinde ortadan temizlenir. 1- Geri alım mekanizması: transmiterleri salgılamış olan nöron bunları geri toplar ve sonra tekrar kullanır   2- Yoketme: bazen sinaptik boşluktaki transmiterler enzimler vasıtasıyla parçalanıp dışarı atılır (idrarla dışarı atılır ve istenilirse miktar tespit edilebilir)   Bu yöntem geri alım mekanizmaları olmayan beyin bölgelerinde daha çok kullanılır.   SİNAPS SONRASI NÖRONDAN NEGATİF GERİ BİLDİRİM   Bu sürekli e -mail yollayan birine. Dur ar  tık aldım e -mailini demek gibidir! 2 mekanizma vardır bunun için. 1- transmiterleri salgılayan nöroun kendi oto reseptörleri bu transmiterleri algılar ve daha fazla salgılanmasını engeller   2- sinaps sonrası nöronu bazı kimyasallar salgılayıcı nörona yollar ve aktivitesini durdurur.   Non- Sinaptik İletişim   Bir diğer haberleşme maddesi nöromodülatörlerdir Uyanıklık, korkaklık gibi genel davranış durumlarını etkiler    Hormonlar da vücudumuzdaki bilginin iletimini sağlar   Endokrin sisteminde ki baz ı bezler   
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks