Please download to get full document.

View again

of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

beoordelingsformulier deskundigheidsbevordering

Category:

Documents

Publish on:

Views: 0 | Pages: 2

Extension: DOCX | Download: 0

Share
Related documents
Description
Beoordelingsformulier Deskundigheidsbevordering en kwaliteitszorg Naam student: Uitstroomprofiel: Naam beoordelaar: Datum presentatie: 0 Onvoldoende, de student heeft genoemde criteria niet laten zien of niet goed uitgevoerd 1 Matig, de student heeft genoemde criteria gedeeltelijk laten zien of uitgevoerd 2 Voldoende, de student heeft genoemde criteria laten
Transcript
  Beoordelingsformulier   Deskundigheidsbevordering en kwaliteitszorg Naam student: Uitstroomprofiel: Naam beoordelaar: Datum presentatie: 0 Onvoldoende , de student heeft genoemde criteria niet laten zien of niet goed uitgevoerd 1 Matig , de student heeft genoemde criteria gedeeltelijk laten zien of uitgevoerd 2 Voldoende , de student heeft genoemde criteria laten zien of in voldoende mate uitgevoerd 3 Ruim Voldoende , de student heeft genoemde criteria meermaals uitgevoerd of laten zien Beoordelingscriteria Feedback Voorbereiding 1.   De student heeft een onderzoekspartner gevonden en heeft een koppel gevormd. 0 1 2 3 2.   De student heeft een realistische planning gemaakt 0 1 2 3 3.   De student heeft een logboek bijgehouden 0 1 2 3 4.   De student heeft uitgezocht wat er op de stageplaats wordt gedaan aan deskundigheidsbevordering 0 1 2 3 5.   De student heeft uitgezocht welke vormen van deskundigheidsbevordering het beste bij hem passen 0 1 2 3 6.   De student heeft samen met zijn onderzoekspartner een onderwerp gekozen wat voor beiden relevant is en laten goedkeuren door school 0 1 2 3 7.   De student heeft het onderwerp laten goedkeuren door de BPV 0 1 2 3 8.   Heeft feedback op het onderzoek verwerkt 0 1 2 3 Uitvoering 9.   De student heeft het werkstuk laten beoordelen door school 0 1 2 3 10.   De student heeft het werkstuk in begrijpelijk Nederlands geschreven 0 1 2 3 11.   De student heeft het werkstuk gemaakt volgens de richtlijnen van school 0 1 2 3  12.   De student heeft digitale vaardigheden toegepast:    instrumentele vaardigheden  : het kunnen gebruiken van computers en andere digitale hulpmiddelen,    mediawijsheid  : het bewust en kritisch gebruiken en produceren van digitale informatie, met aandacht voor privacy, veiligheid en maatschappelijke normen en waarden,    informatievaardigheden  : op efficiënte wijze gepaste informatie zoeken en selecteren met behulp van digitale middelen. 0 1 2 3 13.   De student heeft denkvaardigheden toegepast:    kritisch denken  : effectief argumenten en beweringen analyseren en evalueren bij het ontwikkelen van een mening of oplossing,    probleemoplossend vermogen  : een probleem definiëren en denkstappen maken om het op te lossen,    creativiteit  : bedenken en ontwikkelen van een idee of product dat vernieuwend en passend is 0 1 2 3 14.   De student heeft intra-persoonlijke vaardigheden toegepast:    metacognitie  : kennis over eigen kennis en (leer)vaardigheden, en het monitoren en evalueren van cognitieve (leer)processen,    zelfregulatie  : het vermogen om doelen te stellen, een relevante strategie te kiezen en te monitoren of het doel bereikt is,    ondernemendheid  : zoeken en benutten van kansen in de omgeving, initiatief nemen, proactief handelen 0 1 2 3 15.   De student heeft interpersoonlijke vaardigheden toegepast:      communicatie  : uitwisselen van informatie, al dan niet met gebruik van digitale hulpmiddelen, zonder ‘ruis’, effectief en duidelijk,      samenwerking  : gezamenlijk nastreven van doelen, elkaar daarbij betrekken en aanvullen, taken verdelen en talenten onderkennen,    sociale & culturele vaardigheden  : in uiteenlopende situaties kunnen samen leven, leren en werken met mensen met verschillende achtergrond 0 1 2 3 Totaalscore : (maximaal 45 punten) ……..……… punten   36 - 45 punten 0 GOED   27 -   35 punten 0 VOLDOENDE    26 of Minder punten 0 ONVOLDOENDE    1 of meer beoordelingscriteria met 0 punten 0 ONVOLDOENDE    5 of meer beoordelingscriteria met 1 punt 0 ONVOLDOENDE   
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks