Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

BELGE ve LOGOLARIN KULLANIMI PROSEDÜRÜ

Category:

Screenplays & Play

Publish on:

Views: 0 | Pages: 7

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Sayfa 1 / 7 1. Amaç 2 2. Kapsam 2 3. Tanımlar 2 4. Sorumluluklar 2 5. Uygulama LVT Ürün Belgesi ve Logosunun Kullanım Kuralları Logonun Tanımı Akreditasyonlu Logo Kullanımı
Transcript
Sayfa 1 / 7 1. Amaç 2 2. Kapsam 2 3. Tanımlar 2 4. Sorumluluklar 2 5. Uygulama LVT Ürün Belgesi ve Logosunun Kullanım Kuralları Logonun Tanımı Akreditasyonlu Logo Kullanımı Logonun Uygunsuz Kullanımı 6 6. İlgili Dokümanlar 7 7. İlgili Kayıtlar 7 8. Ekler 7 9.RevizyonBilgileri 7 Hazırlayan (KY) Onaylayan (GM) Başak ARSLANLI Ata Gürül ARSLANLI Tarih: Tarih: Sayfa 2 / 7 1. Amaç LVT ürün belgesinin ve logosunun kullanım kurallarını, kurallara uyumun takibi ve aykırı davranılması durumunda yapılacak işlemleri dökümante etmektir. 2. Kapsam LVT ürün belgesinin ve logosunun kullanıldığı alanlar. 3. Tanımlar LVT Logosu : LVT Test Laboratuvarları İnş.Turz.Tar.Hay.San.Tic. Ltd. Şti. ye ait ürün belgelendirme faaliyetlerini ifade eden basılı işaret. TÜRKAK Akreditasyon Sembolü: TÜRKAK tarafından akredite edilmiş kuruluşların akreditasyon statülerini göstermek için kullandığı semboldür. Akreditasyon Markası TÜRKAK logosunun altına akreditasyon alanı, akreditasyona konu olan standardın numarası ve akredite edilmiş kuruluşun akreditasyon numarasının eklenmesi ile oluşturulur. 4. Sorumluluklar Prosedürün uygulamasından Genel Müdür ve Ürün Belgelendirme Müdürü ve Denetçi sorumludur. Denetçi denetimlerde logoların uygun kullanılıp kullanılmadığının kontrolü gerçekleştirmekten ; Ürün Belgelendirme Müdürü baskı amacı ile logoların hazır olarak bulundurulması ve logonun belgeli firma tarafından uygun kullanılmaması durumunda gerekli işlemleri başlatmaktan ; Genel Müdür başlatılan işlemlerde nihai kararı onaylamaktan sorumludur. 5. Uygulama 5.1. LVT Ürün Belgesi ve Logosunun Kullanım Kuralları Ürün belgelendirme denetimini başarı ile tamamlayan ve belge almaya hak kazanan müşteri firmalar için logo kullanım koşulları aşağıda belirtilmiştir: LVT müşterileri bu prosedüre uygun hareket etmekten sorumludur. Ürün belgelendirme Müdürü bu prosedüre aykırı davranan müşteriler için prosedürde tanımlanan yaptırımların uygulanmasını ve sonlandırılmasını sağlar.lvt ürün belge ve logosu denetimi yapılan ürün firma ve üretim alanında yapılan denetimlerde başarılı olmuş ve belge geçerliliği devam eden kuruluşlar tarafından kullanılabilir.belge kapsamında yer almayan ürünler için hiçbir şartta kullanılamaz. Logoyu üzerinde taşımasına izin verilmemiş ürünler logolu olarak pazara sunulamaz, reklam ve tanıtım yapılamaz. Belge hiçbir şekilde başka kurum veya tüzel kişiliğe devredilemez. Belge geçerlilik süresi üç yıldır. Üç yıllık süre içinde yıllık yapılan gözetim denetimleri ile beraber basılı belgeler yenilenir.belge süresi dolan/ belge süresi LVT tarafından uzatılmayan müşteri belge ve logo kullanımını durdurmakla yükümlüdür. Belge ve logo ürünün uygunluğundan ve ilgili faaliyetlerden tek başına LVT' nin sorumlu olduğu anlamı çıkacak şekilde kullanılamaz. Belge sahibinin belge ve logo kullanım hakkını iptal ettirmek yada yazılı olarak belge / logo kullanımı istemediğini belirtmesi durumunda Karar Verici tarafından belgesi iptal edilerek Ürün belgelendirme Müdürü tarafından belgenin iadesi talep edilir. Yukarıda belirtilen şartlara ilave olarak; belge alan müşteri firmalar belge ve logonun kullanımı ile ilgili tereddüte düşülen durumlarda Ürün belgelendirme Müdürü'ne başvurarak bilgi alabilirler. LVT logosu ürünün görülen bir yüzeyine yada ürün etiketine iliştirilmelidir.ürünün üzerine logo vurulmaması durumunda ürün paketinde logo kullanılabilir ancak bu durumda paketteki ürünlerin tamamının belge kapsamında yer alması gerekir ve müşteri tarafından açık net bir şekilde anlaşılır olarak yapılıp, anlam kargaşısına mahal vermesi önlenmelidir. Hiçbir koşulda logonun yüksekliği 5mm'nin altında kullanılamaz. Sayfa 3 / 7 Belge ve logo kullanmaya hak kazanmış müşteriler belge kapsamındaki değişiklikler ile ilgili olarak aşağıdaki durumların oluşması halinde tarafımıza bilgi vermekle yükümlüdür: - Lisans hakkının 3.kişilere devredilmesi - Belge kapsamındaki ürünün farklı adreste üretiminin gerçekleşmesi - Taşınma - Ürün tasarım /yapısal değişikler Belge sahibinin belgeyi ve logoyu uygun olmayan şekilde kullandığının tespit edilmesi halinde belge sahibinden düzeltici faaliyet talep edilir.lvt'in her zaman belge ve logonun uygunsuz kullanılması halinde hukukı işlem başlatma hakkı saklıdır. Hukuki işlem başlatma yetkisi Genel Müdür'e ait olup bu hususta ilgili tüm kişi ve kurumlar Genel Müdür tarafından bilgilendirilir. Belge ve logonun uygunsuz kullanımı durumunda LVT Ürün belgelendirme Müdürü aracılığı ile müşteriden aşağıdaki faaliyetleri yerine getirmesi talep edebilir: - Belgelendirme kapsamı dışındaki modellere ürün belgesi basılmış ise bu materyallerin derhal değiştirilmesi - Belge ve logo kullanımı açısından uygunsuz ürünler piyasaya arz edilmiş ise ; ürünlerin geri toplanması ilgili tarafların bilgilendirilmesi - Düzeltilemeyecek durumlarda imhasının gerçekleştirilmesi ve yerine getirilen bu faaliyetlerin LVT ye beyan edilmesi - Müşteri denetimler sırasında denetçilere logoların kullanıldığı alanları göstermek zorundadır. LVT gerektiğinde yanlış kullanım ile ilgili 3.tarafları bilgilendirebilir.bilgilendirme sırasında imalatçının adı ürünü ve yanlış kullanım ile ilgili detaylar verilir.lvt logosu Türk Patent Enstitüsü tarafından marka tesciline tabi olup 3.şahısların markanın izinsiz kullanımı durumunda TTK ve sınai ve fikri mülkiyetler kanununa göre hukuki yaptırımlar Genel Müdür tarafından başlatılır.başlatılan hukuki işlemler ile ilgili olarak ilgili kişi ve kurumlara Genel Müdür tarafından bilgi verilir. Belge sahibi belge kapsamındaki ürünler ile ilgili tüm değişiklikleri LVT'e yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. LVT ifade eden ve basılı işaret olan logo, izin verilen ve işaret edilen yerlerde, ilgili ürün belgelendirme hükümlerine göre üretilmiş ürünlerde ve ambalajlarında kullanılır. Ürün üzerinde kullanıldığında yanlış değerlendirmelere meydan vermeyecek şekilde kullanılmalıdır. Belgeli firma belgeyi / logoyu gazete, dergi reklam amaçlı yayınlarında kullanabilir. Belgeli firma belgeyi /logoyu web adresinde kullanabilir. Logo sadece belge kapsamında yer alan ürünler için kullanılabilir olup; sertifikasyon kapsamı dışındaki ürünler için kullanılamaz. Logo ; LVT' nin ticari şahsiyetini zedeleyecek şekilde kullanılmaz. Belgeli firma logoyu / belgeyi aldatma amacı ile kesinlikle kullanamaz. Belgeli firma logoyu araçlar, firma tabelaları kapsamda olmayan adreslerde kullanamaz. Belgeli firmalar belgenin geçerli olduğu süre boyunca PRB.03 Belge ve Logoların Kullanımı Prosedürü şartlarına uymakla yükümlüdür. Sayfa 4 / Logonun Tanımı Logo: LVT'nin verdiği belgeler üzerinde kullanılan mavi yazılı şekilde şirket ismi önde olacak biçimde LVT cert bilgilerini içeren ilgili ürün belgelendirme standart bilgilerinin yer aldığı faaliyet konusunu ürün belgelendirme olarak gösteren sol taraftan açık mavi yuvarlak bir şekilde LVT ürün belgelendirme çalışmalarında kullanılan onay işaretidir. Yükseklik:3,00 cm Genişlik: 3,50 cm Logo belgeli firma tarafından siyah beyaz olarakta kullanılabilir.ayrıca oranlar sabit kalmak şartı ile boyutlar küçültülüp,büyütülebilir Akreditasyonlu Logo Kullanımı: Akreditasyon Markası yukarıda belirtildiği şekilde LVT logosu ile TÜRKAK akreditasyonu ile birlikte kullanılmalıdır. Akreditasyon logosu ile kullanım şartları aşağıda tanımlanmıştır: Akreditasyon logosu belgeli firma tarafından hiçbir şekilde tek başına kullanılamaz. TÜRKAK Akreditasyon Markası, LVT' nin vermiş olduğu LVT belgesinin statüsü hakkında yanlış bilgilenmeye sebep olabilecek şekilde kullanılmaz. R10.06 (Türkak Akreditasyon Markası nın TÜRKAK tarafından Akredite Edilmiş Kuruluşlar Tarafından Kullanılmasına İlişkin Şartlar rehberinde belirtilen şartları karşılıyor olmaları koşuluyla, TÜRKAK tan akredite kuruluşlar ilgili tanıtım/reklam materyallerinde TÜRKAK Akreditasyon Markasını kullanma hakkına sahiptir. TÜRKAK tan akredite LVT belgesi alan kuruluşlar, TÜRKAK Akreditasyon Markasını kırtasiye, reklam, tanıtım veya benzeri materyallerde kullanabilir. ''Tanıtım Malzemeleri terimi akredite bir ürün belgelendirme faaliyeti altında üretilmiş ürünler veya mallar haricindeki ürünler ve malzemeler üzerine iliştirilmiş notları, etiketleri, dokümanları veya yazılı bildirimleri kapsamaktadır. Bu kısıtlama paketleme ve promosyon malzemeleri için de geçerlidir. Sayfa 5 / 7 TÜRKAK Akreditasyon Markası LVT belge logosundan daha ön planda olacak şekilde kullanılamaz. TÜRKAK Akreditasyon Markası LVT personeli için bastırılan kartvizitler üzerinde kullanılmayacaktır. Kartvizitler üzerinde Lvt akreditasyonuna ilişkin hiçbir ibare yer almaz. TÜRKAK Akreditasyon Markası binaların veya bayrakların üzerinde kullanılmaz. Bir reklam kampanyasının parçası olacak şekilde R10.06 (TÜRKAK Akreditasyon Markası nın TÜRKAK tarafından Akredite Edilmiş Kuruluşlar Tarafından Kullanılmasına İlişkin Şartlar'da belirtilen şartlara uygun olarak TÜRKAK Akreditasyon Markası içeren reklam malzemeleri haricinde,türkak Akreditasyon Markası taşıtların üzerinde kullanılmaz. LVT üzerinde TÜRKAK Akreditasyon Markasını kullanacağı her tür malzemeyi (kırtasiye,vs..) kullanıma almadan önce, ilgili materyale ilişkin olarak TÜRKAK ın onayını alır. LVT, TÜRKAK Akreditasyon Markasını eğer alınan belge akreditasyon kapsamında ise, kırtasiye, reklam, tanıtım veya benzeri malzemelerinde kullanır. TÜRKAK Akreditasyon Markası LVT binasının iç duvarlarında, kapılarında veya fuarlardaki tanıtım standartlarında kullanılabilir. TÜRKAK Akreditasyon Markası TÜRKAK ın herhangi bir ürünü veya hizmeti onayladığı veya önerdiği anlamına gelebilecek şekilde kullanılmaz. TÜRKAK Akreditasyon Markası akreditasyon kapsamındaki belgelendirme, deney kalibrasyon ve muayene faaliyetleri için TÜRKAK ın sorumluluğu üstüne aldığını ima edecek şekilde kullanılmaz. TÜRKAK Akreditasyon Markası içeren her türlü belge ve raporda TÜRKAK tarafından akredite edilmiş bütün faaliyetler açıkça belirtilir. Ürün belgelendirme sine ilişkin TÜRKAK Akreditasyon Markası sadece akredite edilmiş ürün belgelendirme çalışmaları kapsamında üretilmiş ürünler için akredite LVT logosu ile birlikte kullanılır. Akredite laboratuvarlara verilen TÜRKAK Akreditasyon Markası deneye tabi tutulmuş bir malzeme veya ürün üzerine konulmaz ayrıca ürün belgelendirme si ve onayını ima edecek şekilde de kullanılmaz. TÜRKAK tarafından akreditasyonun askıya alınması halinde TÜRKAK Akreditasyon Markası içeren muhtelif sertifika, rapor vs. yayımını derhal durdurulur. TÜRKAK tarafından akreditasyonu iptal edilen kurulu ş TÜRKAK Akreditasyon Markası içeren her tür sertifika, rapor, promosyon, reklam malzemesi vb. dağıtımını derhal durdurulur. LVT,Kendi markasının kullanım hakkını vermesi halinde,akreditasyonunun TÜRKAK tarafından iptal edilmesi durumunda, marka kullanım hakkı vermiş olduğu kuruluşların tanıtım ve sarf malzemesi, reklam, ürün, etiket ve ambalajları üzerinde TÜRKAK Akreditasyon Markasının kullanımını derhal durdurmasını temin edecek prosedürleri düzenler. LVT' nin fazla şubesi olması durumunda ve bu şubelerden bazıları akredite ise, TÜRKAK Akreditasyon Markası sadece akredite olan şubeler tarafından kullanılır. Bütün şubelerde ortak bir form kullanılıyorsa, ilgili dokümanda TÜRKAK Akreditasyon Markası kullanılabilir, fakat markanın hemen yanında hangi şubelerin akredite olduğu açıkça belirtilecektir. TÜRKAK, TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan test, kalibrasyon veya muayene sonuçlarının yahut belgelendirme kararlarının doğruluğuna ilişkin hiçbir sorumluluk kabul etmez. TÜRKAK Akreditasyon Markası, hiçbir akredite sonuç içermeyen test raporlarında veya sertifikalarında kullanılmaz. Bu gibi raporlarda/sertifikalarda akreditasyona ilişkin hiçbir atıf yapılmaz. LVT' nin başka bir akreditasyon kuruluşundan da akredite olmuş olması halinde, bu kuruluş düzenlediği rapor/sertifikalarda TÜRKAK Akreditasyon markasını kullanır veya tercihine göre TÜRKAK Akreditasyon markasını kullanmadan diğer akreditasyon kuruluşunun akreditasyon markasını kullanır. Sayfa 6 / 7 LVT, akredite sonuç içermeyen rapor veya sertifikalarıyla birlikte göndereceği yazılarda, TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan antetli kağıt kullanmaları halinde; ekli rapordaki / sertifikadaki sonuçların akreditasyon kapsamı dahilinde olmadığını belirten bir uyarı yazısı yer alır. LVT aynı kapsamda birden fazla akreditasyonunu mevcut olması durumunda, akredite edilen kapsamla ilgili sertifikalarında veya diğer belgelendirme dokümanlarında kendisini akredite eden akreditasyon kuruluşlarından en az bir tanesinin markasını kullanır. LVT;belgeli firmanın Belge ve Logo Kullanım Sözleşmesi(FRB.10) şartlarına uyması revizyon koşullarına uyulmasını talep eder. LVT; ürün belgesinde, belgelendirdikleri kuruluşların TÜRKAK Akreditasyon markasını kullanım şekillerini denetler. Lvt kendilerinde hizmet alan kuruluşların, TÜRKAK Akreditasyon markasını hangi şartlar altında kullanacağını Belge ve Logoların Kullanımı Prosedürü'nde(PRB.03) ; sitesinde belirtir. TÜRKAK tan akredite bir belgelendirme kuruluşu tarafından bir laboratuvarın,(türkak tarafından akredite edilmiş olsa dahi) kalite sisteminin belgelendirilmesi halinde belgelendirme kuruluşu laboratuvarın düzenlediği deney raporları veya sertifikalarında TÜRKAK Akreditasyon Markasını kullandıramaz. Akreditasyon Markaları gazete ve dergi ilanlarında web sayfalarında kullanılabilir. R10.06 ( TÜRKAK Akreditasyon Markası nın TÜRKAK Tarafından Akredite Edilmiş Kuruluşlarca Kullanılmasına İlişkin ŞartlarTürkak Logosu ve Türkak Akreditasyon Markası Tanımı'na uygun olarak logo kullanılmalıdır. TÜRKAK bu Rehberde belirtilen şartları ön bilgilendirme yapmaksızın değiştirme hakkına sahiptir. Belge üzerinde logolar kullanımında IAF ML: 2 rehberi esas alınmıştır. Marka boyutları ve renk ile ilgili hususlar, ilgili Akreditasyon Kurumu nun resmi internet sitesinde /R10.06 (TÜRKAK Akreditasyon Markası nın TÜRKAK Tarafından Akredite Edilmiş Kuruluşlarca Kullanılmasına İlişkin Şartlar) belirtilmiştir Logonun Uygunsuz Kullanımı Belge süresinin dolması, askıya alınması veya iptali halinde firma belgeyi /logo kullanımını durdurmakla yükümlüdür. Üretimin niteliği, ebadı ve ambalajın türüne gore; aşağıda özellikleri belirtilen LVT logosu kullanılır. LVT belgeli firmalarına düzenlemiş olduğu denetimlerde müşteri firmanın; logoyu izin verilen şekilde kullanıp kullanmadığını da denetler.logonun kullanım kurallarına uyulmamasının tespit edilmesi halinde durumu uygunsuzluk olarak kabul edip ; müşteri firmaya yazılı olarak bildirir. Konu ile ilgili olarak düzeltici ve önleyici faaliyetlerin başlamaması durumunda LVT belge iptali ile ilgili olarak Ürün Belgelendirme Prosedürü(PRB.01)'ne uygun olarak gerekli işlemleri yapma ve yasal yollara başvurma hakkına sahiptir. Sayfa 7 / 7 Kuruluşumuzdan belgelendirmenin yapılmasının akabinde firma ; ürün belgelendirme Müdürü tarafından belge kullanımı konusunda bilgilendirilir ve belgenin kullanımı takibe alınır. Gerçekleştirilen denetimlerde belge kullanımı da izlenir. Ayrıca müşteriye yönelik üçüncü taraflardan gelen şikâyetler incelenerek belge kullanımına aykırı durum tespit edildiğinde firmadan derhal düzeltici faaliyet gerçekleştirmesi talep edilir: Belgenin yanlış kullanımına ilişkin durumlar aşağıdaki gibi olabilir; Belge kapsamında olmayan kişi, üretim yeri, ürün veya hizmetler için kullanımı Belge süresinin geçmesi iptali veya askıya alındığı halde kullanılması Bu gibi durumlarda Ürün Belgelendirme Müdürü derhal düzeltici faaliyet başlatılmasını firmadan talep eder, gerçekleştirilmemesi durumunda öncelikli olarak konu ile ilgili düzenlenmiş belgenin iptalini kamuoyuna duyurur ve gerekli yasal mercilere başvurur. LVT ; TÜRKAK ın logo kullanım talimatına (Bakınız: / R10.06( TÜRKAK Akreditasyon Markası nın TÜRKAK Tarafından Akredite Edilmiş Kuruluşlarca Kullanılmasına İlişkin Şartlar) uymak zorundadır. Bu kurallar sitesinde, Belge ve Logoların Kullanımı Prosedürü(PRB.03) 'nde güncel olarak yayınlar İlgili kayıtlar, Kayıtların Kontrolü Prosedürü'ne (PRE.02) uygun olarak muhafaza edilir. 6. İlgili Dokümanlar ISO / GUIDE 23 ISO / GUIDE 27 ISO / GUIDE R10.06 (TÜRKAK Akreditasyon Markası nın TÜRKAK Tarafından Akredite Edilmiş Kuruluşlarca Kullanılmasına İlişkin Şartlar) ISO IEC IAF ML: 2 Ürün Belgelendirme Prosedürü (PRB.01) Kayıtların Kontrolü Prosedürü (PRE.02) 7. İlgili Kayıtlar Belgelendirme Sözleşmesi (FRB.10) 8. Ekler 9. Revizyon Bilgileri -- Revizyon No Revizyon Tarihi Revizyon Bilgileri
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks